0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

METRUK BİNA HAKKINDA İLAN

Ana Sayfa » Duyurular » METRUK BİNA HAKKINDA İLAN

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Metruk Binalar konulu 05.09.2019 tarih ve 15204 sayılı yazısı gereğince; İlçemiz genelinde tespit edilen Metruk Binalara 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 12. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesindeki düzenleme gereği işlem yapılacaktır.

Çanakkale İli Çan İlçesi İstiklal Mahallesi, Şehit Erdoğan Şen Sokak. No:40/1 kapı numaralı adreste ve 145 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapı, Belediyemizce metruk yapı olarak tespit edilmiş olup, mülkiyet sahiplerine; yapıyı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kaldırması aksi halde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.);

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denmekte olup,

Gereğinin yapılacağı ilanen duyurulur.

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı