0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

NİSAN 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » NİSAN 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 04.04.2023 Salı günü saat 18:30

Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 15 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN              1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN               2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

 

2023/21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Sevcel ARSLAN ve Fikret ÇETİN’in seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince karar verildi.

 

2023/22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan açık oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ramazan AYDIN, Mehmet MEŞE ve Mustafa ERDEM, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Mustafa DURGUT ve Alparslan Kürşad ÇETİN’in seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince karar verildi.

 

2023/23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan açık oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sevcel ARSLAN, Fikret ÇETİN ve Selim YASA, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Mustafa DURGUT ve Burhan YIDIZ’ın seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince karar verildi.

 

2023/24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

NİP-171009911 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-171009917 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile  karar verildi.

 

 

2023/25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

27.03.2023 tarih ve 849 sayılı dilekçe ile belediyemize müracaat eden Barış İLHAN, ilçemiz Atatürk mahallesi 701 ada 1 parselde bulunan 5341/6000 hisse sahibi olduğu arsanın 1318/12000 hissesi Belediyemize ait olan (56,99 m2) kısmı satın almak istemektedir. Satış konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendi gereğince taşınmazın satışının ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18 maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parselinin bedel ve takdir etmek sureti ile satışı için Belediye Kanunu’nun 34. maddesinin g bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2023/26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

.

Mülkiyeti Muzaffer KÖSE’ye ait Cumhuriyet Mahallesi 649 ada 14-15 ve 16 nolu parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 412 ada 2-11-12 ve 18 nolu parsellerin takas yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenimize yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e bendi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2023/27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 424 ada 6 parselde bulunan 13.421,45 m2 kavaklık vasfında olan taşınmazın 10 (on) yıllığına kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2023/28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 418/444 sayılı yazılarında Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Çanakkale ili Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ali Tümer Caddesi 321 ada 165 parselde kayıtlı betonerme kargas bina vasıflı taşınmazın, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 (üç) yıl ve idarenin uygun gördüğü hallerde 1′ er yıl süre ile uzatılabilmesi şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 71 maddesine göre kiralanması uygun bulunmuştur. Belediyemiz adına kiralama sözleşmesi yapmak için Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’a tam yetki verilmesi yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 38. maddeleri gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin idari, mali ve sosyal durumunu gösterir 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda hazırlanmış olup, 27 sayfadan ibaret olan 01/01/2022 ve 31/12/2022 tarihleri arasını kapsayan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu Meclis Başkan Vekili Ramazan AYDIN’ın yönettiği oturumda Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN tarafından Meclise sunuldu.

 

Daha sonra Belediye Meclisince Faaliyet Raporu hakkında yapılan sunuma müteakip Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

Harun ARSLAN                                Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkan Vekili                         Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı