0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

NİSAN 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » NİSAN 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 05.04.2022 Salı günü saat 18:30

NİSAN Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

2022/17  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Encümeni Toplantılarına 1 yıl süreyle katılmak üzere iki üye için yapılan gizli oylamada;

Mehmet MEŞE                      :16 oy

Mustafa ERDEM                   :16 oy

Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Mehmet MEŞE ve Mustafa ERDEM’in almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanunu’nun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2022/18  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi teklifi başkanlıkça açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

Harun ARSLAN                    :16 oy

Ramazan AYDIN                  :16 oy

Mehmet MEŞE                      :16 oy

Mustafa DURGUT                :16 oy

Burhan YILDIZ                     :16 oy

Yukarıdaki oy dağılımlarına göre İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nden Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN ve Mehmet MEŞE, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Mustafa DURGUT ve Burhan YILDIZ’ın seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunu’nun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2022/19  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 adet üye seçimi teklifi başkanlıkça açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

 

Mustafa ERDEM                   : 16 oy

Sevcel ARSLAN                   : 16 oy

İsmail ÜNAL                         : 16 oy

Mustafa DURGUT                : 16 oy

Burhan YILDIZ                     : 16 oy

 

Yukarıdaki oy dağılımlarına göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mustafa ERDEM, Sevcel ARSLAN ve İsmail ÜNAL, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Mustafa DURGUT ve Burhan YIDIZ’ın seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanunu’nun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2022/20  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinin (j) fıkrasında 09.07.2021 tarih ve 7332 Sayılın Kanun ile yapılan değişiklikle ” Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır ” dendiğinden; Üyesi bulunduğumuz Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği’nin, Birlik Ttüzüğü’nün 5. maddesindeki Birliğin Görev ve Hizmetleri bölümündeki mevcut (1) fıkrasından sonra gelmek üzere (m) fıkrası ” Sokak hayvanları için barınak, bakımevi, doğal yaşam alanı, hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezini de kapsayacak şekilde kompleks tesisleri kurmak” olarak eklenmesi ile bu konuda katı atık birliği nezdinde yapılacak çalışmalara birliğin üyesi olarak Belediyemiz payına düşen ölçüde katkı sağlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2022/21  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan muhtaç çocuk, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere belediyemiz tarafından her ay düzenli olarak verilen 50,00TL nakdi yardımın günümüz koşullarına ve şartlarına göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Belediye Meclisimizin 07.01.2020 tarih ve 2020/1-3 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ne istinaden aceze maaşı miktarının Nisan 2022 ayından itibaren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/a maddesi gereğince belediye meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde 100,00TL olarak belirlenmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE,  Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM, Alparslan Kürşad ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN  KABUL, Burhan YILDIZ ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

2022/22   NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osman Efendi Mahallesinde bulunan “Davut KEÇECİ Sokak” isminin değiştirilerek “Bademlik Sokak” olarak, İstiklal Mahallesinde bulunan “Korular Sokak” isminin değiştirilerek “Şehit Er Serkan ÇAKICI Sokak” adının verilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE,  Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Yılmaz ÖZEN KABUL, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT ve Alparslan Kürşad ÇETİN  ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

2022/23   NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları tamamlanan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi kapsamında İlçemiz merkezinde isimsiz sokaklar bulunmakta olup, şehir içi numaralama çalışmalarının tamamlanarak aksaklıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili yönetmelik gereği söz konusu sokakların isimlendirilmesi gerekmektedir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği’nin 11. maddesinde: “ Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan bulvar, cadde ve sokaklara verilemez” denmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin  (n) bendinde tanımlanan meclis görev ve yetkileri hakkında “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu isimsiz sokakların Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği’n 11. maddesine istinaden İlçemiz Atatürk Mahallesi Kod a3  “Nizamettin KAYA Sokak” , İlçemiz İstiklal Mahallesi Kod i15 “Fuat TÜRKAN Sokak” isimlerinin verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine istinaden meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

2022/24   NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 4, maddesinde Belediyelere mezarlık alanları ile ilgili görev tevdi edildiği, 20. maddenin 4 ve 9. fıkraları uyarınca vazifelerin zikredildiği hazırdaki mezarlık yeri kapasitesinin yakın zamanda kapasite aşımına uğrayabileceğinin öngörülmesi gibi gerekçe ile ilçemizin 50 yıllık defin ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi maksadı ile meskun mahal dışı yer ihtiyacından hareketle söz konusu ihtiyacın orman dışı alanlardan karşılanması için yapılan çalışmalar sonucu uygun alan bulunmaması gerekçesiyle Mevcut şehir mezarlığımızın kuzeydoğusunda Yuvalar köyü 121 ada 1 nolu orman vasıflı 37999.80 m²’lik arazinin Çan Orman İşletme Şefliği’nin 28.03.2022 tarih 4008177 sayılı mezarlık yeri inceleme raporu doğrultusunda Orman Kanununun 16,17/3 ve 18. maddesi ve Uygulama Yönetmelikleri uyarınca izin irtifaka konu edilmesi gerekliliğinden hareketle mevzuata uygunluğunun sağlanabilmesi ve ilgili izin irtifaka konu, yukarıda mezarlık alanı olarak belirtilen yerde uygunluğu hususunda görüşlerine maruz kurumlardan Orman Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere alınan ;13.01.2022 tarih E-2692420 sayılı Çan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin mülkiyeti hazineye ait yeterli alan bulunmadığı yazısı, 01.02.2022 tarih E-2120130 sayılı T.C. Çan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü uygunluk yazısı, 09.02.2022 tarih E-723181 sayılı T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü uygunluk yazısı, 04.02.2022 tarih E-2880468 sayılı T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Doğal Sit Alanı Uygunluk yazısı, 03.02.2022 tarih E-2866366 sayılı T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED görüş uygunluk yazısı, 02.03.2022 tarih E-4703672 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü uygunluk yazısı, 14.02.2022 tarih ve E-2026249 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü uygunluk yazısı, 28.02.2022 tarih E-2244412 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uygunluk yazısı, 09.02.2022 tarih E:291 sayılı Çan Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu uygunluk yazısı alınmış olup Çanakkale İli, Çan İlçesi, Yuvalar Köyü 121 ada 1 numaralı orman vasıflı (37999.80 m²) parselin, Orman Genel Müdürlüğüne sunulması için Ormancılık Büroları tarafından hazırlanacak harita ve proje dosyasının hazırlatılarak ikmal edilmesine ve konuya dair yapılacak işlemler için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla kabul edildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE,  Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM ve Yılmaz ÖZEN  KABUL, Burhan YILDIZ ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/25   NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Otopark Yönetmeliği; Otopark Bedeline İlişkin Hükümler, Otopark Bedelinin Tespit, Tahakkuk ve Tahsili MADDE-12-(1)4’üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca alınacak otopark bedelinin tespiti, tahakkuku ve tahsilinde bu madde belirtilen esaslara uyulur denmektedir. Bu yönetmelik gereği ilçemiz Mücavir alanı ve İmar sahası içinde Yapı Ruhsatı verilecek olan parsellerde uygulanmak üzere otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclisimizce İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2022/26  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin idari, mali ve sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 37 sayfadan ibaret olan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE,  Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Yılmaz ÖZEN KABUL, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/27    NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

  MADDE 3-ŞEHİR İÇİ OTOBÜS ÜCRETLERİ ( K.D.V. DAHİL )
3.1 Şehir içi Öğrenci ve Asker                 4,00TL
3.2 Şehir içi Sivil ( Büyükler )                 4,50TL

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Şehir İçi Otobüs Ücretleri başlığı altında bulunan yolcu taşıma ücret tarifesinde yukarıda ki tabloda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Yeşim BAYRAM, Alparslan Kürşad ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı