0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MECLİS KARAR VE GÜNDEMİ

Ana Sayfa » MECLİS KARAR VE GÜNDEMİ

2020 YILI

ARALIK 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                        :01.12.2020 Salı günü saat 18:30

                                                            Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                   :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                     MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                   5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM              

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üye:  Ayşe Nursevim TÜRER(İzinli)

 

2020/10-42  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Toplantılarının 2021 yılında ayın ilk haftası Salı günleri, saat 18.30‘da yapılmasına; Salı günlerinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma günü toplantı yapılmasına ve meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/10-43  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

“Dünyada ve ülkemizde Covit-19 salgını nedeniyle milletimizin ve esnafımızın ekonomik açıdan zorda kaldığını yaşayarak görüyoruz. İlçemiz de yaşanan ekonomik zorluklar her geçen gün kendini daha şiddetli gösteriyor. Yaptığımız görüşmeler ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda esnaf ve halkımıza katkı ve ekonomik destek amaçlı su faturalarının 6 ay süreyle

Ticarethaneler için ton fiyatının         ;9,59 TL’den 5,00TL’ye

Okuma bedelinin                               ;5,00 TL den 2,50TL ye

Meskenler için ton fiyatının               ;3,30 TL den 1,50 TL’ye

Okuma Bedelinin                               ;1,70 TL den 0,75 TL’ye indirilmesinin, 6 ay sonra tekrar değerlendirilmesini arz ve talep ediyoruz.” şeklindeki teklifleri Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/10-44  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2020 tarih ve 45100 sayılı İdare Encümen Kararı ile ihtiyaç sahibi belediyelere satılmasına karar verilen araçlardan 34 AD 5489 plaka numaralı 1997 model 44794910065119 motor no, NMB67101013224015 şase no, M 1092 Kapı numaralı Mercedes marka O 345 Solo Otobüsün çekme belgeli olarak 3.500,00TL + KDV bedelle satın alınmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesinin 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

2020/10-45  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İller Bankası A.Ş’den 22.06.2017 tarih ve 23/639 sayılı yönetim kurulu kararı ile 14.700.000,00TL (Ondörtmilyonyediyüzbintürklirası) kredi tahsis edilen şehir merkezi, ana caddeler, yol ve tretuvar yapım işi için İller Bankası A.Ş’den 2.000.000,00TL (ikimilyontürklirası) daha kredi kullanılmasına krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından  (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Bülent ÖZ’ün yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA KABUL, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ, Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM    

Meclis Başkanı                                   Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

 

KASIM 2020 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                        :17.11.2020 Salı günü saat 18:30

                                                            Kasım Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi

Meclis Başkanı                                   :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                           :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                     MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                   5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM              

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER(İzinli)

 

2020/9-40  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak, Çan Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 60.000.000,00TL Gider Bütçesinin de 70.000.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur Suyu, Kanalizasyon, yol yapımı, çevre düzenlemesi, Park-Bahçe yapım işleri ve  proje giderlerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; ödenek ayrıldığını belirtir, bölüm yekûnunun üzerinde ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ, Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyuna karşı, Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL’ın 8 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2020/9-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2021 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi ile Vergi ve Harç Gelirleri Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonunudan geldiği şekilde aynen, 5393 Sayılı Belediye kanunun 62. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B bendi ile 97. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak;

A-Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde,  Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ, Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyuna karşı, Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL’ın 8 kabul oyu 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oy çokluğu ile kabul edildi.

 

B-Vergi ve Harç gelirleri tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince, oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM      

Meclis Başkanı                                   Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

KASIM 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                        :03.11.2020 Salı günü saat 18:30

                                                            Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                   :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                           :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                     MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                   5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM              

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

2020/8-34  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            2021 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

.

2020/8-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            Zabıta ve itfaiye personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2021 Merkezi Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2021 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/8-36  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            2021 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk için Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 250,00 TL’sı ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2020/8-37  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Üyesi ve CHP Parti grup sözcüsü İsmail ÜNAL’ın 03.11.2020 tarihli önergesi ile gündemin 4. maddesi 2021 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2020 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 17.11.2020 Salı günü saat 18:30’da yapılması teklifi Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/8-38  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2021 Mali Yılı Vergi, Harçlar ve Gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü İsmail ÜNAL’ın 03.11.2020 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2021 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2020 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 17.11.2020 Salı günü saat 18:30’da yapılması teklifi Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/8-39  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            İlçemizde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için, OSB Uygulama Yönetmeliği ve Yer Seçim Yönetmeliğinin 5.maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere hazırlanan bilgilendirme raporunda OSB öneri alanı Çan Belediyesi Mücavir Alan sınırları içinde kalan Büyükpaşa Köyü H17c- 24c , H17c-25d ,

 H17b-05a pafta mera vasıflı 614, 615, 616 parseller ile 72, 73, 83, 88, 89, 90, 91,92, 93,94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113,114, 115,116, 117,120,121, 122,123,124, 125,126, 127,128, 129, 130,131, 132, 133, 134, 136,137, 138, 139, 140, 142, 144, 170, 171, 172, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 622, 653 parseller ve Karakadılar Köyü H17c-24c pafta 113 nolu  parsellerden oluşmasına ve Belediyemiz adına işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM      

Meclis Başkanı                                   Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

EKİM 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                        :06.10.2020 Salı günü saat 18:30

                                                            Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                   :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                     MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                                  2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                            3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                               5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM              

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

2020/7-31  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            Dünyada ve ülkemizdeki COVID-19 Korona virüs salgın hastalığının devam etmesinden, halk sağlığının daha önemli olmasından dolayı 2021 mali yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen yağlı pehlivan güreşi organizasyonun iptal edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

2020/7-32  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

        Dünyada ve ülkemizdeki COVID-19 Korona virüs salgın hastalığının devam etmesinden, halk sağlığının daha önemli olmasından dolayı 2021 mali yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen deve güreşi organizasyonun iptal edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

           

2020/7-33  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

          Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 06.07.2015 tarih ve 2015/71 sayılı Meclis Kararı ile ihtiyaç sahibi belediyelere satılmasına karar verilen araçlardan 34 DK 2436 plaka numaralı 2005 model K9KA7D931846 motor nolu, CF1KCN7BF33215659 şase nolu,Renault Kango 1.5 KAMYONET (Panelvan) markalı,gri (yıldız) rengi olan bir adet hizmet aracının Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecek ücret üzerinden satın alınmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesine 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM      

Meclis Başkanı                                   Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

EYLÜL 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :01.09.2020 Salı günü saat 18:30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üye   : Mehmet MEŞE, Yeşim BAYRAM

 

2020/6-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         “Belediye Meclisimizin 07.07.2020 tarih ve 2020/5-24 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden İlçemiz genelinde “Çan Revizyon+İlave İmar Planı Yapımı” çalışmalarına başlanmış olup, İmar Planına Esas Jeolojik –Jeoteknik Etüt Raporlarının tamamlanarak onaylanması süresince imar durum belgesi, yeni yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatı belgelerinin düzenlenmesinin askıya alınması kararı İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

           Komisyonumuz 26.08.2020 tarihinde toplanmıştır.

           Komisyonumuzca yapılan incelemede Komisyon Başkanı söz alarak;”İlçemizin 1.derece deprem bölgesinde yer alması ve eğilimli araziye sahip olması sebepleriyle İmar Planına Esas Onaylı Jeolojik-Jeoteknik etüt tamamlanmadan düzenlenecek imar durum belgesi ve yapı ruhsatı belgelerinin halk ve çevre sağlığı için tehdit oluşturacağı anlaşıldığından inşai faaliyetlerin kısıtlanması hakkında sakınca yoktur.”diye açıklama yaptı.

           Komisyonumuzca yapılan oylama sonucunda inşai faaliyetlerin kısıtlanması oy birliği ile karar verilmiştir.”şeklinde hazırlanan rapor okundu.

           Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21.maddesinin 3,6 ve 7.fıkraları ile aynı yönetmeliğin 22.maddesinin 3.fıkrasına istinaden inşai faaliyetlerin kısıtlanması teklifi meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde ;5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun18.maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

2020/6-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi C Tipi Mesire yeri Yapım İşi” için İller Bankası A.Ş.den 3.773.265.00 TL . (Üçmilyonyediyüzyetmişüçbiniİkiyüzaltmışbeştürklirası)  (faiz dahil) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasını ,kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Bülent ÖZ’ün yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla  karar verildi.

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mustafa ERDEM                               Selim YASA

Meclis Başkanı                                   Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

TEMMUZ 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi             :07.07.2020 Salı günü saat 18:30

                                             Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                        MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM             1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                  3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM                

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üye     :YOK

 

2020/5-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 32 sayfadan ibaret olan 2019 Mali yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’un 56. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde, Belediye Başkanı Bülent ÖZ, meclis üyeleri Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Selim YASA ve Ayşe Nursevim TÜRER’in 10 kabul oyuna karşın diğer meclis üyeleri Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu ile 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2020/5-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimiz 2019 Mali Yılı Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bütün Gelir ve Giderler ile idari ve kesin hesabı incelemiş olup tahsilâtın kanunlarla verilen yetkiye göre yapıldığı bütçe harici ödeme olmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı Taşınır Mal Yönetmeliğinin Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları’nın iş ve işlevleri zamanında, hatasız ve eksiksiz olarak yapıldığını belirten 15 maddelik hazırlanan rapor Belediye Başkanlığına sunulmuştur.

 

Belediyemiz 2019 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı Encümenimizce incelenerek kabul edilen 15 maddelik raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulması Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun görülmüştür. Gereğinin karar doğrultusunda icrası için karardan tasdikli suretlerin rapor ile birlikte Belediye Başkanlığına tebliğine 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Belediye Başkanı Bülent ÖZ, meclis üyeleri Aşkın KÖSE, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Selim YASA, İsmail ÜNAL ve Ayşe Nursevim TÜRER’in 10 kabul oyu, diğer üyelerin 6 çekimser oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2020/5-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı yazılarına istinaden Nisan Mayıs Haziran aylarında meclis toplantıları yapılamadığından, Nisan 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Aşkın KÖSE ve Ramazan AYDIN’ın almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2020/5-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı yazılarına istinaden Nisan Mayıs Haziran aylarında meclis toplantıları yapılamadığından, Nisan 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi CHP’den Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE ve Ayşe Nursevim TÜRER  Muhalefet Partisi AKP‘den Davut KEÇECİ ve Burhan YILDIZ’ın seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2020/5-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı yazılarına istinaden Nisan Mayıs Haziran aylarında meclis toplantıları yapılamadığından, Nisan 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, İmar Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi CHP’den Mehmet MEŞE Selim YASA ve Mustafa ERDEM, Muhalefet Partisi AKP‘den Mustafa DURGUT ve Yılmaz ÖZEN’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2020/5-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz kadro ihdas cetvellerinde belirlenen memur kadrolarımıza 24 adet, sürekli işçi kadrolarımıza 12 adet yeni kadro ihdası yapılmasının 08.04.2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile Belediyemiz bir grup yükselerek D-11 grubunda yer almıştır. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinde yapılan değişikliğin,5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2020/5-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz genelinde imar planlarının günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, uygulama aşamasında ve kurumlar arası iletişimde aksaklıkların giderilmesi, imar planlarının ülkemiz genelinde kullanılan koordinat sistemine uyumlu hale getirilmesi ve geleceğe yönelik planlı gelişmenin sağlanabilmesi amaç ve gerekçeleri kapsamında Çan Belediyesi Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 2020/1-4 sayılı almış olduğu “Çan Revizyon + İlave İmar Planı Yapımı” kararına istinaden imar planı yapım çalışmalarına başlanmıştır.

 

14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 3. Fıkrasında İmar planları, planlama alanına ilişkin inceleme, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmalarının değerlendirilmesinden elde edilen senteze dayalı olarak hazırlanır.” denmektedir. Aynı yönetmeliğin 21. Maddesinin 6. Fıkrasında “Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamaz.” denmektedir. Aynı yönetmeliğin 21. Maddesinin 7. Fıkrasında “İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. İmar planlarının hazırlanmasında, varsa öncelikle mikro bölgeleme etütleri, yoksa yerleşim alanının planlanmasına yönelik uygun jeolojik-jeoteknik etütler kullanılır” denmektedir.

 

Aynı yönetmeliğin 22. Maddesinin 3. Fıkrasında İmar planlarının hazırlanması sürecinde eşik analizinin yapılması zorunlu olup, plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı olarak kullanılır.” denmektedir.

 

Jeolojik etüt raporları, inceleme alanında yapılacak sondaj, jeofizik ölçüm, arazi deneyleri vb. çalışmalara istinaden oluşturulacak yerleşime uygunluk değerlendirmeleri kapsamında hazırlanmakta olup çalışma kapsamında yerleşime uygun alanlar, önlemli alanlar, ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar ve yerleşime uygun olmayan alanların tespiti yapılmaktadır. Tespiti yapılan alanlar imar planlarında belirlenen yapı düzeni, yerleşme yoğunluğu, kat yüksekliği vb. Plan kararlarına esas teşkil etmektedir. İlçemiz Meri İmar Planı 11.02.1999 tarihli olmakla birlikte jeolojik etüt raporu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, belirtilen esas ve ilkelere istinaden ilçemiz genelinde 21/10/2019 tarihinde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmaları da başlatılmıştır. İlçemizin 1. Derece deprem bölgesinde yer alması ve eğimli araziye sahip olması sebepleriyle İmar Planına Esas Onaylı Jeolojik-Jeoteknik etüt çalışması tamamlanmadan düzenlenecek imar durum belgesi ve yapı ruhsatı belgelerinin halk ve çevre sağlığı için tehdit oluşturacağı anlaşılmaktadır.

 

            İlçemizde sağlıklı yapılaşmanın sağlanması, ilgili yönetmeliklere uyulması gerekliliği sebepleri ve öngörülen risklerin engellenmesi amacıyla; çalışmalarına başlanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının tamamlanarak onaylanması süresince imar durum belgesi, yeni yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatı belgelerinin düzenlenmesinin askıya alınması teklifi meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

2020/5-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi 2019 Gelir Ücret Tarifesi

———————————————————————————————————–

MADDE 32-ŞEHİR İÇİ BİLBOARD ÜCRETLERİ (KDV Hariç)

ŞEHİR İÇİ BİLBOARD ÜCRETLERİ K.D.V HARİÇ

2020 YILI
ESKİ ÜCRET

2020 YILI
YENİ ÜCRET

 

1 Adet Bilboard’ın yer tahsis Ücreti (1 Haftalık)

127,12 TL

63,56 TL

 

1 Adet Bilboard’ın yer tahsis Ücreti (2 Haftalık)

174,79 TL

84,75 TL

 

1 Adet Bilboard’ın yer tahsis Ücreti (1 AYLIK)

254,23 TL

127,12 TL

 

İzinsiz asanlardan 1 Adet Bilboard için

349,57 TL

349,57 TL

 

(220x340cm) Bilboard Ücreti 1 Haftalık

222,46 TL

110,17 TL

 

(220x340cm) Bilboard Ücreti 2 Haftalık

305,08 TL

152,55 TL

 

(220x340cm) Bilboard Ücreti 1 Aylık

635,59 TL

296,61 TL

 

Özel Günler Kutlama Mesajları ( Günlük)

222,46 TL

110,17 TL

 

Belediye ve Halk Otobüslerinde bulunan LED
ekranlara Reklam Verme ücreti

 

 

 

1 Haftalık

349,57 TL

169,50 TL

 

2 Haftalık

572,03 TL

279,66 TL

 

1 Aylık

1.588,98 TL

508,47 TL

 

Özel Günler Kutlama Mesajları ( Günlük)

127,12 TL

63,56 TL

 

Şehir içinde ( Çan Lisesi önü,Fatih Mah,Menderes ve İda Parkı  önünde) bulunan
Büyük LED ekranlara Reklam verme ücreti

 

 

 

1 Haftalık

683,26 TL

296,61 TL

 

2 Haftalık

1.207,63 TL

508,47 TL

 

1 Aylık

2.192,80 TL

847,45 TL

 

Özel Günler Kutlama Mesajları ( Günlük)

158,89 TL

84,75 TL

 

 

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

 

MART 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi             :04.02.2020  Salı günü saat 18:30

                                             Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                        MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM             1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                  3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM                

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Mustafa DURGUT(izinli),Şevki DEMİR (izinli)  

 

2020/3-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi 2020 Gelir Ücret Tarifesi

———————————————————————————————————–

Madde 31- ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMA DIŞINDA İZİN VERİLİRSE HER İDARE YERİ SÖZLEŞMESİNE KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN İŞÇİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)

 

6- Yapısı itibarı ile şoförden başka 16 oturma yeri olan (S Plakalı) servis aracı oto garajı aylık abonelik ücreti  : 93,23TL

 

7- Yapısı itibarı ile şoförden başka 16 oturma yerinden fazla olan (S Plakalı) servis aracı oto garajı aylık abonelik ücreti         : 93,23TL

 

 

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

           

2020/3-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Kurulması planlanan Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği’nin kuruluş çalışmalarına belediyemizi temsilen iştirak edilmesi ve kuruluşa müteakiben 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin o ve p bentleri kapsamında birliğe üyelik işlemlerinin yapılmasına, bu amaçla gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

ŞUBAT 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi             :04.02.2020  Salı günü saat 18:30

                                             Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                        MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM             1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                  3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM                

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Mustafa DURGUT(izinli),Şevki DEMİR (izinli)  

 

2020/3-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi 2020 Gelir Ücret Tarifesi

———————————————————————————————————–

Madde 31- ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMA DIŞINDA İZİN VERİLİRSE HER İDARE YERİ SÖZLEŞMESİNE KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN İŞÇİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)

 

6- Yapısı itibarı ile şoförden başka 16 oturma yeri olan (S Plakalı) servis aracı oto garajı aylık abonelik ücreti  : 93,23TL

 

7- Yapısı itibarı ile şoförden başka 16 oturma yerinden fazla olan (S Plakalı) servis aracı oto garajı aylık abonelik ücreti         : 93,23TL

 

 

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

           

2020/3-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Kurulması planlanan Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği’nin kuruluş çalışmalarına belediyemizi temsilen iştirak edilmesi ve kuruluşa müteakiben 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin o ve p bentleri kapsamında birliğe üyelik işlemlerinin yapılmasına, bu amaçla gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

OCAK 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi             :17.01.2020  Salı günü saat 18:00

                                                2020 yılı 1. Olağanüstü Toplantısı

Meclis Başkanı                        :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                           AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                 1-Yeşim BAYRAM             1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                        2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                   3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                  4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM                

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:         

 

 

2020/2-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2019 yılında çalıştırılan ve 2020 yılında da göreve devam etmeleri uygun görülen sözleşmeli personelin 2020 yılı itibarı ile ücret tespitine ilişkin meclis kararının Ocak Ayı içerisinde alınması ve sözleşmelerinin yenilenme işlemlerinin de Ocak Ayı içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Bu nedenle 2019 yılında çalışan ve 2020 yılında da göreve devam etmeleri uygun bulunan 4 adet tam zamanlı mühendis,1 adet tam zamanlı ekonomist, 1 adet tam zamanlı avukat ve 1 adet kısmi zamanlı veteriner olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin 01.09.2019 tarih ve 308755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 5. maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2020 yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2020 tarih ve 13659 sayılı genelgenin 1.maddesinin 2.fıkrası (e) bendi belirtilen oran kadar mevcut sözleşme ücretlerinde artışların uygulanması, 2020 yılı için sözleşmelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince yeniden yapılması teklifi meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2020/2-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2020 mali yılında belediyemizde boş bulunan 1 adet Şehir Planlamacısı ve 4 adet tekniker kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile personel çalıştırılması düşünülmektedir. 2020 mali yılında Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 1 adet Şehir Planlamacısı için aylık net ücretinin 2.750,000TL ve 4 adet tekniker için kişi başına aylık net ücretinin 2.500,00TL olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2020 tarih ve 13559 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesinin 3. maddesinin (a) fıkrasına istinaden 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde hizmet yıllarına denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme ücretleri ödenmek üzere çalıştırılmasına; “Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda artırılır.” hükmü gereğince; ücretlerinin ödenmesine;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                   Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

 

OCAK 2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :07.01.2020  Salı günü saat 18:30

                                                Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:      

 

 

2020/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            2020 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada;

           

            Ramazan AYDIN                  :15                   Davut KEÇECİ         :13

Sevcel ARSLAN                   :15                   Yılmaz ÖZEN                        :13

İsmail ÜNAL                         :12

Ayşe Nursevim TÜRER        :2

Selim YASA                          :1                               

                                                                                                         

            Yukarıdaki oy dağılımına göre 2020 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, Davut KEÇECİ,Yılmaz ÖZEN ve İsmail ÜNAL’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2020/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2020 yılı içinde 2019 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 175.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 275,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2020/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 05.11.2019 tarih ve 2019/10-50 sayısı ile kabul edilen Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik taslağı 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27.maddesi gereği görüş almak üzere Sayıştay başkanlığına gönderilmiştir. Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun11/12/2019 tarih ve 1634/9 sayılı kararında belirtilen 9 hususta gerekli düzetmelerin ve değişikliklerin yapılmasına, değişiklikler yapılmış son haliyle 20 madde ve 1 adet ekten oluşan Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi 1. fıkrasının (m) bendine istinaden meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz genelinde mevcut imar planları mevzi koordinat sisteminde hazırlanmış olup günümüz ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Uygulama aşamasında gerek kurum içi çalışmalarda, gerek kurumlar arası iletişimde yaşanan aksaklıkların da giderilmesi için mevcut planların revize edilerek Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin 1. Ve 5. Maddeleri gereğince ülkemiz genelinde kullanılan koordinat sistemine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Şehirlerin sürekli gelişmesi de göz önüne alındığında yeni yerleşim yerleri ile sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İlave imar planı yapılması düşünülen bölge ise ilçemiz mücavir sahasında kalmakta olup, Balıkesir-Çanakkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Gelişme Alanı” lejantın da kalmaktadır. Yine Çevre Düzeni Planına göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu güzergahı giriş ve çıkışı ilçemiz sınırlarında bulunduğundan ileriye dönük aksaklıkların yaşanmaması ve şehrin planlı olarak gelişebilmesi için ilave plan çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen sebep ve gerekçelerden dolayı Belediyemiz İmar ve Mücavir Alan sınırları içerisinde yaklaşık 1300 hektar yüz ölçümüne sahip alanda, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı yapılması teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine istinaden meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2019 yılında çalıştırılan ve 2020 yılı içinde çalıştırılması düşünülen 4 Adet tam zamanlı mühendis,1 adet tam zamanlı ekonomist, 1 adet tam zamanlı avukat ve 1 adet kısmi zamanlı veteriner olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 01.09.2019 tarih ve 308755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 5. maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2020 yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ile Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme oranlarının tavanını aşmamak kaydıyla, 2020 yılı için sözleşmelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince yeniden yapılması teklifi meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Ayşe Nursevim TÜRER, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 7 kabul oyu, diğer üyelerin 9 red oyu ile reddine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2020/1-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizce 07.01.2020 tarih ve 2020/ 1-4 nolu kararı ile Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği kabul edilmiş olup, sosyal işler komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere belediyemiz Mali Hizmetler Müdür V. Ali YAVAŞ, Zabıta Müdür V.  Ali Hikmet BAŞARAN ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Şevki UÇAR’dan  oluşan 3 kişilik komisyon oluşturulması meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde meclisimizce de kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince  Davut KEÇECİ’nin 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu, oyçokluğu ile  karar verildi.

 

2020/1-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Madde1-3194 Sayılı İmar Kanununa Göre İmar Hizmetlerinden Alınacak Ücretler (KDV Hariç)

 

20- Asansör Tescil Belgesi Onay Ücreti                   :677,97 TL

 

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde ek yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisimizce yapılan oylama neticesinde Yeşim BAYRAM , Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ, Davut KEÇECİ’nin 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu oyçokluğuyla karar verildi.

 

2020/1-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 06.01.2020 tarih ve 1 Sayılı kararı gereği,  şirkete ait olan 17 HB 023 plaka numaralı, 2019 model, DPC214035 motor nolu, WVWZZZ3CZLF007151 Şase Nolu, 20191001174006 Tescil Sıra Nolu VOLKSWAGEN PASSAT markalı, siyah rengi olan 1 adet hizmet aracı şirket tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenmiştir. Çan Belediyesi İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenen aracın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter satışı yapılarak, belediyemizin muhasebe kayıtlarında bulunan araç envanter kayıtlarına alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (ı) bendi ve 18. maddesinin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 5 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2020/1-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz genelinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları yapılacağından İl Kadastro Müdürlüğünün ilgi yazısı doğrultusunda

Osman Efendi Mahallesi                                           Fatih Mahallesi                                                                                 

HASAN YILMAZ

12097939392

 

AHMET CANAN

27760416902

HAYRETTİN ARSLAN

10067007270

 

SEFER DİRİK

39109039048

HASAN ENGİN

38957043854

 

AHMET ÇETİN

12808915240

ALİ TABAK

17815749192

 

İSMAİL KOCAMAN

28426406978

OSMAN UYSAL

17917745764

 

ŞÜKRÜ KURT

32134271698

İLYAS ENGİN

14239867662

 

RECEP DİKMEN

16033808582

 

Karşıyaka Mahallesi                                      Cumhuriyet Mahallesi

MUSTAFA YILMAZ

35743510828

 

AHMET UZAN

31282299400

RAMAZAN ENGİN

32890246060

 

ALAATTİN IŞIKTAŞ

26998454984

HALİL GİRGİN

16573789860

 

RIDVAN YILMAZ

33799215560

ALİ RIZA AYDIN

33673220376

 

HAYRİ GÜNEŞ

28888379216

REMZİ ATMACA

32686252824

     

ŞABAN KURU

39700018930

     

Seramik Mahallesi                                         İstiklal Mahallesi

HÜSAMETTİN ÖZGÜR

29920344834

 

MEHMET ALİ BATTAL

21118638268

İSMAİL ARSLAN

16630788010

     

ERDİNÇ ONAR

27538586622

     

FAHRİ YENER

18484738418

     

 

Atatürk Mahallesi

RAHMİ BECEREN

22537590878

MUSTAFA TOY

19324697988

ŞABAN YILDIZ

10870979764

HASAN GELEN

12268933467

MUSTAFA DURMAZ

14467859880

KAMİL YILDIZ

21988609160

olacak şekilde bilir kişi olarak belirlenmeleri teklifi Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2020/1-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi 2019 Gelir Ücret Tarifesi

———————————————————————————————————–

Madde 40-DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİ-GÜNLÜK (KDV HARİÇ)

 1. -Nişan, düğün ve evlenme merasimi (Hafta içi gündüz-gece)                     :   932.20TL
 2. -Nişan, düğün ve evlenme merasimi (Hafta içi gündüz-)                             :   508.48TL
 3. -Nişan, düğün ve evlenme merasimi (Hafta içi gece)                                   :   677,97TL
 4. -Nişan, düğün ve evlenme merasimi (Hafta sonu gündüz-gece)                  : 1,186.44TL
 5. -Nişan, düğün ve evlenme merasimi (Hafta sonu gündüz)                          :   762.71TL
 6. -Nişan, düğün ve evlenme merasimi (Hafta S. gece Cuma- C.tesi- Pazar)  :   847,46TL
 7. –Düğün salonu kiralama depozito (KDV dahil)

Düğün salonu kiralama ücretinin 2020 ve 2021 mali yılları için 2020 yılı ücretinin %50’si peşin depozito olarak alınır.   

 

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde  oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                      Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

2019 YILI

ARALIK 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.12.2019 Salı  günü saat 18:30’da

                                               Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

Meclis Başkanı           Bülent ÖZ                              Meclis Üyesi   Selim YASA

Mec.Bşk.Vek.            Harun ARSLAN                    Meclis Üyesi   Ayşe Nursevim TÜRER

Mec.Bşk.Vek.            Ramazan AYDIN                  Meclis Üyesi   Yeşim BAYRAM

Meclis Kâtibi              Mehmet MEŞE                      Meclis Üyesi   Mustafa DURGUT

Meclis Kâtibi              Mustafa ERDEM                   Meclis Üyesi   Şevki DEMİR

Meclis Üyesi               Aşkın KÖSE                          Meclis Üyesi   Davut KEÇECİ

Meclis Üyesi               Sevcel ARSLAN                   Meclis Üyesi   Burhan YILDIZ

Meclis Üyesi               İsmail ÜNAL                         Meclis Üyesi   Yılmaz ÖZEN

2019/11-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

“Belediye Meclisimizin 05.11.2019 tarih ve 2019/10-51 sayı ile gündeminde almış olduğu karara istinaden ilçemiz mücavir alan sınırlarında bulunan Yayaköy 341-342-343 nolu parseller ile Kulfal Köyü 688-689 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli H17C-25D-2B Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulamalı İmar Planında yapılacak olan plan kararı alınarak imar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuz 27.11.2019 tarihinde toplanmıştır.

İmar Komisyonumuzca yapılan incelemede İlçemiz Yayaköy 341-342-343 nolu parseller ile Kulfal Köyü 688-689 nolu parsellerde 18 Mart Çan Termik Santrali Kireç Taşı Öğütme Tesisi yapılmak istenmektedir. Talep edilen parsellerin bulunduğu bölge 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanında kalmasına rağmen EÜAŞ tarafından ilgili kurumlardan uygun görüş alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hızlı kamulaştırma kararı olması sebebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından plan değişikliği için 1/5000 ölçekli H17C-25D-2B Nazım Plan için PIN-NİP 39601 ve 1/1000 Mevzi Uygulama Planı için PİN -UİP39602 sayılı numaraları alınmıştır.

İmar komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde plan yapımında herhangi bir sakınca bulunmadığı oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan rapor okundu.

1/5000 ölçekli H17C-25D-2B Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planı nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince, oy birliğiyle karar verildi.

2019/12-57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 2020 yılında her ayın ilk Salı günü saat 18.30‘da toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk Salı günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/12-58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2019 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesine geçildi.

Madde 42) Çan Belediyesi Troya Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Kültür Evi (KDV Hariç)

                   3- Plates Spor Eğitim Kurs Ücreti (Aylık)                     :42,38 TL

Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2019 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 42. Maddesi olan Troya Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Kültür Evi Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması teklifi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile, Kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/12-59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere 2 adet asil üyelikler için yapılan gizli oylamada;

                        Aşkın KÖSE                          1 oy                

                        Selim YASA                          10 oy              

İsmail ÜNAL                         10 oy

Yılmaz ÖZEN                                   1 oy

Mustafa DURGUT                1 oy

Şevki DEMİR                                    2 oy

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere 2 adet yedek üyelikler için yapılan gizli oylamada;          

A.Nursevim TÜRER             8 oy

                        Mehmet MEŞE                      10 oy

                        Aşkın KÖSE                          1 oy

                        Harun ARSLAN                    1 oy

                        Yeşim Bayram                       2 oy

                        Davut KEÇECİ                     1 oy

                        Burhan YILDIZ                    2 oy

Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Başkanımız Bülent ÖZ doğal üye olmak üzere, Belediyemizi temsil etmek üzere 2 adet asil üyeliklere Selim YASA ile İsmail ÜNAL’nın seçilmelerine ve 2 adet yedek üyeler olarak da Mehmet MEŞE ile A. Nursevim TÜRER’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Birlik Tüzüğüne istinaden Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2019/12-60NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) bendinde yazılı hizmetler kapsamında işbirliği ve dayanışma amacı ile belediyemiz ile “Kardeş Belediye” olabilmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor

gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi, kamu duyarlılığının arttırılması konularında belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda “Kardeş Belediye” ilişki kurulmasını ve bu konuda belediyemiz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında gerekli işlemleri yürütmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi işaretle yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2019/12-61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi istinaden Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde Yeşim BAYRAM,  Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ ve  Burhan YILDIZ’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile kabul edilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2019/12-62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2019 mali yılında belediyemizde boş bulunan mühendis kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile inşaat mühendisi çalıştırılması düşünülmektedir. 2019 mali yılında Belediyemizde mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak inşaat mühendisin aylık net ücretinin 3.000,00TL olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesinin 3. maddesinin (a) fıkrasına istinaden 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde hizmet yıllarına denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme ücretleri ödenmek üzere çalıştırılmasına; Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda artırılır. hükmü gereğince; ücretinin ödenmesine;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle karar verildi.

2019/12-63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde boş bulunan 1 adet 2 dereceli Bilgi İşlem Müdürü Kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, diğer müdürlükler kadro unvanları listesinde yer alan ve memur kadro kütüğünde unvan itibariyle belirlenen derece aralığı da dikkate alınarak 2 dereceli Su ve Kanalizasyon Müdürü Kadrosu ile değiştirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde; Davut KEÇECİ’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2019/12-64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan İlçesi Hurma Köy, Arklatı mevkii 10 pafta 461 parselde bulunan 366m2 lik bahçe yeri Belediyemizce su deposu ve terfi istasyonu yapımında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi (e) bendi idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince yerin satın alınması ve gerekli işlemleri için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde; Davut KEÇECİ’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2019/12-65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 11.10.2019 tarih ve 2019/218 sayılı yazı ile Çanakkale İli Özel İdaresince Deprem ön izlemesi yapılan İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisli binanın boşaltılması gerektiği bildirilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 26 pafta 107 ada 1 parselde bulunan 1043,23m2lik avlulu kargir Belediye Binasının bedelsiz olarak 2 yıllığına İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde; Yeşim BAYRAM’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2019/12-66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:1/1 ÇAN adresinde bulunan Çan Belediyesi Termal Park işyeri olarak anılan, İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesisleri işletmesinin 10 yıl süre ile Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine tahsis edilmesine; Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile belediye arasında sözleşme, protokol düzenlenmesi ve imzalanması için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 38. Maddesinin g bendi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu kabul edilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                      Meclis Kâtibi

 

 

 

KASIM 2019 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :19.11.2019 Salı  günü saat 18:30’da

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

Meclis Başkanı           Bülent ÖZ                              Meclis Üyesi   Selim YASA

Mec.Bşk.Vek.            Harun ARSLAN                    Meclis Üyesi   Ayşe Nursevim TÜRER

Mec.Bşk.Vek.            Ramazan AYDIN                  Meclis Üyesi   Yeşim BAYRAM

Meclis Kâtibi              Mehmet MEŞE                      Meclis Üyesi   Mustafa DURGUT

Meclis Kâtibi              Mustafa ERDEM                   Meclis Üyesi   Şevki DEMİR

Meclis Üyesi               Aşkın KÖSE                          Meclis Üyesi   Davut KEÇECİ

Meclis Üyesi               Sevcel ARSLAN                   Meclis Üyesi   Burhan YILDIZ

Meclis Üyesi               İsmail ÜNAL                         Meclis Üyesi   Yılmaz ÖZEN

 

2019/11-54NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak, Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 60.000.000,00TL Gider Bütçesinin de 70.000.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur Suyu, Kanalizasyon, yol yapımı, Kocabaş Çayı Çevre düzenlemesi ve Park-Bahçe yapım işleri Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

2019/11-55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2020 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi ile vergi ve Harç gelirleri tarifesi Komisyondan geldiği şekilde aynen, 5393 Sayılı Belediye kanunun 62. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B bendi ile 97. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak;

A-Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

B-Vergi ve Harç gelirleri tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                                      Meclis Kâtibi

           

 

KASIM 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.11.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:  Sevcel ARSLAN      

                                                  

2019/10-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinin günümüz koşulları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde;

Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2019 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 18. Maddesi olan Oto Garaj Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması teklifi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Davut KEÇECİ’nin red oyu, Yeşim BAYRAM, , Şevki DEMİR ve Burhan YILDIZ’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/10-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2020 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk için Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 225,00TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/10-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2020 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/10-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2020 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2019/10-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclis Üyesi ve CHP Parti grup sözcüsü İsmail ÜNAL’ın 05.11.2019 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2020 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2019 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 19.11.2018 Salı günü saat 18:30’da yapılması teklifi Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/10-49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2020 Mali Yılı Vergi, Harçlar ve Gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü İsmail ÜNAL’ın 05.11.2019 tarihli önergesi ile gündemin 6. maddesi 2020 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2019 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 19.11.2019 Salı günü saat 18:30’da yapılması teklifi Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/10-50  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere, öğrencilere, yaşlı ve kadınlara bütçeden yapılacak yardımları ayrıca muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları özel ve tüzel kişiler ile vatandaşlardan yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak muhataplarını ulaştırılması ile ilgi usul ve esasları belirtmek ve yardım dağıtmak için 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ve 60. maddesinin 1.fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak Belediyemizce hazırlanan ve Belediye Meclisinde bulunan gruplara sunulan Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin onaylanarak Sayıştay’a sunulması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi 1. fıkrasının (m) bendine istinaden meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/10-51  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarihli 2019/9-43 sayılı kararı ile 18 Mart Termik Santrali için imar planı yapımına karar verilmiştir.

İmar Plan Yapım Kararı alındığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sayfasında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı için 39601, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için 39602 sayılı PİN numaraları alınmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz H17C-25D-2B paftasında bulunan Yayaköy 341-342-343 parseller ile Kulfal Köyü 688-689 nolu parselleri kapsayan alanda Çizgi Planlama Har.Bilg.Kuy.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.’ne 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP hazırlatılan imar planlarının Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan yapımı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2019/10-52  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 7.500.000,00TL (yedimilyonbeşyüzbintürklirası) (faiz dahil) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü cari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesine Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 9  kabul oyu ile Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/10-53  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

        Merkezi İzmir Büyükşehirde bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına (SODEMSEN) Belediyemizin üye olması, yıllık üyelik aidatı tüzükte belirtilen miktarın belediyemiz iller bankası hissesinden kesilmek suretiyle ödenmesi ve İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi teklifi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Yılmaz ÖZEN ve Davut KEÇECİ’nin 2 red oyu, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu ile Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

EKİM 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :01.10.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Ekim Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                          

2019/9-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) bendinde yazılı hizmetler kapsamında işbirliği ve dayanışma amacı ile belediyemiz ile “Kardeş Belediye” olma talebinde bulunan Yozgat İli Yerköy Belediye Başkanlığı ile belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi, kamu duyarlılığının arttırılması konularında belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda “Kardeş Belediye” ilişki kurulmasını ve bu konuda belediyemiz ile Yozgat/Yerköy Belediyesi arasında gerekli işlemleri yürütmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin g bendine istinaden Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi işaretle yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 ret oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2019/9-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Son zamanlarda motorin ve sanayi giderlerindeki fiyat artışlarından dolayı ücretlerin günümüz koşullarına göre yeniden belirlenmesi gerektiğinden, Çan Belediyesi Gelir Bütçesine 2019 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 27. Maddesi olan Şehir İçi Otobüs Ücretleri ile 28. Maddesi olan Çan-Biga Arası Otobüs Yolcu Taşıma Ücretleri  tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde;

MADDE 27) ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERİ (KDV DAHİL)

            A- Şehir içi öğrenci ve asker yolcu taşıma ücretleri              : 2,00TL

            B- Şehir içi sivil (büyükler) yolcu taşıma ücretleri                : 2,25TL

MADDE 28) ÇANBİGA ARASI OTOBÜS YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)

ÇAN-BİGA                           9,00TL                        BİGA-ÇAN                           9,00TL

Yeniçeri-Yaveler                    4,00TL                        Sarıkaya-Eybekli                    4,00TL

Hacılar-Çomaklı                     4,50TL                        Akkayrak-Ovacık                   4,50TL

Maltepe-Altıkulaç                  5,00TL                        Kapanbeli-Katrancı                5,00TL

Okçular-Emeşe                       6,00TL                        Emeşe-Okçular                       6,00TL

Katrancı-Kapanbeli                7,00TL                        Altıkulaç-Maltepe                  7,00 TL

Ovacık-Akkayrak                   8,00TL                        Çomaklı-Hacılar                     8,00 TL

EYBEKLİ-SARIKAYA-BİGA 9,00TL. YAVELER-YENİCE –ÇAN                      9,00TL

Çan-Biga (Devamlı Öğrenci)                         Biga-Çan (Devamlı Öğrenci)             7,50TL

Çan-Biga (Öğrenci)                                       Biga-Çan(Öğrenci)                            7,50TL

Çan-Biga (Kartlı Abone)                               Biga-Çan (Kartlı Abone)                   250,00TL

Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2019 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 27. Maddesi olan Şehir İçi Otobüs Ücretleri ile 28. Maddesi olan Çan-Biga Arası Otobüs Yolcu Taşıma Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/9-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Yaya Köyü H17C-25D-2B paftasında bulunan 341, 342 ve 343 nolu parseller ile Kulfal Köyü 688 ve 689 nolu parsellerin bulunduğu alanda Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çan Termik Santrali Kireç Taşı Öğütme Tesisi için belediyemize mevzi imar planı müracaatı yapılmıştır. Talep edilen parsellerin bulunduğu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında kalmaktadır. EÜAŞ tarafından ilgili kurumlardan da uygun görüş alınmasına istinaden ilave plan yapılması teklifi işaretle yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

EYLÜL 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.09.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Aşkın KÖSE(izinli), İsmail ÜNAL(izinli),

                                                           Ayşe Nursevim TÜRER     

                                                                                        

2019/8-37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü arasında 04.12.2009 tarihinde on yıl süre ile karşılıklı kira sözleşmesi düzenlenmiş olup, kiralanan Çan Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde kalan 5,2 (Ha) hektarlık alanda “Orman İçi Dinlenme Yeri” olarak belediyemiz adına on yıl süre ile tahsis edilen yerin kira sözleşmesi 04.12.2019 tarihinde sona ermektedir.

Adı geçen mesire alanın Orman Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2018 tarih ve 678473 sayılı olurları ile onaylanarak ilgili saha 10,93 (Ha) hektar olarak genişletilmiştir. Sözleşme süremiz sona ereceğinden dolayı Çan ilçesi Aşıklar Tepesi Mevkiindeki Çamlık Orman İçi Dinlenme Yerinin Belediyemiz Tarafından 19 (ondokuz) yıl süre ile tekrar kiralanabilmesi için  Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi işaretle yapılan oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 7 kabul oyu ile KABULÜNE  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/8-38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan İlçemiz hudutları dâhilinde Çan Merkezi Mevkiinde 01,9 (Ha) hektar miktarındaki ormanlık alanın Çan B Tipi Mesire Yeri olarak Çan Orman İşletme Müdürlüğünce Kiralama ihalesine çıkacağından dolayı adı geçen mesire yerinin Çan Halkımıza kazandırılması amacı ile, Belediyemiz adına kiralama ihalesine katılmak, Çan Orman İşletme Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında kira sözleşmesi imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi işaretle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/8-39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde “ Norm kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; Belediye Başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir,  nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001 – 500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazlası olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 nü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenerek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir” hükmüne istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcı olarak görevlendirilen Belediyemiz Meclis üyesinin aylık ödeneğinin, Belediye Başkanı aylık ödeneğinin 2/3’ü oranında belirlenmesi teklifi işaretle yapılan oyalama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 7 kabul oyu ile, KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/8-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

           

İlçemiz İmar Sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarımızda doğalgaz hat yapım çalışmaları için yapılacak olan kazılar ile ilgili olarak yol üst kaplama niteliğine göre sıcak asfalt kaplama, beton parke kaplama, stabilize ve beton yol kazı birim ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Çanakkale Doğalgaz AK-SA Gaz ile protokol imzalanması için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin g bendine istinaden Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi işaretle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

TEMMUZ 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :02.07.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:      

                                                                                        

2019/7-33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımının tamamlanmasının ardından, Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nin (Troya Kültür Merkezi) kullanım hakkı, bedelsiz olarak, düzenlenen protokol gereğince kurumumuza devir edilmiştir. Bahsi geçen protokolün 2. Maddesinde “ Taşınmaz içinde, Bakanlığa bağlı Çan İlçe Halk Kütüphanesine tahsis edilen bölümlerde hizmete devam edecektir.” ibaresi yer almaktadır. Buna istinaden İlçemiz Seramik Mahallesi Hızar Sokak No:2/2 adresinde yer alan Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nin (Troya Kültür Merkezi) 1.inci katında yer alan 101-102 ve 104 nolu bölümlerin Çan İlçe Halk Kütüphanesinin kullanımına tahsis edilmesi teklifi meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/7-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi 2019 Gelir Ücret Tarifesi

—————————————————————————————————–

 

MADDE 28- ÇAN-BİGA ARASI OTOBÜS YOLCU TAŞIMA ÜCRETİ (KDV DAHİL)

 

            Çan – Asos Kadırga Koyu Deniz Seferleri Yolcu Taşıma Ücreti    :50,00TL

            (Gidiş-Dönüş Kişi Başı)

 

 

MADDE 31– ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMA DIŞINDA İZİN VERİLİRSE HER İDARE YERİ SÖZLEŞMESİNE KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN İŞÇİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)

 

6– Yapısı itibarıyla şoförden başka 16 oturma yeri olan ( S Plakalı)

    Servis Aracı Oto Garajı Aylık Abonelik Ücreti                                       :60,00TL

 

7– Yapısı itibarıyla şoförden başka 16 oturma yerinden fazla olan

    (S Plakalı) Servis Aracı Oto Garajı Aylık Abonelik Ücreti                      :80,00TL

 

MADDE 33 – TANITIM SPORTİF, KÜLTÜREL ETKİNLİK VE FESTİVAL ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)

 

            2- Deve Güreş Sahasına Giriş Ücreti                                    :10,00TL

 

MADDE 40 – DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİ (KDV HARİÇ)

 

7- Düğün Salonu Kiralama Depozito (KDV Dahil)  : Düğün Salonu Kira Ücretinin

              %25’i Peşin Depozito olarak alınır.

              

olacak şekilde, Çan Belediyesi 2019 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine Ek Madde eklenmesi teklifi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, ve Burhan YILDIZ’ın 5 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/7-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz bünyesinde bulunan 17 HU 002 plakalı 2006 model, NMZVAN5406K080557 şase, LC172FMMDD185506 motor numaralı Kanuni marka motosiklet ve 17 HU 003 plakalı 2006 model, NMZVAN5406K080568 şase, LC72FMMDD185516 motor numaralı iki adet motosiklet ekonomik ömürlerini doldurmuş bulunmaktadır. Araçlar kullanılmayacak durumdadır. Adı geçen araçlar kullanılmayacak durumda oldukları için, belediyemiz kademesine çekilmiş olup, trafikten düşürülmeleri ve hurdaya ayrılmaları gerekmektedir. 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince adı geçen araçlar, hurda araç tespit komisyonunun 01.07.2019 tarihinde belediyemiz kademesinde toplanarak araçların hurdaya ayrılması komisyonca da uygun görüldüğünden, adı geçen araçların hurdaya çıkarılıp, trafik sicilden kaydının silinmesi için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi teklifi meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/7-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

           

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki Sosyal, Kültürel ve Ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Ülkemizde de en çok kış sporları eğlencesi olarak Merkezi Ege Bölgesi olmak üzere Çanakkale’den Mersin’e kadar Akdeniz Bölgesini’de içine alarak 2020 yılında belediyemiz tarafından düzenlenecek olan deve güreşleri,  başta Çan’lı hemşerilerimiz olmak üzere yöremizdeki komşu ilçelerden de büyük ilgi görmekte ve takip edilmektedir. İlçemizde iç turizmi canlandırmak amacı ile bundan böyle deve güreşleri organizasyonunun her yıl belediyemizin önderliğinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içinde Belediye Başkanlığınca tespit edilecek tarihler arasında yapılması ve bu konuda yapılacak bütün giderlerin Belediye Bütçesinden karşılanması ve deve güreşlerinin organizasyonu için Belediye Başkanımız Bülent ÖZ’e tam yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak yapılan açık oylama neticesinde Davut KEÇECİ ve Yılmaz ÖZEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

HAZİRAN 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :11.06.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Harun ARSLAN                                                                                                

2019/6-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Onaylı İmar Planı sınırları içerisinde bulunan yol, yeşil alan, arsa ve Resmi Kurum Alanları gibi yerler, Belediye Meclisimizce Kamu Yararı Kararı alınarak belediyemize kazandırılıp ilçemiz halkına hizmet olarak sosya-kültürel alanların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu nedenle mülkiyeti ilçemiz Seramik Mahallesi 114 ada, 7 parselde Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğüne kayıtlı taşınmaz şantiye binası olarak kullanılmaktadır. İlçemizin yapılaşmaları şantiye binasına doğru kaydığından, şantiye binası bu yapılaşmaların için de kalmaktadır. Bahse konu yerler için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden Kamu Yararı Kararı alınması teklifi meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/6-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğüne ait İlçemiz Seramik Mahallesi 114 ada, 7 parseldeki taşınmaz İlçemiz Onaylı İmar Planı sınırları içerisinde olup, yapılaşma ve gelişme alanı içerisinde kalmaktadır. Bu sebeple ilçemiz halkının menfaati doğrultusunda kullanılmak üzere adı geçen taşınmaz ile Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 573 ada, 13, 14, 15, 16 nolu parseller ile takas yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesi gereği meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2019/6-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizce İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19L-IV pafta, 119 ada, 96 ve 97 parseller ile 412 ada, 2 ve 12 nolu parsellerde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarında 2018/2-10 sayılı meclis kararı ile plan tadilatı kararı alınmıştır. 119 ada, 96 nolu parselResmi Kurum Alanı (R.K.A), geriye kalan parsel ise Park Alanı (Kurumsal) olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 96 parselin R.K.A olarak değerlendirilmiş olmasından oluşacak yoğunluğun giderilmesi amacı ile Mülkiyeti Belediyemize ait 412 ada, 2 ve 12 nolu taşınmazların park alanına dönüştürülmesi kesinleşmiştir.

Belediye Meclisimizin Plan Değişikliği ile ilgili almış olduğu bu kararlar Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/315 Esas Sayılı dosyasına istinaden 05.02.2019 tarih ve 2019/103 sayılı kararı ile iptal edilmesine istinaden, yapılan plan değişikliğinin iptal edilmesi ve eski haline dönüştürülmesi teklifi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2019/6-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

                       

            Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen ilçemize daha iyi bir hizmet verebilmek, değişen mevzuata uyum sağlayabilmek için belediyemiz adına Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Sulh Ceza, İcra Tetkik, İcra Ceza, Tapulama ve tüm davalara bakmak için 2019 yılında çalıştırılmak üzere belediyemizde boş bulunan avukat kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile avukat çalıştırılması düşünülmektedir.2019 yılında Belediyemizde avukat kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak avukatın aylık net ücretinin 4.000,00TL olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesinin 3. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde hizmet yıllarına denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme ücretleri ödenmek üzere çalıştırılmasına; Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda artırılır. hükmü gereğince; ücretinin ödenmesine;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu ile kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/6-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 42– Çan Belediyesi Troya Kültür Merkezi-Çocuk ve Gençlik Kültür Evi Gelir Ücret Tarifesi (KDV Dahil)

 

1- Aylık 1 Adet Atölye Eğitim Katılım Ücreti                                 :100,00TL

2- Aynı Katılımcı için 2, 3, ve 4. Atölye Eğitim Katılım Ücreti       :  50,00TL

              

olacak şekilde, Çan Belediyesi 2019 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine Ek Madde eklenmesi teklifi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Yılmaz ÖZEN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

MAYIS 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :07.05.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                                                               

2019/5-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Çan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun  28 Haziran – 08 Temmuz 2019 tarihlerinde Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenecek  Ohrid Necklace International Folk Dance & Musıc Festivaline (Liste 1),  12 – 28 Temmuz 2019 tarihlerinde yine Ohrid şehrinde düzenlenecek Dancing in Ohrid International Festivaline (Liste2), 01 – 11 Ağustos 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde düzenlenecek Balkan Folklor Without Border” Festivaline (Liste 3); katılacak olan topluluk üyelerinin hizmet damgalı pasaport alabilmeleri için 3 adet katılımcı isim listesinin onaylanmasını, festival ile ilgili her türlü masrafların katılımcılar tarafından karşılanması ve 3 adet katılımcı isim listesinin meclis karar eki olarak işlenmesi teklifi  meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu kabul edilerek, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/5-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Selim YASA, İsmail ÜNAL ve Ayşe Nursevim TÜRER’in 10 çekimser oyu, diğer üyelerin 6 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

2019/5-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi istinaden Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu kabul edilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/5-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çevre dostu belediyeler tarafından 2008 yılında kurulan ülke genelinde doğrudan çevre alanında faaliyet gösteren ilk ve tek yönetim birliği olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine üye olunması teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu kabul edilmiş olup, 2 asil, 2 yedek üye seçimlerinin gizli oyla yapılacağı belirterek oy pusulalarını dağıtıldı. Gizli oyla yapılan oylama neticesinde;

            Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere 2 adet asil üyelikler için yapılan gizli oylamada;

                        Mehmet MEŞE                      10 oy              

                        Selim YASA                          10 oy

                        Mustafa ERDEM                     1 oy              

İsmail ÜNAL                           1 oy

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere 2 adet yedek üyelikler için yapılan gizli oylamada;

                        İsmail ÜNAL                         10 oy  

Mustafa ERDEM                   10 oy

                        Selim YASA                            1 oy  

                        Mehmet MEŞE                        1 oy

 

Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Başkanımız Bülent ÖZ doğal üye olmak üzere, Belediyemizi temsil etmek üzere 2 adet asil üyeliklere Mehmet MEŞE ile Selim YASA’nın seçilmelerine ve 2 adet yedek üyeler olarak da Mustafa ERDEM ile İsmail ÜNAL’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Birlik Tüzüğüne istinaden Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

NİSAN 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :14.04.2019 Pazar günü saat 16:00

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                         MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN                1-Yeşim BAYRAM            1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                           3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                 4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                    5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM               

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                                                               

2019/4-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis 1. Başkan Vekilliğine Harun ARSLAN, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Ramazan AYDIN’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis Kâtipliklerine asil üye olarak Mehmet MEŞE ve Mustafa ERDEM’in, yedek üye olarak ta Selim YASA ve Sevcel ARSLAN’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Sevcel ARSLAN ve Ayşe Nursevim TÜRER’in almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi CHP’den Sevcel ARSLAN, Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Muhalefet Partisi AKP‘den Davut KEÇECİ ve Burhan YILDIZ’ın seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi CHP’den Selim YASA, Ramazan AYDIN, Mehmet MEŞE, Muhalefet Partisi AKP‘den Mustafa DURGUT ve Şevki DEMİR’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Marmara Belediyeler Birliği’ne Belediye Başkanımız Bülent ÖZ ile birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asil üyeliğe Harun ARSLAN’ın, 1 adet yedek üye olarak da Ramazan AYDIN’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 8. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 13. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Kazdağları Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Belediye Başkanımız Bülent ÖZ ile birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 2 adet asil üyeliklere Aşkın KÖSE ile Mehmet MEŞE’nin seçilmelerine ve 2 adet yedek üyeler olarak da İsmail ÜNAL ile Selim YASA’nın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Birlik Tüzüğünün 8. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Biga ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği’ne Belediye Başkanımız Bülent ÖZ ile birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 3 adet asil üyeliklere Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE’nin seçilmelerine ve 2 adet yedek üyeler olarak da Sevcel ARSLAN ve Selim YASA’ nin almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Birlik Tüzüğünün 8. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nce oluşturulacak olan Satış Komisyonunda, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Meclis Üyelerimiz arsından 1(bir) üyenin seçilerek belirlenmesi gerekmektedir.

Buna göre Çan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nce oluşturulacak olan Satış Komisyonunda, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜNAL’ın seçilmesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince Meclisimizce yapılan açık oylamada, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Davut KEÇECİ ve Burhan YILDIZ’ın 5 çekimser oylarına karşın, diğer üyelerin 11 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

2019/4-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çiftçi Malları Koruma Meclisine 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 adet asil üyeliklere;1-Hasan ŞAHİN 2-Hüseyin ATİK 3-Mustafa Cahit ANIL 4-Kamil ELMAZ 5-İbrahim OĞUZ,  5 adet yedek üye olarak da 1-Vayit TÜZGEN 2-Fatih EFE 3-Saner CENGİZ 4-İsmail ÇETİN 5-Cemal ÖZ’ün almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanun’un 4. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2019/4-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 adet asil üyeliklere; 1-Yusuf SERT 2-Ferit BALKAN 3-Davut EKİNCİ 4-Mustafa YAVAŞ 5-Cahit ARTAN’ın, 5 adet yedek üye olarak da 1-Ali YILMAZ 2-Erdal KAYA 3-Nuri ÖZKAN 4-Ayhan KOÇ 5-Zeki GÜLER’in almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanun’un 4. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

 

2019/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 55 sayfadan ibaret olan 2018 Mali yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Belediye Başkanı Bülent ÖZ ,meclis üyeleri Ramazan AYDIN, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, İsmail ÜNAL, Selim YASA ve Ayşe Nursevim TÜRER 10 çekimser oyuna karşın diğer meclis üyeleri Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN’in 6 kabul oyu ile Faaliyet Raporunun KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2019/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan Denetim Komisyonu, 12-13-14 Mart 2019 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak, Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve işlevleri kontrol edilmiştir.

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2018 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 14.03.2019 tarihli 15 madde, 13 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

2019/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘da toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk Salı günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2019/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Sermayesi %100 Çan Belediyesine ait olan Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin temsilcisi olan Abdurrahman KUZU’nun Belediye Başkanlığının sona ermesiyle yönetim kurulu üyeliğinin sonlandırılmasına, 31.03.2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Bülent ÖZ’ün Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunda Çan Belediyesinin seçilmesi halinde belediyemizi temsilen şirket adına her konuda temsil ve ilzama yetkilendirilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi gereğince belediye meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.  

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

        

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                     KÂTİP

           Bülent ÖZ                                   Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

       Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

MART 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.03.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Adem YONAR

                                                                                        

2019/3-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İçişleri Bakanlığının 20.02.2015 tarih ve 2015-8 sayılı genelgesi doğrultusunda belediyemizde boş bulunan 1 adet 7 dereceli Tekniker kadrosu kaldırılarak Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince yerine Memur Kadro Kütüğünde unvan itibariyle belirlenen derece aralığı dikkat alınarak  1 adet 2 dereceli Tekniker kadrosu ile değiştirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden yapılan oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

ŞUBAT 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.02.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Adem YONAR

                                                                                        

2019/2-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Çan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun 28 Haziran – 08 Temmuz 2019 tarihlerinde Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenecek “Ohrid Fest XI. International Folk Dance & Musıc Festivali”, 13 – 28 Temmuz 2019 tarihlerinde yine Ohrid şehrinde düzenlenecek “Dancing in Ohrid International Festivali” ile 01 – 11 Ağustos 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde düzenlenecek “Balkan Folklor Without Border” festivallerine davetli olarak katılmasına, Çan Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin başında bulunacak olan görevli belediye personeli, görevli Meclis üyelerinin tespiti hususunda; Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ve festivale katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri vb) her türlü giderlerin Belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması Meclisimizce yapılan oylama neticesinde Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019/2-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Madde 29) Şehir içi Halk Otobüsleri Ling Ücretleri (KDV Hariç)

 

            9-Şehir içi Halk Otobüsleri Oto Garaj Ücreti (Her ay aylık olarak alınır) : 42,38TL

 

Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince Meclisimizce yapılan oylama neticesinde Kadir Ercan ÖZ’ün 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

OCAK 2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :08.01.2019 Salı günü saat 18:30

                                                Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:      

                                                                                        

2019/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2018 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı tekniker, 4 Adet tam zamanlı mühendis, 1 adet tam zamanlı eğitmen, 1 adet tam zamanlı ekonomist, 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23. Maddesi ve 25.08.2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5/d maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2019 yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme oranlarının tavanını aşmamak kaydıyla, 2019 yılı için yeni sözleşmelerinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2019 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet SEDEF, Salih KAHRAMAN, Şevki DEMİR, Kemal ERAT ve Muhalefet Partisi Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet SEYMEN’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2019/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2019 yılı içinde 2018 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 150.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 250,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2019/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki Sosyal, Kültürel ve Ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Ülkemizde de en çok kış sporları eğlencesi olarak Merkezi Ege Bölgesi olmak üzere Çanakkale’den Mersin’e kadar Akdeniz Bölgesini’de içine alan deve güreşleri, başta Çan’lı hemşerilerimiz olmak üzere yöremizdeki komşu ilçelerden de büyük ilgi görmekte ve takip edilmektedir.2019 yılında deve güreşlerinin Belediyemiz tarafından 24 Şubat 2019 tarihinde Pazar günü ücretsiz olarak yapılmasına, İlçemizde iç turizmi canlandırmak amacı ile bundan böyle deve güreşleri organizasyonunun her yıl belediyemizin önderliğinde Şubat veya Mart ayları içinde Belediye Başkanlığınca tespit edilecek tarihler arasında yapılması ve bu konuda yapılacak bütün giderlerin Belediye Bütçesinden karşılanması ve deve güreşlerinin organizasyonu için Belediye Başkamınız Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak yapılan açık oylama neticesinde Hilmi Çetin, Mehmet SEYMEN, Zeki SEZER ve M.Nurettin ÇÖLLÜ’nün 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi

 

2019/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemizde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için OSB Uygulama Yönetmeliği ve yer seçimi Yönetmeliği’nin 5. Maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan bilgilendirme raporunda OSB 1. Alternatif alan Çan Belediyesi Mücavir Alan Sınırları içinde kalan Büyükpaşa Köyü Kırantarla Mevkii h17c-24-c, h17c-25d, h17c25-c paftalarına rastlayan mera vasıflı 614, 615, 616 nolu parseller ve şahıs üzerine kayıtlı 120,121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 653 nolu parseller ile çevrili alan;

 1. Alternatif alan olarak yine aynı bölgede Büyükpaşa Köyü 614, 615, 616 nolu paeseller ve şahıs üzerine kayıtlı 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 622, 653 nolu parseller ve Karakadılar Köyü 113 nolu parselden oluşmaktadır.

 

 1. ve 2. Alternatif alanların Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını, ayrıca Belediyemiz adına işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak yapılan açık oylama neticesinde Kadir Ercan ÖZ’ün 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

2018 YILI

OCAK 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :02.01.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ                                                                                                                                  

2018/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 05.12.2017 tarih ve 2017/3-77 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden ilçemiz İstiklal Mahallesinde 1/5000 Nazım planda ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında revizyon+ilave kararı alarak imar komisyonuna havale edilmiştir.

 İmar Komisyonumuz 22.12.2017 tarihinde toplanmıştır. İmar Komisyonumuzca yapılan incelemede İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-22a ve H18d-22-b nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 19L-II, 19M-I, 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20M-IV, 20N-I, 20N-IV uygulama imar planlarında plan revizyonu+ilave planı şehir plancısı Ebu Bekir Sıddık Şekerci tarafından hazırlanmış ve 1/5000 ve 1/1000 uygulama plan için uygun görüşler verilmiştir. Planlardaki değişiklik yapılırken nazım imar planı çizim ve plan yapımı kararlarında uyulmuş ayrıca belediyemizin mülkiyetinde bulunan üç (3) adet taşınmazda plan revizyonun da değerlendirilmiş ve kamu yararı güdülmüştür. Ayrıca sanayi yapıları için 1/5000 nazım planda ve 1/1000 uygulamalı imar planında plan yapım yönetmeliğinin gösterimindeki ağaçlandırılacak alan lejantı değişerek, sanayi yapılarının yüksekliği ve akaryakıt istasyonlarına neler yapılabilir ile ilgili 2 adet plan notu konmuştur. İmar Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu, şehir plancısının uygun görüşü olması nedeniyle kamu yararı görüldüğünden; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda plan revizyonu+ilave ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Zeki SEZER ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada;

 

            Mehmet SEDEF                    14 oy               Kemal ERAT                          13 oy  

            Salih KAHRAMAN              13 oy               Şevki DEMİR                                    13 oy  

            Sadi YAĞLI                            1 oy               Yeşim BAYRAM                    1 oy

            Davut TEKNE                         1 oy               Mehmet SEYMEN                14 oy

           

            Yukarıdaki oy dağılımına göre 2018 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet SEDEF, Salih KAHRAMAN, Şevki DEMİR, Kemal ERAT ve Muhalefet Partisi Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet SEYMEN’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2018/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2018 yılı içinde 2017 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 100.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 200,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu ile diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 2018 yılında her ayın ilk Salı günü saat 18.30‘da toplanması, adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2017 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı tekniker, 4 Adet tam zamanlı mühendis, 1 adet tam zamanlı eğitmen, 1 adet tam zamanlı ekonomist, 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23. Maddesi ve 25.08.2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5/d maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2018 yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme oranlarının tavanını aşmamak kaydıyla, 2018 yılı için yeni sözleşmelerinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/1-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları ve mücavir alanları içinde içkili yerler bölgesi Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 2016/6-43 sayılı kararıyla tespit edilmiştir. İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:55/1  adresinde Genesis Restaurant isimli işyeri işletmecisi olan Ali KURT vermiş olduğu dilekçe ile işyerinin içkili yer bölgesi içine alınması talebinde bulunmasına istinaden, 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29. Maddesine istinaden meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde, adı geçen işyerinin içkili yer bölgesi içine alınması teklifinin ret edilmesi meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/1-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Mülkiyeti Belediyemize ait Termal Otel&SPA işyeri belediye meclisimizin 07.02.2017 tarih ve 2017/2-7 sayılı kararı ile satışının yapılması hususunda karar alınmıştır. Bu meclis kararına istinaden 18.07.2017 tarih ve 173 sayılı encümen kararı ve 12.12.2017 tarih ve 290 sayılı encümen kararı ile ihaleye çıkmış olup, ihaleye hiçbir istekli başvuruda bulunmamıştır.

            Bahsi geçen işyerinin ileri tarihlerde tekrar satış ihalesinin yapılması durumunda; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin 15. Maddesinin f bendi ile 19. Maddelerine istinaden, taşınmazın satış bedelinin %50’si peşin, geri kalan kısmının satış ihalesinin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl  içerisinde ödenmesi şartı ile tahsisi esnasında o günkü Tefe-Tüfe farkının uygulanmasına, söz konusu taşınmazın satışı, devri, tahsis veya satışının iptal edilmesi konusunda Belediye Meclisinin yetki dönemi içerisinde  5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin (g) bendi gereği Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 ret oyu, Hilmi ÇETİN, Zeki SEZER ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.  

2018/1-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizce İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19L-IV pafta, 119 ada da 96 97 parsellerde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarında 2016/10-96, 2016/10-97 sayılı meclis kararları ile plan tadilatı kararı alınarak yeşil alanın konut alanına dönüştürülmesi, 90 ve 94 parsellerde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarında 2016/10-94 ve 2016/10-95 sayılı meclis kararları ile de plan tadilatı kararı alınarak konut alanının ticaret+konut alanına dönüştürülmesi kesinleşmiştir.

Belediye Meclisimizin plan değişikliği ile ilgili almış olduğu bu kararlar Çanakkale İdare Mahkemesinin 2016/1179 esas sayılı dosyasına istinaden 10.10.2017 tarih ve 2017/1268 numaralı kararı ile iptal edilmesine istinaden, konunun belediye meclisimizce görüşülmesi neticesinde; yapılan plan değişikliğinin iptal edilmesine ve eski haline dönüştürülmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/1-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Yapılacak olan plan tadilatının planlar arasındaki kullanım karışıklığını ortadan kaldırabilmek adına plan değişikliği 1/1000 19L-IV uygulamalı imar paftası ile 1/5000 ölçekli H18d-21-b paftalarında yapma zorunluluğu doğmaktadır.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı plan için PİN UİP: 5380,10, 1/5000 ölçekli H18d-21-b nazım plan için PİN NİP: 11750,17 numaraları alınarak işlem başlatılmıştır. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

ŞUBAT 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.02.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Sadi YAĞLI, Hilmi ÇETİN                                                                                                                                

2018/2-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih ve 2018/1-9 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19L-IV pafta, 119 ada, 96, 97 parseller ile 412 ada, 2, 12 parsellerde plan tadilatı kararı alarak imar komisyonuna havale edilmiştir.  İmar Komisyonumuz 25.01.2018 tarihinde toplanmıştır. İmar Komisyonumuzca yapılan incelemede 119 ada, 96 ve 97 parsellerin bulunduğu eski (24) parsel T.M.O (Toprak Mahsulleri Ofisi) dan Resmi Hizmet Alanı olarak 23.08.1996 tarihinde kamulaştırılması yapıldığı tespit edilmiştir.2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereği eski 24 parselin içinde kalan 119 ada, 96 parsel R.K.A (Resmi Kurum Alanı) olarak değerlendirildiği ve geriye kalan parsel alanı ise Park Alanı (Kamusal) olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 96 parselin bulunduğu alanın R.K.A olarak değerlendirilmesi sebebiyle yoğunluk artışı hesaplanarak Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin 8. ve diğer yönetmeliklere göre plan yapımı ve değişikliğinde uyulması gereken yönetmeliklere göre yine bu bölgede Çan Belediyesine ait 412 ada, 2 ve 12 nolu taşınmazlar konut alanından çıkartılarak park alanına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Üye Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ söz alarak “çekimserim” dedi. İmar Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu, şehir plancısının 22.01.2018 tarihli uygun görüşü bulunduğundan yapılacak olan 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım planda yapılacak olan plan değişikliği yapılması oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-21-b nazım plan ile 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı planlarda yapılacak olan plan tadilatı ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Mehmet SEYMEN, Zeki SEZER, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyu diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/2-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19L-IV pafta, 119 ada, 90 ve 94 nolu taşınmazların malikleri tarafından belediyemize 19.01.2018 tarihinde taslak bir plan ile 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulamalı İmar Planında Plan tadilatı teklif edilmiştir.

            Plan Tadilatı ile ilgili olarak 19L-IV Uygulamalı 1/1000 ölçekli plan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PIN UIP 5380,11, 1/5000 ölçekli H-18d-21-b ve H-18d-22-a Nazım Plan için PIN-UİP 11750,18 alınarak işlem başlatılmıştır. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/2-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek ve devamlılık arz eden işlerin aksamaması için;

Belediyemiz yol onarım işyeri, park ve bahçelerin bakım ve onarım işleri, arıtma tesisi, Termal Otel işyeri, şoförlük işyeri, Belediyemiz hizmet binasında ve vb. Belediyemize ait diğer işyerlerinde çalıştırılmak üzere 200 Adet geçici personel işçiye ihtiyaç vardır.

            Belediyemiz menfaati ve işçilik maliyetlerinin en az seviyesine inmesi açısından, Hissesinin tamamı Belediyemize ait olan, Belediyemiz Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 20161-11 sayılı kararı ile “Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adı altında kurulmuş bulunan Şirketimizde, Belediyemiz tarafından yukarıda belirtmiş olduğumuz işyerlerin çalıştırılmak üzere, toplam 200 adet işçi çalıştırılabilmesi için Belediyemiz Şirketine yetki verilmesi ve bürüt rakam üzerinden çalıştırılacak olan personelin görev ve sorumluluk alanlarında branşlarına göre Belediyemiz Meclisince Asgari Brüt Ücret ile asgari ücret üzeri % 200 arasında ücretlerinin arttırılarak belirlenmesi hususunda Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesini;

            200 Adet işçilere ödenecek ücret haricinde, belediyemize ait olan şirketimize hiçbir kar vermeden işçi çalıştırılabilmesi, çalıştırılacak olan işçilerin her ayın sonunda toplam brüt rakam üzerinden Belediyemiz adına Şirket tarafından kesilecek faturanın düzenli bir şekilde ödenmesi, çalıştırılması ve çalıştırılan işçilerin maaşları, ikramiyeleri, ihbar ve kıdem tazminatları, SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Net ücretler toplamı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı ücreti, işçi personel ile ilgili her türlü vergi, harç giderleri ve Muhasebeci Ücreti Belediyemiz Bütçesinden karşılanması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14, 15 ve 18 maddeleri gereğince Belediye Meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 13 kabul oyu,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2018/2-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı yasaya tabi Devlet Memurları ile 5393 sayılı Belediye kanunu 49. maddesi çalıştırılan memurlara Sosyal Yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenerek, Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediyemizde en yüksek üye sayısına sahip olan Memur Sendikası ( BEM-BİR-SEN) ile görüşme yapmasına ve sosyal denge sözleşmesi ile toplu sözleşme metni imzalayabilmesi için Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesine, Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, 4688 Sayılı Kanun 32. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/2-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İçişleri Bakanlığının 20.02.2015 tarih ve 2015-8 sayılı genelgesi doğrultusunda belediyemizde boş bulunan 1 adet 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince, diğer müdürlükler kadro unvanları listesinde yer alan ve memur kadro kütüğünde unvan itibariyle belirlenen derece aralığı da dikkate alınarak 2 dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü Kadrosu ile değiştirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/2-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde 19L-III pafta, 111 ada, 117 parsel spor tesisleri alanında kalmaktadır. Bu taşınmazın bulunduğu alanda ve etrafında 1/1000 ölçekli 19L-III  Uygulama İmar Planında ve H18d-22a Nazım İmar Planında plan tadilatı teklif edilmiştir.

            Plan Tadilatı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/1000 ölçekli 19L-III Uygulama İmar Planı için PIN UIP 5380,10, 1/5000 ölçekli H-18d-22a Nazım Plan için PIN-NİP 11750,16 alınarak işlem başlatılmıştır. Konunun Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

        

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

MART 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.03.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                                                                                                             

2018/3-16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonunun; “Belediye Meclisimizin 06.02.2018 tarih ve 2018/2-11 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-21b ve H18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-III ve 19L-IV uygulamalı imar planında 119 ada, 90 ve 94 nolu plan tadilatı kararı alarak imar komisyonuna havale edilmiştir.  İmar Komisyonumuz 26.02.2018 tarihinde toplanmıştır. İmar Komisyonumuzca yapılan incelemede 119 ada, 90 ve 94 nolu taşınmazlar Bitişik Nizam 5 kat konut alanı iken, plan müellifi Ebu Bekir Sıddık ŞEKERCİ’nin uygun görüşü ile zemin katlarına ticaret eklenerek Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+Konut alanına çevrilmesi, ayrıca bu taşınmazların ön tarafında yeşil alan ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi nedeniyle yapılan plan değişikliği komisyonumuzca yapılan oylama ile oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-21b ve H187d-22a nazım planda ve 1/1000 ölçekli 19L-III ve 19L-IV uygulama imar planında yapılacak olan plan tadilatı, nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu diğer üyelerin 14 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/3-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonunun; “Belediye Meclisimizin 06.02.2018 tarih ve 2018/2-15 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden ilçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planında plan değişikliği kararı alarak imar komisyonuna havale edilmiştir.  İmar Komisyonumuz 22.02.2018 tarihinde toplanmıştır. Komisyonumuza havale edilen Karşıyaka Mahallesinde 1/5000 nazım plan, 1/1000 ölçekli 19L-III uygulama imar planında 111 ada, 117 parsel spor alanından çıkartılarak öğrenci yurt alanına, Yurtkurun tip projelerine uygun olarak komşu parsellerden 5mt. çekmesi olan emsal: 3,50, Y. en çok 6 kat olacak şekilde;

111 ada, 13 parseldeki yol ve yeşil alanda herhangi bir plan değişikliğine gidilmemiştir. Çan genelinde yeterli öğrenci yurdu olmadığı ve plan müellifi Ebu Bekir Sıddık ŞEKERCİ’nin olumlu görüşü olduğundan, yapılan plan değişikliği kamu yararına olacağından herhangi bir sakınca görülmediğinden  yapılan plan değişikliği komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-22a nazım planda ve 1/1000 ölçekli 19L-III uygulama imar planında yapılacak olan plan tadilatı, nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu diğer üyelerin 14 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/3-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansının TR22/18/MEGDP referans no ile açmış olduğu Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu Çan Kocabaş Çayına Mikro Hidroelektrik Santrali Kurma başlıklı projede Çan Belediyesinin iştirakçi kurum olarak yer alması talebinde bulunulmaktadır.

 Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. ve 75. maddelerine istinaden projede iştirakçi kurum olarak yer alınması, projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak için Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesi teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/3-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19K-III Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli h18d-21b Nazım Planda tapunun 19 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği teklif edilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/1000 ölçekli 19K-III Uygulamalı İmar Planı için PIN UIP 21436,2, 1/5000 ölçekli h18d-21b Nazım Plan için PIN-NİP 11750,19 alınarak işlem başlatılmıştır. Konunun Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimse oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

NİSAN 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.04.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Tülay AYAR                                                                                                                                   

2018/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 55 sayfadan ibaret olan 2017 Mali yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan Denetim Komisyonu 07, 08, 09 Mart 2018 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak, Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve işlevleri kontrol edilmiştir.

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2017 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 09.03.2018 tarihli 16 madde, 23 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2018/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Ramazan BAL, Kemal ERAT, Şevki DEMİR ve Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi MHP‘den Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2018/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Hüseyin YILDIRIM, Habil DÖNMEZ ve Yeşim BAYRAM, Muhalefet Partisi MHP ‘den Zeki SEZER’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2018/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Sadi YAĞLI ve Mehmet SEDEF’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2018/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonunun; “Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarih ve 2018/3-19 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-21b Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19K-III uygulamalı imar planında plan değişikliği kararı alarak imar komisyonuna havale edilmiştir.  İmar Komisyonumuz 27.03.2018 tarihinde toplanmıştır. İmar Komisyonumuzca yapılan incelemede, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19K-III pafta, 19 ada, 1 ve 2 parsellerin mevcut hali ayrık nizam 3 kat, TAKS:0,40, KAKS:1,20 iken, plan değişikliği yapılarak depolama alanı E:0,60, Y en çok 2 kat olacak şekilde düzenlenmiştir. 1 ve 2 nolu taşınmazların içinde bulunan park alanı söz konusu alanın kuzeyine kaydırılarak yeşil alan olarak değerlendirilmiştir. Plan müellifinin görüşü doğrultusunda bu ada da kat yüksekliği düşürülmüş, bu nedenle yoğunluk artışı bulunmadığından, komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

 

1/5000 ölçekli H18d-21b nazım plan ile 1/1000 ölçekli 19K-III uygulamalı planlarda yapılacak olan plan tadilatı ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Zeki SEZER ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu diğer üyelerin 12 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Sınırlı Sorumlu 96 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin vermiş olduğu dilekçe ile şehir içi otobüs ücretlerin de artış yapılması taleplerine istinaden, Çan Belediyesi Gelir Bütçesine 2018 Mali Yılları Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 27. Maddesi olan Şehir İçi Otobüs Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesine geçildi.

           

Yapılan oylama neticesinde;

 

MADDE 27 –  ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERİ  (KDV DAHİL)

 

 • Şehir içi Öğrenci ve Asker Yolcu Taşıma Ücretleri : 1,75TL
 • Şehir içi Sivil (Büyükler) Yolcu Taşıma Ücretleri : 2,00TL

 

 

Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2018 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 27. Maddesi olan Şehir İçi Otobüs Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Hilmi ÇETİN’in çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/4-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde dolu bulunan 2 adet 6 Dereceli Zabıta Memuru ve 8 Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince 3 Dereceli Zabıta Memuru Kadrosuna yükseltilmesi teklifi (yukarıda tabloda gösterildiği şekli ile dolu kadro değişikliği cetveli) Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/4-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İmar Planı dâhilinde Ticaret Alanlarında ve Konut Alanlarının zemin katında asma katlı yapıların uygulama esnasında iç yüksekliklerde yapım tekniği açısından problemler yaşandığından zemin katta bulunan asma katlı bağımsız bölümlerin iç yüksekliği asma kat dahil 5,82m’yi geçemeyecek şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğundan; 03.07.2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilebilir 5. Bölüm 28. Madde b bendine istinaden Plan Notu olarak işlenmesi teklifi meclis üyelerimizce yapılan işaretle oylama neticesinde Hilmi ÇETİN, Zeki SEZER, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 4 çekimser oyu diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/4-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 10 Evler Sokak, pafta 24, ada 130, parsel 35’de bulunan 206,71m2’lik, Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetindeki arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satışının yapılabilmesi için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden meclisimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Zeki SEZER’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

MAYIS 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :08.05.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Zeki SEZER                                                                                                                                     

2018/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimiz 2017 Mali Yılı Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bütün Gelir ve Giderler ile idari ve kesin hesabı incelemiş olup tahsilâtın kanunlarla verilen yetkiye göre yapıldığı bütçe harici ödeme olmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı Taşınır Mal Yönetmeliğinin Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları’nın iş ve işlevleri zamanında, hatasız ve eksiksiz olarak yapıldığını belirten 16 maddelik hazırlanan rapor Belediye Başkanlığına sunulmuştur.

 

Belediyemiz 2017 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı Encümenimizce incelenerek kabul edilen 16 maddelik raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulması Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun görülmüştür. Gereğinin karar doğrultusunda icrası için karardan tasdikli suretlerin rapor ile birlikte Belediye Başkanlığına tebliğine 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/5-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM’ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan meclis katip üyeliği seçimi için önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını yürütmek üzere 1 adet asil Meclis Kâtipi seçimi için yapılan gizli oylamada;

 

            Kemal ERAT             :14 oy

            Davut TEKNE           :  1 oy

           

            Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis Kâtipliğine asil üye olarak Kemal ERAT’ın almış olduğu gizli oyla seçilmesi 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2018/5-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden 06.02.2018 tarih ve 2018/2-14 sayılı meclis kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Çan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/5-33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

MADDE –  4 )  PAZARYERİ DEVİR ÜCRETİ (KDV HARİÇ)

 

            A-Pazaryeri Teminat (Depozito) (KDV Alınmaz)                :1.000,00TL

            B-Pazaryeri Tahsis  Belgesi Ücreti Parsel Başı                     :   448,46TL

            C-Pazarcı Kimlik Kartı Ücreti                                              :   200,00TL

            D-Pazaryeri Başvuru Ücreti                                                  :   199,00TL

           

Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 4. Maddesi olan Pazaryeri Devir Ücretlerinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/5-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-III, 19L-IV Uygulamalı İmar Planında ve 1/5000 ölçekli h18-d-21b, h18-d-22a nazım planda 90 ve 94 parsellerde Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarih ve 2018/3-16 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği kararına 1 (bir) aylık askı süresi içerisinde 04.04.2018 tarih ve 1294 evrak kayıt nosu ile Rıdvan YAVUZ (T.C17932744636), Sabri KURU (T.C39562023516), Şükrü DURGUT (T.C15562823912) beraber vermiş oldukları 1 (bir) adet itiraz dilekçesi ile, yapılan plan değişikliğinin iptali talep edilmiştir.

 

Belediyemize plan değişikliğinin iptali için verilen itiraz dilekçesi Meclisimizin görüşüne sunularak, Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde, plan değişikliği iptal talebinin REDDİNE; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyları, diğer üyelerin 13 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2018/5-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18L-II pafta, 430 ada, 143 ve 144 parsellerde plan değişikliği talep edilmektedir.

            Yapılacak olan plan değişikliğinde planlar arasında bütünlüğün sağlanması için 1/5000 ölçekli nazım plan için PIN-NİP 22525,4, 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı için PIN-UİP 7182,6 alınarak işlem başlatılmış olup, plan değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesine meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde, Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/5-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ilçemiz Kulfal Köyü h17c-25c-4a pafta 550 parselde bulunan Cenova İnşaat Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş’ne ait kireç taşı öğütme tesisinde yapılan incelemede imar planımızdaki yapı yaklaşma mesafelerine S.K.B (Sağlık Koruma Bandı)   eklenmesi karar verilmiştir.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınması zorunlu olan plan değişikliklerinde plan işlem numarası 1/5000 ölçekli nazım plan için PIN-NİP 6905,1 ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı h17c-25c-4a için PIN-UİP 8383,1 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup plan değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesine meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde, Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

HAZİRAN 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.06.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Davut TEKNE, Tülay AYAR                                                                                                                                      

2018/6-37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını gerektiğinde yürütmek üzere 2. Meclis Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylamada;

 

            Mehmet SEDEF         :12 oy

            Davut TEKNE           :  1 oy

            Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis 2. Başkan Vekilliğine Mehmet SEDEF’in almış olduğu gizli oyla seçilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2018/6-38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını gerektiğinde yürütmek üzere 1 adet yedek Meclis Kâtipliği seçimi için yapılan gizli oylamada;

 

            Adem YONAR                     :14 oy

           

            Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis Kâtipliğine yedek üye olarak Adem YONAR’ın almış olduğu gizli oyla seçilmesi 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

 

 

2018/6-39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine önümüzdeki ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 adet üye seçimi teklifi başkanlıkça açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

 

Adem YONAR                     :14 oy

 

Yukarıdaki oy dağılımına göre önümüzdeki ilk mahalli idareler seçimlerine kadar  görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinden Adem YONAR’ın seçilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2018/6-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan muhtaç çocuk, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere belediyemiz tarafından her ay düzenli olarak verilen 25,00TL nakdi yardımın günümüz koşullarına ve şartlarına göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Belediye Meclisimizin 05.07.2011 tarih ve 2011/8-39 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Sosyal Yardım Hizmetleri ve Aşevi Yönetmeliğine istinaden aceze maaşı miktarının Haziran 2018 ayından itibaren 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/a maddesi gereğince belediye meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde 50,00TL olarak belirlenmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/6-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli Çanakkale İli Çan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 27 pafta, 131 ada, 1 ve 2 nolu parseller üzerinde bulunan Çan Kültür Merkezinin bedelsiz olarak Çan Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılabilmesi için Bakanlığın olurları ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediyemiz arasında 27.04.2008 tarih ve E.367941 sayılı olur yazıları ile protokol düzenlenmiştir.

 

Bakanlık ve Belediyemiz arasında düzenlenen protokol gereği Kültür Merkezine “Troya Kültür Merkezi” isminin verilmesi, taşınmaz içinde bulunan bakanlığa bağlı birimlerin hizmete devam etmesi kaydı ile taşınmazın kullanılmasından doğan elektrik, su, yakıt, temizlik, güvenlik gibi giderleri, her türlü vergi, resim, harçlar ve taşınmaza ilişkin tadilat, bakım ve onarım işlerinin ilgili bakanlıktan izin alınmak koşuluyla söz konusu giderlerin belediyemiz bütçesinde karşılanması şartı ile Kültür Merkezinin Çan Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin a bendi ve 18. Maddesinin e bendi gereğince belediye meclisimizce görüşülerek yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.         

2018/6-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait faaliyette bulunan “Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” nin bütün iş ve işlevlerini takip etmek üzere belediye meclisinin yetki dönemi içerisinde Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ya şirket yetkilisi olarak tam yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 15, 18 ve 70. Maddeleri gereğince belediye meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.                

 

2018/6-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Planlar arasındaki karışıklığı ortadan kaldırmak adına plan değişikliği 1/5000  ölçekli nazım planda ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında yapma zorunluluğu doğmuştur.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden  1/5000 ölçekli h18d-22d nazım plan için PIN-NİP 22525,4, 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planı için PIN-UİP 7182,6 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup; Belediye Meclisimizin 08.05.2018 tarih ve 2018/5-35 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Çanakkale İli Çan İlçesi Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 1/5000 ölçekli h18d-22d Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı İmar Planında 430 ada, 143 ve 144 parsellerde plan değişikliği kararı alınarak İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca 17.05.2018 tarihli toplantısında yapılan incelemede 430 ada, 143 ve 144 parseller imar planımızda çocuk bahçesinde kalmaktadır. Bu parsellerden 144 parsel belediyemizin mülkiyetindedir. 1/100,000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel mesken (yerleşik) alanda kalmaktadır.

            430 nolu imar adasında kalan 143 ve 144 nolu parsellerin çocuk bahçesinden blok nizam (BL) 4 kat, TAKS:0,40 KAKS:1,60 emsalli imar adasına dönüştürülmesinin kamu yararı olduğu, plan müellifi Ebubekir Sıddık ŞEKERCİ’nin olumlu görüşünün olması, kaldırılan çocuk bahçesinin yerine aynı bölgede 50 mt mesafede yeniden planın düzenlendiği görülmüş olup, komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

1/5000 ölçekli h18d-22d nazım planda ve 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulama İmar Planında yapılacak olan plan değişikliği ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu diğer üyelerin 12 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/6-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Planlar arasındaki karışıklığı ortadan kaldırmak adına plan değişikliği 1/5000  ölçekli nazım planda ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında yapma zorunluluğu doğmuştur.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden  1/5000 ölçekli h17c-25c nazım plan için PIN-NİP 6905,1, 1/1000 ölçekli h17c-25c-4a uygulamalı imar planı için PIN-UİP 8383,1 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup;; Belediye Meclisimizin 08.05.2018 tarih ve 2018/5-36 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Çanakkale İli Çan İlçesi Kulfal Köyü 1/5000 ölçekli h17c-25c Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli h17c-25c-4a uygulamalı imar planında 550 parselde plan değişikliği kararı alınarak İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca 17.05.2018 tarihli toplantısında yapılan incelemede Kulfal Köyü 550 parsele Sağlık Koruma Bandı belirlenmesi ile ilgili, Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü komisyon kararında olduğu gibi parselin etrafında 5 mt sağlık koruma bandı, 5 mt yapı yaklaşma mesafesi olması için komisyonumuzca karar verilmiştir. Bahse konu parselde Plan Müellifi Ebubekir Sıddık ŞEKERCİ’nin olumlu görüşüne istinaden komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan rapor okundu.

1/5000 ölçekli h17c-25c Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli h17c-25c-4a uygulama imar planında yapılacak olan plan değişikliği ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü  bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifinin meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2018/6-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

03.04.2018 tarih ve 2018/4-29 Sayılı Meclis Kararı ile mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 10 Evler Sokak, pafta 24, ada 130, parsel 35’de bulunan 206,71m2 miktarındaki Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetindeki taşınmazın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup, yapılan ihale neticesinde taliplisi çıkmadığından taşınmazın taksitli olarak, satış bedelinin %50’si peşin, geri kalanının her ay olmak üzere 3 eşit taksit halinde ödenmesi, ödemenin yapıldığı günkü tefe-tüfe farkının uygulanması şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satışının yapılabilmesi için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden meclisimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; Hilmi ÇETİN ve Zeki SEZER’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/6-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Sivas İli Kangal İlçesinde 27.05.2018 tarihinde Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa YERLİ’nin adının yaşatılabilmesi için ailesinin evinin Fatih Mahallesi Yenidoğan Sokak adresinde bulunması nedeniyle ve mahalle sakinlerinin de talebi ile Yenidoğan Sokak adının değiştirilerek “ŞEHİT MUSTAFA YERLİ” ismi verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendi ve 81. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/6-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Çan Orman İşletme Şefliği hudutlarında kalan Çanakkale İli Çan İlçesi Çam Merkez Mevkiindeki 135 nolu bölmeye isabet eden Çam B Tipi Mesire yerinin (Çan Garip Analar Yurdu Üstü) 29 yıllığına yap-işlet-devret usulü ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden kiraya verilebilmesi için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) ve (j) bentlerine istinaden meclisimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

TEMMUZ 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.07.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Davut TEKNE, Mehmet SEDEF,

 M.Nurettin ÇÖLLÜ,  Tülay AYAR                                                                                       

2018/7-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Çan sınırları içerisinde Kadastro yenileme çalışmaları yapılacağından yedi adet mahalle sınırlarının güncel koordinat sistemi olan ITRF bazında parselleri kesmeyecek şekilde taksimatlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekle yapılmış olup, yapılan bu taksimat 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/7-49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-III ve 19L-IV Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli h18d-21b, h18d-22a Nazım Planda tapunun 130 ada’da plan değişikliği talep edilmektedir.

            Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/5000 ölçekli h18d-21b Nazım Plan için PIN-NİP 11750,20, 1/1000 ölçekli 19L-III Uygulama İmar Planı için PIN-UİP 5380,12 alınarak işlem başlatılmış olup, plan değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :30.07.2018 Pazartesi günü saat 18.30

                                                2018 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Davut TEKNE, Habil DÖNMEZ, Hilmi ÇETİN                                                                                                                 

2018/8-50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

“İmar Komisyonu 27.07.2018 tarihinde toplanmış olup, komisyonca yapılan inceleme neticesinde, plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/5000 ölçekli Nazım Planlar için PİN NİP:11750.20, 1/1000 ölçekli planlar için PİN UİP:5380.12 alınarak işlemin başladığı tespit edilmiştir. Plan Müellifi Ebubekir Sıddık Şekerci’nin olumlu görüşü olması, ayrıca bu taşınmazlardan 130 ada, 51 nolu parselin Çan Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle, belediyemize kaynak sağlanacağından; ilgili parselin konut alanında olduğu, ayrıca zeminde bulunan park alanının korunduğu, kaldırılan otopark alanının kendi içinde adanın kuzey bölgesinde çözüldüğü, 130 ada, 52 parselin zeminde kullanılmayan park alanında kaldığı, bu alanda kullanılmayan park alanının kaldırılarak güney cephesinde bulunan bir alana kaydırılarak çözüldüğü, zeminde bulunan trafonun imar paftasına işlendiği görülmüştür. 1/100.000 lik Çevre Düzeni Planında bu alan kentsel mesken (yerleşik) alanda kalmaktadır. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ söz alarak çekimser olduğunu söyledi. 130 ada 51, 52 ve 53 nolu taşınmazların bulunduğu alanın Bitişik Nizam 3 kattan çıkartılarak kat aynı kalmak şartıyla Ticaret, Y en çok 3 kat, emsal 5 olacak şekilde plan değişikliğinin yapılmasında komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verilmiştir.” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

1/5000 ölçekli h18d-21b, h18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-III, 19L-IV  Uygulama İmar Planında yapılacak olan plan değişikliği ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Mehmet SEYMEN, Zeki SEZER ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu diğer üyelerin 9 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/8-51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemizin gün geçtikçe büyümesi ve gelişmesinden dolayı, Belediyemizin daha iyi hizmet verebilmek, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek,eğitim esaslarında onlara yol gösterebilmek, sosyal ve kültürel yapısını incelemede yön verebilmek amacıyla, Belediyemizde boş bulunan 7 dereceli tekniker kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile 2018 yılında çalıştırılması düşünülen teknik personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 06.07.2018 tarih ve 5374 Sayılı Genelgesine istinaden tekniker kadrosunda 2018 yılı için tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 3.100,00TL olarak ödenmesine ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirlediği ek ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere sözleşme yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla  karar verildi.

 

2018/8-52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 24 pafta, 130 ada, 51 parsel 558,21m2 miktarında ki arsa ile Yayaköy Taştepe Mevkii 1 pafta, 84 parselde bulunan 10.750,00m2 tarla cinsindeki 2 (iki) adet taşınmazın  taksitli olarak, satış bedelinin %50’si peşin, geri kalanının her ay olmak üzere 3 eşit taksit halinde ödenmesi, ödemenin yapıldığı günkü tefe-tüfe farkının uygulanması şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satışlarının yapılabilmesi için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden meclisimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Mehmet SEYMEN, Zeki SEZER ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Kemal ERAT

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EYLÜL 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.09.2018 Salı günü saat 18:30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Habil DÖNMEZ

                                                                                        

2018/9-53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Sivas İli Kangal İlçesinde 27.05.2018 tarihinde Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa YERLİ’nin adının yaşatılabilmesi için ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 217 ada, 253 parselde bulunan Spor Aktivite Alanına “ŞEHİT MUSTAFA YERLİ” isminin verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/9-54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde artan araç sayısı ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak şehir içi park sorununu çözmek için Cumhuriyet, Atatürk ve İstiklal Mahallelerinde cadde ve sokaklarda otopark yerlerinin yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) bendinde “ Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” maddesine istinaden, İlçemiz Cumhuriyet, Atatürk ve İstiklal Mahallelerinde M.Hulki Önür Caddesi, Atatürk Caddesi, H.İbrahim Bodur Caddesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi ve Bülent Ecevit Caddesi ile ara sokaklarında otopark yerlerinin yeniden tespit edilmesi teklifi meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/9-55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis Üyesi Tülay AYAR 17.08.2018 tarihinde belediye başkanlığına vermiş olduğu dilekçe ile  sağlık sorunlarından dolayı meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Konuya istinaden 27.08.2018 tarih ve 1484 sayılı yazımız ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeliğine yedek üye istenmiş olup, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28.08.2018 tarih ve 285321 sayılı yazı ile tarafımıza Cumhuriyet Halk Partisi yedek üyesi Kadir Ercan ÖZ belediye meclis üyesi olarak bildirilmiştir.

 5393 Sayılı Belediye Kanunun meclis üyeliğinin sona ermesi ile ilgili 29. Maddesinde; “  Meclis üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeliğine Kadir Ercan ÖZ göreve başlamıştır. Meclisimizin bilgisine sunulmuştur. 

2018/9-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde (Karşıyaka Mahallesi, Erenler Tepesi Mevkii) pafta 18MIV, ada 568 parsel 1 de bulunan 11.840,09m2 miktarındaki taşınmazın 10 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine istinaden kiraya verilebilmesi için meclisimizce belediye encümenimize yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/9-57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

T.C İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazısına istinaden, işyerleri için İlan ve Reklam Vergisi (1), (2) ve (4). Bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklam vergisinin bundan böyle Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemleriyle aynı döneme alınması teklifi, Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/9-58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizin 5 yıllık kalkınma ve yatırım programı çerçevesi içerisinde devam etmekte olan yatırımların projeleri ve yapılması planlanan projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması amacı ile bakanlıklardan, resmi kamu, kurum ve kuruluşlardan, özel sektör  şirket ve şahıslardan belediyemiz bütçesine şartlı/şartsız bağış alınabilmesi ve protokol imzalama hususunda Belediye Başkanımız Dr.Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi ve 38. Maddesinin (l) bentlerine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

EKİM 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :02.10.2018 Salı günü saat 18:30

                                                Ekim Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Adem YONAR

                                                                                        

2018/10-59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19L-II paftada bulunan TR.11 trafo yerinin sanayi kavşağından kaldırılarak Millet Caddesi ile Haslet Sokak kesişiminde Belediyemizin mülkiyetinde bulunan yeşil alana kaydırılması talep edilmektedir.

            Yapılacak olan Plan değişikliğinde Planlar arasında bütünlüğün sağlanması için 1/5000 ölçekli h18-d-22-a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-II Uygulamalı İmar Planında yapılma zorunluluk haline gelmiştir.  

            Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/5000 ölçekli Nazım Plan için PIN-NİP 11750,21, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı için PIN-UİP 12964,6 alınarak işlem başlatılmıştır. Konunun Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/10-60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 4.000.000,00TL (dörtmilyontürklirası) (faiz dahil) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü cari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya  yetki verilmesine Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Zeki SEZER’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

KASIM 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.11.2018 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Mehmet SEDEF, Sadi YAĞLI, Adem YONAR                                                                                                                              

2018/11-61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

“Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarih ve 2018/10-59 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Çanakkale İli Çan İlçesi İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-II Uygulamalı imar planında Belediyemize ait yeşil alandaki TR 11 trafo yerinin değişikliği ile ilgili Plan değişikliği kararı alınarak imar komisyonuna havale edilmiştir.

            Komisyonumuz 22.10.2018 tarihinde toplanmıştır.

            Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; sanayi kavşağındaki yeşil alanda bulunan TR 11’in buradan kaldırılarak Millet Caddesi ile Haslet Sokak kesişimin de belediyemizin mülkiyetinde bulunan yeşil alana kaydırılması ile ilgili plan değişikliğinin Plan Müellifi Ebubekir Sıddık ŞEKERCİ tarafından hazırlanarak olumlu görüş verildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından plan değişikliği için alınan 1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Plan için PIN-NİP 11750,21 ve 1/1000 ölçekli 19L-II Uygulama Plan için PIN-UİP 12964,6 alındığından yapılan plan değişikliğinde komisyonumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmadığından yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir”, şeklinde hazırlanan raporu okundu.

 

1/5000 ölçekli h18d-22d Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-II Uygulama İmar Planında yapılacak olan plan değişikliği ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in çekimser ve Kadir Ercan ÖZ’ün ret oyuna karşılık diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/11-62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2019 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/11-63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2019 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 200,00TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/11-64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2019 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2019 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2018/11-65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi taslağının görüşülerek karara bağlanması teklifi; Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın 06.11.2018 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2019 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2018 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 21.11.2018 Çarşamba günü saat 18:30’da yapılması teklifi Kadir Ercan ÖZ’ün çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/11-66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2019 Mali Yılı Vergi, Harçlar ve Gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın  06.11.2018 tarihli önergesi ile gündemin 6. maddesi 2019 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2018 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 21.11.2018 Çarşamba günü saat 18:30’da yapılması teklifi Kadir Ercan ÖZ’ün çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/11-67 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            2018 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifi;

 

MADDE 26 – SU ÜCRETLERİ (KDV ORANI %8 KDV HARİÇ)

 

 • Su endeksleri aylık dönemler halinde yılda 12 dönem olarak yazılır.
 • Meskenler Bir Dönemde 0-15 Ton Arası (15 Ton Dahil) %20 İndirim Uygulanır.
 • Meskenler Bir Dönemde 15-25 Ton Arası (25 Ton Dahil) %15 İndirim Uygulanır.
 • Meskenler Bir Dönemde 25 Ton Sonrası %10 İndirim Uygulanır.

 

 

 

S-Ön ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç Su Tarifesi (KDV Hariç 1 Ton)

 • Meskenler (Kademesiz) % 15 İndirim Uygulanır.

 

Madde:29-ŞEHİR İÇİ HALK OTOBÜSLERİ LİNG ÜCRETLERİ (KDV Hariç)

 

 • Vize Ücreti (Her yıl ocak ayında yenilenecek) :      127,00 TL
 • Araç Uygunluk Belgesi (Her yıl ocak ayında yenilenecek) : 127,00 TL
 • Devir Ücreti ( Aracın Başka Şahsa Devri Halinde Alınır) : 25.000,00 TL

 

Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/11-68 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 20M-II pafta, 76 ada, 92 parsel ve Otopark alanında kalmaktadır. Bu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 20M-II uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Planda plan tadilatı teklif edilmiştir.

 

            Plan tadilatı teklifi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/1000 ölçekli 20M-II Uygulama İmar Planı için PIN UIP 35431,1, 1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Plan için PIN-NİP 11750,22 alınarak işlem başlatılmıştır. Konunun Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde Kadir Ercan ÖZ’ün ret oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluyla karar verildi.

 

2018/11-69 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Buzağı Ağılı Mevkii 53 ada 1 parselde ticari maksatla yapılan sera için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Kayıt Belgesi alınarak Cengiz GENÇ tarafından 06.11.2018 tarih ve 3265 sayılı dilekçe ile belediyemize müracaat edilmiş olup, yapının UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) sisteminde tanımlanabilmesi için sokak isminin “ KALE SERA SOKAĞI” olarak belirlenmesi yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendi ve 81. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Kemal ERAT

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :21.11.2018 Çarşamba  günü saat 18:30’da

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üye: Hilmi ÇETİN

2018/12-70 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak, Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 60.000.000,00TL Gider Bütçesinin de 70.000.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur Suyu, Kanalizasyon, yol yapımı, Kocabaş Çayı Çevre düzenlemesi ve Park-Bahçe yapım işleri Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2018/12-71 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2019 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi ile vergi ve Harç gelirleri tarifesi Komisyondan geldiği şekilde aynen, 5393 Sayılı Belediye kanunun 62. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B bendi ile 97. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak;

A-Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

B-Vergi ve Harç gelirleri tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr.Abdurrahman KUZU                   Salih KAHRAMAN              Kemal ERAT

     Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

ARALIK 2018 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.12.2018 Salı günü saat 18:30

                                                Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Kadir Ercan ÖZ

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Adem YONAR

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Adem YONAR, M.Nurettin ÇÖLLÜ

                                                                                        

2018/13-72 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

“Belediye Meclisimizin 06.11.2018 tarih ve 2018/11-68 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Çanakkale İli Çan İlçesi İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 20M-II Uygulamalı imar planında yapılacak olan plan değişikliği kararı alınarak imar komisyonuna havale edilmiştir.

            Komisyonumuz 28.11.2018 ve 30.11.2018  tarihlerinde toplanmıştır.

            Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; “İlçemiz İstiklal Mahallesi 76 ada, 92 nolu parsel park ve otopark alanında olup, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gelişmekte olan alanda kalmaktadır. Ayrıca bu taşınmaza 50mt mesafede Çan Devlet Hastanesi başlandığından bölgede konut ihtiyacı doğmaktadır. İlgili parselin belli bir kısmının konut alanına ( Ayrık Nizam 2 Kat, %40 İmarlı) çevrilerek bölgenin park ve otopark ihtiyacını karşılayacak şekilde parselin kendi içinde çözüm yoluna gidilmiştir. 76 ada, 4, 11, 91 ve 92 nolu taşınmazların üzerinden yüksek gerilim hattı geçtiği için enerji nakil hatlarına denk gelen kısımları yol ve yeşil alan olarak düzenlenmiştir. 92 nolu taşınmazda yapılacak olan plan değişikliklerinde Plan Müellifi Ebubekir Sıddık ŞEKERCİ’nin olumlu görüşü olduğundan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından plan değişikliği için 1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Plan için PIN-NİP 11750,22 ve 1/1000 ölçekli 20M-II Uygulama Plan için PIN-UİP 35431,1 alındığından yapılacak plan değişikliğinde komisyonumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmadığından yapılan oylama neticesinde Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ çekimser olduğunu belirtti ve oy çokluğuyla plan değişikliği yapılmasına karar verilmiştir” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

1/5000 ölçekli h18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 20M-II Uygulama İmar Planında yapılacak olan plan değişikliği ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılmasına, meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Zeki SEZER’in 3 çekimser oyu, Kadir Ercan ÖZ’ün ret oyuna karşılık diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2018/13-73 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın ilk Salı günü saat 18.30‘da toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk Salı günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2018/13-74 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi 2018 Gelir Ücret Tarifesi

——————————————————————————————————

 

Madde 31- Şehir İçi Ulaşım Toplu Taşıma Dışında İzin Verilirse Her İdare Yeri Sözleşmesine Kamu ve Özel Kuruluşların İşçi ve Öğrenci Servisleri Ücret Tarifesi (KDV Hariç)

 

1- Araç Uygunluk Belgesi (Her Yıl Yenilenir)                                 : 100,00TL

2- Servis Aracı İzin Belgesi (Ruhsat)-(Her Yıl Vize Yapılır)           : 100,00TL

3- Güzergah İzin Belgesi (Araç Başına Her Yıl Yenilenir)              : 100,00TL

 

Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/13-75 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde Kanarya Sokak ile Emir Sultan Caddesi arasında 446 adanın doğusunda kalan mülkiyeti belediyemize ait imar paftamızda park (kamusal) olarak görünen spor aktivite alanına “ 95. YIL SPOR AKTİVİTE ALANI” isminin verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. maddesi gereğince Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak, aynı kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2018/13-76 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde var olan termal turizm potansiyelini diri tutmak ve gelişimine katkı sağlamak için Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) “2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na” başvuru yapılması planlanmıştır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına “Çan’da Termal Turizme Yönelik Altyapı Geliştirilmesi” adlı projemiz ile katılım için ve projede iştirakçi kurum olarak yer alınması, projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak için Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 38. ve 75. Maddelerine istinaden yapılan oylama neticesinde belediye meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2018/13-77 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Üyesi olduğumuz, Biga,Çan,Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği Kompost Tesisi ve İkmal İşleri Yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den 477.384,22TL (dörtyüzyetmişyedibinüçyüzseksendörttürklirasıyirmiikikuruş) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması  halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü Ticari İşletmeyi İller Bankası A.Ş.ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman KUZU’nun  yetkilendirilmesi Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Kadir Ercan ÖZ’ün ret oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince  oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

 Dr.Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN                    Kemal ERAT

       Meclis Başkanı                                Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

2017 YILI

OCAK 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.01.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA                                                                                                              

2017/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada;

 

            Mehmet SEDEF                    13 oy               Kemal ERAT                          13 oy  

            Salih KAHRAMAN              14 oy               Şevki DEMİR                                    13 oy  

            Sadi YAĞLI                            1 oy               Davut TEKNE                         1 oy

            Hüseyin YILDIRIM                1 oy               Mehmet SEYMEN                14 oy

           

            Yukarıdaki oy dağılımına göre 2017 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet SEDEF, Salih KAHRAMAN, Şevki DEMİR, Kemal ERAT ve Muhalefet Partisi Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet SEYMEN’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2017/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2017 yılı içinde 2016 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 95.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 190,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu ile diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2017/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30‘da toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2016 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı tekniker, 4 Adet tam zamanlı mühendis, 1 adet tam zamanlı eğitmen, 1 adet tam zamanlı ekonomist, 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2017 yılında da çalıştırılmasına, ücretlerinin 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23. maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2017 Mali yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere ödenmesine, 2017 yılı için yeni sözleşmelerinin yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

ŞUBAT 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :07.02.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Beld.Bşk.Dr.Abdurrahman KUZU

                                               Mehmet SEDEF                                                                                                             

2017/2-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Ülkemizin çeşitli İl, İlçe ve Belde Belediyeleri’nin büyük bir çoğunluğu Ön Ödemeli ve Akıllı Elektronik Kartlı Sayaç Sistemine geçmiş bulunmaktadır.

            Ön Ödemeli ve Akıllı Kart Su Sayacı Sistemi; etkin kaynak kullanımı, su tasarrufu, tahsilat kolaylığı, etkin denetim, insan kaynaklı hataların en az seviyeye inmesi, tahsilatın maksimuma ulaşması, ev sahibi ve kiracı ilişkilerindeki sorunların sonlandırılması, zaman, makine, teçhizat, kırtasiye tasarrufunun sağlanması ve istismarların ortadan kaldırılması gibi Belediyemize büyük faydalar sağlanacağı düşünülmektedir.

 

            1.Mekanik sayaç abonesi olan ve kendi isteği ile Ön Ödemeli Su Sayacı Sistemine geçmek isteyen aboneler.

            2.Yeni abone olan tüm abone tipleri,

            3.Yeni yapılan ve  iskan almış binalarda,

            4.Geçiş için süre belirlenmesine

 

            5.Sorunlu aboneler:

                        a)Kaçak su kullandığı tespit edilenler.

                        b)Altı dönem üst üste su borcunu ödemeyenler.

                        c)Arızalanan, patlayan, değişmesi gereken mekanik sayaç aboneleri.

                        d)Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlamış mekanik kullanan aboneler.

                        e)Yeri uygun değil ve okunmayan mekanik sayaç aboneler.(Mekanik sayaçların görünen, ulaşabilen ve dairelerinde dış kapının önüne çıkaranlar hariç)

                        f)Mekanik Sayaç üzerinde bulunan mühür ile idarece yerinde mühürlenen tahribat yapanlar.

 

            6.Ön Ödemeli ve Akıllı Kart Su Sayacı uygulamasına yönelik teknik şartname, protokol, sözleşme vb. şartların belirlenmesi, ayrıca uygulama açısından gerekli olabilecek tüm kararların alınması konusunda, Belediyemiz Encümenine ve bu konuda hazırlanacak olan tüm belgeleri imzalama hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 

 1. Altta (Madde-26 ya ek olarak S-Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç Su Tarifesi) belirtilen Elektronik akıllı sayaç su tarifelerine uygulanacak olan ücretlerin belirlenmesi hususunun:

 

Madde 26: SU ÜCRETLERİ (KDV Hariç)

 

      S-Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç Su Tarifesi (KDV Hariç 1 Ton ):

 

            1-)Mesken                                                                                         :    2,45 TL

            2-)Ticarethane                                                                                   :    5,92 TL

            3-)Resmi Daireler (Hastane,Jandarma,As.Şb.vb.)                            :    4,39 TL

            4-)Okul,Dersane,Çocuk Yuvası,Yurt,Pansiyon ve Huzur Evi         :    3,42 TL

            5-)İnşaat                                                                                            :    4,63 TL

            6-)Otel                                                                                                          :    4,63 TL

            7-)Malül gaziler ile Şehit Dul ve Yetim Aylığı alan kişilere Mesken Ücret Tarifesinin %50 indirimli olarak uygulanması. (3292 Sayılı Kanun)

            8-)Her dönem için aylık %0,50 artış uygulanır        

 

Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2017 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 26. maddesi olan Su Ücretleri maddesine ek olarak Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç Su Tarifesi maddesi ile bentlerinin ek olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince ve Ön Ödemeli ve Akıllı Kart Su Sayacı uygulamasına yönelik teknik şartname, protokol, sözleşme vb. şartların belirlenmesi, ayrıca uygulama açısından gerekli olabilecek tüm kararların alınması konusunda Belediyemiz Encümenine ve bu konuda hazırlanacak olan tüm belgeleri imzalaması için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi hususlarında yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/2-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz araç parkurunda mevcut olan bazı hizmet araçları ekonomik ömrünü doldurmuş olduğundan bakım ve onarımları belediyemiz bütçesine yük getirmektedir. Araçlara ait bakım ve onarım giderlerinin en az seviyeye indirilmesi ve ilçemiz halkına daha iyi hizmet verebilmesi için 5 adet hizmet aracı alımı teklifi 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. maddesinin b bendi gereğince meclis üyelerimizce yapılan işaretle oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Ridvan AKKAYA’nın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oy çokluğuyla karar verildi.

 

2017/2-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait işletmesi Belediyemiz Oskot İşletmesi tarafından yürütülmekte olan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:1 adresinde 14 pafta, 133 ada, 4 parselde bulunan 12.029,90m2 lik arsa içinde 9100m2 lik kullanım alanı bulunan Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin a bendi veya  45. maddesi gereğince 25 yıl süre ile otelimizde mevcut olan bütün ekipman, demirbaş ve tefrişat ürünleri ile birlikte  kiraya verilmesi veya tamamen satışının yapılabilmesi hususununda;

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) bendi, 18. Maddesinin (e) bendi, 34. Maddesinin (g) ve (i) bentleri gereği Belediye meclisimizin görüşüne sunularak işaretle yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, Mehmet SEYMEN, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 3 ret oyuna karşı diğer üyelerin 10 kabul oyu ile 25 yıl süre ile kiraya verilebilmesi veya tamamen satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2017/2-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde boş bulunan 1 adet 5 dereceli Veznedar, 1 adet 7 dereceli şef, 1 adet 6 dereceli Belediye Trafik Memurluğu, 1 adet 10 dereceli çocuk eğiticisi ile 1 adet 5 dereceli anbar memuru kadrolarının kaldırılarak Belediye ve bağlı kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince yerine memur kadro kütüğünde unvan itibariyle belirlenen derece aralığı da dikkate alınarak 1 adet 3 dereceli şef, 2 adet 3 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 adet 3 dereceli bilgisayar işletmeni ve 1 adet 5 dereceli memur kadroları ile değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden yapılan işaretle oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

        Davut TEKNE                           Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

       Meclis Başkan V.                            Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

 

 

MART 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :07.03.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ 

                                                                                                                                       

2017/3-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 27. maddesi olan Şehir İçi Otobüsleri ücret tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin başka bir meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi Belediye Meclisimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/3-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak üzerinde Anadolu Lisesi karşısında bulunan çocuk parkına Çan Belediye Meclisince 15.06.1992 tarih ve 1992/2-16 sayılı kararınca “Havva Ana Çocuk Parkı” ismi verilmiştir. Söz konusu yer sahibi Çan eşrafından Hacı Havva KESKİN’e ait olup, sağlığında bu yeri çocuk parkı olarak kullanılması için belediyeye terk etmiştir. Ailesinin belediyemize yapmış olduğu dilekçeli başvurusunda isminin yaşatılması için park isminin “Hacı Havva KESKİN Çocuk Parkı” olarak değiştirilmesini talep etmişlerdir. Konunun meclisimizce görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak üzerinde Anadolu Lisesi karşısında bulunan “Havva Ana Çocuk Parkı” isminin, “Hacı Havva KESKİN Çocuk Parkı” olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak, aynı kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

2017/3-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

GÜZERGAHLAR

1.Nolu Güzargah: O.Caneri Cad., İ.Çavuş Cad., İnönü Cad.,Senem Sok., M.Keçili Cad., Hulusi Damgacıoğlu Caddesi, Çevre yolu, Ç.L.İ.

2.Nolu Güzargah: Şehit Halil İbrahim Eriç Cad., Maden Sok., Kalebodur Cad., M.Fevzi Çakmak Cad.,  Dr. H.İbrahim Bodur Cad., Ç.L.İ.

3.Nolu Güzargah: Ş.M.Kaya Cad.,  Dr. H.İbrahim Bodur Cad., Ç.L.İ.

4.Nolu Güzargah: Ş.M.Kaya Cad., Dr. H.İbrahim Bodur Cad., M.H.Önür Cad., Çevre Yolu, E.Ü.A.Ş.

5.Nolu Güzargah: Kalebodur Cad., M. Fevzi Çakmak Cad., M. H.Önür Cad., Çevre Yolu, E.Ü.A.Ş.

6.Nolu Güzargah: Sanayi Kavşağı, İnönü Cad., O.Caneri Cad., Cezaevi Kavşağı, Çevre Yolu,  E.Ü.A.Ş.

7.Nolu Güzargah: Ş.M.Kaya Cad., Dr. H.İbrahim Bodur Cad., M.H.Önür Cad., çevre Yolu, ODAŞ.

8.Nolu Güzargah: Kalebodur Cad., M. Fevzi Çakmak Cad., M. H. Önür Cad., Çevre Yolu, ODAŞ.

9.Nolu Güzargah: Sanayi Kavşağı, İnönü Cad., O.Caneri Cad., Cezaevi Kavşağı, Çevre Yolu ODAŞ.

10.Nolu Güzergah, Kalebodur Cad., M. Fevzi Çakmak Cad., M.H Önür Cad., Çevre Yolu, Kale Maden

SERVİS SAATLERİ GİDİŞ: 07.30-15.30-23.30

SERVİS SAATLERİ DÖNÜŞ: 08.00-16.00-24.00

 

Sınırlı Sorumlu 95 Nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hizmetleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının 27.02.2017 tarihli dilekçeyle belediyemize yapmış olduğu başvuruda  Elektrik Üretim Anonim Şirketi 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Ege  Linyit işletmeleri Çan Linyit İşletme müdürlüğü, EFOR Endüstriyel Tesisler Montaj İmalat ve İnşaat A.Ş. ile Kale Maden End.Ham.Mad.San.Tic.A.Ş arasında yapılan personel taşıma sözleşmelerine istinaden yukarıda isimleri yazılı mahalle, cadde ve sokaklardan oluşan güzergah hatlarının belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerine istinaden hazırlanan teklif Belediye Meclisine sunulmuş olup, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/3-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka (İstiklal) Mahallesi Karadutlar Mevkiinde Çan Mal Müdürlüğüne ait tapunun 4 pafta, 388 ada, 16 parselde uygulamadaki sıkıntıları giderebilmek için plan tadilatı  gerekmektedir.

            Yapılacak olan plan tadilatının planlar arasındaki karışıklığı ortadan kaldırabilmek adına 1/5000 ölçekli H18d-22-a paftası ile 1/1000 ölçekli 19M-IV uygulamalı imar paftasında yapılma zorunluluğu olmaktadır.

            01.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine göre; Bakanlığın sitesinden alınması zorunlu olan plan değişikliklerinde plan işlem numarası 1/5000 ölçekli Nazım Plan için PİN NİP: 11750,12, 1/1000 ölçekli uygulamalı plan için PİN UİP: 24783,1 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup, Planı değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/3-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka (İstiklal) Mahallesi Karadutlar Mevkiinde Çan Mal Müdürlüğüne ait tapunun 3 pafta, 57 ada, 3 parselde  plan tadilatı  gerekmektedir.

            Yapılacak olan plan tadilatının planlar arasındaki karışıklığı ortadan kaldırabilmek adına 1/5000 ölçekli H18d-22-b ve H18d-22-a paftaları ile 1/1000 ölçekli 20M-III uygulamalı imar paftasında yapılma zorunluluğu doğmaktadır.

            01.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine göre; Bakanlığın sitesinden alınması zorunlu olan plan değişikliklerinde plan işlem numarası 1/5000 ölçekli Nazım Plan için PİN NİP: 11750,13, 1/1000 ölçekli uygulamalı plan için PİN UİP: 21429,2 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup, Planı değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesinine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/3-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 26 pafta, 125 ada da yapılacak olan plan tadilatının planlar arasındaki karışıklığı ortadan kaldırabilmek adına 1/5000 ölçekli H18d-22-a ve H18d-22-b paftaları ile 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftasında yapılma zorunluluğu doğmaktadır.

            01.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine göre; Bakanlığın sitesinden alınması zorunlu olan plan değişikliklerinde plan işlem numarası 1/5000 ölçekli Nazım Plan için PİN NİP: 11750,14, 1/1000 ölçekli uygulamalı plan için PİN UİP: 12964,3 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup, Planı değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2017/3-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 31 –  Şehiriçi Ulaşım, Toplu Taşıma Dışında İzin Verilirse Her İdare Yeri Sözleşmesine Kamu ve Özel Kuruluşların İşçi ve Öğrenci Servisleri Ücret Tarifesi (KDV HARİÇ)

 

1-Araç Uygunluk Belgesi ( Her Yıl Yenilenir)                                : 158,48TL

            2-Servis Aracı İzin Belgesi (Ruhsat)-(Her yıl yenilenir)                   : 200,00TL

            3-Güzergah İzin Belgesi (Araç başına her yıl yenilenir)                   : 150,00TL

 

Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2017 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 31. Maddesi olan Şehir İçi Ulaşım, Toplu Taşıma Dışında İzin Verilirse Her İdare Yeri Sözleşmesine Kamu ve Özel Kuruluşların İşçi ve Öğrenci Servisleri Ücret tarifesinde  değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2017/3-16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Hazineye ait İstiklal Mahallesinde (Karşıyaka Mahallesi) pafta 19M-4, ada 388, parsel 16 ve pafta 20-M-III, ada 57, parsel 3’de bulunan taşınmaz gayrimenkullerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

NİSAN 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.04.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Tülay AYAR   

                                                                                                                                       

2017/4-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 47 sayfadan ibaret olan 2016 Mali yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/4-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan Denetim Komisyonu 01, 02, 03 Mart 2017 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak, Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve işlevleri kontrol edilmiştir.

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2016 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 03.03.2017 tarihli 16 madde, 23 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2017/4-19  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Ramazan BAL, Şevki DEMİR, Mehmet SEDEF ve Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi MHP ‘den Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

 

2017/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Hüseyin YILDIRIM, Sadi YAĞLI ve Yeşim BAYRAM, Muhalefet Partisi MHP ‘den Mehmet SEYMEN’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

 

 

2017/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Habil DÖNMEZ ve Kemal ERAT’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

 

2017/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarihli Mart ayı olağan toplantısında, almış olduğu 07.03.2017 tarih ve 2017/3-12 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 29.03.2017 tarihinde toplanmıştır. yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, bu taşınmazda yapılacak olan plan tadilatında zemindeki yaya yolunun batıya doğru kaydırılarak imar adasının genişletilmesi kamu yararı içerdiği ve bu taşınmazın Milli Emlak Müdürlüğünden Belediyemizin satın alma talebi bulunduğu için ve bu taşınmazın kamusal alanlarının kamuya terkleri yapıldığında yeni düzenlenecek park alanları oluşacağından uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18-d-22-a Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli 19M-4 uygulamalı imar paftamızdaki Planı Tadilatı Nazım İmar planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan tadilatı yapılması, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2017/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarihli Mart ayı olağan toplantısında, almış olduğu 07.03.2017 tarih ve 2017/3-13 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 29.03.2017 tarihinde toplanmıştır. 20M-III paftasında hazineye ait 57 ada 3 parsel üniversite alanından çıkartılarak K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına) dönüştürülmesi plan müellifinin uygun görüşü olması nedeniyle emsal:0.50Y en çok 2 kat olup bina yükseklikleri teknolojik yapılara göre belirlendiğinden, inşaat yapım aşamasında plan notlarına uyulması şartı ile uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18-d-22-b Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli 20M-III uygulamalı imar paftamızdaki Planı Tadilatı Nazım İmar planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Zeki SEZER’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

2017/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarihli Mart ayı olağan toplantısında, almış olduğu 07.03.2017 tarih ve 2017/3-14 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 29.03.2017 tarihinde toplanmıştır. 1/1000 ölçekli 19L-II uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli H18-d-22-b nazım planda 125 adanın Atatürk Caddesi yönündeki 11,12,13,14 nolu parsellerin zemin katlarına ticaret eklenerek Ticaret + Konut olması yönündeki plan değişikliği plan müellifinin uygun görüşü olduğundan ve bu ada da katlar ve yüksekliklerle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığından yapılacak olan plan değişikliğinin uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18-d-22-b Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamızdaki Planı Tadilatı Nazım İmar planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan tadilatı yapılması, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Zeki SEZER’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2017/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde boş bulunan 1 adet 8 dereceli Zabıta Memuru, 1 adet 9 dereceli Zabıta Memuru, 1 adet 9 dereceli itfaiye eri ve 1 adet 10 dereceli itfaiye eri kadrolarının kaldırılarak yerine memur kadro kütüğünde unvan itibariyle belirlenen derece aralığı dikkate alınarak 2 adet 3 dereceli Zabıta Memuru ve 2 adet 3 dereceli itfaiye eri kadrolarıyla değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

MAYIS 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :02.05.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                                                                                  

2017/5-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimiz 2016 Mali Yılı Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bütün Gelir ve Giderler ile idari ve kesin hesabı incelemiş olup tahsilâtın kanunlarla verilen yetkiye göre yapıldığı bütçe harici ödeme olmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı Taşınır Mal Yönetmeliğinin Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları” nın iş ve işlevleri zamanında, hatasız ve eksiksiz olarak yapıldığını belirten 16 maddelik hazırlanan rapor Belediye Başkanlığına sunulmuştur.

Belediyemiz 2016 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı Encümenimizce incelenerek kabul edilen 16 maddelik raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulması Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun görülmüştür. Gereğinin karar doğrultusunda icrası için karardan tasdikli suretlerin rapor ile birlikte Belediye Başkanlığına tebliğine 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2016 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyları ile diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2017/5-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden 03.02.2015 tarih ve 2015/2-10 sayılı meclis kararı ile kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Çan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/5-28  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden 19.02.2016 tarih ve 2016/3-18 sayılı meclis kararı ile kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/5-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Kazdağları Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin 07 – 20 Ağustos tarihleri arasında Slovenya’nın Bled şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline davetli olarak katılması, Çan Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin başında bulunacak olan görevli belediye personeli, görevli Meclis üyelerinin tespiti hususunda; Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ve festivale katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri vb) her türlü giderlerin Belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması Meclisimizce yapılan oylama neticesinde Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2017/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2017- GELİR ÜCRET TARİFESİ  (Değişiklik Yapılacak Maddeler)                               :

 

MADDE 27- ŞEHİR İÇİ OTOBÜS ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)

            A-Şehir içi öğrenci ve asker                                                           : 1,50TL

            B-Şehir içi sivil (Büyükler)                                                             : 1,75TL

            C-Otobüs ücretleri meclis kararının onay tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde 27. maddesinde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Mehmet SEYMEN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

HAZİRAN 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.06.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Ramazan BAL, M.Nurettin ÇÖLLÜ                                                                                                                 

2017/6-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “ Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize 18.10.2012 tarihli ve 6 No’lu Alt Kredi Anlaşması ile kullandırmış olduğu kredinin 729.827.641,53 JPY (Yediyüzyirmidokuzmilyonsekizyüzyirmiyedibinaltıyüzkırkbir,elliüç Japon Yeni) kısmı kullanılmış ve Çan Belediyesi Kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtma tesisi projesi tamamlanmıştır.

            Belediyemizce bankadan alınan 1.082.000.000JPY(BirmilyarseksenikimilyonJapon Yeni) tutarındaki Alt Kredinin kullanılmayan 352.172.358,47JPY (Üçyüzelliikimilyonyüzyetmişikibinüçyüzellisekiz,kırkyedi Japon Yeni)‘lik kısmının iptal edilmesine ve söz konusu iptal işlemine ilişkin Revize Alt Kredi Anlaşmasının imzalanması ile her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/6-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 2006/10-45 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğinde adı geçen Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ibarelerinin, 02.02.2016 tarih ve 2016/2-14 sayılı meclis kararıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosu Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak değiştirildiğinden, yönetmelikte adı geçen Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ibarelerinin Zabıta Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/6-33  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 2007/4-13 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde adı geçen Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ibarelerinin, 02.02.2016 tarih ve 2016/2-14 sayılı meclis kararıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosu Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosu olarak değiştirildiğinden, yönetmelikte adı geçen Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ibarelerinin Zabıta Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/6-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            Çan Belediye Meclisinin 05.02.2008 tarih ve 2008/2-12 Sayılı Kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ve ilave maddeler eklenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/6-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 2014/7-43 Sayılı kararıyla kabul edilen Çan Belediyesi Denetiminde Çalışan Özel Halk Otobüslerinin Güzergâhında Değişiklik Yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2017/6-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Gelir Bütçesine 2017 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde değişikli yapılması ve ek madde eklenmesi teklifinin görüşülmesine geçildi.

 

            Yapılan Oylama neticesinde;           

                                                                                                    

2017- GELİR ÜCRET TARİFESİ  (Değişiklik Yapılacak Maddeler)                               :

 

MADDE 17- TAKSİ DURAKLARI VE (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER (KDV HARİÇ)

            F- Ticari Taksi Devir Ücreti                                                  :3.000,00TL

 

MADDE 29- ŞEHİR İÇİ HALK OTOBÜSLERİ LİNG ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)

            6- Devir Ücreti                                                                      :45.000,00TL 

           

2017- GELİR ÜCRET TARİFESİ  (EK MADDELER)                               :

                                  

MADDE 26 – SU ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)

 

S- Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç Su Tarifesi (KDV Hariç 1 Ton)

 

              9- Kamu İktisadi Teşebbüs Kurumu (TKİ)                         :6,48TL

            10- Şehir Dışı Meskenler                                                       :6,53TL

 

MADDE 31– ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMA DIŞINDA İZİN VERİLİRSE HER İDARE YERİ SÖZLEŞMESİNE KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN İŞÇİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ   ( K.D.V. HARİÇ )

 

            4- Yapısı itibarıyla şoförden başka 16 oturma yeri olan (S Plakalı) Servis Aracı Devir Ücreti                                                                                          :  7.500,00TL

            5- Yapısı itibarıyla şoförden başka 16 oturma yerinden fazla oturma yeri olan (S Plakalı) Servis Aracı Devir Ücreti                                     :10.000,00TL

           

 

Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde 17. ve 29. maddelerinde değişiklik yapılması ile 26. ve 31. Maddelerine ek madde eklenmesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/6-37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden 02.02.2016 tarih ve 2016/2-14 sayılı meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Çan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

HAZİRAN OLAĞANÜSTÜ 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :15.06.2017 Perşembe günü saat 17.30

                                                2017 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Ramazan BAL, Hilmi ÇETİN, Tülay AYAR                                                                                                             

2017/7-38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Şehir Merkezi Ana Caddeler, Yol ve Tretuvar Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 14.700.000,00-(Ondörtmilyonyediyüzbin)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/7-39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Çanakkale İli, Çan İlçesi, Yaya Köyü Mevkiinde bulunan aşağıda ada, pafta, parsel numaraları ve metre kareleri belirtilen taşınmaz malların;

                                                                                             

S.NO PAFTA            ADA    PARSEL          M2                   MEVKİİ

——  ———            ——-     ———-          ————         —————–

 1-     H.17-C-24.B    101           2                   6.540,15 m2     Yaya Köyü (Taştepe Mevkii)

 2-     H.17-C-24.B    101           3                   1.712,74 m2     Yaya Köyü (Taştepe Mevkii)

 3-     H.17-C-24.B      0           44                 19.375,00 m2     Yaya Köyü (Taştepe Mevkii)

 4-     H.17-C-24.B      0           45                 30.000,00 m2     Yaya Köyü (Taştepe Mevkii)

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın alınabilmesi için, konu işle ilgili her türlü işlemleri yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesine meclis üyelerimizce işaretle yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

TEMMUZ 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.07.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:      

                                                                                                                                       

2017/8-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 11.04.2017 tarih ve 33 Sayılı kararı gereği, belediyemiz şirketine ait olan 17 ZB 081 plaka numaralı, 2017 model, HU05978 motor nolu NM0MXXTACMHU05978 Şase Nolu, 562959212 Stok Nolu TOURNEO COURIER KOMBI TITANIUM 95 PS markalı, buz beyaz rengi olan 1 adet hizmet aracı şirketimiz tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenmiştir. Çan Belediyesi İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenen aracın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter satışı yapılarak, belediyemizin muhasebe kayıtlarında bulunan araç envanter kayıtlarına alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (ı) bendi ve 18. Maddenin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/8-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Kazdağı Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin 07 – 20 Ağustos 2017 tarihleri arasında Slovenya’nın BLED şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline davetli olarak katılmasına, festivale katılacak olan tüm ekibin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri vb) her türlü giderlerin, ekip üyelerinin kendileri tarafından karşılamasına ve ekip üyelerinin hizmet görevlisi sayılarak hizmet damgalı pasaport alabilmelerine Meclisimizce yapılan oylama neticesinde Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2017/8-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 2006/10-45 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelik hükümlerine istinaden çalıştırılacak olan özel halk otobüslerinin sayısının 21 (yirmibir) adet olarak tespit edilmesi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/8-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 2007/4-13 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği hükümlerine istinaden Ticari Taksi Durak yerlerinin ve duraklarda çalıştırılacak olan (T) Plakalı Taksi sayılarının;

 

TERMİNAL  TAKSİ DURAĞI :  Terminal Taksi Durağında faaliyet gösterecek Ticari Taksi İşletmecisi 15 (onbeş) olup, durakta halen 10 (on) adet ticari taksi faaliyetini sürdürmektedir. 

 

Durak Yeri :  Çan Belediyesi Otobüs Terminali içerisinde İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/Z-14 nolu işyeri durak kulübesi olarak kullanılmaktadır.

 

 

MERKEZ TAKSİ DURAĞI :  Merkez Taksi Durağında faaliyet gösterecek Ticari Taksi İşletmecisi 10 (on) olup, durakta halen 2 (iki) adet ticari taksi faaliyetini sürdürmektedir.

 

Durak Yeri :  Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak No:1 (23 Eylül Kurtuluş Parkı Bitişiği) adresinde olup,durak yerinde taksi kulübesi  mevcuttur.

 

HASTAHANE TAKSİ DURAĞI :  Hastane Taksi Durağında faaliyet gösterecek Ticari Taksi İşletmecisi 15 (onbeş) olup, durakta 7 (yedi) adet  ticari taksi faaliyetini sürdürmektedir.

 

Durak Yeri :  Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi  No:31 adresinde olup, durak yerinde taksi kulübesi  mevcuttur;

 

            olacak şekilde tespit edilmesi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/8-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 2007/4-13 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde;

 

            YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE:

Eski Hali:

Tanımlar

   Madde3.

 

g.)Durak                  :Belediye Encümenince  uygun görülen yerlere kurulan ve en az 8 araçla faaliyet gösteren Taksi Duraklarını,

 

Yeni Hali:

Tanımlar

   Madde3.

 

g.)Durak                  :Belediye Meclisince  uygun görülen yerlere kurulan Taksi Duraklarını,

 

Eski Hali:

Taksi Durağı Açma Çalışma İzni Müracaatı:

       Madde 5: Taksi durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışacak araç sahiplerinin isimlerini belirterek, Belediyemize müracaat edeceklerdir.

         Müracaatlar Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilerek, karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilecektir.

         Taksi Durağı müracaatında gerekli olan evraklar.

         a)Durak açma talebinde bulunanlara ait ehliyet, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh ilmühaberi, araç ruhsatlarının fotokopileri.

         b)Durak açılacak yere ait adres, tapu, çap ve kira sözleşmesi.

Yeni Hali:

Taksi Durak Yeri ve Taksi Hattı Verilmesi

Madde 5.

    Kişi veya kişiler tarafından durak kurulması, yeni taksi hattı, mevcut hatlarda çalışan araçlara ilave yapılması ve durak yerlerinin değiştirilmesi talepleri şahsen veya bağlı bulundukları meslek kuruluşu aracılığı ile Belediyeye müracaat edebilirler. Müracaatlar, Zabıta Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek durak yeri ve çalışacak ticari taksi araç sayısının belirlenmesi hususunda karar alınması için Belediye Meclisine gönderilir.

    Belediye Meclisi kararıyla durak yeri ve çalışacak ticari taksi araç sayısı belirlenir.  Belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, Belediye Meclisi tarafından belirlenen sayıda Belediye Encümenine verilen yetkiye istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

     Mevcut taksilerin durak değiştirmesi konusunda Belediye Encümeni yetkilidir.

     Ticari Taksi Durağı ve taksi depolama alanının yerleri, Belediye Encümeni tarafından belirlenir. Belirlenen taksi durağı ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere taksi işletmecileri uymak zorundadır.

     Ticari taksi durağında faaliyet gösteren taksi sayısı için yeterli depolama alanı olmaması durumunda Belediye Encümen Kararı ile durak alanına yakın görülebilen bir yerde trafiği aksatmayacak ve araç depolamaya uygun olacak şekilde düzenlemeler yapılarak bekleme ve depolama yeri gösterilebilir.

 

 

Eski Hali:

Taksi Durakları Açılması ve Ruhsat Tazmini:

 

       Madde 6. Belediye Encümenince uygun görülen yerlere, Zabıta Müdürlüğünce Taksi durağı açma ve çalışma ruhsatı verilir. Ruhsat talebinde durakta çalıştırılacak araçların işletme izin belgelerinin fotokopilerini müracaat evraklarına eklenmek zorundadır. Ruhsat, durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur . Ruhsat, Durak No’larına   göre tanzim edilir.

      Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce Duraklara numara verilecektir. Ayrıca   Belediye her taksi için araç kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça gösterebilecekleri yere asılır.

Yeni Hali:

Taksi Durakları Açılması ve Ruhsat Tazmini:

 

       Madde 6. Belediye Meclisince uygun görülen yerlere, Zabıta Müdürlüğünce Taksi durağı açma ve çalışma ruhsatı verilir. Ruhsat talebinde durakta çalıştırılacak araçların işletme izin belgelerinin fotokopilerini müracaat evraklarına eklenmek zorundadır. Ruhsat, durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur . Ruhsat, Durak No’larına   göre tanzim edilir.

      Zabıta Müdürlüğünce Duraklara numara verilecektir. Ayrıca   Belediye her taksi için araç kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça gösterebilecekleri yere asılır.

Taksi Duraklarında Çalışacak Araçların Sayılarının Tespiti

Madde 7.  İPTAL

Eski Hali:

İşletme İzin Belgesi Başvuru Şartları ve Usulü:

    Madde9.

2-İşletme İzin Belgesi Verilmesinde Usul:

 

a)İşletme izin belgesi Encümen Kararına istinaden verilir.

b)Encümen kararına istinaden ticari taksi ve hak sahiplerine, ticari (T) plaka taksi işletme izin belgesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı soyadı, baba adı, doğum yeri tarihi, ikametgah adresi, taşıdın plaka numarası, motor ve şasi numarası ve kaç kişilik olduğu(koltuk sayısı), durak adı veya numarası yazılarak tasdik edilir.

c.)Encümen Kararı ile kendisine işletme izin belgesi verilmesi uygun görülen kişi işletme izin belgesi ücretini yatırmadan hak talep edemez.

 

Yeni Hali:

İşletme İzin Belgesi Başvuru Şartları ve Usulü:

    Madde9.

2-İşletme İzin Belgesi Verilmesinde Usul:

 

a)İşletme izin belgesi Belediye Meclisi Kararına istinaden verilir.

b)Belediye meclis Kararına istinaden ticari taksi ve hak sahiplerine, ticari (T) plaka taksi işletme izin belgesi Zabıta Müdürlüğünce tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı soyadı, baba adı, doğum yeri tarihi, ikametgah adresi, taşıdın plaka numarası, motor ve şasi numarası ve kaç kişilik olduğu(koltuk sayısı), durak adı veya numarası yazılarak tasdik edilir.

c.)Belediye Meclis Kararı ile kendisine işletme izin belgesi verilmesi uygun görülen kişi işletme izin belgesi ücretini yatırmadan hak talep edemez.

Eski Hali:

Ruhsat Vize İşlemi

     Madde10.

 

d.)20 yaşından büyük araçların vize işlemi yapılmaz; faaliyetten men edilir.

 

Yeni Hali:

 

Ruhsat Vize İşlemi

     Madde10.

 

d.)10 yaşından büyük araçların vize işlemi yapılmaz; faaliyetten men edilir.

 

T Plaka Ticari Taksilerin Çalışma Şekilleri, Sahiplerinin Çalışacak Durak ve Adedinin Belirlenmesi

Madde 12.

a)İPTAL

b)İPTAL

Eski Hali:

T Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi

  Madde16.

 

a.)T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti kanunun öngördüğü ilgili Belediye Encümeni tarafından belirlenir.

c.)Taşımacılık ücreti, Belediye Encümeni tarafından belirlenen”Taksimetre”ücreti çerçevesinde alır.

Yeni Hali:

 

T Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi

  Madde16.

 

a.)T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti kanunun öngördüğü ilgili Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

c.)Taşımacılık ücreti, Belediye Meclisi tarafından belirlenen”Taksimetre”ücreti çerçevesinde alınır;

 

            olacak şekilde yönetmelikte değişiklik yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2017/8-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 2006/10-45 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelikte ;

 

            YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE:

Eski Hali:

MADDE 5 -ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İHTİYAÇ MİKTARININ ve HER HATTA ÇALIŞTIRILACAK OLAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SAYISININ TESPİTİ:

Belediye 5393 sayılı belediyeler kanununun 14. ve maddesinin (a), (b) ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (b), (c), (f) ve (p) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerdeki hak ve yetkilerince Özel Halk Otobüslerine hat tahsis etmeye bu hatlarda çalışacak  toplu taşım araç sayısını, bilet ve ücret tarifelerini, zaman ve güzergâhları, durak yerlerini belirlemeye, işletmek, işlettirmek ve kiraya vermeye ve aynı kanunun 67. maddesi esaslarına göre hizmet satın almaya yetkilidir. Verdiği bu hakları geri almaya ve iptal etmeye ayrıca hakları değiştirmeye yetkili olup, bu husustaki verdiği haklar Kamu yararı, Kamu hizmetinin gerekliliği ve Kamu düzeni açısından sakıncalı olması halinde iptale ve değiştirmeye konu olabilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ilgili bentlerine istinaden kent içinde Özel Halk Otobüslerinin çalıştırılmasına ve çalıştırılacak araç sayısını yani hat kontenjanını tespit etmeye Belediye Encümeni yetkilidir.,

Çan Belediyesi hat veya hat grubundaki yolcu taşımacılık hakkının belediye kanunu, bu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ihaleye çıkarılması durumunda ihaleyi yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Yeni Hali:

MADDE 5-ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İHTİYAÇ MİKTARININ ve HER HATTA ÇALIŞTIRILACAK OLAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SAYISININ TESPİTİ:

    Belediye 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (b), (c), (f) ve (p) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerdeki hak ve yetkilerince Özel Halk Otobüslerine hat tahsis etmeye bu hatlarda çalışacak toplu taşım araç sayısını, bilet ve ücret tarifelerini, zaman ve güzergâhları, durak yerlerini belirlemeye, işletmek, işlettirmek ve kiraya vermeye ve aynı kanunun 67. maddesi esaslarına göre hizmet satın almaya yetkilidir. Verdiği bu hakları geri almaya ve iptal etmeye ayrıca hakları değiştirmeye yetkili olup, bu husustaki verdiği haklar Kamu yararı, Kamu hizmetinin gerekliliği ve Kamu düzeni açısından sakıncalı olması halinde iptale ve değiştirmeye konu olabilir.

      5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ilgili bentlerine istinaden kent içinde Özel Halk Otobüslerinin çalıştırılmasına, ihaleye çıkarılacak hatların tespitine, izleyecekleri güzergâhlara, çalıştırılacak araç sayısını yani hat kontenjanını tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

      Çan Belediyesi hat veya hat grubundaki yolcu taşımacılık hakkını belediye kanunu, bu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ihaleye çıkarmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

      Belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, Belediye Meclisi tarafından belirlenen sayıda Belediye Encümenine verilen yetkiye istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir;

            olacak şekilde yönetmelikte değişiklik yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

EYLÜL 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.09.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Mehmet SEDEF, M.Nurettin ÇÖLLÜ,Tülay AYAR   

                                                                                                                                       

2017/9-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde Uygulama İmar Planlarımız bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermediğinden uygulamalarda problem yaşanmaktadır. Yapılaşması halen devam eden Kocabaş Çayı ve etrafının, son hali Çan-Biga Karayolunun sayısal ortamdaki verilerinin paftalara işlenmesi amacıyla İstiklal Mahallesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli nazım planda günümüz koşullarında ihtiyaçlara cevap veremediğinden revizyon + ilave imar planına ihtiyaç duyulmuş olup, konunun Belediye Meclisimizde görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince plan revizyonu + ilave imar planı yapılmasına Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/9-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden plan değişikliği için alınan plan işlem numarası 1/5000 ölçekli H-18d-22-d Nazım Plan için 22525,2, 1/1000 ölçekli 17L-II, 18L-III Uygulamalı imar planı için 27973,1 PIN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım Plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2017/9-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığının 17.07.2017 tarih ve E.194325 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 10 ada, 57 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait 19L-III pafta, 111 ada, 116 ve 117 parselde plan tadilatı teklif edilmektedir. 

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinde 19L-III 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planındaki değişiklik için PIN UİP 5380,9 numara ile 1/5000 ölçekli Nazım Plan için PIN NİP 11750,15 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/9-49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait tapunun 20M-IV pafta, 58 ada, 7 parselde plan tadilatına ihtiyaç duyulmuştur. Planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım Plan ile, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planında değişiklik yapılacaktır.

 

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/5000 ölçekli H-18d-22-a Nazım Plan için PIN-NİP 11750,15 numara ile 1/1000 Uygulamalı 20M-IV plan için PIN-UİP 28077,1 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 Nazım Plan ile 1/1000 Uygulamalı imar planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/9-50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk, Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerinde 1/1000 ölçekli onaylı imar planı sınırları içinde bulunan yol, yeşil alan, Resmi Kurum Alanı, depolama alanı, sosyal donatı alanları gibi kamu yararlı alanlar için kamu kararı ile yine TKİ adına kayıtlı yol, yeşil alan, sosyal tesisi, resmi kurum alanı, depolama alanı, sosyal donatı alanı, sosyal tesis ve taşınmazlarının belediyemize kazandırılıp ilçemiz halkına sosyal-kültürel alanlarının oluşturulması düşünülmektedir.

            Atatürk Mahallesi Ada 199,  Parseller 17-18-149-178-179-220-224-315-370

            Atatürk Mahallesi Ada     2,  Parseller 3-83-85

            Atatürk Mahallesi Ada     15,Parsel 25

            Atatürk Mahallesi Ada     76,Parsel 689

            Cumhuriyet Mahallesi Ada 119, Parseller 58-60-62-64-66

            Cumhuriyet Mahallesi Ada 424, Parseller 6-234-236-238

 

            Yukarıdaki listede ada, pafta, parsel bilgileri belirtilen TKİ adına kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı içinde kalan kısımlarının kamu yararı doğrultusunda belediyemiz adına satın alınması için 5393 Sayılı Kanunun 38. Maddesine istinaden satış işlemlerinde Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e fıkrası ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine istinaden taşınmazların kamulaştırma kararı alınması teklifi belediye meclimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2017/9-51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18L-II pafta, 587 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmazda Milli Eğitim Müdürlüğü’nün pansiyonlarla ilgili genelgesi gereği Plan Tadilatı talep edilmektedir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planındaki değişiklik için PIN-UİP 7182,5 numara ile H-18d-22-d 1/5000 ölçekli nazım plan için PIN-NİP 22525,3 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/9-52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek ve devamlılık arz eden işlerin aksamaması için; Belediyemiz yol onarım işyeri, park ve bahçelerin bakım ve onarım işleri, arıtma tesisi, Termal Otel işyeri, şoförlük işyeri, Belediyemiz hizmet binasında ve vb. Belediyemize ait diğer işyerlerinde çalıştırılmak üzere 90 Adet geçici personel işçiye ihtiyaç vardır.

            Belediyemiz menfaati ve işçilik maliyetlerinin en az seviyesine inmesi açısından, Hissesinin tamamı Belediyemize ait olan, Belediyemiz Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 2016/1-11 sayılı kararı ile “Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adı altında kurulmuş bulunan Şirketimizde, Belediyemiz tarafından yukarıda belirtmiş olduğumuz işyerlerin çalıştırılmak üzere, Belediyemize ait Şirket tarafından çalıştırılmakta olan işçilere ilave 90 Adet işçi çalıştırılabilmesi için Belediyemiz Şirketine yetki verilmesi.(SGK+Gelir Vergisi+Damga Vergisi ve Net ücretler toplamı) bürüt rakam üzerinden çalıştırılacak olan personelin görev ve sorumluluk alanlarında branşlarına göre Belediyemiz Meclisince Asgari Brüt + % lik arttırılarak ücretlerinin belirlenmesi ve belediyemiz bütçesinden ödenmesi;

Belediyemize ait olan Şirketimize hiçbir kar vermeden işçi çalıştırılabilmesi, çalıştırılacak olan işçilerin her ayın sonunda toplam brüt rakam üzerinden Belediyemiz adına Şirket tarafından kesilecek faturanın düzenli bir şekilde ödenmesi, çalıştırılması ve çalıştırılan işçilerin maaşları, ihbar ve kıdem tazminatları, SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Net Ücretler Toplamı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Ücreti ve Muhasebeci Ücreti Belediyemiz Bütçesinden karşılanması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14, 15 ve 18. Maddeleri gereğince belediye meclisimizce görüşülerek yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/9-53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Finlandiya’da düzenlenen Gençler Dünya Güreş Turnuvasında 120 kiloda dünya üçüncüsü olarak Ülkemizi ve Çan Belediyesini en iyi şekilde temsil eden, Çan Belediyesi milli sporcusu Feyzullah AKTÜRK adına Çan Belediyesi Güreş Kulübüne ödenmek üzere Belediyemiz tarafından 15.000,00TL para ödülü verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin b bendi gereğince meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2017/9-54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda gayrimenkul bilgileri belirtilen;

 

 • Cumhuriyet Mahallesi 28 pafta, 162 ada, 1 parsel, 9.185,00m2 arsa üzerindeki;
 • F Blok Zemin 1 Nolu İşyeri
 • F Blok Bodrum 10 Nolu İşyeri
 • F Bolk Bodrum 11 Nolu İşyeri
 • F Blok Bodrum 12 Nolu İşyeri
 • F Blok Bodrum 13 Nolu İşyeri
 • Cumhuriyet Mahallesi 26 pafta, 107 ada, 1 parsel, 1.043,23m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18 pafta, 203 ada, 7 parsel, 1.277,90m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 16 pafta, 268 ada, 319 parsel, 441,24m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 16 pafta, 268 ada, 322 parsel, 441,24m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M1 pafta, 557 ada, 21 parsel, 462,43m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M1 pafta, 557 ada, 23 parsel, 433,05m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 573 ada, 13 parsel, 416,81m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 573 ada, 14 parsel, 429,92m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 573 ada, 15 parsel, 443,03m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 573 ada, 16 parsel, 456,14m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 573 ada, 17 parsel, 988,89m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 574 ada, 10 parsel, 363,48m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 18M4 pafta, 565 ada, 11 parsel, 294,00m2
 • İstiklal Mahallesi 3 pafta, 58 ada, 7 parsel, 4.091,13m2
 • İstiklal Mahallesi 3 pafta, 370 ada, 1 parsel, 2.028,00m2
 • Yuvalar (İstiklal) Mahallesi 9 pafta, 532 parsel, 7.200,00m2
 • Yuvalar (İstiklal) Mahallesi 9 pafta, 533 parsel, 5.215,00m2
 • Yuvalar (İstiklal) Mahallesi 9 pafta, 534 parsel, 5.803,00m2 miktarındaki

taşınmazların satışının, takasının ve Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayii ve Ticaret A.Ş.ye bedelsiz olarak devirlerinin yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e bendine istinaden meclisimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

EKİM 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.10.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Ekim Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Kemal ERAT, Hilmi ÇETİN  

                                                                                                                                       

2017/10-55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 2017/9-47 sayılı kararı ile İlçemiz Büyüktepe Köyünde 1/5000 ölçekli H18d-22d Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 17L-II ve 18L-III uygulamalı imar planında,  plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 19.09.2017 tarihinde toplanmıştır. Yapılacak olan plan değişikliği ile ilgili 205 parselde yüksek gerilim hattı olduğu tespit edildiğinden, gerekli plan tadilatı hazırlanamamış olup, gerekli yüksek gerilim hatlarının plana işlenmesi ve elektrik hattının altı yeşil alan olarak plana işlenmesi gerektiğinden, imar komisyonunca eksikler giderilmek üzere plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/10-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 2017/9-48 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planında, plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 İmar Komisyonumuz 19.09.2017 tarihinde toplanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığının 17.07.2017 tarih ve 194325 sayılı yazısına istinaden 110 ada 117 parselde ki otopark alanı ile ticaret alanının yer değiştirmesi ile 11 ada 117 parselde ağaçlandırılacak alanın spor alanına dönüşmesi plan müellifinin uygun görüşünün olması nedeniyle kamu yararı görüldüğünden; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-22a nazım plan ile 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı planlarda yapılacak olan plan tadilatı ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılmasına, meclis üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

2017/10-57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 2017/9-49 sayılı kararı ile İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-22a Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 20M-IV uygulamalı imar planında,  plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 İmar Komisyonumuz 19.09.2017 tarihinde toplanmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemede 58 ada 7 nolu parselin belediyenin mülkiyetinde bulunması ve bu bölgede belediyemizin herhangi bir hizmet binası planlanmadığından, etrafındaki yapıların sanayi yapıları olması nedeni ile ilgili parselin belediye hizmet alanından (B.H.A) çıkartılarak küçük sanayi yapılmasına (bitişik nizam 1 kat) yollardan 5mt. çekmesi bulunan bir yapı adasının oluşmasında herhangi bir sakınca yoktur görüşüne istinaden, komisyonca oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-22a nazım plan ile 1/1000 ölçekli 20M-IV uygulamalı planlarda yapılacak olan plan tadilatı ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılmasına, meclis üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2017/10-58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 2017/9-51 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18L-II pafta, 587 ada, 12 parselde plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 İmar Komisyonumuz 19.09.2017 tarihinde toplanmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemede İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planda yapılması düşünülen plan değişikliğinde kat yüksekliğinin ve emsalinin aynı kaldığı inşaat yoğunluğunda herhangi bir değişiklik olmadığından, yapılması planlanan değişiklikte plan müellifinin uygun görüşü bulunduğundan, 587 ada 12 parseldeki blok nizam 4 kattan, ticaret alanı 4 kat olmasında herhangi bir sakınca görülmemiş olup, komisyonca oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-22d nazım plan ile 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı planlarda yapılacak olan plan tadilatı ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılmasına, meclis üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2017/10-59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlimiz Çan İlçesi Çavuş-Çekiçler-Büyüktepe köylerinde “H17 C3,H18d4 paftalarında” Çanakkale İl Özel İdaresi’nin uhdesinde bulunan Jeotermal Kaynakları ve 01.09.2015 tarihinden 01.09.2045 tarihine kadar yürürlükte olan Jeotermal İR 17/40 numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı İdaremiz (Çan Belediye Başkanlığı) adına devir edilecektir.

 

            Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Belediyemiz adına tahsis edilen 30.000,00TL Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Bedeli ve 30 yıl süre ile devredilecek olan Jeotermal Kaynakları İşletme Ruhsat Harcı (3600 Hektar x 73,91 TL (2017 Yılı İşletme Ruhsat Harcı Tutarı) = 266.076,00 TL.) için, Kamu veya Özel Bankalardan alınmak üzere 266.076,00 TL tutarında süresiz teminat mektubu alınarak, Çanakkale İl Özel İdaresi’ne teminat karşılığı verilmesi gerekmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Mad. (d) Bendi gereği Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Belediyemiz adına tahsis edilen 30.000,00TL Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Bedeli ve teminat mektubunun Kamu veya Özel Bankalardan alınabilmesi için Borçlanma yetkisi ve yine aynı zamanda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Mad. (e) bendi gereği yukarıda adı geçen Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı ve kaynaklarının Çanakkale İl Özel İdaresi ve Belediyemiz arasında düzenlenecek olan sözleşme veya protokolleri imzalamaya Belediye Başkanımız Dr.Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesi teklifi, Belediye Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2017/10-60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlimiz Çan İlçesi Çavuş-Çekiçler-Büyüktepe köylerinde “H17 C3, H18 d4 paftalarında” Çan Belediye Başkanlığı’nın uhdesinde 3600 Hektar içerisinde bulunan İR 17/40-numaralı (Alansal bazlı) Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı alan ve JEOTERMAL-İR 17/09 numaralı (Noktasal bazlı) kaynak bazında ruhsatta yer alan SK-1(Çan-93/1), SK-2 (SJ-2), SK-4 (Çan-93/2) ve SK-3 (SJ-1) nolu (Çan Şehir Stadyumu Giriş Kapısı Yanı) Jeotermal Kaynakları Belediyemiz uhdesinde bulunmaktadır.

            Halkımıza daha iyi hizmetler götürebilmemiz ve hizmetlerin aksamaması için gelir arttırıcı kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu nedenle 17/40 numaralı (Alansal Bazlı) ve 17/09 numaralı (Noktasal bazlı) Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat numaraları içerisinde yer alan Jeotermal Kaynak  Su Kuyularının ihtiyaç duyulması halinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda ihaleye çıkarılarak 30 yıla kadar kullanım hakkının verilebilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereği, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

KASIM 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :07.11.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Habil DÖNMEZ, Tülay AYAR       

                                                                                                                                       

2017/11-61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra söz alan üyeler konu hakkındaki görüşlerini belirtti. Başka söz alan üye bulunmadı. Teklif Başkanlıkça aynen açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

            2018 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 180,00TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2018 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın 07.11.2017 tarihli önergesi ile gündemin 4. maddesi 2018 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2017 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 21.11.2017 Salı günü saat 18:30’da yapılması meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 Mali Yılı gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın  07.11.2017 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2018 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2017 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 21.11.2017 Salı günü saat 18:30’da yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 03.10.2017 tarih ve 2017/10-55 sayılı kararı ile İlçemiz Büyüktepe Köyünde 1/5000 ölçekli H18d-22d Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 17L-II ve 18L-III uygulamalı imar planında,  plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 İmar Komisyonumuz 27.10.2017 tarihinde toplanmıştır. İmar Komisyonumuzca yapılan incelemede Büyüktepe Köyü 204, 205, 206 parselleri kapsayan alanda plan yapımı yönetmeliği gereği yüksek gerilim hattının altı yeşil alan veya yol olarak ayrılmıştır. İmar planındaki konut alanı ve katlarda, emsalde ve yoğunlukta herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Şehir plancısının uygun görüşü olması nedeniyle kamu yararı görüldüğünden; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18d-22d nazım plan ile 1/1000 ölçekli 17L-II ve 18L-III uygulamalı planlarda yapılacak olan plan tadilatı ile nazım imar planı ana kararlarına ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-67 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 41 – ŞEHİR DIŞI OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)

                         (Nişan, Düğün, Hatim, Gezi Turları vb.. cemiyetler için)

 

GİDİŞ+DÖNÜŞ (km)                                                                                 ÜCRET (TL)

—————————————–                                                       —————————–

              0-20km                                                                                            100,00TL

            20-40km                                                                                            150,00TL

            40-60km                                                                                            200,00TL

            60-80km                                                                                            250,00TL

            80-100 km                                                                                         300,00TL

         100-120 km                                                                                         350,00TL

         120-140 km                                                                                         400,00TL

         140-160 km                                                                                         450,00TL

         160-180 km                                                                                         500,00TL

         180-200 km                                                                                         550,00TL

         200-220 km                                                                                         600,00TL

 

( Ayrıca belediyemiz tarafından düzenlenen şehitlik gezileri, kültürel ve diğer etkinlik gezilerinden alınacak yolcu ücreti günümüz koşullarına göre belediyemiz encümeninde belirlenir.)

Çan Belediyesi 2017-2018 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda madde halinde yazılı olan ücretlerin, 2017-2018 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 41. maddesi olarak Şehir Dışı Otobüs Kiralama Ücretleri olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/11-68 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ in 8. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen tartı aletlerinin periyodik muayeneleri grup merkezi belediye ölçü ve ayar memurluklarınca gerçekleştirilmektedir.

Ölçüler ve Ayar Kanunun 21. maddesinde ‘Her belediye özellikle muayene ve damgalama işlerinde çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgari 1(bir) ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak belediyeleri gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek ayar memurları tarafından yürütülmesini sağlayabilir.’ denildiğinden; Çan Belediye Başkanlığı olarak Çanakkale Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne: grup merkezine bağlı olan Çanakkale Belediye Başkanlığı Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanma talebimiz ile ilgili yazıya cevaben Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün yazısıyla Çanakkale Belediyesi, Belediye Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanma talebimizin gerçekleştirilebilmesi için Belediyemiz Meclisinden karar almamız ve bağlanmak istediğimiz grup merkezinin de Belediyemizin grup merkezine bağlanma talebini aynı şekilde meclis kararı ile kabul etmesi gerekmekte olup, her iki belediye meclisinden alınan onaylı karar örneklerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmek üzere İl Müdürlüğüne gönderilmesi istendiğinden Çanakkale Belediye Başkanlığı Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna bağlanma teklifimiz, Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-69 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince belediyemizde boş bulunan 1 adet 11 dereceli teknisyen kadrosunun yerine memur kadro kütüğünde unvan itibariyle belirlenen derece aralığı dikkate alınarak 1 adet 4 dereceli mühendis kadrosuyla değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2017/11-70 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde yeni uygulamaya geçmiş olduğumuz ön ödemeli su sayaçlarının önceki dönemlerden gelen su borçlarından ve programsal nedenlerden dolayı ön ödemeli su sayaçlarına su yükleme işlemi gerçekleştirilememektedir.

            Bu nedenle ön ödemeli su sayaçlarına programsal olarak yükleme yapılabilmesi için geçmiş dönemlerden gelen su borçlarından tahsilat yapmak şartı ile ön ödemeli su sayaçlarına su yüklemesi yapılması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (h) bendine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/11-71 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 126 ada, 4 parsel 2586,86m2 lik alan üzerinde ki taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için meclisimizce belediye encümenimize yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Mehmet SEYMEN ve Zeki SEZER’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :21.11.2017 Salı günü saat 18:30’da

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üye: Sadi YAĞLI, Hilmi ÇETİN, Tülay AYAR

2017/12-72 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak, Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 50.000.000,00TL Gider Bütçesinin de 60.000.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur Suyu, Kanalizasyon, yol yapımı, Çevre düzenlemesi ve Park-Bahçe yapım işleri Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle kabul edildi.

2017/12-73 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2018 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi ile vergi ve Harç gelirleri tarifesi Komisyondan geldiği şekilde aynen, 5393 Sayılı Belediye kanunun 62. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B bendi ile 97. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak;

A-Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

B-Vergi ve Harç gelirleri tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr.Abdurrahman KUZU                   Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

     Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

ARALIK 2017 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.12.2017 Salı günü saat 18.30

                                                Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Zeki SEZER

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Beld.Bşk.Dr.Abdurrahman KUZU

                                               Yeşim BAYRAM                                                                                                                    

2017/13-74 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE:

 

Eski Hali:

Tanımlar

   Madde3.

 

 1. d) (T) Plakalı Taksi : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi (7) oturma yeri olan ve Taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıtı,

 

Yeni Hali:

Tanımlar

   Madde3.

 

 1. d) (T) Plakalı Taksi : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi (8) oturma yeri olan ve Taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıtı,

 

            olacak şekilde yönetmelikte değişiklik yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/13-75 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları ve mücavir alanları içinde içkili yerler bölgesi Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 2016/6-43 sayılı kararıyla tespit edilmiştir.

 

            Ali KURT’un vermiş olduğu dilekçe ile Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:55/1 adresinin içkili yerler bölgesi içine alınması talep edilmiştir.

            Adı geçen yerin ilçemiz içkili yerler bölgesi içine alınması teklifi 2018 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2017/13-76 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 27 –  Çan-Biga Arası Otobüs Yolcu Taşıma Ücretleri (KDV Dahil)

 

ÇAN-BİGA                                      BİGA-ÇAN                                                  7,00TL

Yeniçeri-Yaveler                                Sarıkaya-Eybekli                                           2,25TL

Hacılar-Çomaklı                                 Akkayrak-Ovacık                                          2,50TL

Maltepe-Altıkulaç                              Kapanbeli-Katrancı                                       3,00TL

Okçular-Emeşe                                  Emeşe-Okçular                                              4,00TL

Katrancı-Kapanbeli                            Altıkulaç-Maltepe                                          4,50TL

Ovacık-Akkayrak                              Çomaklı-Hacılar                                            5,00TL

EYBEKLİ-SARIKAYA-BİGA     YAVELER-YENİÇERİ-ÇAN                  7,00TL

 

Çan-Biga (Devamlı Öğrenci)             Biga-Çan (Devamlı Öğrenci)                         6,00TL

Çan-Biga (Öğrenci)                           Biga-Çan (Öğrenci)                                       6,00TL

Çan-Biga (Kartlı Abone)                   Biga-Çan (Kartlı Abone)                          200,00TL            

Çan Belediyesi 2017-2018 Mali Yılları Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2017-2018 Mali Yıllarında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 27. Maddesi olan Çan-Biga Arası Otobüs Yolcu Taşıma Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/13-77 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 2017/9-46 sayılı kararında İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/1000 uygulamalı imar planında ve 1/5000 Nazım Planda Plan Revizyonu+İlave Plan yapma kararı alınmıştır.

 

            Belediye Meclisinin bu kararına istinaden İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18d-22-a, H18d-22-b Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 19L-II, 19M-I, 20M-IV, 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20N-I, 20N-IV uygulama imar planı, plan müellifi Ebubekir Sıddık Şekerci tarafından hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden1/5000 Nazım Plan NİP-PIN:11750.16, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için UİP-PIN:21429.3 alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 Uygulamalı İmar Planında ve 1/5000 Nazım Planda Plan Revizyonu+İlave Plan yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 13 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2017/13-78 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç fazlası olduğundan dolayı hizmet dışı bırakılan 17 HG 762 plaka numaralı, 2007 model, 05611595721164 motor ve NLTCMM64L01000057 şase numaralı, yolcu nakli-resmi otobüsün (CA tek katlı) Kalkım Belediye Başkanlığının tahsis talebi üzerine, otobüsün alım-satım giderlerinin Kalkım Belediye Başkanlığınca karşılanmak üzere, KDV dahil 590,00TL bedel mukabilinde satılması teklifi, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi gereğince meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde, Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile bahsi geçen aracın Kalkım Belediye Başkanlığına satılmasına,  5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2017/13-79 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda gayrimenkul bilgileri belirtilen;

 

 • Atatürk Mahallesi 2 ada 115 parsel 1.349,40m2
 • Atatürk Mahallesi 2 ada 111 parsel 10.579,88m2
 • Atatürk Mahallesi 2 ada 110 parsel 4.070,82m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 615 parsel 7.646,74m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 612 parsel 10.688,62m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 607 parsel 5.651,78m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 604 parsel 1.461,99m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 601 parsel 8.312,36m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 598 parsel 3.833,16m2
 • Atatürk Mahallesi 199 ada 595 parsel 6.282,68m2
 • Cumhuriyet Mahallesi 14 pafta 111 ada 117 parsel 4.022,00m2 miktarında ki

taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satışı ve takasının yapılabilmesi için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden meclisimizce görüşülerek, yapılan açık oylama neticesinde KABULÜNE; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Zeki SEZER ve Tülay AYAR’ın 5 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2017/13-80 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Yaya Köyü, Taştepe Mevkii 84 parsel 10.750,00m2 miktarındaki taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden bedelli veya bedelsiz olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince belediyemiz adına satın alınabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin KABULÜNE; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Zeki SEZER’in 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                        KÂTİP                                   KÂTİP

        Davut TEKNE                           Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

       Meclis Başkan V.                            Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

2016 YILI

OCAK 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.01.2016 Salı günü saat 18.30

                                                Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Hüseyin YILDIRIM, Ridvan AKKAYA                                                                                                              

2016/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 2015/13-76 sayılı kararı ile ilçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde 1/1000 ölçekli 18L-II pafta, 274 ada, 353 parselde plan tadilatı yapımı için karar alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 7182,3 PIN numarası ile işlem başlatılmış ve  imar komisyonuna havale edilmiştir.

            Komisyonumuz 29.12.2015 tarihinde toplanmıştır.

            Komisyonumuzca yapılan incelemede 18L-II Uygulama İmar Paftamızda Temel Eğitim Alanında yapılacak olan plan tadilatı teklifi incelenmiş bulunmaktadır.

            Temel Eğitim Alanından Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanına Dönüşmesi ile ilgili olarak Plan Müellifinin uygun görüşü olduğu ve Mekansal Plan Yönetmeliğine göre hazırlanan plan tadilatı komisyonumuzca da uygun bulunmuştur.

 İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde;Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 2015/13-77 sayılı gündeminde karar alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11750,4 PIN numarası ile imar komisyonuna havale edilmiştir.

            Komisyonumuz 29.12.2015 tarihinde toplanmıştır.

            Komisyonumuzca yapılan incelemede 18L-II pafta, 274 ada, 353 parselde yapılan değişiklik, 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20M-IV paftalarında yapılan plan değişikliği ve ilave planlar incelenmiş olup, yapılan plan değişikliklerinde kamu yararı kararı olduğundan, şehir plancısının uygun görüşü ve Mekansal Plan Yönetmeliğine göre planlar hazırlandığından 1/5000 ölçekli H 18d-22-d ve H 18-d-22-a planlarında yapılan değişikliklerinin   Komisyonumuzca  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

            1/5000 ölçekli İmar Planı Tadilatı ve İlave Nazım Planı ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliklerinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 2015/13-78 sayılı kararı ile ilçemiz İstiklal Mahallesinde 1/1000 20N-IV paftasında plan tadilatı kararı alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11755,2 PIN numarası ile imar komisyonuna havale edilmiştir.

            Komisyonumuz 29.12.2015 tarihinde toplanmıştır.

            Yapılacak tadilat ile ilgili Plan Müellifi görüşü olmadığı ve Mekansal Planlar Yönetmeliğine göre hazırlanan alternatif plan bulunmadığından komisyonumuzca yapılan oylamada planın aynı şekilde kalmasına  karar verilmiştir.

            İmar Planı Tadilatı teklifi olmadığı ve Plan Müellifi görüşü bulunmadığından 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli plan tadilatı değişikliğinin yapılması planlanamadığından eski haliyle kalması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde;Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 2015/13-79 sayılı kararı ile ilçemiz İstiklal Mahallesinde 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20M-IV paftalarda İlave İmar Planı ve Plan Tadilatı teklifi 11755,3 PIN ile komisyonumuza havale edilmiştir.

            Komisyonumuz 29.12.2015 tarihinde toplanmıştır.

            Komisyonumuzca yapılan incelemede 76 ada, 15 nolu taşınmazın bir kısmı Hastane alanına Emsal: 2.00, Y. En çok 5 kata,

            76 ada, 93 parselin tamamı Lise Alanına Emsal: 2.00, Y. En çok 4 kat olacak şekilde hazırlanmış ve bu alanlardan kaldırılan yeşil ve otopark alanlarını karşılayacak şekilde eş değer büyüklükte otopark ve yeşil alan 1/1000 ölçekli 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20M-IV paftalarında yeni yerler oluşturulmuştur.Yapılan plan değişikliği ve ilave imar planı değişiklikleri şehir plancısının uygun görüşü, Mekansal Plan Yönetmeliğine göre hazırladığından komisyonumuzca da uygun bulunmuştur. İmar Planı Tadilatı + İlave Plan ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde;plan değişikliğinin yapılarak onaylanmasının KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2015 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı tekniker, 2 Adet tam zamanlı Mühendis,1 Adet tam zamanlı Eğitmen,1 Adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 Adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2016 yılında da çalıştırılmasına, ücretlerinin 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23.maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2016 Mali yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere ödenmesine, 2016 yılı için yeni sözleşmelerinin yapılarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/1-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet SEDEF, Salih KAHRAMAN, Şevki DEMİR, Kemal ERAT ve Muhalefet Partisi Milliyetçi Hareket Partisinden Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2016/1-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2016 yılı içinde 2015 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 80.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 175,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu ile diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/1-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘da toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/1-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği;1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerine 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin yetki ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (b) bendinde Belediye Meclisine “beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi vermiştir. Belediyede alınan kararların uygulamasını ağırlıklı olarak Belediye Zabıtası yerine getirmekte, ayrıca bu kararları uygulayan diğer birimlere de yardımcı olmaktadır. 28.10.1998 tarih ve 1998/4-34 sayılı Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliği değişen kanun , yönetmelik, mevzuat ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda yer verilmediğinden dolayı uygulanabilirliğini yitirmiştir. Bu nedenle günümüz şartlarına göre değiştirilmesi zorunlu hale gelmiş olup, Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b),18 maddenin (m) bentlerine istinaden hazırlanmış olup; Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde;Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile yönetmeliğin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye   Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/1-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 8 – İTFAİYE ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)

 

            E-İfaiye Müdürlüğünce verilen Kurs ve İtfaiye

                Sertifakalarında kişi başı alınacak ücret                                              :50,00 TL.

 

            F-İtfaiye Müdürlüğünce Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarına            

                Verilen İtfaiye Uygulamalı Tatbikatlardan Alınacak Ücret               :500,00 TL.

 

            G –Şehir dışında verilen tatbikatlardan Km. başına ücret alınmasına  :  12,72 TL.

Çan Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2016 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 8. maddesi olan İtfaiye Ücretleri tarifesine maddeler halinde ek madde olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/1-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 04.01.2016 tarihli alınan kararına istinaden;

Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki tanımıyla “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulmuştur” Kanunlarla yüklenen görevleri yerine getirebilmesi için Şirket kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda, Çan Belediyesi görevi gereği halkına daha iyi ve kaliteli olarak hizmetlerini yerine getirebilmek amacıyla, Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri gereğince şartsız ve koşulsuz hibe olarak 03.11.2015 tarih ve 2015/11-72 sayılı kararı ile devraldığı ÇAN MEDYA GRUBU RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş.nin isminin “ÇAN BELEDİYESİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmiş olup onaylanmasına, Şirketin geleceğe yönelik gerçekleştirmek istediği proje ve yatırımlarla ilgili şirketin sermayesi yetersiz olduğundan sermaye artırımı için, Şirketin Yönetim kurulunun 04.01.2016 tarih ve 29-30 sayılı karar talebine istinaden; Belediye Bütçesinden nakdi olarak 500.000,00TL aktarılmasına,  ayni olarak ta Akaryakıt istasyonu işletmesi yapılmak suretiyle Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Kocaalan Mevkiinde Pafta:3, ada 55, parsel 22 de 3.698,00m2 olan Gayrimenkulün devredilmesine ve Belediyemiz bünyesi envanterinde kayıtlı hizmet veren 17HP629- Plakalı araç, Biorezonans cihaz ve Profilo Marka Model VX680-E1 Makina seri no BCA 00027890 Seri nolu yazar kasanın devirlerinin yapılarak, Şirketin her türlü işlemleri ve yapılacak işlemler ile ilgili konularda Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya  tam yetki verilmesinin KABULÜNE, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyları ile diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.  

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

ŞUBAT 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :02.02.2016 Salı günü saat 18.30

                                                Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Hüseyin YILDIRIM, Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA                                                   Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Tülay AYAR                                                                                                             

2016/2-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanlığımıza Hidro Çan Damper Dorse ve Makine  Sanayi Nakliye Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilen 25.01.2016 tarih ve 159 Sayılı dilekçeye istinaden, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün Çan – Biga Karayolu projesine göre 1/1000 ölçekli 20N-IV Uygulamalı imar paftamızda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planımızda plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/2-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Mal Müdürlüğü’nün 25.01.2016 tarih ve 31653861-000-60 Sayılı yazısına istinaden, İlçemizin Cumhuriyet mahallesin de 613 ada,455 nolu Parsel üzerinde 4 adet tapu tahsis belgesi bulunan taşınmazın,2981 Sayılı Kanun’a göre tapularının hak sahiplerine  verilmek üzere, bedelsiz olarak tapu devirlerinin Belediyemize yapılmasına ve hak sahiplerine verilmek üzere yapılan araştırma neticesinde; 2981 Sayılı Kanun’a göre hak sahipleri:1-TC.31885279328 Cavit YAKAR 2-(TC.34588190020) Ahmet CANBANDUR 3-(TC.315888892289) Ahmet ÖZER 4-(TC.31891279190) Necati YAKAR’a   ait olduğu tespit edilmiş olup;1986 yılında Tapu tahsis belgelerini Çan mal müdürlüğünden ücret ödeyerek almışlardır. Tapularının verilebilmesi için Belediyenin ıslah imar planı yaptırılması gerektiğinden, Belediye meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 2015/13-80 sayılı kararı ile 613 ada,455 nolu parsel hazine taşınmazı 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planının ıslah imar planı yaptırılarak kabul edilmiştir. Bu nedenle hak sahiplerine bedelsiz tapu devirlerinin yapılamayacağından, Bahse konu olan Gayrimenkulün hak sahiplerine satışı için alınacak bedeli, kıymet değer tespit komisyonunun belirleyeceği değer üzerinden %4 oranında hesaplanarak bulunacak, Türk Lirası miktarı üzerinden hak sahiplerine satışlarının yapılabilmesinin Belediye Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Mehmet SEYMEN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/2-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde boş bulunan 1 adet 1 dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosunun Belediye ve bağlı kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince, diğer müdürlükler kadro ünvanları listesinde yer alan ve memur kadro kütüğünde ünvan itibariyle belirlenen derece aralığı da dikkate alınarak 2 dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrosu ile değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 18. maddesi  gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/2-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-16. maddesinde’’ Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin emniyet genel müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının %30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar emniyet genel müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca(Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.’’ hükmü yer almaktadır. Meskur madde hükmüne göre trafik elektronik denetleme sistemleri(TEDES) projesi kapsamında ihaleye çıkarılmasına, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çan Belediye Başkanlığı arasında yapılması gereken protokolün imzalanması için Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesine,

 

Bahse konu iş için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde TEDES’in kurulması ve 10(on) yıl süre ile işletilmesi işini ve ihalesini yapmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/p,18/j,34/i maddeleri uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesine ve bu iş ve işlemlerin takibi için Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevlendirilmesinin, Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde, meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince  oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MART 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :01.03.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Yeşim BAYRAM         

                                                           

2016/4-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulamalı 20N-IV Paftada Plan Tadilatı kararı alınmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11755,4 PIN numarası ile işlem başlatılmış ve İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.02.2016 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuz İlçemiz İstiklal Mahallesinde 20N-IV Paftamız ile Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün Çan Biga-Karayolu Projesinin uygunluğunu sağlamak olduğu, Şehir Plancısının görüşü bulunduğu ve alternatif plan olduğundan yapılan plan tadilat teklifinin uygun olduğu kanaatine varıldığından, komisyonumuzca yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Nazım İmar Planı  tadilatı ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli imar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 5 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarih ve 2016/2-12 sayılı kararı ile alınmış olup, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.02.2016 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuz yapılması planlanan Nazım Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, şehir plancısının uygun görüşü bulunduğu ve sosyal donatı alanlarında herhangi bir azalma olmadığından yapılan plan tadilat teklifinin uygun olduğu tespitine varıldığından, komisyonumuzca yapılan oylamada  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı  ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

2016/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19L-II uygulamalı imar paftamızda 604 ada, 31 nolu parselde günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğinden dolayı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulamalı imar paftasında plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi, Çevre Yolu ve Biga-Çan-Çanakkale Karayolu Köprüsü arasında bulunan döner kavşak ve üçgen yan kolları mevcut imar planındaki hali, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan kavşak projesi ile uyumsuzluk göstermektedir.

 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve uygulanmış kavşağın yanında ki 119 ada da bulunan 90 ve 94 nolu parselleri kapsayan alandaki imar planı günümüz koşullarında ihtiyaçlara cevap vermediğinden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 19L-4 ve 19L-3 Uygulamalı İmar Planında plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

ALAMOS EURASİA MADENCİLİK A.Ş.tinin İlçemizin Bardakçılar Köyünün Güneyinde İ17 b2 Paftasında, Y(yukarı):497785 X (sağda):4418637 koordinatında MTA(Maden Teknik Arama) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale yolu ile edindiği Jeotermal-İR 17/17 no’lu Jeotermal İşletme Ruhsatı içerisinde bulunan ÇÇB-2010/20 Jeotermal Sondaj kuyusundan üretimi yapılan akışkanın 95 L/s debilik kısmının kullanım hakkının ruhsat süresi sonuna kadar verilmesi için 27 Nisan 2015 tarihinde Çan Belediye Başkanlığı adına,Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU ile ALAMOS EURASİA MADENCİLİK A.Ş.arasında İmzalanan Protokolün meclisimizce görüşülerek kabul edilmesini ve Protokolü Belediyemiz Şirketi olan ÇAN BELEDİYESİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne devir edilmesine ve yapılacak harcama giderlerinin, gelirlerinin ve her türlü işlemlerin şirket tarafından karşılanması ve yürütülmesinin Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde,  Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait pafta 16,ada158, parsel 41 de 5.255m2 kayıtlı olan taşınmaz üzerinde bulunan Karşıyaka mahallesi Sıtkı Turan sokak no:48 adresin de 100. yıl yüzme havuzu adı ile faaliyette olan işyerimiz; yine Pafta 14,ada 133 parsel 4 te 12.029,90 m2 kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Karşıyaka Mahallesi Hulisi Damgacıoğlu Caddesi No:1 adresinde TERMALOTEL VE SPA adı ile faaliyette olan işyerimiz ,ile Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hülki Önür Caddesi N0:41 adresinde 1051m2 Yeşil alan olan taşınmaz üzerinde bulunan 23 Eylül Parkı adı ile faaliyette olan işyerimiz ve Karşıyaka Mahallesi 19L-III Paftasında Yeşil alan olan taşınmaz üzerinde bulunan TERMAL PARK adı ile faaliyette olan işyerimizi;

Yukarıda bahse konu olan işyerlerimizi Belediyemiz Şirketi ÇAN BELEDİYESİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ’ne ayni, nakdi 500.000,00TL. sermaye yardımı için devirlerinin yapılarak faaliyetlerinin sürdürülmesini, gelir ve giderlerinin şirket tarafından yürütülmesine ve işyerlerinin ayrı ayrı kiralanmasına, satışına şirket yönetiminin talebi üzerine Belediye Encümenine yetki verilmesinin Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde, Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1 adet 3 dereceli Teknisyen kadrosunun Belediye ve bağlı kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince kaldırılarak, yerine memur kadro kütüğünde ünvan itibariyle belirlenen derece aralığı da dikkate alınarak 4 dereceli Ekonomist kadrosu ile değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. ve 49. maddelerine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 18. maddesi  gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan Ekonomist kadrosunda 2016 yılı için Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile personel çalıştırılması düşünüldüğünden,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri gereğince Belediyemizde boş bulunan 1 adet Ekonomist kadrosunda 2016 yılı için tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile  sözleşmeli personel çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 1.800,00TL olarak ödenmesine ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere sözleşme yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla  karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

NİSAN 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :05.04.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Ridvan AKKAYA, Tülay AYAR             

                                                           

2016/5-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 47 sayfadan ibaret olan 2015 Mali yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 2 çekimser oyu ve diğer üyelerin 12 kabul oyu ile Faaliyet Raporunun KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/5-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis 1.Başkan Vekilliğine Davut TEKNE, Meclis 2.Başkan Vekilliğine Hüseyin YILDIRIM’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2016/5-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis Kâtipliklerine asil üye olarak Hüseyin YILDIRIM ve Salih KAHRAMAN, yedek üye olarak Kemal ERAT ve Yeşim BAYRAM almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanunun 19.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2016/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Davut TEKNE ve Şevki DEMİR’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2016/5-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Hüseyin YILDIRIM, Sadi YAĞLI ve Yeşim BAYRAM, Muhalefet Partisi MHP ‘den Mehmet SEYMEN’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2016/5-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Ramazan BAL, Kemal ERAT, Mehmet SEDEF ve Habil DÖNMEZ, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2016/5-33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan Denetim Komisyonu 24,25,26 Şubat 2016 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak, Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve işlevleri kontrol edilmiştir.

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2015 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 26.02.2016 tarihli 16 madde, 23 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2016/5-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarih ve 2016/4-21 sayılı kararı ile İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli H 18-d-22-a  nazım İmar Plan tadilatı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 18067,1 PIN numarası ile İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.03.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda,1/5000 ölçekli H-18-d-22-a Paftasında yapılan plan değişikliği ile ilgili şehir plancısının uygun görüşü ve kamu yararı güdüldüğünden Plan tadilat teklifinin komisyonumuzca da  uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

1/5000 Nazım İmar Planı Tadilatı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2016/5-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarih ve 2016/4-21 sayılı kararı ile İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-II pafta, 604 ada, 31 parselde Plan tadilatı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 12964,2 PIN numarası ile İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.03.2016 tarihinde toplanarak, 19L-II Uygulama İmar Paftamızda B.H.A yapılacak olan Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, belediyemize ait olan 19L-II imar paftamızda 604 ada, 31 parseldeki B.H.A bitişik nizam 5 kat, ticaret+konut alanına dönüştürülmesinin kamu yararına olması, plan müellifinin uygun görüşü bulunması ve plan yapımı yönetmeliğine göre hazırlandığından tadilat teklifinin uygun olduğu tespitine varılmış olup komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde  oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

1/1000 ölçekli 19L-II onaylı imar paftamızda imar planı tadilatı ile Nazım İmar Planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı imar paftasında plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2016/5-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarih ve 2016/4-22 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-IV ve 19L-III paftalarında tadilatı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 5380,5 PIN numarası ile İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.03.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, 119 adanın güney kısmında genişleme olduğu, bunun yanında yoğunluğun artması nedeniyle hemen bitişiğinde bulunan yeşil alanın büyüdüğü ve Çan-Biga, Çan-Çanakkale kavşağının zemindeki durumu ile imar paftalarının uygunluğunun sağlandığı, şehir plancısının uygun görüşünün ve paftaların Mekansal Plan Yönetmeliğine göre hazırlandığından plan tadilat teklifi komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde  oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

1/1000 ölçekli 19L-III-IV paftalarında imar planı tadilatı ile Nazım İmar Planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli 19L-III-IV paftalarında İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2016/5-37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarih ve 2016/4-22 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan Tadilatı kararı alınmış olup, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.03.2016 tarihinde toplanarak, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde H-18-d-21-b ve H-18-d-22-a Paftalarında Çan – Çanakkale köprüsü civarında bulunan alanda, zemin ile planların uyuşmadığı ve kavşağın etrafında ki imar adalarında yapılan nazım değişikliğinin Şehir Plancısının uygun görüşü bulunduğundan, Nazım Plan Tadilatı komisyonumuzca yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli  Nazım Plan  tadilatı ile Nazım İmar Planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 Nazım plan tadilatının yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/5-38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclis kararı ile kurulan, ÇAN BELEDİYESİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 04.04.2016 tarihli yazısına istinaden, Belediye Meclisimizin  05.01.2016 tarih ve 2016/1-11  ile 01.03.2016 tarih ve 2016/4-24 sayılı alınan kararlarından olan Biorezonans cihaz ile Profilo Marka Model VX680-E1 Makine seri no BCA 00027890 Seri nolu yazar kasa ve nakdi yardımlar hariç olmak üzere, Meclis kararları ile Belediyemiz  envanterinden sermaye artırımı olarak yapılan, ayni yardımların Belediyemiz envanterine iade edilerek kayıtlarının yapılmasının teklifi, Meclisimizin görüşüne sunularak,  Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde KABULÜNE; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.  

 

2016/5-39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:19L-IV, Ada:119, Parsel numaraları 96 ve 97 olan arsalar ile Yine Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Pafta 3, Ada 55, Parsel 22 de kayıtlı taşınmazı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satış kararlarının alınmasına ve satışlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda yapılmak üzere, Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi  gereğince  oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/5-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Gelir Bütçesine Termal Park-Havuzbaşı adı ile 2016 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifelerine “42. Madde : Termal Park – Havuzbaşı Ücret Tarifesi”  maddesinin eklenmesi teklifinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan Oylama neticesinde;

 

TERMAL PARK-HAVUZBAŞI-ÜRÜN LİSTESİ-KAR MARJI YÜKSEK

 

SICAK İÇECEKLER-(KDV DAHİL)

MAKARNALAR-(KDV DAHİL)

 

NO

ÜRÜN

SATIŞ FİYATI

NO

ÜRÜN

SATIŞ FİYATI

 

1

ÇAY

1.00 TL

1

TORTELLİNİ

10.00 TL

 

2

FİNCAN ÇAY

2.00 TL

2

SPAGHETTİ BOLONEZ

12.00 TL

 

3

BİTKİSEL ÇAY

3.00 TL

3

SPAGHETTİ NAPOLİTEN

12.00 TL

 

4

SAHLEP

4.00 TL

4

TAGLİATELLİ

13.00 TL

 

5

NESCAFE

3.50 TL

5

SPAGHETTİ MİLANEZ

14.00 TL

 

6

SÜTLÜ NESCAFE

4.00 TL

APERATİFLER-(KDV DAHİL)

 

7

SICAK ÇİKOLATA

4.00 TL

NO

ÜRÜN

SATIŞ FİYATI

 

8

FİLTRE KAHVE

4.00 TL

1

HAMBURGER

8.00 TL

 

9

SÜTLÜ FİLTRE KAHVE

5.00 TL

2

CHEESEBURGER

9.00 TL

 

10

LATTE

4.00 TL

3

TOST ÇEŞİTLERİ

5.00 TL

 

11

EXPRESSO

4.00 TL

4

TERMAL TOST

4.00 TL

 

12

TÜRK KAHVESİ

3.00 TL

5

AYVALIK TOSTU

6.00 TL

 

13

AROMALI TÜRK KAHVESİ

3.50 TL

6

PATATES KIZARTMASI

5.00 TL

 

14

CAPPUCCİNO

4.00 TL

7

SOĞUK SANDVİÇ

5.00 TL

 

15

SICAK SÜT

1.50 TL

TATLILAR-(KDV DAHİL)

 

 

SOĞUK İÇECEKLER-(KDV DAHİL)

NO

ÜRÜN-(KDV DAHİL)

SATIŞ FİYATI

 

NO

ÜRÜN

SATIŞ FİYATI

1

SUPANGLE

5.00 TL

 

1

KÜÇÜK SU (0.50 LT)

1.00 TL

2

WAFFLE

10.00 TL

 

2

BÜYÜK SU (1.5 LT)

2.00 TL

3

KAZANDİBİ

5.00 TL

 

3

SADE SODA

1.00 TL

4

FIRI SÜTLAÇ

5.00 TL

 

4

MEYVELİ SODA

2.00 TL

5

KREM ŞOKOLA

5.00 TL

 

5

MEYVE SUYU

4.00 TL

6

MEYVE SALATASI

8.00 TL

 

6

AYRAN

1.00 TL

KAHVALTI ÇEŞİTLERİ-(KDV DAHİL)

 

7

KOLA

4.00 TL

NO

ÜRÜN

SATIŞ FİYATI

 

8

FANTA

4.00 TL

1

KAHVALTI TABAĞI

10 TL

 

9

GAZOZ

4.00 TL

2

TÜRK KAHVALTI TABAĞI

20 TL

 

10

İCE TEA

4.00 TL

 

 

 

 

11

LİMONATA

4.00 TL

HAVUZ KULLANIM ÜCRETLERİ-(KDV DAHİL)

 

12

SIKMA PORTAKAL SUYU

5.00 TL

NO

ÜRÜN

SATIŞFİYATI

 

13

ENERJİ İÇECEĞİ

5.00 TL

1

SAATLİK KULLANIM

10 TL

 

14

FRAPPE (SOĞUK KAHVE)

5.00 TL

2

TAM GÜN KULLANIM

25 TL

 

15

MİLKSHAKE

5.00 TL

BANQUET ÜCRETLERİ-(KDV DAHİL)

 

16

MEYVE KOKTEYLİ

7.50 TL

NO

HİZMET

SATIŞ FİYATI

 

17

İCE MOCHA

5.00 TL

 

AMFİ TİYATRO HAFTA İÇİ
TAM GÜN

800 TL

 

18

SÜT

1.50 TL

 

SALATALAR-(KDV DAHİL)

 

AMFİ TİYATRO HAFTA İÇİ

500 TL

 

NO

ÜRÜN

SATIŞ FİYATI

 

1

SEZAR SALATA

12.00 TL

 

AMFİ TİYATRO HAFTA SONU
TAM GÜN

1.100 TL

 

2

KENDİ MARKAMIZ

8.00 TL

 

3

TON BALIKLI SALATA

12.00 TL

 

AMFİ TİYATRO HAFTA SONU

700 TL

 

4

THAİ USÜLÜ BONFİLE SALATASI

25.00 TL

 

5

AKDENİZ SALATASI

10.00 TL

 

 

 

 

6

DENİZ MAHSÜLLERİ SALATASI

20.0 TL

 

NOT:Yukarıda belirtilen ücretler günümüz koşullarına göre %50’ye kadar değişiklik yapmaya idare yetkilidir

 
 

 

Çan Belediye Başkanlığı OSKOT işletmesi adı altında faaliyetlerini sürdürecek olan,Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:1/1 Adresinde bulunan “Termal Park-Havuzbaşı“ adı ile, Çan Belediyesi Gelir Bütçesine yukarıda maddeler halinde yazılı olan gelir kalem ücretlerinin, 2016 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine “42. Madde : Termal Park – Havuzbaşı Ücret Tarifesi”  maddesinin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/5-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

ATİK-Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi ve Dünya Ekonomi İşbirliği Koordinasyon Derneğinin 22.03.2016 tarih ve 0152 sayılı daveti üzerine, Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemizin daha iyi tanınması uluslararası sosyal, kültürel, siyasi turizm olmak üzere ekonomik işbirliği ve kardeşlik işbirliği ile Avrupa Birliği Projelerinde, kardeş şehir protokolleri konusunda incelemeler yapmak üzere 26 -29 Nisan 2016 tarihleri arası Polonya’ya gerçekleştirilecek yurtdışı ziyaretine Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU ile belirleyeceği Belediye personellerinden bir kişinin görevlendirilmesine  ve  6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre yol, yevmiye, konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması teklifi meclisimizce görüşülmesi  neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu ile diğer üyelerin 13 kabul oyu,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MAYIS 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.05.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Sadi YAĞLI, Hüseyin YILDIRIM   

                                                           

2016/6-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2015 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 5 çekimser oyları ile diğer üyelerin 9 kabul oyu,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2016/6-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları ve mücavir alanları içerisindeki içkili yerler bölgesi tespit edilmesi teklifi okutturuldu.

            Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra üyeler konu hakkındaki görüşlerini belirtti. Başka söz alan üye bulunmadı. Teklif Başkanlıkça aynen açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

 

               İlçemiz sınırları ve mücavir alanları içersindeki içkili yerler bölgesi Belediye Meclisimizin 03.01.2006 tarih ve 2006/1-3 sayılı kararı ile tespit edilmiştir.

               İlçemizin değişim ve gelişimine dayalı olarak halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşan yeni yerleşimler, yeni ibadet yerlerinin yapılaması ve yapılan numarataj çalışmasından dolayı değişen yeni numaraların güncellenmesi nedeniyle Belediyemiz Meclisinin 03.01.2006 tarih ve 2006/1-3 sayılı kararında belirlenen alanların güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

             10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler” başlıklı 30.uncu maddesinde belirtilen;

 1. a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
 2. b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,
 3. c) Otogar ve otobüs terminallerinde,
 4. d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.

 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde 

 

 

belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin

ve tespit edilir hükmü göz önüne alınarak;

   1-     Karşıyaka Mah.             Orhan Caneri Caddesi     sol:23-27,sağ:40-44 

   2-     Atatürk Mah.                 Çanakkale Caddesi          sağ:02-80

   3-     Fatih  Mah.                    Kalebodur Caddesi          sol:33-59,sağ:32-52

   4-     Cumhuriyet Mah.          Ilıca Caddesi                    sol:25-45,sağ:06-40

   5-     Cumhuriyet Mah.          M.H.Önür Caddesi          sol:19-31,sağ:14-18

   6-     Cumhuriyet Mah.          Çanakkale Caddesi         sol:09-31

   7-     Cumhuriyet Mah.         Atatürk Caddesi               sol:27 sağ:24-34

 

Yukarıda bahse konu olan adreslerin içkili yerler bölgesi dışına çıkarılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde, Tülay AYAR’ın çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/6-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine ”Madde 1: 3194 Sayılı İmar Kanununa göre İmar Hizmetlerinden Alınacak  Ücret tarifesine ek maddeler eklenmesi teklifi;

            Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra söz almak isteyen üye bulunmadı. Çan Belediyesi Gelir Bütçesine 2016 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde, İmar Hizmetlerinden Alınacak   Ücret maddesine ek madde olarak “21-Mücavir Saha İçinde Olan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Alanlarından Alınacak Ücretler maddesi ile bentlerinin eklenmesi teklifinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan Oylama neticesinde;

 

MADDE 1 – 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE İMAR HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER(KDV HARİÇ)

 

                21 – Mücavir Saha içinde olan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret alanlarından alınacak ücretler (KDV Hariç)

 

           

MÜCAVİR SAHA İÇİNDE OLAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ALANLARINDAN ALINACAK ÜCRETLER(K.D.V. HARİÇ)

 

1-      (1) İmar Durum Belgesi Tasdik Ücreti

 

a-      Mücavir Alan Sınırı, Enerji Üretim Alanı ve Sanayi Alanlarında 500 m2’ye kadar

1.000,00 TL

500 m2 ve üzeri beher m2 için

3,00 TL

b-      İskan dışı alanlarda İmar Belgesi Tasdik Ücreti beher m2 için

1,50 TL

2-      İmar Planı veya Plan Tadilat Dosyası Yerinde İnceleme ve Rapor Ücreti

9.750,00 TL

3-      Teknik Belge Kontrol Ücreti (Bina Başına)

 

          a-Yol Kot Tutanağı Ücreti

1.500,00 TL

4-      Numaralama Ücreti (Her Bağımsız Bölüm Başına)

120,00 TL

5-      İmar Tadilat Projesi Ücreti m2 için

1,50 TL

6-      Ruhsat Vizesi ve Vaziyet Planlarının  Kontrolü ve Onaylanması Ücreti m2 için

1,50 TL

EVRAK TASDİK ÜCRETİ (K.D.V. HARİÇ)

 

A-     İnşaat Ruhsatı Verilirken her m2 için

0,95 TL

B-      Kullanım Ruhsatı Verilirken her m2 için

0,95 TL

 

 

Çan Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2016 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 1. maddesi olan İmar Kanununa göre İmar Hizmetlerinden Alınacak Ücret maddesine ek olarak 21-) Mücavir Saha İçinde olan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Alanlarından Alınacak Ücretler Maddesi ile bentlerinin ek olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Kemal ERAT

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

HAZİRAN 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :07.06.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Ramazan BAL, Sadi YAĞLI, Ridvan AKKAYA                                            Tülay AYAR

                                                           

2016/7-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk ile Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, Çanakkale Caddesi isminin değiştirilerek, ilçemize maddi ve manevi olarak büyük hizmetleri olan Kale Grubu ve Çanakkale Seramik Fabrikaları Kurucusu Dr. Hacı İbrahim BODUR’un adının verilerek “ Dr. HACI İBRAHİM BODUR “ caddesi olarak isminin değiştirilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak, aynı kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/7-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’ye ait  H17-C-24-B,H17-C-25-A Paftalarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmiştir.

 

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 15048,1 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

2016/7-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’ye ait  H17-c-25-a-4-A,H17-c-25-a-3-B Paftalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmiştir.

 

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 15045,1 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Planı değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/7-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II Pafta, 604 Ada,32-33 ve 34 nolu parsellerde kayıtlı olan 3 Adet Arsaları 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satış kararlarının alınmasına ve satışlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda yapılmak üzere, Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 9 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi  gereğince  oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/7-49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         Belediyemize ait olan Termal Otel&SPA İşyeri ve Termal Park İşyerlerimize ait işyerlerinde çalıştırılmak üzere 75 Adet işçiye ihtiyaç vardır.

 

Bu işyerlerine ait çalışan işçiler bu güne kadar hizmet alımı ihale yapılmak sureti ile karşılanmaktadır. Hizmet alımı sureti ile çalıştırılan işçilerin çalışma süresi ve sözleşmesi 30 Haziran 2016 tarihinde son bulmaktadır. Belediyemize ait bu işyerlerinde hizmetlerin aksamaması için;

 

Belediyemizin menfaati ve işçilik maliyetlerinin en az seviyesine inmesi açısından, Hissesinin tamamı Belediyemize ait olan, Belediyemiz Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 2016/1-11 sayılı kararı ile “Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adı altında kurulmuş bulunan Şirketimizde, Belediyemiz tarafından işletmek zorunda olduğumuz Termal Otel&SPA İşyeri ve Termal Park İşyerinde olmak üzere toplam 75 kişiye kadar işçi çalıştırılabilmesi için Belediyemiz Şirketine yetki verilmesi. İşçilere ödenecek (SGK+Gelir Vergisi+Damga Vergisi ve Net ücretler toplamı) bürüt rakam üzerinden çalışacak olan personelin görev ve sorumluluk alanlarında branşlarına göre Belediyemiz Meclisince Asgari Brüt Ücret + % lik arttırılarak belirlenen işçilere ödenecek ücret listesi;

 

 

İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET+ % ARTIŞ ORAN FARK TABLOSU:

Belediyemiz Şirketi tarafından çalıştırılacak olan personele verilecek ücret;

Ücret farkına göre çalıştırılacak işçi dağılım listesi

SIRA

ELEMAN VASFI

İHTİYAÇ SAYISI

ASGARİ ÜCRET+%’LİK ARTIŞ ORANI BELİRLEME YETKİSİ

 1

Ön Büro Şefi

2 Kişi

%30-% 60

 2

Resepsiyonist

5 Kişi

%15-% 45

 3

Bellboy

1 Kişi

%15-% 45

4

Bellboy

2 Kişi

ASG.ÜCR-% 25

 5

Garson

         20 Kişi

ASG.ÜCR-% 30

 6

Kat Hizmetleri Şefi

1 Kişi

%30-% 60

 7

Kat Temizlik Görevlisi

9 Kişi

ASG.ÜCR-% 25

 8

Meydancı

3 Kişi

ASG.ÜCR-% 25

9

Baş Aşçı

1 Kişi

%80-% 120

10

Aşçı ( Sıcak Ustası )

2 Kişi

%60-% 80

11

Aşçı ( Pasta ve Tatlı Ustası )

1 Kişi

%80-% 110

12

Aşçı ( Soğuk Ustası )

2 Kişi

%15-% 45

13

Mutfak Komisi

2 Kişi

ASG.ÜCR-% 25

14

Bulaşıkçı

3 Kişi

ASG.ÜCR-% 25

15

SPA Şefi

1 Kişi

%150-% 200

16

Bay Terapist

2 Kişi

%100-% 120

17

Bayan Terapist

2 Kişi

%120-% 160

18

Su Tesisatçısı

2 Kişi

%15-% 45

19

Elektrikçi

1 Kişi

%15-% 45

20

Güvenlik Şefi

1 Kişi

%15-% 45

21

Erkek Berberi

1 Kişi

ASG.ÜCR-% 25

22

Mekatronikçi

1 Kişi

%15-% 45

23

Güvenlik Görevlisi

2 Kişi

ASG.ÜCR-% 30

24

Depocu

1 Kişi

ASG.ÜCR-% 45

25

Santral Görevlisi ( Özürlü )

2 Kişi

ASG.ÜCR

26

Komi

3 Kişi

ASG.ÜCR

27

Doktor(Aylık 7 İş Günü)

1 Kişi

ASG.ÜCR

28

Hemşire

1 Kişi

ASG.ÜCR-%45

 

TOPLAM

           75    İŞÇİ

 

 

Yukarıda tabloda belirtilen 75 adet  işçilere ödenecek ücret haricinde, Belediyemize ait olan Şirketimize hiçbir kâr vermeden işçi çalıştırılabilmesi, çalıştırılacak olan işçilerin her ayın sonunda toplam brüt rakam üzerinden Belediyemiz adına Şirket tarafından kesilecek faturanın düzenli bir şekilde ödenmesi, çalıştırılması ve çalıştırılan işçilerin maaşları, ihbar ve kıdem tazminatlarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanması teklifi Belediye Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu diğer üyelerin 9 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/7-50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Çekiçler Köyü Ahlatlı Mevkiinde 2 Pafta 187, 188, 189 nolu Parseller için EM-KE Metal Sanayi Nakliye Madencilik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Çan Belediye Başkanlığına yapmış olduğu dilekçe ile İmar Planı yapımının bedellerini Şirket tarafından karşılanmak üzere 1/5000 Ölçekli Nazım Plan ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı için müracaat etmiştir.

Yukarıda bahse konu meclisimizin görüşüne sunularak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince, bedeli EM-KE Metal Sanayi Nakliye Madencilik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketince karşılanması suretiyle, İmar planı yaptırılması teklifi, Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/7-51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Büyüktepe Köyü Kocakabaağaç Mevkiinde 4 Pafta,567 nolu Parsel için Çan Beton Yapı Kimya İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çan Belediye Başkanlığına yapmış olduğu dilekçe ile İmar Planı yapımının bedellerini Şirket tarafından karşılanmak üzere 1/5000 Ölçekli Nazım Plan ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı için müracaat etmiştir.

Yukarıda bahse konu meclisimizin görüşüne sunularak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince, bedeli Çan Beton Yapı Kimya İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketince karşılanması suretiyle imar planı yaptırılması teklifi, Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/7-52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Hurma Köyü Musallı Mevkiinde 7 Pafta,411 nolu Parsel için Yamalı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Çan Belediye Başkanlığına yapmış olduğu dilekçe ile İmar Planı yapımının bedellerini Şirket tarafından karşılanmak üzere 1/5000 Ölçekli Nazım Plan ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı için müracaat etmiştir.

Yukarıda bahse konu meclisimizin görüşüne sunularak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince, bedeli Yamalı İnşaat Ticaret Anonim Şirketince karşılanması suretiyle, imar planı yaptırılması teklifi, Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

TEMMUZ 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :12.07.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA

                                            Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ                                                                                 

2016/8-53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-46 sayılı kararı ile ilçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde 1/5000 ölçekli H 17-C-24-B, H 17-C-25-A Nazım İmar Paftalarında plan tadilatı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 15048,1 PİN numarası ile işlem başlatılmış ve imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonumuz 28.06.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan Nazım İmar Plan Tadilatının incelenmesi sonucunda,1/5000 ölçekli H 17-C-24-B, H 17-C-25-A nazım imar  paftalarında yapılacak  plan değişikliği ile ilgili şehir plancısı Levent ÇETİN tarafından hazırlanan ve uygun görüşü verilen plan tadilatı tesis için ulaşımı sağlamak amacıyla yeni yol ve otopark alanı nazım imar planı tadilatının komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli H 17-C-24-B, H 17-C-25-A Nazım İmar Planı Paftalarında Nazım Plan Tadilatı ile Nazım İmar Planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 nazım plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

 

2016/8-54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-47 sayılı kararı ile ilçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde 1/1000 ölçekli H 17-c-25-a-4-A, H 17-c-25-a-3-B Uygulamalı İmar Paftalarında plan tadilatı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 15045,1 PİN numarası ile işlem başlatılmış ve imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonumuz 28.06.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan Nazım İmar Plan Tadilatının incelenmesi sonucunda,1/000 ölçekli H 17-c-25-a-4-A, H 17-c-25-a-3-B Uygulama plan tadilatı ile ilgili şehir plancısı Levent ÇETİN tarafından hazırlanan ve uygun görüşü verilen plan tadilatı tesis için ulaşımı sağlamak amacıyla yeni yol ve otopark alanları yaratıldığı ve 2 adet plan notu eklenmesinin uygun olduğu tespitine varılmış olup; komisyonca yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

1/1000 ölçekli H 17-c-25-a-4-A, H 17-c-25-a-3-B Paftalarında İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar Planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 uygulama plan tadilatı değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2016/8-55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe, Çekiçler, Durali, Kulfal, Hurmaköy, Büyükpaşa, ve Yayaköy ve köy arazilerinin bir kısmını mücavir alana alma teklifimizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 19.10.2012 tarih ve 119 sayı ile 17.03.2016 tarih ve 1211 sayıları ile onamıştır.

            Bu tarihten itibaren ilgili köylerin planlaması Çan Belediyemizin sorumluluğuna girmiştir. Bu bölgeye yatırımcı kişiler tarafından her geçen gün plan yapımı ile ilgili talepler gelmektedir. Gelen bu talepleri değerlendirerek belli bir düzene koyabilmek amacıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine göre 1/100.000 Çevre Düzeni Planına uygun olarak 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi, Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/8-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ;

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar

 

MADDE 10 – Aşağıdaki fiil ve hareketleri Yapmak Yasaktır.

 

               22– Beton mikserine 7 (yedi) m3’ten fazla beton yükleyerek şehir içerisinde ve mücavir alanda taşıma yapmak, Belediyeden izin almaksızın şehir içinde ve mücavir alanda beton mikseri veya taşıyıcı pompa ile beton atmak.

               25- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde Belediyeden izin alınmadan her türlü yıkım ve hafriyat yapmak, nakliye esnasında gerekli önlemleri almamak, hafriyat atıklarını ve molozları belediye tarafından gösterilen yer haricinde döküm yapmak.

Çan Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin İmarla ilgili emir ve yasaklara ilişkin 10.Maddesinin 22. fıkrasının yukarıda yazılı hali ile değiştirilmesine, aynı  maddeye 25. fıkranın ilave edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun (m) bendine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EYLÜL 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.09.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye:

2016/9-57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Şırnak İli Cizre İlçesinde 26.08.2016 tarihinde Bölücü Terör Örgütü ile girilen silahlı çatışmada Şehit olan “Şehit Halil İbrahim ERİÇ”in adının yaşatılabilmesi için, baba evinin Osman Efendi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi adresinde olmasından dolayı ve mahalle sakinlerinin de talebi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin değiştirilerek” Şehit  Halil İbrahim ERİÇ Caddesi” isminin verilmesine; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin de İlçemiz Atatürk Mahallesinde bulunan İnkılap Caddesine verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesinin (n) fıkrası ve 81. Maddesine istinaden Cadde isimlerinin değiştirilmesinin, Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde  uygun bulunarak, aynı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/9-58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde Çevre Yolu ile Kocabaş Çayı arasında ki boşluğa yol açılması için H18-d-2-A Paftasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talep edilmiştir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 11750,7 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2016/9-59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde Çevre Yolu ile Kocabaş Çayı arasında 1/1000 ölçekli 20M-III Uygulamalı onaylı İmar paftasına isabet eden 550 ada da parseller ile Kocabaş Çayı arasında kalan boşluğu DSİ Müdürlüğünün projesine uygun olarak yol açılması ile ilgili plan tadilatı yapılması talep edilmiştir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 21429,1 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 36 pafta, 174 ada, 14 parselde  H18-d-21b Paftasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talep edilmiştir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 11750,8 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 36 pafta, 174 ada, 14 parsel 1/1000 ölçekli Uygulamalı 19K-III paftasında konut alanından, plan tadilatı ile yurt alanına dönüşümü  talep edilmiştir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 21436,1 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde H18-D-22-A paftasında 110 ada da bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talep edilmiştir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 11750,6 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı imar paftasında 110 ada da bulunan bitişik nizam 4 katlı alanda plan tadilatı yapılması talep edilmiştir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 5380,6 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinadenMeclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-51, 2016/7-50 sayılı gündemlerinde almış olduğu kararlara istinaden Büyüktepe Köyü ve Çekiçler Köyünde Kocakabaağaç ve Ahlatlı mevkiinde pafta H18-d-21-C’de 567,187,188 ve 189 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 21522 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-51 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Büyüktepe Köyü Kocakabaağaç  mevkiinde pafta H18-d-21-c-3-c, 567 parsel de İmar Planı Yapımı İçin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Uygulama planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 21524 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-51, 2016/7-50 sayılı gündemlerinde almış olduğu kararlara istinaden Büyüktepe Köyü ve Çekiçler Köyünde Kocakabaağaç ve Ahlatlı mevkiinde pafta H18-d-21-C’de 567,187,188 ve 189 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 21522 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-67 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-50 sayılı gündeminde plan yapımı için almış olduğu karara istinaden Çekiçler Köyü Ahlatlı Mevkiinde  pafta H18-d-21-C-4-C, 187,188,189 parseller de İmar Planı Yapımı İçin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Uygulama planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 21527 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-68 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 12.07.2016 tarih ve 2016/8-55 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Büyükpaşa Köyü Kıptıçeşme  mevkiinde pafta H17-C-25-D parsel de 650 nolu taşınmaza 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 21536 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/9-69 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 12.07.2016 tarih ve 2016/8-55 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Büyükpaşa Köyü Kıptıçeşme  mevkiinde pafta H17-C-25-D-4-A, H17-C-25-D-4-B, H17-25-D-4-C, H17-C-25-D-4-D  paftalarında 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 21538 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/9-70 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-52 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Hurma Köyü Musallı mevkiinde pafta İ18-a-01-a parsel de 411 nolu taşınmaza 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 21539 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/9-71 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarih ve 2016/7-52 sayılı gündeminde almış olduğu karara istinaden Hurma Köyü Musallı mevkiinde pafta İ18-a-01-a-1-b parsel de 411 nolu taşınmaza 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar planı yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 21540 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinadenMeclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu diğer üyelerin 15 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2016/9-72 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 3.300.000,00TL (ÜçmilyonüçyüzbinTL) (faiz dahil) 30 ay vadeli gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya  yetki verilmesine Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN,in 1 çekimser ve Tülay AYAR’ın 1 ret  oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verilmiştir.

2016/9-73 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize yapılan saldırının unutulmaması ve demokrasimize sahip çıkılması adına, İlçemiz Atatürk Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi ve Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddelerinin başlangıç noktaları ile Çarşı Camii yanında bulunan “Kaynanalar Parkı”nın isminin değiştirilerek “15 Temmuz Şehitler Parkı” adı verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesinin (n) fıkrası ve 81. Maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde  uygun bulunarak, aynı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EKİM 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

    T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.10.2016  Salı günü saat 18.30

                                                Ekim Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

 

2016/10-74 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-58 sayılı kararı ile İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli H 18-d-22-a paftasında Nazım İmar Plan tadilatı kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 28.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, Kocabaş Çayı ıslah projesine uygun olarak, Kocabaş Çayı ile parseller arasına yol açılması ile ilgili şehir plancısının uygun görüşü bulunmasından dolayı Plan tadilat teklifinin komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN’in, 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-75 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/1000 ölçekli 20M-III paftasında Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-59 sayılı kararı ile alınmış olup, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 28.09.2016 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuz DSİ Kocabaş Çayı ıslah projesine uygun olarak, Kocabaş Çayı ile zemindeki  parseller arasına yol açılması, açılan yolun yeşil alandan geçmesi ve Çan-Biga istikametindeki trafiği azaltacağından dolayı uygun olduğunu, ayrıca plancının uygun görüşüne dayanarak yolun açılmasında sakınca bulunmadığı komisyonumuzca da uygun görülmüş olup; oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli 20M-III paftasında Uygulamalı İmar Planı Tadilatı  ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-76  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-60 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H 18-d-21-b paftasında Nazım İmar Plan tadilatı kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 28.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, konut alanının özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili şehir plancısının uygun görüşü bulunmasından dolayı Plan tadilat teklifinin komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli H-18-d-21-b  nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-77 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19K-III paftasında Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-61 sayılı kararı ile alınmış olup, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 28.09.2016 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuz 19K-III paftamızda 174 ada, 14 parselde yapılan plan tadilatının konut alanından fonksiyon değiştirerek sosyal tesis alanına dönüştürülmesinin komisyonumuzca da uygun bulunarak oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli 19K-III paftasında Uygulamalı İmar Planı Tadilatı  ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-78 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-62 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H 18-d-22-a paftasında 110 ada da Nazım İmar Plan tadilatı kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 28.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 110 adanın bir kısmında zemindeki yapılaşmaya bakıldığında yanında emsal olması ve aynı yol güzergahında olması nedniyle bitişik nizam 4 kattan, bitişik nizam 5 kata çıkarılması şehir plancısının olumlu görüşü olması, ayrıca kat artışı nedeniyle yoğunluğun arttırılması göz önünde tutularak bu bölgede yeni bir yeşil alan yaratılmış olması sebebiyle uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli H18-d-22-a  nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-79 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-63 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı imar planımızda Plan tadilatı kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 28.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19L-III imar paftamızda 110 adanın bir kısmında zemindeki ve paftamızdaki  yapılaşmalar bitişik nizam beş (5) kattır. Bu adanın spor sahasına bakan yüzünün bitişik nizam 4 kattan bitişik nizam 5 akt olması spor sahasına yüksek yapı yapılamayacağından şehir plancısının uygun görüşü verdiği ayrıca yoğunluğun artması nedeniyle bu bölgede yeni bir yeşil alan yaratılmış olması sebebiyle uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar Planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli 19L-III paftamızda Onaylı  İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-80 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-64 sayılı kararı ile İlçemiz Büyüktepe Köyü 1/5000 ölçekli H18-d-21-c pafta, 567 parselde Nazım Plan Yapımı kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım Plan Yapımının incelenmesi sonucunda, belediyemizin mücavir sahasında kalan Büyüktepe Köyü H18-d-21-c 1/5000 Nazım Planda 567 parsele plan yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/100000’lik plan hükümlerine göre beton santralleri sanayi alanlarında yapılması tarım alanları ve köy yerleşim merkezlerine yakın olmaması gerekmektedir hükmü bulunduğundan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki imar planlama müdürlüğünün görüşünün olumsuz olması nedeniyle, ayrıca beton santrallerinin ÇED Raporu istenildiğinden görüşünün olumsuz olduğundan plan yapımı teklifi komisyonumuzca oybirliğiyle RED edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım Plan Yapımı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20-21 ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım plan yapımı onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde REDDİNE; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-81 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-65 sayılı kararı ile İlçemiz Büyüktepe Köyü 1/1000 ölçekli H18-d-21-c-3-c pafta, 567 parselde Nazım Plan Yapımı kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Plan Yapımının incelenmesi sonucunda, Belediyemizin mücavir sahasında kalan Büyüktepe Köyü H18-d-21-c-3-c 1/1000 ölçekli imar Planında 567 parsele plan yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/100000’lik plan hükümlerine göre beton santralleri sanayi alanlarında yapılması, tarım alanları ve köy yerleşim merkezlerine yakın olmaması gerekmektedir hükmü bulunduğundan, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki imar planlama müdürlüğünün görüşünün olumsuz olması nedeniyle, ayrıca beton santrallerinin ÇED Raporu istenildiğinden görüşünün de olumsuz olduğundan, plan yapımı teklifi komisyonumuzca oybirliğiyle RED edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli  Plan Yapımı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli  plan yapımı onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde REDDİNE; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-82 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-66 sayılı kararı ile İlçemiz Çekiçler Köyünde 1/5000 ölçekli H18-d-21-c paftasında Nazım Planı yapılması kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım Planı yapılmasının incelenmesi sonucunda, Belediyemizin Mücavir Alanında bulunan Çekiçler Köyünde(187-188-189) eski parsel, yeni parsel 481 olan alana 1/100000 plan hükümleri doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından olumlu görüşlerinin olmasından dolayı bu parsele Konut Dışı Kentsel çalışma alanı olarak düzenlenebileceği kanaati ile plan yapımı  teklifinin komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oybirliğiyle kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım Plan yapımı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli H-18-d-21-c  nazım planı yapılmasının onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-83 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-67 sayılı kararı ile İlçemiz Çekiçler Köyünde 1/1000 ölçekli H18-D-21-C-4-C paftasında 187. 188. 189 parsellere Plan yapılması kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Plan yapılmasının incelenmesi sonucunda, Belediyemizin Mücavir Alanında bulunan Çekiçler Köyünde H18-D-21-C-4-C paftasında 187-188-189 eski parseller, yeni parsel 481 olan alana 1/100000 plan hükümleri doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından uygun görüşleri olduğundan bu alana Konut Dışı Kentsel çalışma alanı olarak E:0.50,Y. En çok 2 kat olacak şekilde plan yapılması teklifi komisyonumuzca da uygun olduğu görüşü ile; oybirliğiyle kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli Plan yapımı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli H18-D-21-C-4-C paftasında plan yapılmasının onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-84 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-68 sayılı kararı ile İlçemiz Büyükpaşa  Köyü Kıptıçeşme mevkiinde 1/5000 ölçekli H17-C-25-D paftasında Nazım Planı yapılması kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım Planı yapılmasının incelenmesi sonucunda, Belediyemizin Mücavir sahası sınırında olan Büyükpaşa Köyü sınırlarında bulunan 650 parsele  1/100000 plan hükümleri doğrultusunda ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan alanda olduğu, Karayolları ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının olumlu görüşleri olduğundan 650 parsele akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak plan yapılması teklifinin komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım Plan yapımı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli H17-C-25-D paftasında nazım planı yapılmasının onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-85 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-69 sayılı kararı ile İlçemiz Büyükpaşa Köyü Kıptıçeşme Mevkiinde 1/1000 ölçekli H17-C-25-D-4-A, H17-C-25-D-4-B, H17-C-25-D-4-C, H17-C-25-D-4-D paftalarında 650 parsele Plan yapılması kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Plan yapılmasının incelenmesi sonucunda, ilçemiz mücavir sahası içinde kalan Kıptıçeşme Mevkiinde 650 parsele 1/100000 plan hükümleri geçerli olmak kaydıyla Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olabileceği, ayrıca Karayolları ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının olumlu görüşü olması ve şehir plancısının plan hükümleri, çizim tekniklerine göre düzenlenmiş olduğundan plan yapılması teklifi komisyonumuzca da uygun bulunarak oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli Plan yapımı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli H17-C-25-D-4-A, H17-C-25-D-4-B, H17-C-25-D-4-C, H17-C-25-D-4-D paftalarında 650 parsele plan yapılmasının onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Mehmet SEYMEN’in 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-86 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-70 sayılı kararı ile İlçemiz Hurma Köyü sınırlarında 1/5000 ölçekli İ18-a-01-a paftasında 411 parsele Plan yapılması kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 Nazım Planı yapılmasının incelenmesi sonucunda, Çevre Düzeni Plan Hükümlerine göre Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.03.2016 tarihinde uygun görüş vermesi, ayrıca diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının olumlu görüşleri olduğundan ve şehir plancısı tarafından Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğine göre hazırlandığından Hurma Köyü 411 nolu parsele Depolama Alanı (Soğuk Hava Deposu) yapılması teklifinin komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek, meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım Plan yapımı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli İ18-a-01-a paftasında 411 parsele nazım planı yapılmasının onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-87 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarih ve 2016/9-71 sayılı kararı ile İlçemiz Hurma Köyü sınırlarında 1/1000 ölçekli İ18-a-01-a-1-b paftasında 411 parsele Plan yapılması kararı alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 29.09.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Plan yapılmasının incelenmesi sonucunda, Hurma Köyü sınırlarında bulunan İ18-a-01-a-1-b paftasında 411 parsele 1/100000 plan hükümleri doğrultusunda Çanakkale Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.03.2016 tarihinde 2016/03 sayılı gündeminde uygun görüşe göre bu parsele Depolama Alanı (Soğuk Hava Deposu) yapılması ile ilgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının olumlu görüşü olduğundan, plan yapılması teklifi komisyonumuzca da uygun bulunarak oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli Plan yapımı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. 21. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli İ18-a-01-a-1-b paftasında 411 nolu parsele plan yapılmasının onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-88 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesine bakan kısmında H18D-21-B paftası, 124 ada da 2-3-5-619-20 ve 28 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı yapılması talep edilmektir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 11750,11 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-89 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesine bakan kısmında bulunan 19L-I pafta, 124 ada, 2-3-5-6-19-20 ve 28 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulamalı plan tadilatı yapılması gerekmektedir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 21973,1 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-90 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-D-21-B Nazım İmar Planı paftamızda 119 ada da, 90 ve 94 nolu parsellerde plan tadilatı yapılması gerekmektedir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 11750,9 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-91 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi ile Hilmi Bodur Sokak kesişiminde bulunan 19L-IV pafta, 119 ada, 90 ve 94 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulamalı plan tadilatı yapılması gerekmektedir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 5380,7 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-92 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-D-21-B Nazım İmar Planı paftamızda 96 ve 97 nolu parsellerde plan tadilatı yapılması gerekmektedir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-NİP 11750,10 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR

2016/10-93 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi ile Etili Sokak kesişiminde bulunan 19L-IV pafta, 119 ada, 96 ve 97 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulamalı plan tadilatı yapılması gerekmektedir.

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden PİN-UİP 5380,8 numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilatı teklifinin İmar komisyonuna havale edilmesine ve gündemin 17-18-19-20.nci maddelerinin Çanakkale İdare Mahkemesinin Esas No:2015/1008 Sayılı kararı gereğince kişilerin mağdur olmaması için aciliyeti gerektirdiğinden kararların acilen imar komisyonun da görüşülmek üzere oturuma ara verilmesi ve komisyonca hazırlanan raporların görüşülmesi teklifinin Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR,

                                               Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA

2016/10-94 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 2016/10-90 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-d-21-b  Nazım İmar Planı paftamızda 119 ada da, 90ve 94 nolu parsellerde plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında, almış olduğu 04.10.2016 tarih ve 2016/10-93 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 04.10.2016 tarih ve saat 19:15’de toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan 119 adada ki 90 ve 94 parsellerin imar değişikliği, şehir plancısı tarafından hazırlanmış ve uygun görüş verilmiştir. Bu taşınmazlar mevcut paftamızda bitişik nizam 5 kat olduğu ve bu parsellerin bulunduğu konumu şehrimizin en işlek caddesinde olduğundan zemin katlarına ticaret eklenerek Ticaret + Konut 5 kat olmasını, 19L-IV paftasında yapılan düzenlemenin 19L-III paftasını da kapsamasının  komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18-d-21-b, H18-d-21-a Nazım İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR,

                                               Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA

2016/10-95 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 2016/10-91 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-IV pafta, 119 ada da bulunan 90 ve 94 parsellerde plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında, almış olduğu 04.10.2016 tarih ve 2016/10-93 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 04.10.2016 tarih ve saat 19:15’de toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan 119 adada ki 90 ve 94 parsellerin imar değişikliği, şehir plancısı tarafından hazırlanmış ve uygun görüş verilmiştir. Bu taşınmazlar mevcut paftamızda bitişik nizam 5 kat olduğu ve bu parsellerin bulunduğu konumu şehrimizin en işlek caddesinde olduğundan zemin katlarına ticaret eklenerek Ticaret + Konut 5 kat olmasını, 19L-IV paftasında yapılan düzenlemenin 19L-III paftasını da kapsamasının  komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli 19L-IV Uygulamalı İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR,

                                               Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA

2016/10-96 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 2016/10-92 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-d-21-b  Nazım İmar Planı paftamızda 119 ada da, 96 ve 97 nolu parsellerde plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında, almış olduğu 04.10.2016 tarih ve 2016/10-93 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 04.10.2016 tarih ve saat 19:15’de toplanarak, yapılması planlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada, 96 ve 97 parsellerin yeşil alandan bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak planlanması, aynı bölgede bulunan yaklaşık 150m mesafede olan belediyemize ait 412 adada ki 2-12 ve 18 parsellere yeşil alan olarak düzenlenmesi eşdeğerlik ilkesine uygun olup, yine aynı bölgede bulunduğundan ve şehir plancısının da uygun görüşü olması nedeniyle plan tadilatının yapılmasının komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli H18-d-21-b Nazım İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Davut TEKNE, Sadi YAĞLI, Tülay AYAR,

                                               Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA

2016/10-97 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 2016/10-93 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-IV pafta, 119 ada da bulunan 96 ve 97 nolu parsellerde plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında, almış olduğu 04.10.2016 tarih ve 2016/10-93 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 04.10.2016 tarih ve saat 19:15’de toplanarak, yapılması planlanan, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada, 96 ve 97 parsellerin yeşil alandan bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak planlanması, aynı bölgede bulunan yaklaşık 150m mesafede olan belediyemize ait 412 adada ki 2-12 ve 18 parsellere yeşil alan olarak düzenlenmesi eşdeğerlik ilkesine uygun olup, yine aynı bölgede bulunduğundan ve şehir plancısının da uygun görüşü olması nedeniyle plan tadilatının yapılmasının komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oybirliğiyle kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli 19L-IV Uygulamalı İmar Planı Tadilatı ile Nazım İmar planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

KASIM 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :01.11.2016 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                                            

2016/11-98 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle  karar verildi.

 

2016/11-99 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 145,00 TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/11-100 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2017 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2017 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/11-101 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ      

Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın 01.11.2016 tarihli önergesi ile gündemin 4. maddesi 2017 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2016 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 15.11.2016 Salı günü saat 17:00’de yapılmasına, Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/11-102 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

2017 Mali Yılı gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın  01.11.2016 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2017 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2016 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 15.11.2016 Salı günü saat 17:00’de yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/11-103 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 2016/10-88 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-D-21B  Nazım İmar Planı paftamızda 124 ada da, 2-3-5-6-19-20 ve 28  no lu parsellerde plan tadilatı kararı alınarak, İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 

Belediye İmar Komisyonumuz 26.10.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 124 adanın kuzeyinde yapılması planlanan imar paftasındaki bitişik nizam 5 kat olan alanın yol cephesindeki parsellerin zemin katına ticaret eklenerek, ticaret + konut alanına dönüşmesi plan müellifinin uygun görüşü olması nedeniyle plan tadilatının yapılmasının komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli 19L-I  Nazım İmar Paftamızdaki  Planı Tadilatı ile Nazım İmar planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN  ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.  

 

2016/11-104 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

Belediye İmar Komisyonumuz 26.10.2016 tarihinde toplanarak, yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı incelenmesi sonucunda, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 124 adada ki ilgili parsellere zemin katlarına ticaret eklenerek, ticaret + konut alanı olması, şehir plancısı tarafından 19L-I uygulama imar paftası hazırlanıp uygun görüş verilmesi ve ayrıca bu taşınmazlar zaten zeminde inşaat olarak yüzde yüz kullanmaları ilgili taşınmazların şehir merkezine yakınlığı göz önünde tutularak hazırlandığından, zemin kata ticaret eklenmesinin, komisyonumuzca da uygun olduğu tespitine varılmış olup; oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/1000 ölçekli 19L-I Uygulamalı İmar Paftamızdaki  Planı Tadilatı ile Nazım İmar planı  ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN  ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

 

 

2016/11-105 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-IV Onaylı İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan plan değişiklikleri için Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım plan için 2016/10-92 ve 2016/10-94 sayılı kararları ile 1/1000 ölçekli planı için 2016/10-93 ve 2016/10-94 sayılı kararlarına 1 (bir) aylık askı süresi içerisinde 1 (bir) adet itiraz dilekçesi verilmiş olup, yapılan plan değişiklerinin iptali talep edilmiştir.

Belediyemize plan değişikliğinin iptali için verilen itiraz dilekçesi Meclisimizin görüşüne sunularak, Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; plan değişikliği iptal talebinin REDDİNE; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyları, diğer üyelerin 13 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2016/11-106  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ  

  

 

   İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 18 pafta, 137 ada, 9 parselde 1/5000 ölçekli H18-D-22-D Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı 18L-II İmar paftamızda zemin ile tapu sınırları uyumsuzluk gösterdiğinden plan  tadilatı yapılması talep edilmiştir.

 

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/1000 için PİN-UİP 7182,4 ile 1/5000 nazım Plan için PİN NİP 22525,1 numaraları alınarak işlem başlatılmış olup plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ile Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu diğer üyelerin 14  kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2016/11-107 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ  

  

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19M-I pafta, 59 ada, 106 parselde 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar planında plan  tadilatı yapılması talep edilmiştir.

 

            Yukarıda bahse konu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 1/5000 ölçekli Nazım Plan için PİN-NİP 18067,2 ile 1/1000 ölçekli  Plan için PİN UİP 22644,1  numaraları alınarak işlem başlatılmış olup plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ile Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu diğer üyelerin 14 kabul oylarıyla İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :15.11.2016 Salı günü saat 17:00

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

 

Toplantıya Katılmayan Üye: Sadi YAĞLI, Ramazan BAL, Habil DÖNMEZ

                                                      Ridvan AKKAYA, Tülay AYAR

 

2016/12-108 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak, Çan Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 50.000.000,00TL Gider Bütçesinin de 60.000.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur Suyu, Kanalizasyon, yol yapımı, Çevre düzenlemesi ve Park-Bahçe yapım işleri Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle kabul edildi.

 

2016/12-109 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2017 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi ile vergi ve Harç gelirleri tarifesi Komisyondan geldiği şekilde aynen, 5393 Sayılı Belediye kanunun 62. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B bendi ile 97. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak;

A-Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

B-Vergi ve Harç gelirleri tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2016/12-110 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 01.11.2016 tarih ve 2016/11-107 sayılı kararı ile İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-d-22-a  Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli 19M-I paftasında 59 ada, 106 parselde kat artışı ile ilgili karar alınarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

Belediye Meclisimizin 01.11.2016 tarihli Kasım ayı olağan toplantısında, almış olduğu 01.11.2016 tarih ve 2016/11-107 nolu meclis kararına istinaden, İmar Komisyonumuz 15.11.2016 tarihinde toplanarak, İlçemiz İstiklal Mahallesinde  59 ada, 106 parseldeki otel alanında 3 kattan 4 kata çıkarılması teklifi, plan değişikliği yapılmak istenen alanın yol cephesinde devlet karayolunun arka cephesinde dere yatağının bulunması ve yan cephelerinde yeşil alan olması nedeniyle otel alanının 3 kattan 4 kata çıkarılarak Emsal:2.00 olması görüşüne varılmış olup, şehir plancısının da uygun görüşüne istinaden; oyçokluğuyla kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftamızdaki plan Tadilatı Nazım İmar planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 – 1/5000 plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 8 kabul oyu ile plan tadilatının KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

2016/12-111 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizin 2016-2017 Mali yılları ve Belediye Meclisimizin yetki dönemi içerisinde yer alan yatırım programı çerçevesinde, Belediyemizce yapılması planlanan cadde ve sokakların beton parke yol yapımı, sıcak asfalt yapım işi, park ve bahçe yapım işlerinde ve Kocabaş Çayı Çevre Düzenlemesi işlerinde kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi no:1 Çan/Çanakkale adresinde bulunan Pafta:14,Ada:133,Parsel:4’te bulunan 12.029,90 m2 arsa üzerinde bulanan sekiz katlı betonarme bina ve arsamıza ait taşınmaz gayrimenkulün ipotek karşılığı yurtiçinde hizmet veren, Kamu veya Özel Bankalardan 60 Ay(altmış) uzun vadeli faiz hariç 12.000.000,00 TL (anapara)-(onikimilyon) tutarında yatırım kredisi kullanılmasına; bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanımız Dr.Abdurrahman KUZU’ya 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince yetki verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (d) bendi ve 68. Maddesi gereğince yukarıda belirtilen Belediyemize ait taşınmaz gayrimenkulün ipotek karşılığı, yurt içinde hizmet veren Kamu veya Özel Bankalardan kullanılacak yatırım kredisi talebi teklifi meclisimizce de kabul edilerek,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/12-112 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:1 adresinde bulunan Çan Belediyesi Oskot İşletmesi adı altında faaliyet gösteren Çan Belediyesi Termal Otel & SPA  işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesinin a bendi ve 45. Maddesi gereğince 25 yıl süre ile otelimizde mevcut olan bütün ekipman, demirbaş ve tefrişat ürünleri ile birlikte  kiraya verilmesi veya satışının yapılabilmesi hususununda;

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) bendi, 18. Maddesinin (e) bendi, 34. Maddesinin (g) ve (i) bentleri gereği Belediye meclisimizin görüşüne sunulması neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyuna karşı diğer üyelerin 10 kabul oyu ile 25 yıl süre ile kiraya verilebilmesi veya satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr.Abdurrahman KUZU                   Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

     Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

ARALIK 2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :06.12.2016 Salı günü saat 18.30

                                                Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Ridvan AKKAYA                                                                                                                                  

2016/13-113 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 Belediyemizde dolu bulunan 1 adet Ambar Memuru, 3 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet şoför ile 1 adet mimarın işgal ettikleri kadroların derecelerinin müktesepleri ile uygun hale getirmek amacıyla düzenlenen yukarıda tabloda gösterildiği şekli ile DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ CETVELİ Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2016/13-114 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 01.11.2016 tarih ve 2016/11-106 sayılı gündeminde almış olduğu plan tadilatı kararına istinaden İlçemiz Seramik Mahallesinde 1/5000 ölçekli H18-d-22-d  Nazım Planda ve 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı imar planında plan tadilatı kararı alarak İmar Komisyonumuza havale edilmiştir.

 

İmar Komisyonumuz 05.12.2016 tarihinde toplanarak, İlçemiz Seramik Mahallesinde 137 nolu yapı adasının güneyinde kalan 9 parseldeki yol boşluğunun planlı alana katılması bu alanın zaten zeminde kullanıldığından dolayı ve plan müellifinin olumlu görüşüne istinaden; oybirliğiyle  kabul edilerek meclisin onayına arz olunur, şeklinde hazırlanan imar komisyonu raporu okundu.

 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı imar planı ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. Maddelerine istinaden, 1/1000 – 1/5000 plan tadilat değişikliğinin yapılarak onaylanması teklifi, Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile plan tadilatının KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Hüseyin YILDIRIM

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

2015 YILI

OCAK 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.01.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:                                                                                                                           

2015/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet ) Mahallesinde mülkiyeti Mal Müdürlüğüne ait 18L-III pafta, 617 ada, 1 parsel de yurt alanı olarak görülen  taşınmazın, Kaymakam Evi olarak plan değişikliği yapılması teklifi imar komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde, Şehir plancısı ve plan proje müellifinin uygun görüşü olması nedeniyle yapılan plan değişikliği Kamu yararı olarak değerlendirildiğinden plan değişikliğinin yapılması uygun bulunarak, meclise sunulmuştur.

Bu itibarla,İmar planı değişikliği ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27. maddeleri gereğince plan değişikliğinin KABULÜNE, Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde;Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Zeki YILMAZ, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 4 red oyu, Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde 18L-II pafta, 274 ada, 353 parsel de Halk Eğitim Alanı olarak görülen  taşınmazın, Temel Eğitim Alanı olarak plan değişikliği yapılması teklifi imar komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde, Şehir plancısı ve plan proje müellifinin uygun görüşü olması nedeniyle plan değişikliği yapılması uygun bulunarak, meclise sunulmuştur.

Bu itibarla,İmar planı değişikliği ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27. maddeleri gereğince plan değişikliğinin KABULÜNE, Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17-C25 paftasında 1/5000 ölçekli imar planı yapımı imar komisyonumuzca da incelenerek uygun bulunmuş olup, şehir plancısı Hüseyin UZUN tarafından ve Plan Müellifimiz Ebu Bekir Sıdık ŞEKERCİ tarafından kontrol edilen ve uygun görüş verilen; 1/5000 ölçekli imar planı hazırlanan alan, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında enerji üretim alanı olarak görüldüğünden adı geçen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş, BOTAŞ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çanakkale Çevre Şehircilik Müdürlüklerinin de uygun görüşleri alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 21. maddeleri gereğince plan yapımının KABULÜNE, Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 red oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Mehmet SEDEF, Salih KAHRAMAN, Şevki DEMİR, Hüseyin YILDIRIM ve Muhalefet Partisi MHP’den Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

2015/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2015 yılı içinde 2014 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 77.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 155,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu ile diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/1-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘da toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2015/1-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İstiklal Mahallesi 5 pafta, 63 ada, 31 parselde kayıtlı olan Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok Adresinde bulunan  binanın 01.02.2011 tarih ve 2011/2-14 Sayılı meclis Kararı ile alınmış olan Tahsis Kararı, veriliş amacı için kullanılmayacağından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden kaldırılmasına ve meydana gelebilecek olası bir depremde can ve mal güvenliği için bu taşınmazda mevcut olan binanın 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereğince Belediye tarafından yıkılmasına veya 2886 Sayılı İhale Kanunun hükümleri gereği yıktırılmasına, yapılacak ihale ve tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak, Belediyemiz Encümenimize yetki verilmesi; Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2015/1-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi” Projesinde kalan kredi miktarını kullanım talebimize yönelik her türlü iş ve işlemi yapmaya, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi, Belediye Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

ŞUBAT 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.02.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Kemal ERAT                                                                                                                 

2015/2-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, Belediyemiz hizmetlerinde  kullanılmak üzere ihtiyaç olan 2 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici  İş makinesi, 1 Adet Mini Asfalt silindir İş makinesi ile 1 Adet kazıcı yükleyici kırıcısının, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.cu maddesi gereğince  Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına. İller Bankası A.Ş’nden 412.000,00TL.(Dörtyüzonikibin Türklirası) (K.D.V.dahil) 36 ay vadeli alınacak taşıt kredisi ile gerçekleşmesine, kredi geri ödeme taksitlerinin İller Bankasınca hazırlanan Genel kredi sözleşmesi, mevduat rehin sözleşmesi ve matbu evraklar çerçevesinde Belediyemizin tüm gelirleri ile yasal paylardan karşılanmasına bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda,   5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince  Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi, meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle 03.02.2015 tarihinde karar verildi.

 

2015/2-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi kadro ihdas cetvellerinde belirlenen memur kadrolarımıza 7 adet, işçi kadrolarımıza 4 adet yeni kadro ihdası yapılmasının 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinde yapılan değişikliğin,5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN,Muhitin Nurettin ÇÖLLÜ, Ridvan AKKAYA, Mehmet SEYMEN’in 4  çekimser, Tülay AYAR’ın 1 red  oyu ile diğer üyelerin 10 kabul oyu,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/2-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 31292642-7465 sayılı yazılarına istinaden “ Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı” ve eki Disiplin Amirleri Çizelgesine uygun olarak belediyemize ait “ Çan Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri Çizelgesi  Belediye Başkanlığınca 6 maddeden oluşarak hazırlanmış olup Çan Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Yönetmelik ekinin Mahalli Gazete de ilan ettirilerek, ilanından sonra yürürlüğe konulmasına. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 134. maddesine istinaden 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

2015/2-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz genelinde yapılan plan tadilatları ve revizyonlar 1/1000 ölçekli yapıldığından, üst ölçekli planlar ile aralarında uyuşmazlık olduğundan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ihtiyaç duyulmuş olup, plan müellifi Ebu Bekir Sıddık ŞEKERCİ tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar  planının kabul edilmesi teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın diğer üyelerin 14 evet oyu ile  İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

MART 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.03.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Habil DÖNMEZ, Tülay AYAR                                                                                                                  

2015/3-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz genelinde yapılan plan tadilatları ve revizyonlar 1/1000 ölçekli İmar paftalarında yapıldığından,1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumlu hale gelmesi gerekmekte olup, 1/5000 ölçekli nazım ihtiyaç duyulmuştur. Plan müellifi Ebu Bekir Sıdık ŞEKERCİ  tarafından hazırlanan nazım imar planı revizyonu komisyonun görüşüne sunulmuş olup, bahse konu olan 1/5000 ölçekli revizyon  nazım imar planının ihtiyaç olduğu ve plan müellifi Ebu Bekir Sıddık ŞEKERCİ’nin olumlu görüş verdiğinden, İmar komisyonu yapılan işlemin nazım imar plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşüyle 3194 Sayılı İmar Kanunun’un 8. ve plan yapımına ait esaslar yönetmeliğinin 20. ve 27. maddelerine istinaden plan değişikliğinin yapılması Belediye Meclisinin görüşüne sunularak yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 4 çekimser oyuna karşı diğer üyelerin 10 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/3-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Gelir Bütçe kalemine 2015 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 26. maddesi Su Ücretleri Tarifesine maddeler halinde ek madde olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2015/3-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesine borcu olup,vefat eden mükelleflerin 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 18.nci maddesinin (h) bendi gereği Belediye Meclisine sunularak;1-merhum Ömer ÇÖLLÜ’ye ait borcu anapara + faiz;2-merhum Salih ÖZTÜRK’e  ait  borcu anapara + faiz;3-merhum Gülten UYAR’a  ait  borcu anapara + faiz;4-merhum İbrahim Nejat ÇULHA’ya  ait  borcu anapara + faiz;5-merhum Mustafa İBİŞ’e ait  borcu anapara + faiz; 6-merhum Mehmet Metin YAVUZ’a  ait  borcu anapara + faiz;7-merhum Hakan ARSLAN’a ait  borcu anapara + faiz; 8-merhum Mehmet BABA’ya  ait  borcu anapara + faiz;9-merhum Ersin ÖZKAN’a  ait  borcu anapara + faiz  olmak üzere merhumların Belediyemize ait bütün borçlarının kaldırılmasına, Belediye Meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 Evet oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi  gereğince oyçokluğuyla karar verildi

 

 

2015/3-16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı işinde yapımı aciliyet gerektiren ve mevcut ihale sözleşmesi kapsamında olmayıp İlbank A.Ş. tarafından 21.10.2014 tarihinde onaylanan 2. Etap kanalizasyon, yağmursuyu şebeke hatları projesinde bulunan bazı hatların mevcut ihale sözleşmesi kapsamında yapılmasına karar verilmesi, aciliyet gerektirmeyen bölgelerdeki kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarının bu ihale sözleşmesi kapsamında yapılmasının iptal edilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi hükümleri gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesi Belediye Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

NİSAN 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :07.04.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Sadi YAĞLI                                                                                                                   

2015/4-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 42 sayfadan ibaret olan 2014 Mali yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Tülan AYAR, Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Mehmet SEYMEN ve Ridvan AKKAYA’nın 5 çekimser oyu ve diğer üyelerin 10 kabul oyu ile Faaliyet Raporunun KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

.

2015/4-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Salih KAHRAMAN ve Hüseyin YILDIRIM‘ın almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2015/4-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Mehmet SEDEF, Habil DÖNMEZ, Şevki DEMİR Muhalefet Partisi MHP ‘den Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2015/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Ramazan BAL, Kemal ERAT, Hüseyin YILDIRIM, Yeşim BAYRAM ve Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2015/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2014 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 13.02.2015 tarihli 16 madde, 14 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2015/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 1-) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE İMAR HİZMETLERİNDEN 

                     ALINACAK ÜCRETLER (KDV HARİÇ)

 

                18-İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti(Parsel Başına) :15,00TL

 

                19-Sosyal ve Teknik Donatı Alanları Ücreti (59199/7 KDV Alınmayacak):

 

Çan Belediyesi Gelir Bütçe kalemine yukarıda maddeler halinde yazılı olan ücretlerin, 2015 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 1. maddesi olan“ 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre İmar Hizmetlerinden Alınacak Ücretler” maddesine 18 ve 19 ek madde olarak eklenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2015/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 20.05.2014 tarih ve 2014/6-38 Sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19-L-III ve 19-L-IV Paftalarında yapılan uygulama imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 2015/3-13 sayılı kararı ile yapılan plan  değişiklikleri birbirine bağlantılı olduğundan, Çanakkale İdare Mahkemesinin Esas No:2014/889 ve Karar No:2015/193 sayılı kararı ile İmar Planı tadilatları iptal edilmiştir. Çanakkale İdare Mahkemesinin Kararı ve  Askı süresinde yapılan itiraz dilekçesi meclisimize sunulmuş olup, Belediye Meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; yapılan plan değişikliklerinin İPTALİNE; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

2015/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçe sınırlarımız dâhilinde yürürlükte  olan Uygulama İmar Plan notlarımıza ilave olarak hazırlanan plan notu asansörler hakkında olup, Asansörler İmar durumu 3 katlı ve parsel alanı 500m2 den küçük parsellerde asansör boşluğu bırakılma zorunluluğu aranmaz.4 katlı ve taban alanı 75m2 küçük parsellerde engellilerin ulaşabileceği noktada yapılmak üzere en az asansör boşluğu ölçüsü 1,5m.X1,5m. ebatlarından, diğer yerlerde ise asansör kova boşluğunun dar kenarı 1,5m.’den, alanı 3m2’den küçük olamaz şeklindeki asansörler plan notunun Uygulama İmar Planına ilave edilmesi teklifi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Genel Hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmayan hususları kapsayacak şekilde, hak kayıplarına sebebiyet vermemek üzere asansörler hakkındaki plan notunun görüşülmek üzere Belediye Meclisimize sunulması neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde uygulama imar planlarımız ihtiyaçlara cevap vermediğinden uygulamalarda problem yaşanmaktadır. Yapılaşması halen devam eden Kocabaş Çayı ve kollarının, Arıtma binasının, arıtmaya giden kollektör hatlarının ve çift şeritli Çan-Biga yolunun planlarda görülmediği, yeni yerleşim yerleri ve sosyal donatı alanlarına ihtiyacımız olduğundan planlarda revizyona ihtiyaç duyulmuştur.

Kanun ve  yönetmelikler  doğrultusunda  İstiklal  Mahallesinde  19-M-1,  20-M-3,   20-M-2, 20-M-4, 20-N-4 paftalarında 1/1000 ölçekli imar planı ile ilçemiz genelinde 1/5000 ölçekli nazım imar  planının yaptırılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun’un 8.maddesine istinaden, Belediye Meclisinin görüşüne sunularak yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyuna karşı diğer üyelerin 11 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2015/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Kale Halk Dansları ve Kale Müzik Topluluğu ekibinin başında bulunacak olan görevli belediye personeli, görevli meclis üyelerinin tespiti hususunda Belediye Başkanımız Sayın Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ve festivale katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretler, vergi ve harç giderleri vb.) her türlü giderlerin belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması teklifi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu,  5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MAYIS 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :05.05.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Ridvan AKKAYA, Tülay AYAR                                                                                                              

2015/5-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2014 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/5-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçe sınırlarımız dâhilinde yürürlükte olan Uygulama İmar Plan notlarımıza ilave olarak hazırlanan plan notu asansörler hakkında olup, Asansörler İmar durumu 3 katlı ve parsel alanı 500m2 den küçük parsellerde asansör boşluğu bırakılma zorunluluğu aranmaz.4 katlı ve taban alanı 75m2’den küçük parsellerde engellilerin ulaşabileceği noktada yapılmak üzere en az asansör boşluğu ölçüsü 1,5m.X 1,5m. ebatlarından, diğer yerlerde ise asansör kova boşluğunun dar kenarı 1,5m.’den alanı 3m2’den küçük olamaz şeklindeki asansörler plan notunun Uygulama İmar Planına ilave edilmesi teklifi İmar Komisyonumuzca incelenmesi neticesinde ; Nazım İmar Plan ana kararlarını ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Planına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddelerine istinaden, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Genel Hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmayan hususları kapsayacak şekilde, hak kayıplarına sebebiyet vermemek üzere asansörler hakkındaki plan notunu komisyonumuzca plan müellifinin de uygun görüşüyle plan notu eklenmesi, Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/5-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın ihtiyaçlara cevap vermediğinden yeni yapılan Kocabaş Çayının ıslahı ve arıtmaya giden kolektör hattının mevcut hali paftalarda olamadığımdan bu yapılaşmaların uygulama planlarımıza rastlayan paftalarda 19-M-I, 20-M-III, 20-M-II, 20-M-IV, 20-N-IV paftalarında revizyona gidilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11755,1 pin numarası ile alınarak işe başlanılmış olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar  planı revizyonu değişikliği  teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 İlçemiz genelinde 1/5000 ölçekli plan revizyonu plan müellifi   Ebubekir Sıdık ŞEKERCİ tarafından hazırlanmış olup, plan hiyerarşisini ortadan kaldırmak için 1/1000 ile 1/5000 ölçekli planların uyum içerisinde olması için planların yenilenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11750,1 pin numarası ile alınarak işe başlanılmış olup, 1/5000 ölçekli uygulama imar  planı revizyonu değişikliği  teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/5-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde dolu bulunan Zabıta Kadrolarında görev yapan 1 adet Zabıta Amiri, 5 adet Zabıta Memuru, 1 adet Zabıta Komiser Yrd. İşgal ettikleri kadroların derecelerinin müktesepleri ile uygun hale getirmek amacıyla düzenlenen “DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ CETVELİ” Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/5-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Üyesi olduğumuz, Biga,Çan,Yenice ve Çevresi (Çanakkale) Katı Atık Yönetim Birliği Grup Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı İşi” nde kullanılmak üzere hissemize düşen 2.579.701,33 TL (İkimilyonbeşyüzyetmişdokuzbinyediyüzbirTLotuzüç KRŞ)   miktarı kadar İller Bankası A.Ş.nden  kredi kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68 nci Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman KUZU’nun  yetkilendirilmesi Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince  oybirliğiyle karar verilmiştir.

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

HAZİRAN 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :02.06.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ                                                                                                                

2015/6-33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         İmar Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz İstiklal Mahallesi 19-M-I, 20-M-III, 20-M-II, 20-M-IV ve 20-N-IV paftalarındaki 1/1000 ölçekli revize planlar incelenmiş olup, pafta sayısının fazla olması ve plan yapılan alanların geniş ölçekte olması nedeniyle komisyonumuz değerlendirmesini tamamlayamamıştır. Bu sebeple bir sonraki imar komisyonu toplantısına kadar plan revizyonlarının incelenmesine devam edilmesine karar verildiğinden, teklifin Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın diğer üyelerin 14 kabul oyu, tekrar İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/6-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Komisyonumuza havale edilen nazım imar planı revizyonu incelenmiş olup, incelenmesi gereken 1/1000 ölçekli revizyon imar planları ile uyumlu olması gerektiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun da bir sonraki imar komisyonu toplantısında değerlendirilmek üzere görüşülmesine oy birliği ile karar verildiğinden, kararın Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; tekrar İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/6-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 3.500.000,00TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) (faiz dahil) gayri nakdi kredi kullanılmasına 5393Sayılı Belediye Kanunun 68 nci Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’nun  yetkilendirilmesi Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince  oyçokluğuyla karar verilmiştir.

2015/6-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/o, 60/k maddelerine uygun olarak hazırlanan Çan Belediyesi Bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tanıtım giderleri yönetmeliği, Belediye Meclisimizin 07.07.2009 tarih ve 2009/7-54 sayılı karar nosu ile yürürlüğe girmiş olup, 7. maddesine g ( İlçemizdeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak ) ve  h ( ilçemizde kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve sağlık kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak ) bentlerinin ilave edilmesinin Belediye Meclis Üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

TEMMUZ 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :07.07.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Sadi YAĞLI

                                                                                        

2015/7-37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planlarında 19M-1, 20M-3, 20M-2, 20M-4, 20N-4 paftaların da  revizyon yapılması kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11755,1 PIN numarası ile işlem başlatılmış ve  imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonumuzun, İmar Planı Revizyonu ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddelerine istinaden plan değişikliğinin yapılması Belediye Meclisinin görüşüne sunularak yapılan açık oylama neticesinde; tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle  karar verildi.

 

2015/7-38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz genelinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11750,1 PIN numarası ile işlem başlatılmış ve  imar komisyonuna havale edilmiştir.

            Fakat 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu birbirine uyumlu olması gerektiğinden Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 2015/6-34 sayılı gündeminde karar alınarak bir sonraki mecliste değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonumuzun, İmar Planı Revizyonu ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşü ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddelerine istinaden plan değişikliğinin yapılması Belediye Meclisinin görüşüne sunularak yapılan açık oylama neticesinde; tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle  karar verildi.

 

2015/7-39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde 19L-II onaylı imar paftamızda bulunan 127 ada da arka bahçe çekme mesafeleri ile ilgili plan tadilatı yapılması 22.06.2015 tarihli dilekçe ile  talep edilmektedir.

            Bu itibarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinden alınan 12964,1 PİN’e göre işlem başlatılmış olup, bahse konu olan yer 5393 Belediye Kanununun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilatı teklifi görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmuştur. Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyları, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/7-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi, Ada 133, Parsel  4’te bulunan  gayrimenkul üzerine sekiz katlı betonarme Termal Otel olarak  yapılmış olan, Çan Belediyesi Oskot İşletmesi adı altında faaliyet gösteren 4 Yıldızlı Termal Otel & SPA  işyerinin 10 yıl süre ile  kiraya verilebilmesi, satışının yapılabilmesi için  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda  yerli ve yabancı isteklilerinde ihaleye katılabilmeleri hususunun;

 Bahse konu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (e)  bendi gereği Belediye meclisimizin görüşüne sunularak; meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde, Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyuna karşı diğer üyelerin 14 evet oyu ile yerli ve yabancı isteklilere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi veya satışının yapılabilmesi için  Encümene yetki verilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

           BAŞKAN                                   KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Salih KAHRAMAN              Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EYLÜL 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :01.09.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:      

                                                                     

2015/9-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemizin 1/25000 ölçekli harita üzerinde işaretlenmiş olan Mücavir alan sahamızın bitişiğinde bulunan Yaya Köyü arazisinin bir kısmının Mücavir Alan olarak belirlenmesi 3194 Sayılı İmar Kanunun 45. maddesi gereğince Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/9-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Malmüdürlüğünün 28.05.2015 tarih ve 31653861-000-204 sayılı yazısı ile talep edilen, 2981/3290/3366 sayılı Kanuna göre ıslah imar planının 20-21-22-23 ve 24. maddeleri dikkate alınarak hazırlanılmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi ile Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20.ve 27. maddelerine göre1/1000 ölçekli 18L-II ve 18M-1 uygulama imar planında 613 ada,455 parselde ıslah imar planı yaptırılması teklifi, Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Tülay AYAR 5 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile ;Islah İmar Planının yaptırılmasının KABULÜNE; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/9-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 Bakanlar Kurulunun 2006/10265 Sayılı kararı ile yürürlüğe konan“ İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte” belirlenen sayının altına düşünceye kadar boşalan Sürekli İşçi Kadroları iptal edileceğinden, emeklilik sebebiyle boşalan 1 adet Sürekli İşçi Kadrosunun iptal edilerek, 80 adet Sürekli İşçi Kadrosuna düşürülmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla  karar verildi.

 

 

 

 

2015/9-49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ      

 

İlçemizin gün geçtikçe büyüyerek gelişmesinden dolayı, Belediyemizin daha iyi hizmet verebilmek,halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek,eğitim esaslarında onlara yol gösterebilmek, sosyal ve kültürel yapısını incelemede yön verebilmek amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri gereğince Belediyemizde boş bulunan Eğitmen kadrosunda 2015 yılı için tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 1.800,00TL olarak ödenmesine ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ek ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere sözleşme yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Mehmet SEYMEN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Tülay AYAR’ın 5 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla  karar verildi.

2015/9-50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

Çan Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatının %8,62 lik iş artışı içerisinde kalan ilave imalatları ile birlikte yapımı devam etmektedir. 23.03.2015 tarihinde imzalanan EK-Alt Kredi Anlaşması Çerçevesinde, 19.02.2013 tarihli ihale ile yapılacak işler haricinde ilave proje ihtiyacı kalmadığından, 18.02.2012 tarihinde Belediyemizce imzalanan 6 nolu Alt Kredi Anlaşmasından kalan kredi tutarının iptal edilmesinin KABULÜNE; Ridvan AKKAYA’nın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince  oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/9-51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

İlçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde Çan Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından pafta : İ 17 – B – 10 – C – 1 – D’de 1/5000 ölçekli nazım plan ve 1/1000 ölçekli uygulama plan yapımı için müracaat edilmiş olup,

Yukarıda bahse konu meclisimizin görüşüne sunularak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince plan yapımının KABULÜNE ; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

BAŞKAN                                  KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

Belediye Başkanı                              Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

EKİM 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.10.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Ekim Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Ridvan AKKAYA

                                                                     

2015/10-52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19-L-IV paftada Uygulama İmar Planında yapılacak plan değişikliği ile ilgili olarak plan bütünlüğünü koruma adına 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması gerektiğinden;

 

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 11750,2 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/10-53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19-L-IV pafta, 119 ada da park alanı olarak görülen alanda plan tadilatı yapılması gerektiğinden;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 5380,3 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, Plan değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

2015/10-54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 2015/9-51 sayı ile alınan karar doğrultusunda ilçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde H17-c-25-a-4-d,25-a-1-d,25-a-4-a,24-c-2-b,24-b-3-c,24-b-2-c,24-c-2-a,24-b-3-b,24-b-3-d 1/1000 ölçekli uygulama imar planları şehir plancısı Levent ÇETİN tarafından hazırlanmıştır.

            Bahse konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 15045 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planları yaptırılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2015/10-55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ      

 

Çan Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 2015/9-51 sayı ile alınan karar doğrultusunda ilçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde H17-c-24-b, H17-c-24-c, H17-c-25-a 1/5000 ölçekli nazım imar planları şehir plancısı Levent ÇETİN tarafından hazırlanmıştır.

            Bahse konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 15048 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, 1/5000 ölçekli uygulamalı İmar Planları yaptırılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/10-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

Belediyemizin 2015-2016 mali yılları içerisinde yapım işleri devam eden  beton parke yol yapımı, sıcak asfalt yol yapımı, düğün salonu yapımı, park ve bahçe yapım yatırım hizmetlerinde kullanılmak üzere, hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için, İller Bankası A.Ş.ten teminat  mektubu karşılığı kamu veya özel bankalardan ihtiyaç durumuna göre belli dönemler halinde kullanılmak üzere Faiz hariç 10.000.000,00 TL. (OnmilyonTL) uzun vadeli nakit karşılığı kredi kullanmak istiyoruz.

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendi gereğince 2014 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabına göre gerçekleşen gelirimiz 32.207.845,80TL dir. 2015 Mali yılı yeniden değerlendirme oranı % 10,11 olarak belirlenmiştir. Yeniden değerlendirme oranına göre 3.256.213,21TL arttırılmış olup toplam gelirimiz 35.464.059,01TL olarak belirlenmiştir. Bütçenin borçlanma sınırı % 10’u 3.546.405,90TL’dir. Bu durumdan dolayı yapacağımız yatırımlarla borçlanma sınırını aşacağımız öngörülmektedir.

            Yukarıda belirtmiş olduğumuz hizmetlerin aksamaması amacı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68 nci Maddesinin (e) bendi gereği İçişleri Bakanlığından borçlanma izninin alınması hususunu Belediye Meclisince görüşülerek, Meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu,diğer üyelerin 12 kabul oyu ile İçişleri Bakanlığından borçlanma izninin alınmasının KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

2015/10-57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19-L-IV pafta, 119 ada, 90 ve 94 nolu parsellerde yapılacak olan plan değişikliği ile ilgili olarak plan bütünlüğünü koruma adına 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması gerektiğinden;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 11750,3 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, Plan değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Tülay AYAR’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/10-58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada da, 90 ve 94 nolu parseller 19L-4 Uygulamalı İmar Planımızda bitişik nizam 5 kat görülmektedir. Bu bağlamda adada ki yapılaşmalar günümüz koşullarında ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı plan tadilatı yapılması istemektedir.

            Bahse konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 5380,4 PİN numarası alınarak işlem başlatılmış olup, Plan değişikliği yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2015/10-59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

Çan Huban Kadınlar Kalesi Derneği, sosyal ve kültürel yardımlaşma platformları oluşturma anlamında, dernekle aynı vizyona sahip STK, dernekler, kurum ve kuruluşlar ile tanışmak, temas etmek, takip etmek ve karşılıklı ziyaretler temelinde ortak projeler üretip hayata geçirmek için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenmeyi planlamaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde Makedonya’nın Ohri kentinde yaşayan soydaşlarımızla tanışmak ve yardımlaşma dernekleri ile iletişime geçmek için 29.10.2015 – 31.10.2015 tarihleri arasında dernek üyeleriyle birlikte Ohri kentine bir gezi yapılması düşünülmüştür.

            Çan Huban Kadınlar Kalesi Derneği’nin başında bulunacak olan görevli belediye personeli, görevli meclis üyelerinin tespiti hususunda; Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ve programa katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri vb.) her türlü giderlerin belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyuna karşın diğer üyelerin 12 Evet oylarıyla uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

BAŞKAN                                  KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

Belediye Başkanı                              Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

KASIM 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.11.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üyeler:       Ridvan AKKAYA, Tülay AYAR

                                                                     

2015/11-60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle  karar verildi.

 

2015/11-61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 130,00 TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/11-62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2016 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178.maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2015/11-63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ      

Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın 03.11.2015 tarihli önergesi ile gündemin 4. maddesi 2016 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2015 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 17.11.2015 Salı günü saat 18.30’ da yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/11-64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

2016 Mali Yılı gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın  03.11.2015 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2016 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2015 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 17.11.2015 Salı günü saat 18:30’da yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/11-65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

İmar Komisyonumuz 23.10.2015 tarihinde toplanarak, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin bölgede konuta ihtiyaç olduğu ve yapılacak plan değişikliği ile ilgili plan müellifinin uygun görüşüne istinaden plan değişikliğinin yapılması, Nazım İmar Plan ana kararlarını ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan tadilat teklifinin Meclisimizin görüşüne sunularak,  3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile 1/5000 ölçekli Plan değişikliği teklifinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/11-66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 İmar Komisyonumuz 23.10.2015 tarihinde toplanarak, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin bölgede konuta ihtiyaç olduğundan ve yapılan plan değişikli ile ilgili olarak kaldırılan yeşil alanın yerine eş değer büyüklükte yeni yeşil alan gösterildiğinden plan müellifinin uygun görüşünün olması nedeniyle, komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 19L-IV paftadaki yeşil alanın konut alanına, kaldırılan yeşil alanın 19L-III paftasına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin Nazım İmar Plan ana kararlarını ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan tadilat teklifinin Meclisimizin görüşüne sunularak,  3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile 1/1000 ölçekli Plan değişikliği teklifinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/11-67 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ       

 

İlçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde yapılacak H17-c-25-a-4-d,25-a-1-d,25-a-4-a,24-c-2-b,24-b-3-c,24-b-2-c,24-c-2-a,24-b-3-b,24-b-3-d uygulama imar planları için Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 2015/10-54 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli nazım imar planı yapımı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 15045 PIN numarası ile işlem başlatılarak meclisimizce imar komisyonuna havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.10.2015 tarihinde toplanarak, ilçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde yapılacak planlarla ilgili bölgedeki mücavir alan sınırlarımız içerisinde bulunan termik santrali kül havuzunun, kül sahası planına ihtiyaç duyulduğundan 1/1000 ölçekli plan yapımı için ilgili kurumların ve plan müellifinin uygun görüşlerinin olması nedeniyle, plan yapımı teklifi meclisin görüşüne sunularak,  3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde; 1/1000 ölçekli Plan yapımları teklifinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/11-68 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ  

  

İlçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde H17-c-24-b,  H17-c-24-c,  H17-c-25-a nazım imar planı yapımı için Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 15048 PIN numarası ile işlem başlatılarak Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 2015/10-55 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı kararı alınarak imar komisyonuna havale edilmiştir.

            İmar  Komisyonumuz 23.10.2015 tarihinde toplanarak, ilçemiz Yaya Köyü Taştepe Mevkiinde yapılacak planlarda bu bölgede yeni kurulan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş tarafından yapımı devam eden Termik Santralin, mücavir alan sınırlarımızın içinde kalan termik santrali kül sahasının 1/5000 ölçekli Nazım imar planına ihtiyaç duyulduğundan, ilgili kurumların görüşlerinin de alınarak,  Şehir Plancısı Levent ÇETİN tarafından hazırlandığı görülmüş olan, 1/5000 nazım plan yapımı teklifi meclisin görüşüne sunularak,  3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım plan yapımı teklifinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

   

2015/11-69 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ  

  

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19-L-IV pafta, 119 ada, 90 ve 94 nolu parsellerde, Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 2015/10-57 sayılı kararı ile plan tadilatı kararı alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınan 11750,3 PIN numarası ile işlem başlatılarak meclisimizce imar komisyonuna havale edilmiştir.

            İmar Komisyonumuz 23.10.2015 tarihinde toplanarak, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19-L-IV pafta, 119 ada, 90 ve 94 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılacak plan değişikliğinin, şehir plancısının hazırlamış olduğu uygun görüşe ve plana göre herhangi bir sakınca olmadığından,  Nazım İmar Plan ana kararlarını ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından nazım plan tadilat teklifi meclisin görüşüne sunularak, 3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu ile 1/5000  Plan tadilatı teklifinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/11-70 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ    

 

İmar Komisyonumuz 23.10.2015 tarihinde toplanarak, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19-L-IV pafta, 119 ada, 90 ve 94 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında yapılacak değişikliğin, bu bölgede toplu konut alanlarının çok olduğu bu nedenle ticari bölgeye ihtiyaç olduğundan bu ada da yapılan bitişik nizam 5 kata ticari bölge eklendiği yapılan bu değişikliğin plan müellifinin uygun görüşü olması nedeniyle, Nazım İmar Plan ana kararlarını ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından,1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tadilatının yapılması teklifi meclisin görüşüne sunularak,3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ile Mehmet SEYMEN’in 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile 1/1000  Plan tadilatı teklifinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/11-71 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ    

 

Madde 1-3194 Sayılı İmar Kanuna Göre İmar Hizmetlerinden Alınacak Ücretler (KDV Hariç)

            20- Tevhid ve İfraz Ücreti m2 sinden                    : 4,50TL

 

                  ( Mücavir alan sınırları içerisinde köy yerleşik alan ve gelişme alanları dışında bulunan İmar Planlarında Enerji Üretim Alanı, fabrika alanı, depolama alanı, vb. gibi alanlarında kalan yerlerde m2 başı Tevhid ve İfraz ücreti alınması)

Çan Belediyesi Gelir Bütçe kalemine yukarıda madde halinde yazılı olan ücretin, 2015 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 1. maddesi olan 3194 Sayılı İmar Kanuna Göre İmar Hizmetlerinden Alınacak Ücretler tarifesine 20. madde halinde ek madde olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/11-72 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ    

 

İlçemizin İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok, Zemin Kat, No:5 adresinde faaliyette bulunan “ÇAN MEDYA GRUBU RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş.” adına Şirket Yetkilisi Havva TÜRKAN’nın Belediye Başkanlığımıza sunmuş olduğu 03.11.2015 tarihli dilekçesine istinaden; Şirket hisselerinin bedelsiz devri ile ilgili olarak herhangi bir ön şart ve talep öngörülmeden Belediyemize devir edilmesi talep edilmektedir.

            Danıştay Sekizinci Dairesinin 05.03.2010 tarih ve E:2008/4976, K:2010/1108 sayılı kararı gereği, “İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyeler ile bunların kurmuş oldukları birliklerin kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmek suretiyle hissedar olmaları veya mevcut bir şirketin hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralınması halinde 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26.Maddesine göre Bakanlar Kurulu izni alınmasına gerek olmadığı” sonucuna varıldığından bu bağlamda Belediye Meclisinden hibe şartlarının kabulü ile karar alınmasına ayrıca gerek bulunmamaktadır.

            Bu konuyla ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun”Belediye Başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38. Maddesinin (l) Bendi gereğince Belediye Başkanınca ivazsız bağışın kabul edilmesi yeterli olacağından, konuyla ilgili işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanımız Dr.Abdurrahman KUZU’ya yetki verilmesine şirketin devir alınabilmesi için yapılabilecek giderlerin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ve bu şirketin tüm hisselerinin bedelsiz hibe yolu ile Çan Belediyesine devri konusunda, şirketin herhangi bir borcu olmamak kaydı ile devrinin  yapılmasının Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ile Mehmet SEYMEN ile Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

BAŞKAN                                  KÂTİP                                 KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

 

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :17.11.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

 

Toplantıya Katılmayan Üye:Sadi YAĞLI, Mehmet SEYMEN, Tülay AYAR

 

2015/12-73 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak, Çan Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 50.000.000,00TL Gider Bütçesinin de 60.000.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur Suyu, Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi yapımı, yol yapımı, Çevre düzenlemesi ve Park-Bahçe yapım işleri Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyesi Hilmi ÇETİN ile Ridvan AKKAYA’nın 2 ret oyuna karşın, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyesi Ridvan AKKAYA’nın 1 ret oyuna karşın, diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla kabul edildi.

 

2015/12-74 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediye 2016 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi ile vergi ve Harç gelirleri tarifesi Komisyondan geldiği şekilde aynen, 5393 Sayılı Belediye kanunun 62. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B bendi ile 97.maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak;

 

A-Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclis Üyesi Ridvan AKKAYA’nın 1 ret oyuna karşı diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

B-Vergi ve Harç gelirleri tarifesi için, ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr.Abdurrahman KUZU                   Salih KAHRAMAN              Şevki DEMİR

     Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

Belediye Başkanı                              Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

ARALIK 2015 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :01.12.2015 Salı günü saat 18.30

                                                Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Mehmet SEYMEN

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Habil DÖNMEZ, Ridvan AKKAYA

                                                Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ                                                                                                                        

2015/13-75 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 2 adet otobüs ile 1 adet tankerin 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi gereği Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden bedelsiz ve bağış olarak Belediyemiz bünyesine alınmasına, her türlü kullanım, bakım, onarım, yakıt, zorunlu trafik sigortası, harç vb. giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (I) bendi ile aynı kanunun 18.maddesinin (g) bentleri gereğince, yukarıda adı geçen araçların Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 6 ay süre ile tahsisinin kabulüne ve protokol süreleri bitiminde de bedelsiz ve bağış olarak alınması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2015/13-76 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve E.10275285 sayılı yazısında talep edilen; İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 274 ada, 353 nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli 18L-II onaylı imar paftasında “Temel Eğitim Alanında” plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

2015/13-77 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde 274 ada, 353 nolu parselin bulunduğu 1/1000 ölçekli 18L-II imar planı, İstiklal Mahallesinde 76 ada, 15 ve 93 parselin bulunduğu 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20M-IV 1/1000 ölçekli imar planı, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün Çan-Biga Karayolu projesine uygun olarak yapılacak olan 20N-IV 1/1000 ölçekli imar paftalarında yapılacak olan plan tadilatları + ilave imar planlarını kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2015/13-78 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Başkanlığımıza verilen 07.10.2015 tarih ve 1625-1626 Sayılı dilekçelere istinaden, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün Çan – Biga Karayolu projesine göre 1/1000 ölçekli 20N-IV imar paftamızda plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2015/13-79 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve E.11016991 sayılı yazısı ile Çanakkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 25.11.2015 tarih ve E.206 sayılı yazılarına istinaden, İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 76 ada, 93 parsel de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine ve 76 ada, 15 nolu taşınmaz da İl Sağlık Müdürlüğünün talebi ile 1/1000 ölçekli 20M-I, 20M-II, 20M-III, 20M-IV paftalarında ilave İmar planı ve plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu ile İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/13-80 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 2015/9-47 Sayılı alınan kararın düzeltilmesi: 

Çan Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 28.05.2015 tarih ve 31653861-000-204 sayılı yazısı ile talep edilen, İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesi Karadutlar mevkii 613 ada,455 parsel (Eski 301 ada,19 parsel) 1475,01 M2’lik  taşınmaza ait 4(dört) adet  tapu tahsis belgesi mevcut olup,2981/3290/3366 sayılı Kanunlar gereği hak sahiplerine devredilebilmesi için, yukarıdaki ilgili parsellere ait ıslah imar planı yaptırılması şartı bulunmaktadır.

Bu itibarla,2981/3290/3366 sayılı Kanuna göre ıslah imar planının 20-21-22-23 ve 24. maddeleri dikkate alınarak hazırlanılmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi ile Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20.ve 27. maddelerine göre1/1000 ölçekli 18L-II ve 18M-1 uygulama imar planın 613 ada,455 parselde ıslah imar planı olarak onaylanması teklifi, Belediye Meclis Üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde;Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyu ile ;Islah İmar Planı olarak onaylanmasının KABULÜNE; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2015/13-81 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 ölçekli 19L-IV Onaylı İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan plan değişiklikleri için Belediye Meclisimizin 03.11.2015 tarihli 1/1000 plan için 2015/11-70, 2015/11-66 sayılı kararları ile 1/5000 planı için 2015/11-65, 2015/11-69 sayılı kararlarına 1 (bir) aylık askı süresi içerisinde 1 (bir) adet itiraz dilekçesi verilmiş olup, yapılan plan değişiklerinin iptali talep edilmiştir.

Belediyemize plan değişikliğinin iptali için verilen itiraz dilekçesi Meclisimizin görüşüne sunularak, Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; plan değişikliği iptal talebinin REDDİNE; Hilmi ÇETİN, Mehmet SEYMEN ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyları, diğer üyelerin 10 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

2014 YILI

OCAK 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :07.01.2014 Salı günü saat 18.30

                                               Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Engin DURAN, İsmail AÇIKGÖZ

 

2014/1–1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ 

2014 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Parti’den Davut TEKNE, Salih KAHRAMAN, Mücahit KARACA’ nın, Muhalefet Partisi CHP’den Sami KIRMIŞ ve Muhalefet Partisi MHP’den İsmail AÇIKGÖZ’ ün almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2014/1–2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 yılı içinde 2013 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 75.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 150,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN’ in 1 çekimser oyları ile diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/1–3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/1–4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde ki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Kültürel, Sportif, Ekonomik açıdan halkımıza katkı sağlamak ve iç turizmi canlandırmak amacı ile ilçemizde faaliyet gösteren Yeni Çan Spor Kulübü adına dışarıdan gelen ağır vasıta araçlar için otopark yeri tahsis edilmesi ve otopark ücreti alması 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. ve 75. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK’ in 2 çekimser oyları ile diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2014/1–5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde 2013 yılı içinde Avukat, Veteriner, Tekniker, Kadrosunda tam zamanlı ve kısmi zamanlı hizmet sözleşmesi ile çalışan personellerin 2014 yılında da çalıştırılması için sözleşmelerinin yenilenmesi ve sözleşme ücretlerine mevzuat uyarınca artış yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimiz arasında işaretle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

 

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

ŞUBAT 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.02.2014 Salı günü saat 18.30

                                               Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:Sami KIRMIŞ,Engin DURAN,Hulusi ÖZÇELİK

 

2014/2–6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizce yapımı tamamlanan Çan Belediyesi Termal Otelinin faaliyete geçebilmesi için Oskot işletmesinin altında faaliyette bulunacak Termal otelin, adının “ OSKOT İŞLETMESİ TERMAL OTELİ” adı verilerek hizmete geçirilmesi ve Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Reyhan AKGÜN, Hilmi ÇETİN, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 3 red oyu, Süleyman OLGUN’un 1 çekimser oyu ile diğer üyelerin 9 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2014/2–7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19LII onaylı İmar planında Ada:64, Parsel:36’da kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam (Konut+Ticaret) 5 katlı alan Riskli Yapı tespiti yapılarak bina mal sahiplerince yıkılmış olup, onaylı imar planında bina mevcut olduğundan çıkmaz sokak görünümünde bir alan oluşturulduğu görüldüğünden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN’ün 1 çekimser oyu ve diğer üyelerin 12 kabul oyları ile İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2014/2–8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ 

Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Çan Belediyesi Oskot Termal Otel İşletmesi 21 Şubat 2014 tarihinden itibaren faaliyete geçeceğinden Çan Belediyesi Gelir Bütçe kalemine 2014 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine 41. madde olarak Termal Otel Gelir Ücret Tarifesinin maddeler halinde eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN, Hilmi ÇETİN, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 3 çekimser oyu ve diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/2–9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Termal Otelinde 2014 yılı içinde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmesiyle Uzman Tabip Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ve net ücretinin 1.400,00TL olarak belirlenmesinin Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN, Hilmi ÇETİN, İsmail AÇIKGÖZ ’ün 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MART 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.03.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Engin DURAN

 

2014/3–10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 19-L-II Pafta, 64 Ada ve 36 Parseldeki plan tadilatı 26.02.2014 tarihinde İmar Komisyonunca incelenmiş olup, Plan Müellifince hazırlanan plan tadilatı ve Raporunun ıslak imzalı olmadığı toplantıya Katılan Komisyon üyeleri tarafından görülerek,  konunun bir sonraki İmar Komisyonunda görüşülmesi için ortak karar alınmış olup, Meclise sunulmuştur. Plan değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/3–11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Gelir Bütçe kalemine tablolarda yazılı olan ücretlerin, 2014 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 41. maddesi Termal Otel Gelir Ücret Tarifesine maddeler halinde ek madde olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN, Sami KIRMIŞ, Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 5 çekimser oyu ve diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

NİSAN 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :08.04.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                   

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: YOK

 

2014/4–12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Belediye Meclisimizde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis Kâtipliklerine asil üye olarak Sadi YAĞLI ve Şevki DEMİR’ in, yedek üye olarak ta Kemal ERAT ve Salih KAHRAMAN’ ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanunun 19.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

2014/4–13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Belediye Meclisimizde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis 1.Başkan Vekilliğine Davut TEKNE, Meclis 2.Başkan Vekilliğine Mehmet SEDEF’ in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

2014/4–14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Belediyemizde 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Ramazan BAL ve Yeşim BAYRAM ‘ın almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

2014/4–15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Hüseyin YILDIRIM, Mehmet SEDEF, Habil DÖNMEZ Muhalefet Partisi MHP ‘den Ridvan AKKAYA ’nın seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2014/4–16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz İmar Komisyonu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İktidar Partisi AK Partiden Sadi YAĞLI, Ramazan BAL, Kemal ERAT, Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2014/4–17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 42 sayfadan ibaret olan 2013 yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Tülan AYAR’ ın 1 ret oyu, Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Zeki YILMAZ ‘ın 3 çekimser oyu ve diğer üyelerin 12 kabul oyu ile Faaliyet Raporunun KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/4–18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Çan Belediyesi 2013 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 28.04.2014 tarihli 16 madde, 14 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2014/4–19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclise sunulan plan değişikliği; 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonucunda yeni oluşan Belediye Meclisimiz de yapılan seçim sonucunda Plan değişikliğinin yeni seçilen İmar Komisyonunun görüşüne sunulmak üzere tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Ridvan AKKAYA ‘nın 1(bir) ret oyu, Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Zeki YILMAZ, Tülay AYAR’ ın 4 çekimser oyları ve diğer üyelerin 11 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/4–20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Marmara Belediyeler Birliği’ne Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU ile birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 2 adet asil üyeliklere Hüseyin YILDIRIM ve Habil DÖNMEZ’ in seçilmelerine ve 1 adet yedek üye olarak ta Davut TEKNE ’nin almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 8. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 13. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2014/4–21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Kazdağları Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU ile birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 2 adet asil üyeliklere Davut TEKNE, Salih KAHRAMAN’ ın seçilmelerine ve 2 adet yedek üyeler olarak ta Hüseyin YILDIRIM, Şevki DEMİR’ in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Birlik Tüzüğünün 8. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

2014/4–22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Biga ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği’ne Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU ile birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 3 adet asil üyeliklere Sadi YAĞLI, Habil DÖNMEZ, Kemal ERAT’ ın seçilmelerine ve 2 adet yedek üyeler olarak da Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR ’in almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri Birlik Tüzüğünün 8. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2014/4–23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nce oluşturulacak olan Satış Komisyonunda, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet SEDEF ’in seçilmesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince Meclisimizce yapılan açık oylamada, Ridvan AKKAYA, Tülay AYAR ’ın 2 çekimser oylarına karşın, diğer üyelerin 14 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

              

2014/4–24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Çiftçi Malları Koruma Meclisine 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 adet asil üyeliklere;1- Üsrev DAMAR, 2- Sabri EKİN, 3- Cahit GÖKALP, 4- Mehmet ŞAHAN, 5- Recep UĞUR’un,  5 adet yedek üye olarak ta 1- Rıfat IŞIK, 2- İsa SAYIN, 3- Mehmet TEKNE, 4- Ahmet KIZILCIK, 5- Cemal ÖZ ’ün almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanun’un 4. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2014/4–25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 adet asil üyeliklere; 1-Hasan ŞAHİN, 2-Cemali ERGİN, 3-Aziz DAMAR, 4-Cemil ÖĞÜDÜCÜ, 5-Selim YAVAŞ ’ın 5 adet yedek üye olarak ta 1-Hidayet ÖZKAN, 2-Hüseyin ATİK, 3-Yusuf BOSTANCI, 4-Aziz TEKNE, 5-Raşit YÜKSEL ’in almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanun’un 4. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2014/4–26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19MI ve 20MIV onaylı İmar planında Mezbaha Alanı olarak belirlenen imar adasında parsel sınırlarından 5 metrelik alanın (Ön Bahçe Mesafesi)  Sağlık Koruma Bandı olarak plana işlenmesi Birinci Sınıf Sıhhi Müesseselere ait yer seçimi ve tesis koruma raporunda belirtilmiş olup, söz konusu Sağlık Koruma Bandının imar planına işlenmesinin görüşülmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

     Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MAYIS 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :06.05.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye: YOK

 

2014/5-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19-L-II onaylı İmar planında 36 nolu Parselin kuzeyinde kalan alanın yapı adasını bütünleştirecek şekilde planda görüldüğü gibi  (Ticaret+Konut) olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasının uygun olduğu, yapılan plan değişikliğinde mevcut yapılaşma, 51 nolu parselde dikkate alındığı görülmüştür.

Buna göre İmar Planı değişikliği ile Nazım İmar Plan ana kararlarını ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan tadilat teklifinin İmar Komisyonunda geldiği şekliyle onaylanması 3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Plan değişikliği Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/5-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19MI ve 20MIV onaylı İmar planında Mezbaha Alanı olarak belirlenen imar adasında parsel sınırlarından 5 metrelik alanın (Ön Bahçe Mesafesi)  Sağlık Koruma Bandı olarak plana işlenmesi Birinci Sınıf Sıhhi Müesseselere ait yer seçimi ve tesis koruma raporunda belirtilmiş olup, söz konusu Sağlık Koruma Bandının imar planına işlenmesinin görüşülmek üzere  Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonu Başkanlığınca tekrar görüşülmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak İmar Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/5-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2014 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesine yukarıda gösterildiği şekilde 5-36-22-26-33-41. maddelerinin 2014 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine maddeler halinde eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizin Onaylı İmar Planı sınırları içinde bulunan yol, yeşil alan ve resmi kurum alan gibi kamu yararlı alanlar için Kamu yararı ile, yine Türkiye Kömür İşletmeleri adına kayıtlı yol, yeşil alan sosyal tesis ve taşınmazlarının Belediyemize kazandırılıp, İlçemiz halkına soysa-kültürel alanların oluşturulması düşünülmektedir.

Söz konusu alanlar ve Türkiye Kömür İşletmelerinin taşınmazlarını 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden Kamu yararı kararı doğrultusunda, Belediyemiz adına satın alınmasına,  satışına ve bu konu ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yürütülmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesine, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/5-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde 19-L-III,18-L-II,18-L-III,17-L-II,17-M-I,18-M-I,18-M-IV,19-M-IV,19-M-I,19-M-II,20-M-III,20-M-IV, ve 20-N-IV 1/1000 uygulamalı imar Planlarımızın günümüz koşullarında ihtiyaçlara cevap veremediğinden revizyon ve ilave imar planına ihtiyaç duyulmuş olup konunun Belediye Meclisimizde görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince plan revizyonu ve ilave imar planı yapılmasına Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/5-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2013 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ,Ridvan AKKAYA ile Tülay AYAR’ın  5 çekimser oyları ile diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

2014/5-33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-IV ve 19-L-III,1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planında 119 adanın kuzeyinde kalan yeşil alan ve yaya yolunda plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak İmar Komisyonuna havale edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/5-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz tarafından inşaatı tamamlanmış ve işletmeye açılmış  olan Termal Otelin çevre düzenlemesi yapım işine ait İller Bankası A.Ş.’den proje karşılığı uzun vadeli kredi kullanılmasına ve Projesi tamamlanıp yapımı devam eden diğer yatırımlara; İller Bankası A.Ş.’den uzun vadeli Teminat mektubu alınarak Kamu ve Özel Bankalardan nakit kredi kullanılmasına, bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Dr.Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde;  Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Ridvan AKKAYA, Tülay AYAR’ın  5 çekimser oyları ile diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/5-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesi, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ,Ridvan AKKAYA’nın  4 çekimser oyu ile diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/5-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemizin şehir çöpünün toplanması, temizlenmesi, süpürülmesi ve şehir çöplüğüne nakli işinin, gelecek yıllara yaygın hizmet ihalesinin yapılabilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; gelecek yıllara yaygın hizmet ihalesinin yapılabilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

HAZİRAN 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.06.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye:Habil DÖNMEZ

 

2014/7-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 20.05.2014 tarih ve 2014/6-39 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna Havale edilen İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde Onaylı İmar Planı sınırları içerisinde imar planı sayılaştırılması, plan revizyonu yapılması ve ilave imar planı yapılması çalışmaları olup, 17LII, 17MI, 18MI, 18MIV, 18LII, 18LIII, 18LIV, 19MI, 19MII, 19MIV, 19LIII, 20MIII, 20MIV ve 20NIV imar planlarında yapılan revizyon komisyonumuzca incelenerek, plan müellifi yapılan Plan Revizyonu ve İlave İmar Planı ile Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı gibi sosyal donatı alanları revizyonu söz konusu olduğu ve bu alanlarda revizyona gidildiğini belirtmiş, imar komisyonumuzca plan müellifinin uygun görüşü doğrultusunda teklifin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle onaylanması 3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddeleri gereğince Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 5 ret oylarına karşın diğer üyelerin 10 evet oyları ile Plan Revizyon ve İlave Plan onayı yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2014/7-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin başında bulunacak olan görevli Belediye personeli, görevli Meclis üyelerinin tespiti hususunda; Belediye Başkanımız Dr.Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ve festivale katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri vb) her türlü giderlerin Belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması, Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyuna karşın diğer üyelerin 14 Evet oylarıyla uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/7-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2014- GELİR ÜCRET TARİFESİ  (Değişiklik Yapılacak Maddeler)                               :

 

MADDE 27- ŞEHİR İÇİ OTOBÜS ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)

            A-Şehir içi öğrenci ve asker                                                           : 1,25TL

            B-Şehir içi sivil (Büyükler)                                                             : 1,50TL

            C-Otobüs ücretleri meclis kararının onay tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Çan Belediyesi 2014 Mali Yılı Hizmet Karşılığı alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde 27. maddesinde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2014/7-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz kontrolünde İlçemize Halkına Hizmet veren Çan Belediyesi Özel Halk Otobüsleri’nin güzergâh hatlarının günümüz koşullarına göre cevap veremediğinden, yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

ÇAN BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ GÜZERGÂHI

 

HAT-1 GÜZERGÂHI CADDE VE SOKAKLARI

 

BAŞLAMA NOKTASI: ÇAN BELEDİYESİ KADEMESİ MEVKİ

Başlama noktası(İSTİKLAL MAHALLESİ)Çan Belediyesi Kademesi Mevki-Şehit Mustafa kaya caddesi – Ayva Dere sokak önünden – Atatürk caddesine dönüş – Atatürk caddesi –Akkuş Sokak – Bereket sokak – Korular sokak – Ş. Erdoğan Şen Sokak – Oda Sokak – Topçu Sokak ( O.EFENDİ MAHALLESİ ) Düğlecik Sokak – Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi –  ( FATİH MAHALLESİ ) Maden Sokak –Sarıtaş Sokak – İlyas Sayar Sokak – Maden Sokak –  Kalebodur caddesi-İnkılap Caddesi(CUMHURİYET MAHALLESİ)Çan Lisesi Önü- Çanakkale Caddesi- Albay Kara Osmanoğlu Sokak – Etili Sokak – Termal Konutlar Önü – Bülent Ecevit Caddesi – Menderes parkı Çevresi – Çanakkale Caddesi – Banka sokak – Atatürk caddesi – 23 Eylül Ortaokulu Önü  (İSTİKLAL MAHALLESİ) Millet Caddesi – Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Önü – Çevre yolu – Sanayi Kavşağı(KARŞIYAKA MAHALLESİ)Mustafa Keçili Caddesi – Senem Sokak – İnönü Caddesi – Devlet Hastanesi – Orhan Caneri Caddesi – Eyüp Yonar Caddesi – İdris Çavuş Caddesi – Nadir Pazar Başı Sokak – Mustafa Keçili Caddesi(SERAMİK MAHALLESİ) Çan Belediyesi Düğün Salonu–Mesut Hulki Önür Caddesi – Özlem İşsever Caddesi – Aydemir Sokak – Dere Sokak – Anafarta Sokak – Bodur Sokak – Çan Belediyesi Termal Otel Önü – Çan Belediyesi Düğün Salonu – Fatma Bodur Cami Önü – HAT-1’rin BİTİŞİ.

 

 

HAT-2 GÜZERGÂHI CADDE VE SOKAKLARI

 

BAŞLAMA NOKTASI: SERAMİK MAHALLESİ FATMA BODUR CAMİİ ÖNÜ

 

Başlama noktası (SERAMİK MAHALLESİ) Çan Belediye Düğün Salonu Önüne gidiş geriye dönüş – Mesut Hulki Önür Caddesi – Özlem İşsever Caddesi – Aydemir Sokak – Anafarta Sokak – Çan Belediyesi Termal Otel Önü-(KARŞIYAKA MAHALLESİ) M. Keçili Caddesi – Nadir Pazarbaşı Sokak – İdris Çavuş Caddesi – Eyüp Yonar Caddesi – Orhan Caneri Caddesi – Devlet Hastanesi Önü – İnönü Caddesi – Senem Sokak – M. Keçili Caddesi – Sanayi Kavşağı(İSTİKLAL MAHALLESİ) Çevre Yolu – Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Önü – Millet Caddesi – 23 Eylül Orta Okul Önü. – Atatürk Caddesi – Ayvadere Sokak Önü –  Ş. Mustafa Kaya Caddesine dönüş – Çanakkale caddesi-(CUMHURİYET MAHALLESİ) Banka Sokak – Atatürk Caddesi – B. Ecevit Caddesi – Termal Konutlar Önü – Etili Sokak – Albay Kara Osmanoğlu Sokak – Çanakkale Caddesi – Çan Lisesi Önü – İnkılap Caddesi-(FATİH MAHALLESİ) Kalebodur Caddesi – Maden Sokak – İlyas Sayar Sokak – Sarıtaş Sokak – Maden Sokak-(OSMAN EFENDİ MAHALLESİ) Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi – Düğlecik Sokak-(İSTİKLAL MAHALLESİ)Topçu Sokak – Oda Sokak – Ş. Erdoğan Şen Sokak – Korular Sokak – Bereket sokak – Ş. Mustafa Kaya Caddesi – Çan Belediyesi kademe Bölgesi BİTİŞ.

HAT-1 İLAVE GÜZERGÂH

Not: H-1  İLAVE GÜZERGAH ARAÇLARIN KALKIŞ SAATLERİ

 

8:15 İSTİKLAL MAH. (DÜZ TARLA)              – 13:15 İSTİKLAL MAH. ( DÜZ TARLA )

8:30 OSMANEFENDİ MAH.                               – 13:30 OSMANEFENDİ MAH

8:45 ATATÜRK MAH.  (SARI CAMİ )              – 13:45 ATATÜRK MAH. (SARI CAMİ)

10:15 İSTİKLAL MAH. (DÜZ TARLA)             – 16:15 İSTİKLAL MAH. ( DÜZ TARLA )

10:30 OSMANEFENDİ MAH.                              – 16:30 OSMANEFENDİ MAH.

10:45 ATATÜRK MAH.  (SARI CAMİ )             – 16:45 ATATÜRK MAH.  (SARI CAMİ)

 

BAŞLAMA NOKTASI: ÇAN BELEDİYESİ KADEMESİ MEVKİ(İLAVELİ HAT)

 

İlaveli Hattın Başlama noktası(İSTİKLAL MAHALLESİ)Çan Belediyesi Kademesi-Şehit Mustafa kaya caddesi – Ayvadere sokak önünden – Atatürk caddesine dönüş – Atatürk caddesi – Bereket sokak – Korular sokak – Şah İsmail Sokak – Celal Yılmaz Caddesi – Abdullah Özdemir Sokak – Semih Sancar Caddesi – Arı Sokak  Ş. Erdoğan şen sokak – Oda sokak – Topçu sokak-(OSMAN EFENDİ MAHALLESİ) Düğlecik sokak -Ömür Sokak – H. Hamdi Dumrul Caddesi – Ş. Yasin Bayraktar caddesi – Karaosmanoğlu sokak –  M. Fevzi Çakmak Caddesi-(FATİH MAHALLESİ)- Maden Sokak – Sarıtaş Sokak – İlyas Sayar Sokak – Maden Sokak –  Kalebodur caddesi – – Şehit Engin Eker Caddesi – Tekeli Sokak – Harmanlar Sokak – Kalebodur Caddesi – İnkılap Caddesi-(CUMHURİYET MAHALLESİ)- Çan Lisesi Önü – Çanakkale Caddesi – Albay Kara Osmanoğlu Sokak – Etili Sokak – Termal Konutlar Önü – B. Ecevit Caddesi – Menderes parkı Çevresi – Çanakkale Caddesi – Banka sokak – Atatürk caddesi – 23 Eylül İ. Ö. O önü-( İSTİLAL MAHALLESİ)- Millet Caddesi – Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Önü – Çevre yolu – Sanayi Kavşağı-(KARŞIYAKA MAHALLESİ)-M. Keçili Caddesi – Senem Sokak -Emir sultan caddesi – Sayalar Sokak – Senem sokak –  İnönü Caddesi – Devlet Hastanesi Önü – Orhan Caneri Caddesi – Hastane Sokak – Sağlık Sokak – Kooperatif Sokak – Umut Sokak – Orhan Caneri Caddesi – Eyüp Yonar Caddesi – İdris Çavuş Caddesi – N. Pazar Başı Sokak – M. Keçili Caddesi-(SERAMİK MAHALLESİ)- Çan Belediyesi Düğün Salonu – Mesut Hulki Önür Caddesi – Ö. İş Sever Caddesi – Aydemir Sokak – Dere Sokak – Anafarta Sokak – Bodur Sokak – Çan Belediyesi Termal Otel Önü – Çan Belediyesi Düğün Salonu – Fatma Bodur Cami Önü – BİTİŞ

 

 

HAT-2 İLAVE GÜZERGÂH

BAŞLAMA NOKTASI: SERAMİK MAHALLESİ FATMA BODUR CAMİİ ÖNÜ

 

Çan Belediye Düğün Salonu Önüne gidiş geriye dönüş – Mesut Hulki Önür Caddesi caddesi – Özlem İşsever Caddesi – Aydemir Sokak – Anafarta Sokak – Çan Belediyesi Termal Otel Önü-(KARŞIYAKA MAHALLESİ)- M. Keçili Caddesi – Nadir Pazarbaşı Sokak – İdris Çavuş Caddesi – Eyüp Yonar Caddesi – Orhan Caneri Caddesi – Devlet Hastanesi Önü – İnönü Caddesi – Senem Sokak – Sayalar Sokak – Emir Sultan Caddesi – Senem Sokak – M. Keçili Caddesi – Sanayi Kavşağı– (İSTİKLAL MAHALLESİ)- Çevre Yolu – Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Önü – Millet Caddesi – 23 Eylül İ. Ö . O. – Atatürk Caddesi – Ayvadere Sokak Önü –  Ş. Mustafa Kaya Caddesine dönüş – Çanakkale caddesi-(CUMHURİYET MAHALLESİ)-Banka Sokak – Atatürk Caddesi – B. Ecevit Caddesi – Termal Konutlar Önü – Etili Sokak – Albay Kara Osmanoğlu Sokak – Çanakkale Caddesi – Çan Lisesi Önü – İnkılap Caddesi-(ATATTÜRK MAHALLESİ)-İnkılap Caddesi – Şehit Engin Eker Caddesi – Tekeli Sokak – Harmanlar Sokak – Kalebodur Caddesi-(FATİH MAHALLESİ)- Kalebodur Caddesi – Maden Sokak – İlyas Sayar Sokak – Sarıtaş Sokak – Maden Sokak-(OSMAN EFENDİ MAHALEESİ)-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi – Karaosmanoğlu Sokak – Özgür Sokak – Şehit Yasin Bayraktar Caddesi – Hafız Hamdi Dumrul Caddesi – Ömür Sokak – Düğlecik Sokak-(İSTİKLAL MAHALLESİ)-Topçu Sokak – Oda Sokak – Ş. Erdoğan Şen Sokak –Arı Sokak – Semih Sancar Sokak – Abdullah Özdemir Sokak – Celal Yılmaz Caddesi – Şah İsmail Sokak – Korular Sokak – Bereket sokak – Ş. Mustafa Kaya Caddesi – Çan Belediyesi kademe Bölgesi BİTİŞ.

 

PAZARTESİ HAT-2 İLAVE GÜZERGAH

 

1-) İnkılap Caddesi – Şehit Engin Eker Caddesi – Yıldız Sokak – Harmanlar Sokak (Şuayip Cami Önü) – Yeni Doğan Sokak – İlyas Sayar Sokak – Gençlik Sokak – Kalebodur Caddesi.

2-) Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi – Çavuş Sokak – Topçu Sokak

 

HAT-3 GÜZERGAHI CADDE VE SOKAKLARI

BAŞLAMA NOKTASI: 23 EYLÜL ORTA OKULU YANI

Atatürk Caddesi – Ayva Dere sokak –  Şehit Mustafa Kaya Caddesi – Çanakkale Caddesi- Mesut Hülki Önür Caddesi- Çanakkale yolu – Çan Meslek Yüksek Okulu – Tepeköy – BİTİŞ

 

Bu itibarla, İlçemiz halkına hizmetlerini sürdüren Çan Belediyesi Özel halk otobüsleri  için, yukarıda isimleri yazılı mahalle, cadde ve sokaklardan oluşan güzergah hatlarının belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye kanun’un 15.ci maddesinin (f) ve (p) bentlerine istinaden hazırlanan teklif Belediye Meclisine sunulmuş olup, Belediye Meclis üyelerimizce yapılan oylamada uygun bulunarak.5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2014/7-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin Tahsilat servisince tahsilatı yapılmak istenildiğinde; Merhum İlhan SEZGİN’in varisleri, Çan Sulh Hukuk Mahkemesine reddi miras talebi ile başvurarak Mahkemenin 29.11.2011 tarih ve 2011/528 Esas sayılı 2011/545 nolu kararı ile talep edilen Çanakkale İli Çan İlçesi Büyükpaşa Köyü Cilt No.9 Hane No.45’te kayıtlı Osman ve Havva oğlu 04.03.1967 doğumlu 22810581906 TC Kimlik Nolu muris İlhan SEZGİN’den kalan mirası kayıtsız ve şartsız şekilde reddettikleri mahkeme kararı ile tescil edilmiştir. Bu itibarla, Merhum İlhan SEZGİN adına Belediyemiz tarafından İlçemizde bulunan bütün bankalara, trafik tescil Bürosuna ve Tapu sicil Müdürlüğü’ne resmi yazışmalar ile yapılan araştırma sonucunda mal ve nakit alacağına rastlanılmamıştır.

            Konunun 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 18.nci maddesinin (h) bendi gereği Belediye Meclisine sunularak; merhum İlhan SEZGİN’e ait  borcu anapara + faiz olmak üzere bütün borçlarının kaldırılmasına, Belediye Meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 Evet oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi  gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

TEMMUZ 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :01.07.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Temmuz Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye:Dr.Abdurrahman KUZU

 

2014/8-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye meclisimizin 20.05.2014 tarih ve 2014/6-38 sayılı Meclis kararı ile yapılan plan  değişikliğinin iptali istemiyle, Belediyemize müracaatı  yapılan itiraz dilekçesi meclisimizin bilgisine sunularak, Belediye Meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; plan değişikliği iptal talebinin REDDİNE; Hilmi ÇETİN,Ridvan AKKAYA,Nurettin Muhittin ÇÖLLÜ,Zeki YILMAZ,Tülay AYAR’ın 5 ret oyları, diğer üyelerin 10 Evet oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/8-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 2014/7-40 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Karşıyaka mahallesi 268 ada, 318 parsel’de Plan Revizyonu ve ilave imar planında yapılan plan  değişikliğinin iptali istemiyle, Belediye Başkanlığımıza 27.06.2014 tarihli müracaatı ile yapılan itiraz dilekçesi meclisimizin bilgisine sunularak, Belediye Meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; plan değişikliği iptal talebinin  REDDİNE;Hilmi ÇETİN,Ridvan AKKAYA,Nurettin Muhittin ÇÖLLÜ,Zeki YILMAZ,Tülay AYAR’ın 5 ret oyları, diğer üyelerin 10 Evet oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2014/8-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemize ait işyerlerinin hizmetleri aksamamasından dolayı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67.ci maddesi gereğince gelecek yıllara yaygın hizmet alımı ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylama neticesinde; hizmet alımı ihalesinin yapılabilmesinin KABULÜNE; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA, Nurettin Muhittin ÇÖLLÜ, Zeki YILMAZ, Tülay AYAR’ın 5 çekimser oyları, diğer üyelerin 10 Evet oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Salih KAHRAMAN                          Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

Belediye Başkan V.                           Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

EYLÜL 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :02.09.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

1.Madde Görüşmesinde Toplantıya Katılmayan Üyeler: Zeki YILMAZ, Tülay AYAR

 

2014/9-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den  2.250.000,00TL (ikimilyonikiyüzellibinTL) kredi kullanılması için teminat mektubu alınmasına, krediye konu olan her türlü işlemi yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince  Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesinin KABULÜNE, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde;Hilmi ÇETİN,Muhitin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 2 çekimser oyları ile diğer üyelerin 12 kabul oyu,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2.Madde Görüşmesinde Toplantıya Katılmayan Üyeler: Zeki YILMAZ, Tülay AYAR

 

2014/9-49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemizin semt, mahalle, meydan, cadde ve sokaklarının hangi gruplara girmiş olduğu ve  alınacak Vergi, Harç miktarları  belirlenerek 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96.maddesi gereğince alınmasının KABULÜNE;Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde;Ridvan AKKAYA,Hilmi ÇETİN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 3 çekimser oyları, diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi

 

 

 

3.Madde Görüşmesinde Toplantıya Katılmayan Üyeler: Zeki YILMAZ

 

 

2014/9-50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye kanun’un 18.ci maddesinin (0) bendine istinaden hazırlanan, Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneğine üye olunması ve üyelikle ilgili her türlü giderlerin Belediye Bütçesinden karşılanması, Dernekle ilgili toplantılara katılmaya, oy kullanmaya, dernekte görev almaya Çan Belediyesi Termal Oteli Belediyemiz adına temsil etmek üzere Otel sorumlusu Belediye Memur Personeli Salim EKİN’in asil üye olarak görevlendirilmesi teklifi Belediye Meclis üyelerimizce yapılan oylamada neticesinde; Ridvan AKKAYA, Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Tülay AYAR’ın çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu oyçokluğuyla görevlendirilmesine, yedek üye seçilmesi teklifi olarak önerilen Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ için yapılan oylama neticesinde; Salih KAHRAMAN, Ramazan BAL ve Habil DÖNMEZ’in çekimser oyları, diğer üyelerin kabul oyu, oyçokluğuyla seçilmeleri   uygun bulunarak.5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince çokluğuyla karar verildi.

 

4.Madde Görüşmesinde Toplantıya Katılmayan Üyeler: Zeki YILMAZ

 

2014/9-51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2014 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinin 8, 28 ve 41 nci maddelerinin gelir kalemlerinde değişiklik yapılmasının 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince alınmasının KABULÜNE Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

5.Madde Görüşmesinde Toplantıya Katılmayan Üyeler: Zeki YILMAZ

 

2014/9-52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Pafta:19LIV,Ada:119, Parsel numaraları 96 ve 97 olan arsaların 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satış kararının alınmasına ve satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin KABULÜNE; Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde;Ridvan AKKAYA, Hilmi ÇETİN, Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyları ile diğer üyelerin 11 kabul oyu,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr.Abdurrahman KUZU                   Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EKİM 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :14.10.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Ekim Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Habil DÖNMEZ, Kemal ERAT

                                                Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ, Zeki YILMAZ                              

 

2014/10-53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII ve 19LIV onaylı imar planında yol olarak görülen alanda plan tadilatı yapılması teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA’nın 2 çekimser oyu, Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın diğer üyelerin 9 evet oyu ile  İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/10-54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 19LIII onaylı imar paftamızda 111 ada, 13 ve 113 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifi için Çevre ve Şehircilik bakanlığı sitesinden PİN(Plan İşlem Numarası) alınarak işlem başlatılmış olup, plan tadilat teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Hilmi ÇETİN, Ridvan AKKAYA’nın 2 çekimser oyu, Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın diğer üyelerin 9 evet oyu ile  İmar Komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2014/10-55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17-C25-4-A paftasında bulunan 550 parsele Cenova İnşaat Mad. San.ve Tic.A.Ş tarafından belediyemize mevzi İmar Planı için müracaat etmiş olup, bu bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Enerji Üretim Sahası olarak görülmektedir. Plan yapımı teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; ilave imar planı yapılmasının KABULÜNE;  Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu,Tülay AYAR’ın 1 red oyu, diğer üyelerin 10 kabul oyları ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/10-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemize bağlı Oskot İşletmesi adı altında faaliyet gösteren Termal Otel İşletmemizin ilçemize, belediyemize ve ülkemiz ekonomisine daha iyi katkıda bulunmak, iç turizmi daha iyi canlandırmak, yurt içi ve yurt dışında turizm ve sağlık amaçlı daha iyi tanıtılması amacı ile;

Yurt içi ve yurt dışı anlaşmalı turizm ajansları, şirketleri ve sağlık turizm şirketleri ile  karşılıklı sözleşme yapmaya, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

KASIM 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :04.11.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısı 1.Birleşimi

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üye:YOK

                                                                               

2014/11-57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39.maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ’nün 1 Çekimser oyu,diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/11-58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 110,00TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/11-59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2015 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2015 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178.maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde;Hilmi ÇETİN,Zeki YILMAZ’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/11-60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın 04.11.2014 tarihli önergesi ile gündemin 4.maddesi 2015 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2014 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 18.11.2014 Salı günü saat 18.30’ da yapılmasına Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/11-61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 Mali Yılı gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Yeşim BAYRAM’ın  04.11.2014 tarihli önergesi ile gündemin 5.maddesi 2015 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2014 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 18.11.2014 Salı günü saat 18:30’da yapılmasının KABULÜNE; Meclis üyelerimizce yapılan oylama neticesinde Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu,diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/11-62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

   Söz konusu 19L-III ve 19L-IV imar planında yol kaydırılması teklifi öneri bir plan olmadığı ve Plan Müellifimiz Şehir Plancısının görüşü bulunmadığından 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. ve Plan Yapımına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddelerine istinaden plan değişikliği oy birliğiyle red edilmiş olup, İmar Komisyonun raporu aynen meclisimize sunularak, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde plan değişikliği yapılmasının REDDİNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/11-63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka)Mahallesinde 19-L-III  Onaylı İmar Planında Yeşil alan olarak görülen alanda; Sedat BARAN tarafından Plan tadilatı yapılarak Konut alanına dönüştürülme teklifini, Meclisimiz konunun görüşülmek üzere  İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konu Komisyonumuzca  incelenmiş olup,

Bahse konu olan 19-L-III onaylı İmar planında yeşil alan olarak görülen alanın konut alanına dönüştürülmesine ilişkin önerisi ve planı olmadığı, plan müellifimiz Şehir plancısının görüşü de bulunmadığından, Komisyonumuz 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. ve plan yapımına ait esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27. maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması teklifi İmar Komisyonunca oybirliğiyle red edilmiştir.

İmar Komisyonun raporu aynen meclisimize sunularak, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde plan değişikliği yapılmasının REDDİNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2014/11-64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Onaylı İmar planı sınırları içerisinde bulunan yol, yeşil alan, arsa ve Resmi kurum alanları gibi olan yerleri, Belediye meclisimizce kamu yararı kararı alınarak Belediyemize kazandırılıp, İlçemiz halkına hizmet olarak soysa-kültürel alanların oluşturulması hedeflenmektedir.

            Bu nedenle, Mülkiyeti İlçemiz Seramik Mahallesi 114 ada 7 parsel, Çanakkale İl özel İdare Müdürlüğüne kayıtlı olup, şantiye binası olarak kullanılmaktadır. İlçemizin yapılaşmaları şantiye binasına doğru kaydığından, Şantiye binası bu yapılaşmaların içinde kalmaktadır.

            Yukarıda bahse konu olan yerleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden  Belediye Meclisimizce yapılan oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ ve Tülay AYAR’ın 3 çekimser oyu, diğer üyelerin 13 kabul oyu ile  kamu yararı kararı alınmasının KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/11-65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğüne ait İlçemiz Seramik Mahallesi 114 ada 7 parsel deki taşınmaz İlçemiz Onaylı İmar planı sınırları içerisinde olup, yapılaşma ve gelişme alanı içerisinde kalmaktadır.

Bu sebeple ilçemiz halkının menfaati doğrultusunda kullanılmak üzere, yukarıda adı geçen bu taşınmaz ile Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 573 ada,13-14-15-16 nolu parseller ile takas yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 34. maddesinin (g)bendi gereğince Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN ve Zeki YILMAZ’ın 2 çekimser oyu, diğer üyelerin 14 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/11-66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17-C25-4-A paftasında bulunan 550 parselde 14.10.2014 tarih ve 2014/10-55 sayılı Meclis Kararı ile İmar Planı yapımına karar verilmiş olup, plan yapımı kararı alındığı için Çevre ve Şehircilik bakanlığı sitesinden  5383 sayılı PİN(Plan İşlem Numarası) alınmıştır. İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17-C25-4-A paftasında bulunan 550 parsele Cenova İnşaat Mad. San.ve Tic.A.Ş tarafından Şehir Plancısı Hüseyin UZUN’a 1/1000 ölçekli imar planı teklifi yaptırılmış bulunmaktadır. Söz Konusu alanda yapılacak olan plan tadilat teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın diğer üyelerin 15 evet oyu ile  İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :18.11.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

Toplantıya Katılmayan Üye:YOK

2014/12-67 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak Çan Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 47.500.000,00TL Gider Bütçesinin de 57.500.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Yağmur suyu, Kanalizasyon ve Arıtma Tesis Yapımı ile Yol Yapım Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyesi Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın, diğer üyelerin 15 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla kabul edildi.

2014/12-68 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

A-Çan Belediyesi 2015 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle aynen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle kabul edildi.

 

B-Çan Belediyesi 2015 Mali Yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç Gelirleri Ücret Tarifesi ilçemizdeki semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutularak Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96/B maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle kabul edildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr.Abdurrahman KUZU                   Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

     Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

ARALIK 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

   T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :02.12.2014 Salı günü saat 18.30

                                                Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    MHP Üyeleri                        CHP Üyeleri        

1-Davut TEKNE                    1-Hilmi ÇETİN                      1-Tülay AYAR

2-Mehmet SEDEF                           2-Ridvan AKKAYA

3-Sadi YAĞLI                        3-Muhittin Nurettin ÇÖLLÜ       

4-Şevki DEMİR                      4-Zeki YILMAZ

5-Ramazan BAL                    

6-Habil DÖNMEZ

7-Kemal ERAT

8-Yeşim BAYRAM

9-Hüseyin YILDIRIM

10-Salih KAHRAMAN

        

Toplantıya Katılmayan Üyeler:Ramazan BAL,Kemal ERAT,M.Nurettin ÇÖLLÜ                                                                                                                        

 

2014/13-69 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17-C25-4-A paftasında 550 parsele plan yapımı, imar komisyonumuzca da incelenerek uygun bulunmuş olup, şehir plancısı Hüseyin UZUN tarafından ve Plan Müellifimiz Ebu Bekir Sıdık ŞEKERCİ tarafından kontrol edilen ve uygun görüş verilen; 1/1000 ölçekli imar planı hazırlanan alan, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında enerji üretim alanı olarak görüldüğünden adı geçen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş, BOTAŞ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çanakkale Çevre Şehircilik Müdürlüklerinin de uygun görüşleri alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27. maddeleri gereğince plan yapımının KABULÜNE, Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 red oyu, diğer üyelerin 12 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2014/13-70 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17C-25C- paftasında bulunan 550 parselde 14.10.2014 tarih ve 2014/10-55 sayılı Meclis Kararı ile İmar Planı yapımına karar verilmiş olup, plan yapımı kararı alındığı için Çevre ve Şehircilik bakanlığı sitesinden  6905 sayılı PİN(Plan İşlem Numarası) alınmıştır. İlçemiz Kulfal Köyü Havutlar Mevkii H17-C25-4-A paftasında bulunan 550 parsele Cenova İnşaat Mad. San.ve Tic.A.Ş tarafından Şehir Plancısı Hüseyin UZUN ve Plan müellifimiz E.Bekir Sıdık ŞEKERCİ’ye 1/5000 ölçekli imar nazım planı yaptırılmış bulunmaktadır. Söz Konusu alanda yapılacak olan plan tadilat teklifi Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Tülay AYAR’ın 1 red oyuna karşın diğer üyelerin 12 evet oyu ile  İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin KABULÜNE, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2014/13-71 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 71596244-769-11013 sayılı yazısına istinaden İlçemizde 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kurulması düşünülen Çan Dr. İbrahim BODUR Karma Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarına Çan Belediye Başkanlığı olarak katılıp katılmayacağımız hususunda yetkili karar organlarımızca karar alınması gerekliliği ifade edilmiş olduğundan, Çan Dr.İbrahim BODUR Karma Organize Sanayi Bölgesi için 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4.maddesinde yer alan (Değişik fıkra:23.10.2008-580712 md.)OSB kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, oda yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde İl Özel İdaresi veya OSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır” hükmü gereğince gerekli tüm kuruluş çalışmalarına, yer seçimi ve kurulacak OSB’nin kuruluşuna Çan Belediye Başkanlığı olarak katılmamız Belediye Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2014/13-72 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2014 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı tekniker, 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2015 yılında da çalıştırılmasına, ücretlerinin 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun hükümleri gereğince ve mevzuat uyarınca yapılacak artışların ilave edilmesine, ücretlerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere ödenmesine, 2015 yılı için yeni sözleşme yapılmasına ve Belediyemizde boş bulunan 6 ve 7 dereceli 2 adet Mühendis kadrosunda 2015 yılı için tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılmasına aylık net ücretlerinin her birine 2.500,00TL ödenmesine ve  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere sözleşme yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimiz arasında işaretle yapılan oylama neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2014/13-73 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet ) Mahallesinde 617 ada, 1 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli 18L-III İmar paftamızda yurt alanında görülmektedir.

Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.11.2014 tarih ve 71596244-750/11087 sayılı yazısı ile Çan Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.11.2014 tarih 58654584-750/2510 sayılı yazılarına istinaden,18-L-III İmar Paftamızda yurt olarak görülen alanda plan tadilatı yapılarak “Kaymakam Evi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

            Bu itibarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinden alınan 7181 PİN’e göre işlem başlatılmış olup,bahse konu olan yer 5393 Belediye Kanununun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilatı teklifi görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmuştur. Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/13-74 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet ) Mahallesinde 274 ada, 353 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli 18L-II İmar paftamızda Halk Eğitim Merkezi olarak görülmektedir.

Çan kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih B.07.4DEF.4.17.40.00/661 sayılı yazısına istinaden,18-L-II İmar Paftamızda Halk Eğitim Merkezi görülen alanda plan tadilatı yapılarak “Temel Eğitim Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

            Bu itibarla,Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinden alınan 7182 PİN’e göre işlem başlatılmış olup,bahse konu olan yer 5393 Belediye Kanununun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmuştur.Belediye Meclis Üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/13-75 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi olarak ilçemiz halkının sosyal, kültürel ve ekonomik yönden hızla kalkınmasına daha iyi hizmet sunarak, ilçemizi çağdaş ve modern bir dünya kenti olma yolunda ilerleyebilmesi için yedinci beş yıllık imar programı bu yönde hazırlanmış olup, yukarıda yıllara göre yapılacak hizmet yatırımlarının gösterildiği şekliyle 97 maddeden oluşan, hizmet bedeli toplam 33.470.000,00 TL tahmin edilerek hazırlanan Belediyemiz yedinci beş yıllık İmar Programı 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2014/13-76 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk (Fatih) Mahallesinde bulunan Yeşilova Camiisinin avlusunda camiden ayrı inşa edilmiş müştemilat yapı, Çan ilçe Müftülüğünce İlçemiz halkına Kur’an Eğitimi ve Öğretimine yönelik dizayn edilmiştir.

            Bu itibarla, Çan İlçe Müftülüğü Çan Belediye Başkanlığına 28.11.2014 tarih ve 21646883-251/398 sayılı yazısıyla yukarıda bahse konu olan yere, İlçemiz halkına Kur’an Eğitimi ve Öğretimi için Kur’an kursu yeri açma talepleri olup,yerin Kur’an kursu olarak kullanmak suretiyle en az beş yıllığına kirasının bedelsiz olarak tahsis edilme talepleri Belediye Meclisine sunulmuştur.

Meclisimizce görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.ci maddesinin d bendine istinaden İlçemiz halkına Kur’an Eğitimi ve Öğretimi için “Kur’an kursu” olarak kullanılmak suretiyle 9 yıllığına kirasının bedelsiz olarak Çan Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi Meclis Üyelerince yapılan açık oylama neticesinde; Hilmi ÇETİN, Zeki YILMAZ, Ridvan AKKAYA ve Tülay AYAR’ın 4 çekimser oyu, diğer üyelerin 9 kabul oyu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Dr. Abdurrahman KUZU                  Sadi YAĞLI                          Şevki DEMİR

      Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

2013 YILI

OCAK 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :08.01.2013 Salı günü saat 18.30

                                                2013 Ocak ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :Süleyman OLGUN

 

2013/1–1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19-L-IV Onaylı İmar Planında 217 ada, 81 nolu parselde Sağlık Alanı olarak görülen imar adasının bir kısmının Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliği nazım plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2013/1–2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2013 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Parti’den Davut TEKNE, Salih KAHRAMAN, Mücahit KARACA’ nın, Muhalefet Partisi CHP’den Sami KIRMIŞ ve Muhalefet Partisi MHP’den İsmail AÇIKGÖZ’ ün almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2013/1–3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2013 yılı içinde 2012 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 70.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 140,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2013/1–4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Meclisimizce’ de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2013/1–5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde dolu bulunan 2 adet 5 Dereceli Şef Kadrosunu 4 Dereceli Personel ile 1 Dereceli Personel işgal ettiğinden, 5 Dereceli 2 adet Şef Kadrosunun 22.07.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince 3 dereceye yükseltilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2013/1–6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. ve 4.fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2012 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı mimar,  1 adet tam zamanlı Mühendis, 1 adet tam zamanlı Eğitmen, 3 adet tam zamanlı tekniker, 1 adet tam zamanlı Programcı, 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2013 yılında da çalıştırılmasına, ücretlerinin 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun hükümleri gereğince ve mevzuat uyarınca yapılacak artışların ilave edilmesine, ücretlerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün hizmet yılı esas alınarak belirleyeceği ödeme cetvelindeki oranların tavanını aşmamak üzere ödenmesi ve 2013 yılı için yeni sözleşme yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2013/1–7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            Belediyemiz adına Japonya Uluslar Arası İşbirliği Ajansı (JICA) ‘nın sağladığı,  İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen kredinin alınabilmesi için Bankadan Teminat Hesabı oluşturulması, kredi ile Hukuki her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesine Belediye Meclisince de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/1–8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2013 MALİ YILI HİZMET KARŞILIĞI GELİR ÜCRET TARİFESİ    

 (EK MADDE)

MADDE 1–3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE İMAR HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER (K.D.V HARİÇ)

16- Ruhsat vizesi ve vaziyet planlarının kontrolü ve onaylanması ücreti

(Bağımsız Bölüm Başına)                                                                                         : 25,00TL

17- Ekspertiz raporu için 1/1000 ölçekli imar paftası örneği verme ücreti

(Bağımsız Bölüm Başına)                                                                                         : 25,00TL

 

(KALDIRILACAK MADDE)

12- 18. madde uygulama ücreti (3194 Sayılı Kanunun 18. Mad.)

      a- 18. madde uygulaması yapılan Arsaların m2. sinden)                                    : 2,33TL

                                      

Yukarıda ifade edilen Çan Belediyesi 2013 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifelerine ek madde eklenmesi ve 1 adet gelir kaleminin çıkarılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/1–9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülmesini sağlamak, ilçemize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Belediyemizde boş bulunan Tekniker kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile 2013 yılında Teknik personelin çalıştırılmasına. Personele aylık net 1.966,00TL ücret ödenmesi ve ek ödemenin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği ek Ödeme Oranlarının tavanını aşmayacak şekilde ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN, Sami KIRMIŞ, Engin DURAN ’ın 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

ŞUBAT 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi          :05.02.2013 Salı günü saat 18.30

                                                2013 Şubat ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                      :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu              :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler    :

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL                                                                                     

Toplantıya Katılmayan Üye :YOK

 

2013/2–10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifelerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yayınlamış olduğu 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan Terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri hakkındaki 65 nolu tebliğe göre hareket ederek Gelir Ücret Tarifelerine Gelir Ücret Tarifesi 18.maddesine L-M bentlerinin eklenmesine ve aynı maddesinin (D-E-F-G-İ-J-K) bentleri ve 29. maddesinin 9. bendinin iptal edilmesine 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN, Sami KIRMIŞ, Süleyman OLGUN, Engin DURAN ’ın 4 çekimser oyları ile diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2013/2–11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, halkımıza daha iyi kaliteli hizmetler sunabilmek ve gelecek yıllara yaygın hizmet alımları yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14, 15 ve 67.maddeleri gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Reyhan AKGÜN, Sami KIRMIŞ, Süleyman OLGUN, Engin DURAN, Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ ’ün 7 çekimser oyları ile diğer üyelerin 9 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2013/2–12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz artan nüfusunun su ihtiyaçlarını karşılamak için Kazdağları eteklerinde bulunan su kuyularımızın etrafındaki 1/25000 ölçekli harita üzerinde işaretlenmiş Kızılelma, Söğütalan, Bilaller, Bardakçılar Köylerinin ve arazilerinin mücavir alan olarak belirlenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/2–13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizin bütçe imkânları doğrultusunda, köylerimize de hizmet götürülerek sosyal, kültürel anlamda bu yörelerin hareketlendirilerek geliştirilmesi ve bunların yanı sıra bu yörelerin ekonomik gelişimlerine de katkıda bulunulması amacıyla, Mücavir alan sınırlarımız içerisinde yer alan köylerimize de hizmet götürmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MART 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi          :05.03.2013 Salı günü saat 18.30

                                                2013 Mart ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                      :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu              :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler    :

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

                                                                                   

Toplantıya Katılmayan Üye :YOK

 

2013/3–14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan ve yakın zamanda hizmete sunulacak “ÇAN BELEDİYESİ TERMAL OTEL” adı altında Oskot İşletmesi içerisinde faaliyetlerinin sürdürülmesine, İşletmemize bağlı olarak kurulması, çalıştırılması, Çan Vergi Dairesine sicil kaydının, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına oda kaydının yapılması, Termal Otel için yapılacak olan bütün harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/3–15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III ve 19-L-IV Onaylı İmar Planında Yeşil alan, yol ve Konut alanı olarak görülen Pafta:52, ada:130‘ da kayıtlı taşınmazın Plan değişikliği teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Sami KIRMIŞ, Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 4 çekimser oyları ile diğer üyelerin 12 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2013/3–16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III, 20-M-IV, 19-M-I ve 19-M-II Onaylı İmar Planlarının kesiştiği Ada:58, Pafta:3 ‘de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda Mezbaha ve Belediye Hizmet alanı olarak plan değişikliği yapılması teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

NİSAN 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :02/04/2013 Salı günü saat 18:30

                                               Nisan Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Yok

 

2013/4-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 45 sayfadan ibaret olan 2012 yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Faaliyet Raporunun KABULÜNE,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/4-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Davut TEKNE ve Salih KAHRAMAN‘ın almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2013/4-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Mesut GERÇEK, Ramazan BAL, Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi CHP ‘den Süleyman OLGUN, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hulusi ÖZÇELİK ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

2013/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Erol EKİNCİ, Mehmet YILDIZ, Mücahit KARACA, Muhalefet Partisi CHP ‘den Sami KIRMIŞ, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

2013/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III ve 19-L-IV Onaylı İmar Planında Yeşil alan, yol ve Konut alanı olarak görülen Pafta:52, ada:130‘ da kayıtlı taşınmazın Plan değişikliği teklifinin Şehir Plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatı dosyası ve plan müellifi uygun görüşü bulunmadığından ayrıca konut alanı olması istenilen alan onaylı imar planında Yeşil alan, yol ve Konut alanı olarak görüldüğünden; plan değişikliğinin Nazım ana plan kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olduğundan 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 27.maddesinin 2. fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde plan değişikliğinin REDDİNE, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 20MIII, 19MI, 19MII ve 20MIV onaylı imar planlarının kesiştiği alana isabet eden ada 58, parsel 3’de kayıtlı taşınmazın bir kısmının Mezbaha Alanı bir kısmının Belediye Hizmet Alanı, park, otopark ve yol olarak plana işlenmesi şeklindeki plan tadilatı Nazım Plan Ana Kararları ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik İlke ve Prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karadutlar Mevkiinde bulunan 16 pafta, 617(401) ada, 1 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 3209,10m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Meclisimizin 02.02.2010 tarih ve 2010/2-19 Sayılı Kararı ile plan tadilatı yapıldığı görülmüş olup, Çan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 21.02.2013 tarih ve 77 nolu sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın imar durumunun eski haline dönüştürülmesi talep edildiğinden konunun görüşülmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

BİÇAY Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi için İller Bankası A.Ş. ‘den alınacak kredi geri ödeme taksitlerinin Belediyemizin Su gelirleri kaleminden ödenmesi, bu konuyla ilgili 2013 yılı içerisinde İller Bankası A.Ş. ile yürütülecek işlemler için Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU ’ya yetki verilmesi hususu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesi gereğince Meclis üyelerince işaretle yapılan açık oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle ile karar verildi.

 

 

 

2013/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Çan-Çanakkale yol güzergâhında 19L–3 ve 18L–2 onaylı imar paftamıza rastlayan alanda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 24.01.2013 tarih ve 02791 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın plan tadilatı talep edildiğinden konunun görüşülmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2012 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 22.02.2013 tarihli 16 madde, 14 sayfadan oluşan Denetim Komisyon raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2013/4-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisindeki gençleri ve amatör spor kulüplerini spora teşvik etmek amacıyla Belediyemiz Bütçesinden ayni ve nakdi yardım yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU ‘ya yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MAYIS 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :07/05/2013 Salı günü saat 18:30

                                               Mayıs Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Yok

 

2013/5–28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi Karadutlar Mevkiinde bulunan 16 pafta, 617(401) ada, 1 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 3209,10m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Meclisimizin 02.02.2010 tarih ve 2010/2-19 Sayılı Kararı ile plan tadilatı Sosyal Konut Alanı olacak şekilde ve Ticaret Meslek Lisesi tarafındaki 7 metrelik yolun kaydırılması şeklinde yapılmıştır ancak Çan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 21.02.2013 tarih ve 77 nolu sayılı yazısı ile söz konusu taşınmaz daha önce İmar Planında olduğu gibi Öğrenci Yurdu olacak şekilde ve 7 metrelik yolun eski haline kaydırılması şeklinde plan tadilatı yapılmasının, Nazım Plan Ana Kararları ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik İlke ve Prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/5–29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Çan-Çanakkale yol güzergâhında 19L–III ve 18L–II onaylı imar planlarına rastlayan karayolunda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 24.01.2013 tarih ve 02791 sayılı yazısı ile Kamulaştırma Planlarında karayolu sınırının, yol ve yol emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yolun genişletilmesi şeklindeki plan tadilatı yapılmasının, plan tadilatı Nazım Plan Ana Kararları ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik İlke ve Prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2013/5–30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2012 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 13 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2013/5–31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Termal Otelin çevre düzenlemesi yapım işi, iç mekân düzenleme ve ekipmanların temini için ve Projesi tamamlanıp yapımı devam eden diğer yatırımlara; Kamu ve Özel Bankalardan nakit kredi kullanılmasına, bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Reyhan AKGÜN, Sami KIRMIŞ, Engin DURAN, Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 6 çekimser oyları ile diğer üyelerin 10 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

HAZİRAN 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :04/06/2013 Salı günü saat 18:30

                                               Haziran Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Sami KIRMIŞ, Hulusi ÖZÇELİK

 

2013/6–32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Spor aktivite alanına isim verilmesi ve aynı olan sokak-cadde isimlerinin değiştirilmesi teklifi.

Karşıyaka Mahallesi Şehit Cahit Koçan Sokak ile İsmet İnönü Caddesinin kesiştiği alana yapılan Spor Aktivite Alanına, NECİP FAZIL KISAKÜREK SPOR AKTİVİTE ALANI isminin verilmesine,        Cumhuriyet mahallesindeki Erenler Sokak isminin değiştirilerek yerine, BURHAN CİCİLER Sokak isminin verilmesine,             Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Paşa Sokak isminin değiştirilerek yerine, HASAN KALFAOĞLU Sokak isminin verilmesine, İstiklal mahallesindeki Eğitim Sokak isminin değiştirilerek yerine ALİ YANIK Sokak isminin verilmesine, Atatürk mahallesindeki Uğur Sokağının isminin değiştirilerek yerine MEHMET KUŞKU Sokak isminin verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi ile 18. maddesinin(n) bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Reyhan AKGÜN, Engin DURAN, Süleyman OLGUN’ un 3 çekimser oyları ile diğer üyelerin 11 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

TEMMUZ 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :02.07.2013 Salı günü saat 18.30

                                               Temmuz Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler:Sami KIRMIŞ,Engin DURAN,İsmail AÇIKGÖZ

 

2013/7–33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizin Muhtelif alanlarında Belediyemizce yapılan Spor Aktivite, Park ve Belediye Hizmet Alanlarının isimlerinin belirlenerek, isim verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi ile 18. maddesinin(n) bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi

 

2013/7–34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan Madde–1 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar hizmetlerinden alınacak ücretler ve Madde–21 Evrak Tasdik Ücretlerine ilave olarak eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EYLÜL 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :03.09.2013 Salı günü saat 18.30

                                               Eylül Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Süleyman OLGUN

 

2013/8–35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Osmanefendi Mahallesi sınırları içinde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/8–36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığının 2013 Mali yılı Gelir Bütçesinin, Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret kaleminde, Karayolu Yolcu Terminali Aylık Abonman ücret tarifesine istinaden 25–34 Koltuklu A,B,D(Y) Otobüslerin Terminale giriş-çıkış aylık abonman ücretlerinin (Bir Otobüs) 120,00TL olarak alınmasına 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EKİM 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :01.10.2013 Salı günü saat 18.30

                                               Ekim Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: Hulusi ÖZÇELİK

 

2013/9–37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Osmanefendi Mahallesi sınırlarını içine alan kısımda kat artışı ile birlikte Sosyal Donatı Alanlarını arttırarak yapılan Revizyon Nazım İmar Planı, Nazım Plan Ana Kararları ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik İlke ve Prensiplerine aykırı olmadığından Revizyon İmar Planının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle Onaylanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi

 

2013/9–38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Osmanefendi Mahallesi sınırları içinde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

KASIM 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :05.11.2013 Salı günü saat 18.30

                                               Kasım Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL 

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler: YOK

 

2013/10–39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/10–40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 95,00.-TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/10–41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2014 Bütçe Kanunun K cetvelinde belirtilen miktarın 01.01.2014 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

2013/10–42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2013 Kasım ayı olağan toplantısının 2. oturumunun 19.11.2013 Salı günü saat 18.30’ da yapılmasını Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/10–43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 Mali Yılı gelir Ücret Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2013 Kasım ayı olağan toplantısının 2. oturumunun 19.11.2013 Salı günü saat 18:30’da yapılmasının Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2013/10–44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Osmanefendi sınırlarını kapsayan 1/1000 Ölçekli 19LII, 20LII, 20LIII, 20MI, 20MIV Revizyon İmar Planının kat artışı ile birlikte Sosyal Donatı Alanlarını arttırarak yapılan Revizyon Nazım İmar Planı, Nazım Plan Ana Kararları ve Plan Bütünlüğünü bozucu Şehircilik İlke ve Prensiplerine aykırı olmadığından 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince Onaylanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2013/10–45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki Dolu bulunan Programcı kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2013/10–46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesine ek bütçe olarak Gelir kalemine 13.000.000,00 TL ödenek, Gider kalemlerine toplam 13.000.000,00 TL ödenek verilmesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci Maddesi gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

ARALIK 2013 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi            :03.12.2013 Salı günü saat 18.30

                                               Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

AK Parti Üyeleri                    CHP Üyeleri                       MHP Üyeleri

1-Davut TEKNE                    1-Reyhan AKGÜN             1-Hilmi ÇETİN

2-Erol EKİNCİ                       2-Süleyman OLGUN          2-Hulusi ÖZÇELİK

3-Salih KAHRAMAN            3-Sami KIRMIŞ                  3-İsmail AÇIKGÖZ

4-Mehmet YILDIZ                  4-Engin DURAN

5-Şener EKER    

6-Mücahit KARACA

7-Mesut GERÇEK

8-Ramazan BAL

        

Toplantıya Katılmayan Üye: Engin DURAN

 

2013/12–49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ 

Belediyemizin üyesi olduğu Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı atık Yönetim Birliği’nin projelendirip yapacağı Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesinin inşaat işi yapımının finansman kaynağının İller Bankası A.Ş.’ den borçlanma yolu ile karşılanacağından; Belediyemizin katılım yüzdesi %24,71 olup, borçlanmaya karşılık gelen miktar 2.337.566,00TL ‘ dir. İller Bankası A.Ş.’ den alınacak yatırım kredisini geri ödeme taksitlerinin Belediyemizin su gelirleri kaleminden ödenmesine, bu konu ile ilgili her türlü işlemleri Meclisin yetki dönemi içerisinde Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesi gereğince Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Reyhan AKGÜN, Sami KIRMIŞ, Süleyman OLGUN, Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ’ ün 6 çekimser oyları ile diğer üyelerin 9 kabul oyu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2013/12–50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 4. maddesi (Değişik fıkra:23.10.2008-58075 K/2. maddesi) gereğince; Organize Sanayi Bölgesi kurulması iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU ’ya tam yetki verilmesi, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde; Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (i) bendi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

 

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

2012 YILI

OCAK 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :03/01/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Ocak Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :Hulusi ÖZÇELİK

 

2012/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 18-L-II ve 19-L-III onaylı İmar Planında Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü tarafında talep edilen Hastane Kavşağı ve Belediyemize ait 133 ada, 1 Parsel’de yapılması düşünülen plan değişikliği tekliflerinin komisyonumuzca incelenmesi sonucu Çan (Pazar) Köprüsünün ve yolun genişletilmesi ile kavşak alanının düzenlenmesi şeklindeki plan değişikliklerinin yapılması Nazım plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından, imar komisyonundan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanunun 20, 27 ve 28. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

           

2012/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19-L-III onaylı İmar Planında 162 ada, 1 parselin isabet ettiği imar adasında E=2.00, – 5. kat – h=max 17.00m olacak şekilde kat yüksekliği ve otopark alanı ile ilgili imar planı değişikliği yapılması teklifi Nazım plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından, imar komisyonundan geldiği şekliyle 3194 Sayılı İmar Kanunun 20, 27 ve 28. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            1 yıl süre ile Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Parti’den Davut TEKNE, Salih KAHRAMAN, Mücahit KARACA’ nın, Muhalefet Partisi CHP’den Sami KIRMIŞ ve Muhalefet Partisi MHP’den İsmail AÇIKGÖZ’ ün almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2012/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Meclis üyeleri arasından belirlenen Denetim Komisyonu tarafından 2012 yılı içinde lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 64.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 125,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz tarafından hazırlanan projeleri Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunmaya ve başvuru yapmaya, Belediyemiz bütçesinden kaynak aktarmaya, proje ortağı olmaya, ülkemizin taraf olduğu bütün uluslararası anlaşmalarda proje teslimine katılmaya, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile yapılacak her türlü protokol ve sözleşme imzalamaya Belediyemiz adına Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 38. ve 75. Maddelerine istinaden Belediye Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/1-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Meclisimizce’ de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/1-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         28/10/1987 tarih ve 19618 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinin a bendine istinaden Kadastro ekipleri ile birlikte çalışacak 6 (altı) adet bilirkişinin; Mustafa DÜNDAR, Hüseyin YANIK, Davut TEKNE, Hüseyin KARAKAYA, Halil İbrahim EREN, Musa ESİN olarak belirlenmesi Meclisimizce’ de uygun bulunarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/1-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19-M-2 onaylı imar planında yeşil alan olarak görülen 57 ada, 8 parselin tamamı (B.H.A) Mezbaha Alanı, 57 ada, 24 parselin bir kısmının konut alanı olacak şekilde plan değişikliği yapılması teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/1-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi, 3. ve 4.fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2011 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı mimar,  1 adet tam zamanlı Mühendis, 1 adet tam zamanlı Eğitmen, 3 adet tam zamanlı tekniker, 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2012 yılında da çalıştırılmasına devam edileceğinden 2012 yılı merkezi yönetim bütçe kanunun 23.maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2012 yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/1-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19-L-2 pafta, 62 ada da mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 ve 2 parseller üzerinde yapılacak olan tevhit, ifraz ve yola terklerden sonra oluşacak olan parsellerin satışı için Belediye Encümenimize yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin e bendi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

ŞUBAT 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :07/02/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Şubat Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :Engin DURAN

 

2012/2-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19-M-II onaylı imar planında yeşil alan (Park) olarak görülen 57 ada 8 parselin tamamı (B.H.A) mezbaha alanı, 57 ada, 24 parselin bir kısmının konut alanı olacak şekilde plan değişikliği teklifi nazım plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20, 27 ve 28. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oy çokluğuyla karar verildi

           

 

2012/2-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Seramik Mahallesinde 18 L–1 onaylı imar paftasında 214–215 ve 500 adalarda ruhsatlı yapılar mevcut bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde ruhsatlı yapıların yollara geldiği tarafımızdan tespit edilmiştir. 214–215 ve 500 adalarda imar değişikliği yapılması teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/2-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde bünyesinde çalışan Sözleşmeli Personellere 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Ek’i Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11/01/2012 tarih ve 115708–184–350 sayılı Genelgesi doğrultusunda belirtilen oranların tavanını aşmamak kaydıyla tam zamanlı olarak çalışan Mimar ve Mühendis kadrolarına %130, Eğitmen ve Tekniker Kadrolarına %85 oranında ek ödeme verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

           

2012/2-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

ÇAN BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI VERGİ ve HARÇ GELİRLERİ TARİFESİ

MADDE 9- PAZAR VE PANAYIR YERİNE KURULAN HAYVAN PAZARI

HARÇ TARİFESİ

 1. C) Pazar Yeri İşgaliye Harcı ( Metrekaresi – Haftalık) – (Ek Madde)

     1-Balıkçılar, tavukçular, süt ve süt ürünleri                                                         : 1,223TL

     2-Sebze, meyve, tuhafiye, konfeksiyon, zücaciyeciler,

      Manifatura ve ayakkabıcılardan                                                                         :1,112TL

 

ÇAN BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI HİZMET KARŞILIĞI GELİR ÜCRET TARİFESİ

MADDE 40-DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİ – GÜNLÜK (KDV HARİÇ)

1-Nişan, düğün ve evlenme merasimi (hafta içi gündüz-gece)                                :402,54TL

2-Nişan, düğün ve evlenme merasimi (hafta içi gündüz)                                         :190,68TL

3-Nişan, düğün ve evlenme merasimi (hafta içi gece)                                              :211,87TL

4-Nişan, düğün ve evlenme merasimi (hafta sonu gündüz-gece)                             :593,22TL

5-Nişan, düğün ve evlenme merasimi (hafta sonu gündüz)                                     :296,61TL

6-Nişan, düğün ve evlenme merasimi (hafta sonu gece-Cuma-C.tesi-Pazar)           :402,54TL

 

Çan Belediye 2012 Mali Yılında Vergi ve Harç Gelirleri Tarifesi ile Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Ek Maddelerin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/2-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Günümüz koşullarına göre inşaat çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre ocak, şubat, mart, kasım, aralık aylarında hafta içi 08:00 – 18:00 saatlerinde aynı aylarda Cumartesi – Pazar 10:00 – 18:00 saatlerinde, nisan, eylül, ekim aylarında hafta içi 08:00 – 20:00 saatlerinde aynı aylarda Cumartesi – Pazar 10:00 – 20:00 saatlerinde, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında hafta içi 08:00 – 22:00 saatlerinde aynı aylarda Cumartesi – Pazar saat 10:00 – 20:00 arası tespit edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesi gereğince Meclisimizce de kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

MART 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :06/03/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Mart Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        :Ramazan BAL, İsmail AÇIKGÖZ

 

2012/3-16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Seramik Mahallesinde 18-L-I onaylı imar planında 214–215 ve 500 nolu imar adalarında mevcut duruma uygun imar yolu oluşturulmadığı tespit edildiğinden, söz konusu imar adalarının batısındaki 7m lik yaya yollarının mevcut parselasyon durumu dikkate alınarak batıya kaydırılmasında ve eksilen park alanı kadar yeşil alanın batıdaki imar adasından sağlanmak suretiyle plan değişikliği yapılması teklifi nazım plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.  maddeleri ile İmar Kanunun 8.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

2012/3-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

22/07/2005 tarihli 25883 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliğinin 9.maddesinin a, b, c bentlerinde ifade edilen tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi işi belediyelere verilmiştir. Bu kapsamda bölgemizde hizmet gösteren ve üyesi olduğumuz Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği’nin 23/02/2012 tarihli yazısına istinaden Tıbbi Atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda BİÇAY Katı Atık Yönetim Birliğine yetki devrinin yapılması 5393 Sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.  

 

2012/3-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin muhtaç ve yoksul vatandaşlara ücretsiz olarak yemek dağıtımı yapmak amacıyla açmış olduğu Çan Belediyesi Aşevinde hizmet aracı olarak ve Belediyemizin diğer Müdürlüklerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracı alımı Meclisimizce de uygun bulunarak 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85.  maddesinin b bendi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

2012/3-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Düzenli şehircilik anlayışının gereği olarak sanayileşmenin oluşumunun bu alanlara kayması nedeniyle mücavir alan içine dâhil edilmesinin gerekli olduğu görülmüş olduğundan; 1/25000 ölçekli harita üzerine işaretlenmiş olan köy yerleşik alanları bulunan Büyüktepe, Çekiçler, Çakılköy, Hurmaköy, Durali, Büyükpaşa, Karakadılar, Bahadırlı, Yayaköy, Kulfal, Bardakçılar, Bilaller, Söğütalan ve Kızılelma Köyü arazilerinin mücavir alan olarak ilan edilmesi 3194 Sayılı İmar Kanunun 45.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/3-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

634 Sayılı kat mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ve diğer ilgili kanun ve Yönetmelikler hükümlerine istinaden Termal Kent projesi üzerinde belirlenecek gayrimenkullerin ihale ve satışı hususlarında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 69. maddesine istinaden Encümenimize yetki verilmesi Meclisimizce uygun bulunarak Belediye Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/3-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin ispanya ve Bosna Hersek’te yapılacak festivallere katılmasına, başında bulunacak olan görevli belediye personeli, görevli Meclis üyelerinin tespiti hususunda; Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ya tam yetki verilmesi ve festivale katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri vb) her türlü giderlerin Belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

NİSAN 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :03/04/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Nisan Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Yok

 

2012/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 45 sayfadan ibaret olan 2011 yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2012/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

1 yıl süreyle Belediye Encümeni Toplantılarına katılmak üzere 2 adet Encümen üyeliklerine yapılan gizli oylamada;

Şener EKER                          :9

Mesut GERÇEK                    :9

Reyhan AKGÜN                   :4

Sami KIRMIŞ                                   :4

            Yukarıdaki oy dağılımına göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Şener EKER ve Mesut GERÇEK ‘in almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2012/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Ramazan BAL, Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi CHP ‘den Sami KIRMIŞ, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hulusi ÖZÇELİK ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince seçilmişlerdir.

 

2012/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Erol EKİNCİ, Mehmet YILDIZ, Mücahit KARACA, Muhalefet Partisi CHP ‘den Reyhan AKGÜN, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince seçilmişlerdir.

 

2012/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:25, Ada:104’ de kayıtlı taşınmazın 19-L-2 onaylı imar planında, Belediye Hizmet alanı olarak görülen alanın bir kısmının konut alanı olacak şekilde plan değişikliği yapılması teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/4-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan Denetim Komisyonu, 27-28-29 Şubat 2012 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak, Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2011 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve işlevleri kontrol edilmiştir.

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2011 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 12/03/2012 tarihli raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2012/4-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi İlan, Reklâm ve Tabela Yönetmeliği, bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları, Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863–3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu, Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgi mevzuat hükümlerinin Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanan Yönetmeliğin kabul edilmesi 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/4-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 32– ŞEHİR İÇİ BİLBORD ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ )

2-         a) (220x340cm) Bilboard Ücreti 1 Haftalık                          :150,00 TL

 1. b) (220x340cm) Bilboard Ücreti 2 Haftalık :200,00 TL
 2. c) (220x340cm) Bilboard Ücreti 1 Aylık :500,00 TL
 3. d) Özel Günler Kutlama Mesajları (Günlük) :150,00 TL

3- Belediye ve Halk Otobüslerinde bulunan LED Ekranlara Reklâm Verme Ücreti:

 1. a) 1 Haftalık :   250,00 TL
 2. b) 2 Haftalık :   450,00 TL
 3. c) 1 Aylık :1.250,00 TL
 4. d) Özel Günler Kutlama Mesajları (Günlük) :     50,00 TL

4- Şehir içinde (Çan Lisesi önü,  Fatih Mahallesi, Menderes ve İda Parkı önünde) bulunan büyük LED ekranlara reklâm verme ücreti:

 1. a) 1 Haftalık :   500,00 TL
 2. b) 2 Haftalık :   950,00 TL
 3. c) 1 Aylık :2.400,00 TL
 4. d) Özel Günler Kutlama Mesajları (Günlük) :   100,00 TL

           

Çan Belediye 2012 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Ek Maddelerin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MAYIS 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :08/05/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Mayıs Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Sami KIRMIŞ, İsmail AÇIKGÖZ

 

2012/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Hizmet alanına dâhil edilmesine ihtiyaç olmadığı, şahsın mağduriyetinin giderilmesi açısından ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 24.ve 28. maddesinin (d) Fıkrasına istinaden yapı yapılabileceği kanaatiyle plan değişikliğinin yapılmasının Nazım İmar Plan Ana kararlarını ve Plan bütünlüğünü bozucu Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından 3194 Sayılı İmar Kanun’un 8. ve Plan yapımına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20. ve 27. maddelerine istinaden Plan değişikliğinin yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

2012/5-31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde iç truzmi canlandırmak, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla her yıl Belediyemiz tarafından düzenlenecek Yağlı Pehlivan Güreş etkinlikleri yapılması düşünülmüş olup, etkinliklerde yapılacak olan her türlü harcamaların 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, Yağlı Pehlivan güreş etkinliklerinin yapılmasına, tarih ve günün belirlenmesine, planlanmasına, koordinasyonuna ve her türlü işlemlerini yürütmek üzere 5393 Sayılı Kanununun 14. 38. ve 60. maddeleri gereğince Belediye Encümenine tam yetki verilmesine, Encümence alınan kararlar için ihtiyaç duyulduğunda hukuki anlaşma, sözleşme, protokol vb. imzalamaya Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi Belediye Meclisimizce de uygun bulunak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2012/5-32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 33– TANITIM, SPORTİF, KÜLTÜREL ETKİNLİK ve FESTİVAL ÜCRETLERİ (KDV DÂHİL )

4-Yağlı Pehlivan Güreş Sahasına Giriş Ücreti                                              : 10,00 TL

5-Bayanlar ve 0–12 Yaş grubu Çocuklardan ücret alınmamasına

              

Çan Belediye 2012 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Ek Maddelerin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/5-33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2011 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 5393 Sayılı Kanunun 64.maddesine istinaden Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/5-34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 8– İLAN ve REKLÂM VERGİSİ

 

E-İlan ve Reklâm amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,           :0,125 krş

    biblolar veya benzerlerinin her biri için

Çan Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi ve Harç Gelirleri Tarifesinin 8.maddesi (E) bendinin günümüz koşullarına göre yeniden belirlenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

HAZİRAN 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :05/06/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Haziran Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Erol EKİNCİ, Mesut GERÇEK

 

2012/6-35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osman Efendi Mahallesinde onaylı imar planlarında ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı 19L2, 20L2, 20L3, 20M1, 20M4 – 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında revizyon yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/6-36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde 8 ada, 46 parsel, 20L3 ve 19L2 Onaylı İmar Planında bulunan Endüstri Meslek Lisesi Okul alanının inşaat yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2012/6-37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizce programcı unvanlı personelin çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan 22/07/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in Kadro Değişikliği Başlıklı 11.maddesi gereğince boş bulunan 1 adet 10 dereceli kameraman kadrosunun kaldırılarak 7 dereceli programcı Kadrosu ile değiştirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/6-38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Belediyemiz Hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülmesini sağlamak, ilçemize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Belediyemizde boş bulunan Programcı kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile 2012 yılında çalıştırılması düşünülen personele aylık net 1.500,00TL ücret ödenmesi ve ek ödemenin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11/01/2012 tarih ve 115708-184-350 sayılı genelgesi ile 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Ek’i Sözleşmeli Personel ek Ödeme Oranları Cetvelinde belirtildiği şekilde ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Salih KAHRAMAN

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

TEMMUZ 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Meclis Toplantı Tarihi            :03/07/2012 Salı günü saat 18:30

                                                Temmuz  Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dahil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :Adalet ve Kalkınma Partisi Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ   

                                               3-Mehmet YILDIZ

                                               4-Şener EKER    

                                               5-Mücahit KARACA

                                               6-Mesut GERÇEK

                                               7-Ramazan BAL

                                               8-Salih KAHRAMAN

 

                                               Cumhuriyet Halk Partisi Üyeleri

 

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               Milliyetçi Hareket Partisi Üyeleri

 

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :İsmail AÇIKGÖZ

 

7-39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         İlçemiz Atatürk Mahallesinde 19-L-II Onaylı İmar Planında Endüstri Meslek Lisesi Alanında Spor Tesisi yapılması düşünüldüğünden, güneyindeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00m düşürülmesi nazım plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27 maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

7-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tapunun pafta 27, ada 110’da kayıtlı taşınmazın bulunduğu 19-L-3 onaylı imar planında oto park alanı ve spor tesisleri olarak görülen alanın etrafında Bitişik Nizam 5 kat, ticari bölge olacak şeklinde plan değişikliği teklifinin  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

7-41  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde dolu bulunan 1 adet 3 dereceli Mali Hizmetler Müdürü Kadrosunu 2 Dereceli Personel işgal ettiğinden 22/07/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ’in Kadro Değişikliği Başlıklı 11.maddesi gereğince 3 dereceli Mali Hizmetler Müdürü Kadrosunun 1 derece yükseltilmesi  5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN   BELEDİYE  MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KATİP                                  KATİP

ABDURRAHMAN KUZU             ŞENER EKER                     EROL EKİNCİ

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS ÜYESİ                  MECLİS ÜYESİ

 

 

 

EYLÜL 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :04/09/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Eylül Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : YOK

 

2012/8-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz 19-L-III Onaylı İmar Planında Spor Tesisleri ve Otopark Alanı’na ilişkin imar planı değişikliğine gidilmesine, Kapalı Spor Salonunun batısındaki alanın Spor Tesisleri alanına herhangi bir fayda sağlamaması nedeniyle söz konusu alanın ve otopark alanının Ticaret alanına dönüştürülmesi, Emsal:2,00, Yükseklik:5 kat Devlet kara yolundan 15 metre komşu paralelden 5’er metre yapı yaklaşma verilerek plana işlenmesi şeklindeki plan değişikliğinin Nazım ana plan kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2012/8-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemizde boş bulunan 1 adet 7 dereceli Eğitmen kadrosu ile 11 dereceli Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 22/07/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Memur Kadro Kütüğünde unvan itibariyle belirtilen derece aralığı dikkate alınarak 7. dereceli Eğitmen kadrosunun 4. dereceye, 11 dereceli memur kadrosunun 7. dereceye yükseltilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/8-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi ve Osmanefendi mahallesini birbirinden ayıran Barış Caddesi isminin değiştirilerek 29.07.2012 tarihinde Hakkari ili Şemdinli İlçesinde Bölücü Terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada Şehit olan “Şehit Yasin BAYRAKTAR” adının verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. ve 18.maddesinin (n) bendi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2012/8-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

        

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 412 ada, 2–3–11 ve 12 nolu parsellerin, mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet mahallesi 119 ada, 87–88 ve 89 nolu parsellerle takas yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 34. maddesinin (g)bendi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

EKİM 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :02/10/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Ekim Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkan Vekili Ramazan BAL

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

                                               1-Abdurrahman KUZU

                                               2- Davut TEKNE

                                               3- Erol EKİNCİ  

                                               4- Salih KAHRAMAN

                                               5- Mehmet YILDIZ      

                                               6- Şener EKER

                                               7- Mücahit KARACA                                                                               8- Mesut GERÇEK

                                               9-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : Abdurrahman KUZU

 

2012/9-46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Çan Halkına daha kaliteli hizmet sunabilmesi çıkacak sorunların giderilmesi, su tahakkuk ve tahsilâtının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin kabul edilmesi 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin  (m) bendi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak aynı kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/9-47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Altyapı ve Atıksu Arıtma Projesinin yapım işi için kullandırılacak Japon Yeni Krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/9-48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizin 2012-2013 Mali Yılları yatırım planları içerisinde yer alan, Belediyemizce yapılacak olan alt yapı içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, cadde ve sokaklarının beton parke yol yapım işi, park ve bahçe yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu kullanmak suretiyle yurtiçi bankalardan 60 ay vade ile faiz hariç 6.000.000,00TL (altımilyontürklirası)(anapara) tutarında kredi kullanılmasına Belediye Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olup; bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Ramazan BAL                                   Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkan V.                           Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

KASIM 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :06/11/2012 Salı günü saat 18:30

                                               Kasım Ayı Olağan 1.Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

                                               1-Abdurrahman KUZU

                                               2- Davut TEKNE

                                               3- Erol EKİNCİ  

                                               4- Salih KAHRAMAN

                                               5- Mehmet YILDIZ      

                                               6- Şener EKER

                                               7- Mücahit KARACA                                                                               8- Mesut GERÇEK

                                               9-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

Toplantıya Katılmayan Üyeler        : YOK

 

2012/10–49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2013 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 ve 39.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2012/10–50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2013 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 95,00.-TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2012/10–51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve İtfaiye Personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu en fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2013 Bütçe Kanununda tespit edilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürü,%99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01/01/2013 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178.maddesi gereğince uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2012/10–52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi taslağının görüşülerek karar bağlanması teklifi; Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Mesut GERÇEK’ in 06.11.2012 tarihli önergesi ile gündemin 4.maddesi 2013 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla Kasım 2012 ayı 2.toplantısının 20.11.2012 Salı günü saat 18.30’ da yapılmasını Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2012/10–53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2013 Mali Yılı gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Mesut GERÇEK’ in 06/11/2012 tarihli önergesi ile gündemin 5.maddesi 2013 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla Kasım 2012 ayı 2.toplantısının 20/11/2012 Salı günü saat 18:30’da yapılmasının Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2012/10–54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde Eğitim Öğretim faaliyetleri gösteren Devletimize ait her derecedeki okul ve binaların inşaatının yapımı, bakımı, onarımı ve her türlü teçhizatın alınmasını, öğrencilerimize iyi bir eğitim – öğretim ortamı hazırlayarak, kaliteli bir eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Belediye bütçe imkânları doğrultusunda yapılacak giderlerin, Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 ve 75.maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2012/10–55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait Onaylı İmar Planında Yeşil alan olarak görülen Pafta:19-L-I, ada: 204, parseller: 2, 3, 4 ‘de kayıtlı taşınmazların tamamının Sosyal Kültürel Tesis Alanına (SKT)  dönüştürülmesi teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis

 

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :20/11/2012 Salı günü saat 18:30

                                                2012 Kasım Ayı 2. Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dahil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :Engin DURAN

 

2012/11-56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

           

            Çan Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi madde madde okunup bölüm bölüm esami tayini suretiyle oylanarak Çan Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 26.500.000,00TL Gider Bütçesinin de 36.500.000,00TL olarak hazırlandığı, gelir ve gider arasındaki 10.000.000,00TL Finans açığının Termal Otel yapımı, Yağmur Suyu, Kanalizasyon yapımı, yol yapım Projelerinde kullanmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu ve Özel Bankalardan uzun vadeli kredi borçlanılması düşünülerek Bütçe Denkliğinin sağlanacağı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince 3 ret, 12 kabul oy, oyçokluğuyla karar verildi.

2012/11–57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

            A-Çan Belediyesi 2013 Mali Yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç Gelirleri Ücret Tarifesi ilçemizdeki semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutularak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96/B maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

            B-Çan Belediyesi 2013 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Komisyondan geldiği şekliyle aynen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince 3 ret, 12 kabul oy, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

Üyesi

ARALIK 2012 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :04/12/2012 Salı günü saat 18:30

                                                2012 Aralık ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Salih KAHRAMAN  

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :YOK

 

2012/12–58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Fatih Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait Onaylı İmar Planında Park alanı olarak görülen Pafta:19-L-I‘de kayıtlı taşınmazların tamamının Sosyal Kültürel Tesis Alanına (SKT)  dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin Nazım ana plan kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığından plan değişikliğinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına Ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddeleri gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ ’ün 3 ret oylarına karşın, 13 kabul oy, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2012/12–59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 28/11/2012 tarih ve 100 sayılı 657 Sayılı yasaya tabi Devlet Memurları ile 5393 sayılı Belediye kanunu 49. maddesi çalıştırılan memurlara Sosyal Yardım yapılması yapılacak yardımın miktarının belirlenerek, Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediyemizde en yüksek üye sayısına sahip olan Memur Sendikası ( BEN-BİR-SEN) ile görüşme yapmasına ve sosyal denge sözleşmesi ile toplu sözleşme metni imzalayabilmesi için Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesine, Anayasa, Uluslar arası sözleşmeler, 4688 Sayılı Kanun 32. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Hilmi ÇETİN, Hulusi ÖZÇELİK, İsmail AÇIKGÖZ ’ün 3 çekimser oyları ile 13 kabul oy, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

           

 

2012/12–60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait Onaylı İmar Planında Sağlık alanı olarak görülen Pafta:19-L-IV, ada: 217, parsel: 81 ‘de kayıtlı taşınmazın Sağlık alanı olarak ayrılan alanın bir kısmının (1000m2) Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesi teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde, Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

   ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                  KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Erol EKİNCİ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

 

 

2011 YILI

OCAK 2011 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :04/01/2011 Salı günü saat 18:30

                                                Ocak  Ayı Olağan Toplantısı.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dahil 16 üye

Toplantıya Katılan Üyeler      :AKP Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Ahmet YONAR        

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :Ahmet YONAR

 

2011/1-1 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            2011 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada;

 

                        Davut TEKNE                       15 oy

                        Şener EKER                          14 oy

                        Mücahit KARACA               15 oy

                        Sami KIRMIŞ                                   15 oy

                        İsmail AÇIKGÖZ                  15 oy

 

            Yukarıdaki oy dağılımına göre 2011 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Parti’den Davut TEKNE, Şener EKER, Mücahit KARACA’ nın, Muhalefet Partisi CHP’den Sami KIRMIŞ ve Muhalefet Partisi MHP’den İsmail AÇIKGÖZ’ ün almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2011/1-2 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Meclis üyeleri arasından belirlenen Denetim Komisyonu tarafından 2011 yılı içinde lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 60,00TL,kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 120,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/1-3 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         Belediye Meclisimizin her ayın İlk Salı günü saat 18.30 ‘toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanması ve Meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Meclisimizce’ de uygun bulunarak adı geçen Kanun’ unun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2011/1-4 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapunun 18-M-4 Pafta, 576 Ada, 1 Parsel İmar paftamızda Orta Öğretim Alanı olarak görülen alanda Fen Lisesi Proje çalışmalarında yatakhane, Konferans Salonu ve Spor Kompleksi için yeterli olmadığı görülerek Batısında bulunan park ve 7 m ‘lik yolunun Orta Öğretim alanına dönüştürülmesi ile ilgili komisyonumuzun incelemesi sonucunda söz konusu park alanı ve 7 m ‘lik yolun Orta Öğretim alanına dönüşmesi ve kaldırılan park ve yolun aynı mevkide Orta Öğretim alanının Güneyinde yatay 29.000 düşey 30.750 koordinatlarındaki konut alanına alınması şeklindeki plan değişikliği plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu,             Şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı ayrıca Plan müellifinin uygun görüşü ile 3194 sayılı imar kanunu ve tip yönetmeliğinin 20. ve 27. maddelerine istinaden Plan değişikliğinin yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2011/1-5 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi, 3 ve 4.fıkrası gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2010 yılında çalıştırılan 1 adet tam zamanlı mimar,  1 adet tam zamanlı Mühendis,2 adet tam zamanlı tekniker , 1 adet kısmi zamanlı veteriner ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılan sözleşmeli personellerin 2011 yılında da çalıştırılmasına devam edileceğinden 2011 yılı merkezi yönetim bütçe kanunun 23.maddesi gereğince mevcut sözleşme ücretlerine 2011 yılında mevzuat uyarınca yapılacak olan artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/1-6 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

         İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde 18-L-II onaylı imar planında kayıtlı taşınmaz onaylı imar planında İmam Hatip Lisesi alanına isabet etmektedir.Yapılan inceleme üzerine söz konusu imar adası ve çevresindeki yolların birbirini karşılamadığı ve trafiğin akışını etkilediği görülerek İmam Hatip Lisesi imar adasının güneyinde köşelerin kırılması şeklindeki plan değişikliğinin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

            18-L-II onaylı imar planında İmam Hatip Lisesi alanı olarak belirtilen imar adasının güney kısmında köşe kırıklığı şeklindeki plan değişikliği teklifini Belediye Meclisince görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2011/1-7 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Gün geçtikçe büyüyen ilçemize daha iyi hizmet verebilmek,halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak,boş zamanlarını değerlendirmek,onlara yol göstermek,sosyal ve kültürel yapısını incelemede yön vermek amacıyla Eğitmen Ünvanlı Personelin çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.22/07/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in Kadro Değişikliği Başlıklı 11.maddesi gereğince boş bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfı 11 dereceli Şoför Kadrosunun kaldırılarak 5 dereceli Eğitmen Kadrosu ile değiştirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

2011/1-8 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

MADDE 33 – TANITIM,SPORTİF,KÜLTÜREL ETKİNLİK VE FESTİVAL ÜCRETLERİ ( KDV DAHİL )

 

2- Deve Güreş Sahasına Giriş Ücreti (KDV Dahil)                          :10,00TL

 

MADDE 18- OTOGARAJ ÜCRETİ (KDV Hariç)

 

İ-Otobüs Terminali Çıkış Şehirlerarası BÜYÜK Otobüs (Aylık Abonelik) Ücreti     :161,02TL

(1. Taksit 31/01/2011 tarihine kadar 1’inci 6 aylık peşin olarak alınacaktır.)

(2. Taksit 31/07/2011 tarihine kadar 2’inci 6 aylık peşin olarak alınacaktır.)

 

J-Otobüs Terminali Çıkış İlçeler arası KÜÇÜK Otobüs (Aylık Abonelik) Ücreti       :  80,51TL

(1. Taksit 31/01/2011 tarihine kadar 1’inci 6 aylık peşin olarak alınacaktır.)

(2. Taksit 31/07/2011 tarihine kadar 2’inci 6 aylık peşin olarak alınacaktır.)

 

K- Otobüs Terminali Çıkış KÖY Minibüsleri (Aylık Abonelik) Ücreti                      : 55,09TL (1. Taksit 31/01/2011 tarihine kadar 1’inci 6 aylık peşin olarak alınacaktır.)

(2. Taksit 31/07/2011 tarihine kadar 2’inci 6 aylık peşin olarak alınacaktır.)

                          

Çan Belediye 2011 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesine Ek Maddelerin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla  karar verildi.

İşbu tutanak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince tutularak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

 ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                               KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Mehmet YILDIZ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

ŞUBAT 2011 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :01/02/2011 Salı günü saat 18:30

                                                Şubat Ayı Olağan Toplantısı.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dahil 16 üye

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK PARTİ Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Ahmet YONAR        

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   : YOK

 

2011/2-9 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde 18-L-II onaylı imar planında kayıtlı taşınmaz onaylı imar planında İmam Hatip Lisesi alanına isabet etmektedir. Yapılan inceleme üzerine söz konusu imar adası ve çevresindeki yolların birbirini karşılamadığı ve trafiğin akışını etkilediği görülerek İmam Hatip Lisesi imar adasının güneyinde köşelerin kırılması şeklindeki plan değişikliği İmar Komisyonumuzca incelenmiş olup,18-L-II imar planında İmam Hatip Lisesi olarak belirlenen imar adasının güney köşeleri ve etrafında yapılan plan değişikliğinin yapılması Nazım İmar Plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozucu, şehircilik ilke ve prensiplerine aykırı olmadığı görüşüyle 3194 Sayılı İmar Kanunun ve İmar Planına ait Esaslar Yönetmeliğinin 20 ve 27.maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.  

           

 

 

2011/2-10 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/04/2006 tarih ve 728–7 sayılı kararı ile Çanakkale, Çan, Biga, Gönen, Bayramiç, Ezine ve Kepez şehirlerinden oluşan lisans bölgesinde 20.04.2006 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile doğalgaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’e lisans ihalesini almıştır. Belediyemiz 01.04.2008 tarih ve 2008/4-30 sayılı Belediye Meclis Kararıyla adı geçen şirket ile toplam %10 oranında verilen hissenin % 47 oranında ortak olunması ve iş bu şirket ile tüm çalışmaların Belediye adına yürütülmesine Belediye Başkanlık Makamına tam yetki verilmesine karar verilmiş olup, bu karar ilgili bakanlığa gönderilmiştir.

Ancak Çanakkale Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12/11/2010 tarih ve 6226 sayısı ile 25/01/2011 Tarih 618 sayılı yazısında emsal teşkil eden ortak Belediyelerin hepsi tekrar %10’luk hissenin son nüfus sayımı 2007 TUİK verilerine göre Meclis kararları alındığını ifade edilmiştir. Bu anlamda Belediyemize sunulan yazıların bilgi ekinde ve yapılan araştırma neticesinde Çanakkale Belediyesinin 15.04.2008 tarih ve 2711 sayılı yazısı ile istenilen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ na yazmış olduğu yazıya istinaden kurumun 25.04.2008 tarih ve 1230 sayılı yazısında ifade edilen Belediye şirketlerinin sermaye şartı aranmaksızın %10 nispetinde ortak olması durumunda % 10 hissenin nasıl paylaşılacağı mevzuatta herhangi bir düzenleme olmamakla beraber ilk etapta Belediyelerin Nüfus oranına göre paylaşım yapılacağını değerlendirerek görüş bildirmiştir. Bu görüş doğrultusunda 2007 yılı TUİK  nüfus sayımı verilerine göre Belediyemizin % 10 luk hisse üzerinden ortaklık oranın belirlenmesi istenilmektedir.

4646 sayılı kanunun 4. maddesinin 4 no.lu fıkrasının (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, Belediyemizin de içinde bulunduğu işbu lisans bölgesindeki; Çanakkale, Çan, Biga, Gönen, Bayramiç, Ezine ve Kepez Belediyelerin 2007 TUİK verilerine göre toplam nüfusu 228.950 olduğundan ilçemiz 2007 TUİK verilerine göre nüfusu olan 29.172 nin yukarıda belirtilen lisans bölgesinde yer alan belediyelerin toplam nüfusuna bölündüğünde %10’luk hissenin dağıtım oranına isabet eden  % 1.274 hisse oranında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (i) fıkrası hükmü gereğince bedelsiz ortak olunmasına, Belediyemize ait hisse oranın Çanakkale Doğalgaz A.Ş. ile Çan Belediyesi arasında yapılacak her türlü protokol, hisse dağılımı, sözleşme, anlaşma ve yetki devri gibi vs. işlemler için Çan Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU ‘ya tam yetki verilmesi 5393 sayılı Kanunun 38. maddesinin ( g ) fıkrası hükmü gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/2-11 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ     

Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen ilçemize daha iyi hizmet verebilmek, eğitim esaslarında onlara yol gösterebilmek, sosyal ve kültürel yapısını incelemede yön verebilmek amacıyla Belediyemizde boş bulunan Eğitmen kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile 2011 yılında çalıştırılması düşünülen personele aylık net 1.240,00TL maaş ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/2-12 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Gün geçtikçe büyüyen ve teknolojik anlamda gelişen çalışma standartlarına atak uydurabilmek yine bu teknolojik gelişimi en iyi şekilde değerlendirip çağdaşlaşma anlamında İlçemize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Belediyemiz de boş bulunan Bilgisayar Teknikeri kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile 2011 yılında çalıştırılması düşünülen teknik personele aylık net 1.560,00TL maaş ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, 5393 Sayılı kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/2-13 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ     

MADDE 6 – BASILI EVRAK VE KÂĞITLARDAN ALINACAK ÜCRETLER ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ )

 

L- Şehir içi Kamyon ve Çekici türü araçların giriş izin belgesi ücreti                      :08,48TL        

 Çan Belediye 2011 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Ek Maddenin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/2-14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blokta bulunan 2’nci Kat (28–29), 3’ncü Kat(30–31–32–33–34–35–36–37–38–39–40–41–42–43–44–45–46–47–48) ve 4’ncü Kat(49–50–51–52–53–54–55–56–57–58–59–60–61–62–63–64–65–66–67) dahil olmak üzere toplam 40 adet işyerlerini Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak kiralamak veya bedelsiz olarak yerlerin tahsis edilmesi istenilmektedir.

            İlçemizde Üniversite öğrencilerinin barınma ve konaklama amaçlı bir tesise ihtiyaçları vardır. Eğitim ve Öğretime katkıda bulunmak Belediyemizin başlıca asli görevlerinden biri sayılmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15,38 ve 75. maddesin d bendine istinaden;

            Eğitim ve öğretime katkıda bulunmak amacıyla, öğrencilerin barınma ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Belediyemize ait yukarıda yazılı adresteki işyerlerimizi 25 yıl süreye kadar Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ ne bedelsiz olarak yerlerin tahsis edilebilmesi veya kiralanabilmesi için, Belediyemiz Encümenine Tam yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38 ve 75 maddesinin (d) bendi istinaden, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında bedelsiz tahsisi veya kiralanması neticesinde imzalanacak sözleşme, protokol vb. gibi işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU ’ya tam yetki verilmesi, Meclisince de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                               KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Mehmet YILDIZ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MART 2011 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :01/03/2011 Salı günü saat 18:30

                                                Mart Ayı Olağan Toplantısı.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dahil 16 üye

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK PARTİ Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3-Ahmet YONAR        

                                               4-Mehmet YILDIZ

                                               5-Şener EKER    

                                               6-Mücahit KARACA

                                               7-Mesut GERÇEK

                                               8-Ramazan BAL

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   : Ramazan BAL, Ahmet YONAR, Süleyman OLGUN, İsmail AÇIKGÖZ

 

2011/3-15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Çan Belediyesi Halk Oyunları ekibi 21 Haziran 2011 ve 1 Temmuz 2011 tarihinde Polonya’da düzenlenen festivale, 05–16 Temmuz 2011 tarihinde Macaristan’da düzenlenen “County Wandering” festivali, 17–25 Temmuz 2011 tarihinde Makedonya’da düzenlenen  “Ohrid Wave” festivaline, 02–13 Ağustos 2011 tarihinde Macaristan’da düzenlenen Halk oyunları festivaline davetli olarak katılabilmesi için ekibin başında bulunacak olan görevli belediye personeli görevli meclis üyelerinin tespiti hususunda; Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya tam yetki verilmesi ve festivale katılacak olan bütün görevlilerin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak, yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç giderleri v.b) her türlü giderlerin Belediyemiz gider bütçesi ödeneğinden karşılanması Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

2011/3-16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan halkımızın huzurunu, can ve mal güvenliğini korumak için ilçemizin muhtelif yerlerine, giriş ve çıkışlarına; başta Belediyemiz olmak üzere İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, sivil toplum örgütlerinin maddi ve manevi destekleri ile projelendirilip hazırlanan Kent Güvenlik Yönetimi sistemi kurulup hayata geçirilmek istenilmektedir.

Bu bağlamda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesine Belediyemizin Bütçe imkanları doğrultusunda Belediyemiz tarafından yapılması talep edilen Çan-Biga yolu ve Çan-Çanakkale yolu giriş ve çıkışlarına kurulacak olan (EDS) Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması aşamasında 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14, 38 ve 75 Maddeleri gereğince yapılacak olan bütün giderlerin Belediyemiz Gider Bütçesinden karşılanması ve Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU ’ya tam yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

2011/3-17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         İlçemiz sınırları ve mücavir alanları içinde içkili yerler bölgesi Belediye Meclisimizin 03/01/2006 tarih ve 2006/1–3 sayılı kararıyla tespit edilmiştir.

            Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San.A.Ş’nin kiracısı olan Suze Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin vermiş olduğu dilekçe ile Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak No:19/2 adresinin içkili yer bölgesi içine alınması talep edilmiştir.

            Adı geçen yerin Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan içkili yer haritasına alınarak tasdik edilmesi 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesine istinaden Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                               KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Mehmet YILDIZ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

NİSAN 2011 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi            :05/04/2011 Salı günü saat 18:30

                                                Nisan Ayı Olağan Toplantısı.

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

Meclis Üye Durumu               :Başkan dâhil 16 üye

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK PARTİ Üyeleri

 

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ

                                               3- Mehmet YILDIZ      

                                               4- Şener EKER

                                               5- Mücahit KARACA  

                                               6- Mesut GERÇEK

                                               7- Ramazan BAL

                                               8-Salih KAHRAMAN

 

                                               CHP Üyeleri

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   : YOK

 

2011/4-18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 37 sayfadan ibaret olan 2010 yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

2011/4-19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını yürütmek üzere 1. Meclis Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama ile;

 

            Davut TEKNE           :12 oy

            Salih KAHRAMAN  :  1 oy

 

Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını yürütmek üzere 2. Meclis Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama ile;

 

            Salih KAHRAMAN  :12 oy

            Davut TEKNE           :  1 oy

 

            Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis 1.Başkan Vekilliğine Davut TEKNE, Meclis 2.Başkan Vekilliğine Salih KAHRAMAN’ ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

2011/4-20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını yürütmek üzere 2 adet asil Meclis Kâtipliği seçimi için yapılan gizli oylamada;

 

            Şener EKER               :9 oy

            Erol EKİNCİ             :9 oy

            Engin DURAN          :7 oy

            İsmail AÇIKGÖZ      :7 oy

 

            Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediye Meclisi Toplantılarını yürütmek üzere 2 adet yedek Meclis Kâtipliği seçimi için yapılan gizli oylamada;

 

            Mesut GERÇEK        :9 oy

            Salih KAHRAMAN  :8 oy

            Reyhan AKGÜN       :7 oy

            Hulusi ÖZÇELİK      :7 oy

            Şener EKER               :1 oy

 

            Yukarıdaki oy dağılımına göre Belediye Meclisimizde Önümüzdeki ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemiz icra organlarından olan Meclis Kâtipliklerine asil üye olarak Şener EKER ve Erol EKİNCİ’ nin, yedek üye olarak Mesut GERÇEK ve Salih KAHRAMAN’ ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanunun 19.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18.maddesi gereğince karar verildi.

 

 

2011/4-21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

1 yıl süreyle Belediye Encümeni Toplantılarına katılmak üzere 2 adet Encümen üyeliklerine yapılan gizli oylamada;

 

Mehmet YILDIZ                   :9

Ramazan BAL                       :9

Sami KIRMIŞ                                   :4

Hulusi ÖZÇELİK                  :4

 

            Yukarıdaki oy dağılımına göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Mehmet YILDIZ ve Ramazan BAL ‘ın almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2011/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Şener EKER, Mesut GERÇEK, Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi CHP ‘den Süleyman OLGUN, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hulusi ÖZÇELİK ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince oy çokluğuyla karar verildi.

 

2011/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Erol EKİNCİ, Mehmet YILDIZ, Mücahit KARACA, Muhalefet Partisi CHP ‘den Sami KIRMIŞ, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun’ un 18. maddesi gereğince oy çokluğuyla karar verildi.

 

2011/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan Denetim Komisyonu, 23-24-25 Şubat 2010 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak, Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2010 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve işlevleri kontrol edilmiştir.

            Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2010 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

2011/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi hudutları dahilinde ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan, Belediyemiz adına tescilli ve bundan sonra tescil edilecek olan bütün gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışına, 4374 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince resmi kurum ve üçüncü şahıslardan gayrimenkul satın alınması, resmi kurumların gayrimenkul satış ihalelerine iştirak edilmesi, Belediye mülkleri üzerinde yap-işlet-devret modeli ile veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapma yetkisi, resmi kurum ve üçüncü şahıslara ait gayrimenkullerle her türlü şartlarda trampa edilmesi, birlikte hareket ederek ifraz-tevhit-yola terk-cins tasvibi-kat irtifakı-kat mülkiyeti tesis edilmesi konularında Belediye Encümenine yetki verilmesine; Tapu işlemlerini yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 38. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Abdurrahman KUZU’ ya yetki verilmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi gereğince oyçokluğu ile karar verildi.

 

2011/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KONU            : İller Bankasından teminat mektubu kullanarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin yetki verilmesi.

           

Belediyemizin cadde ve sokaklarının beton parke yol yapım işi, sanayi yolu kavşak yapım inşaatı, park ve bahçe yapımı ve numarataj çalışması işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu kullanmak suretiyle yurtiçi bankalardan 34 ay (otuzdört) vade ile faiz hariç 4.000.000,00TL (dörtmilyontürklirası) tutarında kredi kullanılmasına Belediye Meclisince karar verilmiş olup, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanı yetkili kılınmıştır.

           

5393 Sayılı Kanun’un 68.maddesinin (d) ve ( e ) bentlerinde;

           

d-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

 

            e-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin Kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir “ denilmektedir

 

Belediyemiz 2010 Yılı kesinleşmiş bütçe geliri 16.670.531,80TL ‘dir. Toplam borç tutarımız 1.467.811,43TL olup; 5393 sayılı Kanunun 68. maddesinde belirtilen %10 sınırını aşmamaktadır.

 

Belediyemizin İller Bankasından Teminat Mektubu alınarak yurt içi bankalardan kullanacağı kredi talebimiz bu bentlerde belirtilen borçlanma kurallarına uygundur. 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesi gereğince oyçokluğu ile karar verildi

 

2011/4-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 27 – ŞEHİR İÇİ OTOBÜS ÜCRETLERİ ( KDV DÂHİL )

 

A- Şehir İçi Öğrenci ve Asker                                   :1,00 TL

B- Şehir İçi Sivil (Büyükler)                                     :1,25 TL

                          

 

Çan Belediye 2011 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Ek Maddelerin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

           

 

 ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KÂTİP                                               KÂTİP

Abdurrahman KUZU                        Şener EKER                          Mehmet YILDIZ

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

MAYIS 2011 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Meclis Toplantı Tarihi            :03/05/2011 Salı günü saat 18:30

                                                Mayıs Ayı Olağan Toplantısı.

 

Meclis Başkanı                       :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU

 

Meclis Üye Durumu               :Başkan dahil 16 üye

 

Toplantıya Katılan Üyeler      :AK Parti Üyeleri

                                               1-Davut TEKNE

                                               2-Erol EKİNCİ   

                                               3-Mehmet YILDIZ

                                               4-Şener EKER    

                                               5-Mücahit KARACA

                                               6-Mesut GERÇEK

                                               7-Ramazan BAL

                                               8-Salih KAHRAMAN

 

                                               CHP Üyeleri

 

                                               1-Reyhan AKGÜN

                                               2-Süleyman OLGUN

                                               3-Sami KIRMIŞ

                                               4-Engin DURAN

 

                                               MHP Üyeleri

 

                                               1-Hilmi ÇETİN

                                               2-Hulusi ÖZÇELİK

                                               3-İsmail AÇIKGÖZ

 

Toplantıya Katılmayan Üye   :Yok

 

5-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2010 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün zamanı idare hesabı ve taşınır mal yönetmeliğinin taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

5-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

         İlçemiz Seramik Mahallesi tapunun pafta 18 L II, ada 257, parsel 1’de kayıtlı taşınmaz onaylı imar planında Spor Tesisleri alanına isabet etmektedir.18 L II Onaylı İmar Planında Spor Alanı ve Yaya Yolu olarak belirlenen alanda yaya yolunun kuzeye kaydırılması, Spor Tesisleri Alanının bir bölümünün Sosyal Kültürel Tesis Alanı ( S.K.T ) alanına dönüştürülmesi için plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden Meclisimizce de uygun bulunarak oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

ÇAN BELEDİYE MECLİSİ

 

 

BAŞKAN                                          KATİP                                  KATİP

ABDURRAHMAN KUZU             ŞENER EKER                     EROL EKİNCİ

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS ÜYESİ                  MECLİS ÜYESİ

 

<