0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MAYIS 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » MAYIS 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 05.05.2022 Perşembe günü saat 18:30

Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

Meclis Toplantısına Katılmayan Üye                       :Sevcel ARSLAN

 

2022/28  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimiz tarafından hazırlanıp onaylanan ve Belediye Başkanlığına sunulan 2021 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Kesin Hesap Raporu okutturuldu.

Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra üyeler konu hakkındaki görüşlerini belirtti. Başka söz alan üye bulunmadı. Teklif Başkanlıkça aynen açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESABI

Ekonomik Sınıflandırma   Geçen Yıl Devreden Odenek Butçe İle Verilen Odenek   Aktarmayla Net Bütçe Ödeneği Toplam Bütçe Gideri Toplam Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Ödenek  
I II III IV Ek Odenek Eklenen (+) Düşülen (-) Açıklama
1 PERSONEL GİDERLERİ   9.066.000,00   1.127.207,50   10.068.366,14 9.384.103,62 9.384.103,62        
0 0 124.841,36 0 684.262,52 0
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ   1.369.000,00       1.369.000,00 1.294.380,75 1.294.380,75        
0 0 49.649,46 49.649,46 0 74.619,25 0
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   36.100.500,00   5.681.293,35 2.928.582,64 38.853.210,71 33.081.797,09 33.081.797,09   5.771.413,62    
0 0 0 0
4 FAİZ GİDERLERİ   4.502.000,00       4.502.000,00 3.945.524,45 3.945.524,45        
0 0 0 0 0 556.475,55 0
5 CARİ TRANSFERLER   1.883.000,00       1.934.812,57 1.505.383,79 1.505.383,79        
0 0 451.812,57 400.000,00 0 429.428,78 0
6 SERMAYE GİDERLERİ   11.498.000,00   2.515.130,00 1.000.000,00 13.013.130,00 3.367.291,44 3.367.291,44   9.645.838,56    
0 0 0 0
7 SERMAYE TRANSFERLERİ                        
0 1.040,00 0 0 0 1.040,00 0 0 0 1.040,00 0
8 BORÇ VERME                        
0 100.000,00 0 0 0 100.000,00 0 0 0 100.000,00 0
9 YEDEK ÖDENEKLER   5.480.460,00     5.322.019,42              
0 0 0 158.440,58 0 0 0 158.440,58 0
TOPLAM   70.000.000,00   9.825.092,88 9.825.092,88 70.000.000,00 52.578.481,14 52.578.481,14   17.421.518,86    
  0 0 0

 

 

T.C.

Çan Belediye Başkanlığı

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

 

Yardımcı Hesap KURUM ADI 2021 (TL)
Kod1 Kod Kod Kod
46 17 09 02 Özel Kalem Hizmetleri 1.295.796,02
46 17 09 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 10.588.369,79
46 17 09 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü 830.545,19
46 17 09 18 Yazı İşleri Müdürlüğü 18.401,36
46 17 09 24 Hukuk İşleri Hizmetleri 530.685,72
46 17 09 30 Fen İşleri Müdürlüğü 4.362.300,11
46 17 09 31 Mali Hizmetler Müdürlüğü 5.347.094,06
46 17 09 32 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.493.298,32
46 17 09 33 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 637.851,93
46 17 09 34 İtfaiye Müdürlüğü 150.452,82
46 17 09 35 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 1.742.362,86
46 17 09 36 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2.016.633,17
46 17 09 37 Veterinerlik Hizmetleri 29.407,18
46 17 09 38 Zabıta Müdürlüğü 182.810,73
46 17 09 39 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.474.898,27
46 17 09 40 Temizlik İşleri Müdürlüğü 16.226.513,44
46 17 09 41 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 402.307,41
46 17 09 42 Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri 2.248.752,76
GİDERLER TOPLAM: 52.578.481,14

 

2021 Mali Yılı Gider Bütçesi:

Personel Giderleri 9,384,103.62 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 1,294,380.75 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33,081,797.09 TL Faiz Giderleri 3,945,524.45 TL Cari Transferler 1,505,383.79 TL Sermaye Giderleri 3,367,291.44 TL Toplamda 52,578,481.14 TL harcanan ödenek olarak gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı Dönem sonu itibariyle 17.421.518,86 TL ödenek kullanılmayarak iptal edilmiştir.

Tahmini Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı %75,12 ’dir

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESABI

GELİRİN KODU   Bütçe İle Tahmin Edilen   Devredilen Gelir Tahakkuku           Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tahsilat Oranı
I II III IV Açıklama Ek Bütçe Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan Red İadeler Yılı Net Tahsilatı
1 VERGİ GELİRLERİ 7.074.400,00 0 1.959.242,15 7.629.621,37 9.588.863,52 6.587.415,76 153,2 6.587.262,56 3.001.447,76 68,7
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 9.830.000,00 0 6.236.932,50 12.111.257,35 18.348.189,85 10.514.186,76 25.382,07 10.488.804,69 7.834.003,09 57,3
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.600.000,00 0 0 167.517,61 167.517,61 167.517,61 0 167.517,61 0 100
5 DİĞER GELİRLER 36.730.000,00 0 212.307,71 38.165.167,42 38.377.475,13 38.170.246,93 0 38.170.246,93 259.045,54 99,46
6 SERMAYE GELİRLERİ 2.715.000,00 0 0 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0 180.000,00 0 100
9 RED VE İADELER (-) 50.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOPLAM 60.000.000,00 0 8.408.482,36 58.253.563,75 66.662.046,11 55.619.367,06 25.535,27 55.593.831,79 11.094.496,39  

 

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi: Vergi Gelirlerinden 6,587,262.56 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 10,488,804.69 TL. Alınan Bağış ve Yardımlardan 167.517,61 TL. Diğer Gelirlerden 38,170,246.93 TL. Sermaye Gelirlerinden 180,000.00 TL tahsil edilerek 2021 Mali Yılı net geliri 55,593,831.79 TL gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz Gelirler Şefliği Tahakkuk Servisi toplam 58,253,563,75 TL tahakkuk etmiş olup 25,535.27 TL Tahsilattan Red ve İade işlem görmüş ve tahsil edilemeyen 11,094,496.39 TL 2022 Mali Yılına gecikme cezası ile tahsil edilmek üzere devir etmiştir.

Toplam tahakkuka göre net tahsilat oranı %83,40 olarak gerçekleşmiştir.

 

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesine istinaden Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE, Aşkın KÖSE,İsmail ÜNAL, Selim YASA,Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ,Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/29  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Atatürk Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, İbrahim Bodur Caddesi, Mesut Hulki Önür Caddesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi, Millet Caddesi ekli haritada gösterilen bölümlerine herhangi bir cephesi bulunan yapı parsellerinin 1. grup otopark alanı olarak belirlenmesi ve bu grup için tarifede hesaplanan bedelin %65’inin alınması, 2. Grup Otopark alanı olarak Çan ilçesinin geriye kalan tüm yapı adalarında geçerli olmak üzere tarifede hesaplanan bedelin %60’ının alınması teklifi komisyonumuzca oylanmış ve teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çan İlçesinde otoparkın parsel içinde karşılanamayan ve bölge veya genel otoparklardan yararlanacak miktarında birim otopark bedeline esas olmak üzere;  Atatürk Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, İbrahim Bodur Caddesi, Mesut Hulki Önür Caddesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi, Millet Caddesi ekli haritada gösterilen bölümlerine herhangi bir cephesi bulunan yapı parsellerinin 1. grup otopark alanı olarak belirlenmesi ve bu grup için tarifede hesaplanan bedelin %65’inin alınması, 2. grup otopark alanı olarak Çan ilçesinin geriye kalan tüm yapı adalarında geçerli olmak üzere tarifede hesaplanan bedelin %60’ının alınması yönündeki İmar Komisyon kararının Belediye Meclisinde görüşülmesi ve bu yönde Meclis Kararı alınması hususu oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra söz alan üyeler konu hakkındaki görüşlerini belirtti. Başka söz alan üye bulunmadı. İlçemiz mücavir alanı ve imar sahası içerisinde yapı ruhsatı verilecek olan parsellerde otopark bedelinin belirlenmesi teklifi Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan açık oylaması neticesinde meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Burhan YILDIZ, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN KABUL, Şevki DEMİR ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

 

2022/30  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 İPTAL EDİLEN MADDELER
MADDE 8-ŞEHİR DIŞI OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
8.1 0-20 Gidiş+Dönüş (Km) 220,00 TL
8.2 20-40 Gidiş+Dönüş (Km) 297,00 TL
8.3 40-60 Gidiş+Dönüş (Km) 370,00 TL
8.4 60-80 Gidiş+Dönüş (Km) 440,00 TL
8.5 80-100 Gidiş+Dönüş (Km) 520,00 TL
8.6 100-120 Gidiş+Dönüş (Km) 595,00 TL
8.7 120-140 Gidiş+Dönüş (Km) 660,00 TL
8.8 140-160 Gidiş+Dönüş (Km) 745,00 TL
8.9 160-180 Gidiş+Dönüş (Km) 815,00 TL
8.10 180-200 Gidiş+Dönüş (Km) 885,00 TL
8.11 200-220 Gidiş+Dönüş (Km) 960,00 TL

 

 EKLENEN MADDELER
MADDE 8-ŞEHİR DIŞI OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
8.1 Çanakkale İl Sınırları içerisinde D4 yetki belgesi kapsamında olmak kaydı ile km başına 12,00 TL

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ücret tarifelerinde “madde 8 Şehir Dışı Otobüs Kiralama Ücretleri (KDV Dahil) ” başlığı altında bulunan 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 maddelerinin iptal edilerek yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE, Aşkın KÖSE,İsmail ÜNAL, Selim YASA,Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ,Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/31  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları tamamlanan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi kapsamında ilçemiz merkezinde isimsiz sokaklar bulunmakta olup, şehir içi numaralama çalışmalarının tamamlanarak aksaklıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili yönetmelik gereği söz konusu sokakların isimlendirilmesi gerekmektedir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 11. Maddesinde “Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” denmektedir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 14. Maddesinde “Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez.” denilmektedir.

Söz konusu isimsiz sokakların Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden İlçemiz Atatürk Mahallesi Kod a4  “Osman ÇANERİ Sokak”, İlçemiz Osmanefendi Mahallesi Kod o7 “Davut KEÇECİ Sokak” isimlerinin verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine istinaden meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

.

2022/32  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Sermayesi %100 Çan Belediyesine ait olan Çan Belediyesi Taş. İnş. Turz. Gıda Temz. Hiz. Pet. Tarım San. ve Tic. A.Ş.’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığının tarafından yayınlanan 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.04-E-00044345462 sayılı genelgesine istinaden 10.05.2022 tarihinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirlenen;

1- Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Teşekkülü.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve onanması.

3- Bilanço Gelir Gider Tablolarının okunması ve onanması.

4- 2022 bütçesinin görüşülmesi ve onanması.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması.

6- Dilek ve Temenniler.

7- Kapanış

gündem maddeleri ile toplanılmak üzere Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜNAL’a yetki verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince yapılan açık oylama neticesinde  oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mehmet MEŞE,  İsmail ÜNAL, Selim YASA, Mustafa ERDEM ve Ayşe Nursevim TÜRER  KABUL, Burhan YILDIZ, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı