0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

KASIM 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » KASIM 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 01.11.2022 Salı günü saat 18:30

Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 12 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN              1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN               2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

Meclis Toplantısına Katılmayan Üye: İsmail ÜNAL(İzinli) , Ayşe Nursevim TÜRER (İzinli) Burhan YILDIZ

 

 

2022/55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2023 yılı içinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadarının brüt olarak ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32 ve 39. maddeleri gereğince Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2022/56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Zabıta ve itfaiye personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2023 Merkezi Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirtilen miktarın  %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2023 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi gereğince Meclis üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2022/57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2023 yılı içinde Belediyemiz tarafından çalıştırılacak olan İstimlâk için Kıymet Takdir Komisyonunda kurumumuz personeli haricindeki kişiler ile mahkeme ve keşiflerde çalıştırılacak bilirkişi, uzman ve şahitlere dosya ve olay başına brüt 450,00 TL ücret ödenmesi Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2022/58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Üyesi ve CHP Parti grup sözcüsü Sevcel ARSLAN’ın 01.11.2022 tarihli önergesi ile gündemin 4. maddesi 2023 Mali yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2022 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 15.11.2022 Salı günü saat 18:00’de yapılması teklifi Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2022/59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2023 Mali Yılı Vergi, Harçlar ve Gelir Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi, Belediye Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Sevcel ARSLAN’ın 01.11.2022 tarihli önergesi ile gündemin 5. maddesi 2023 Mali Yılı Bütçesini ilgilendirdiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Komisyonun çalışmalarına fırsat verilmesi amacıyla 2022 Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunun 15.11.2022 Salı günü saat 18:00’de yapılması teklifi Meclis Üyelerince yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2022/60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İller Bankası A.Ş.den 06.09.2021 tarih ve 76409 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile 4.800.000- (Dörtmilyonsekizyüzbin).-TL tutarında kredi tahsis edilen Şehir İçi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kaldırım Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 5.700.000-(Beşmilyonyediyüzbin).-TL daha kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40′ın dışında ve %100′üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu′nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN′ın yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN Selim YASA, Fikret ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iki adet hizmet aracı (panelvan, camlıvan), bir adet açık kasa kamyonet, bir adet minimum 50cc ve üzeri olmak üzere motosiklet,Temizlik İşleri Müdürlüğünce kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan dört adet 7+1m³ çöp kamyonu, bir adet 13+1,5 m³ çöp kamyonu, iki adet hidrostatik yol süpürme aracı ve makinası, bir adet 4 m³ yol süpürme kamyonu,2 adet vakumlu yol süpürme aracı satın alınmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu olan araç ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’a yetki verilmesinin 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10’cu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddeleri gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN Selim YASA, Fikret ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi İmar Sınırları içindeki İstiklal Mahallesi,Yuvalar Göynük Mevkii, H18D22B1B, H18D22B1C paftalar; 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 adalar içerisinde bulunan, Uygulama İmar Planında yeşil alan niteliğinde olan ve Çan Belediye Başkanlığı sorumluluğu altında bulunan yeşil alanların rehabilite edilmesi, toplum yararına açık, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi için ortak çalışma yapılması, yine bölgenin yol,su,kanalizasyon vb. altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için ortak projeler geliştirilmesi amacıyla Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile işbirliği protokolü imzalanması konusunda Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 15, 38 ve 69. maddelerine istinaden yetki verilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE,Sevcel ARSLAN,Selim YASA, Fikret ÇETİN, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN KABUL,Şevki DEMİR ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde “ Norm kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; Belediye Başkanı, zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir,  nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001 – 500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazlası olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 nü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenerek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir” hükmüne istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcı olarak görevlendirilen Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa ERDEM’in aylık ödeneğinin, Belediye Başkanı aylık ödeneğinin 2/3’ü oranında ödenmesi teklifi işaretle yapılan oyalama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, Selim YASA, Fikret ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR,  Mustafa DURGUT ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER, oyu kullanmışlardır.

 

2022/64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6170419187 Vergi nolu Merkez Girişim Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’nın 27.10.2022 tarihli dilekçe ile hibe olarak 31 AHU 593  plakalı, 2019 Model, BMC 415 Marka, Motor No:ISF38E6C15489971297, Şase No:NMC415CDSLH400031 Özel Amaçlı Çöp Kamyonunun Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmek istenmiştir. 6170419187 Vergi nolu Merkez Girişim Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenen Özel Amaçlı Çöp Kamyonunun kabulüne, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter satışı yapılarak,aracın Belediyemiz  araç envanter kayıtlarına alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanması için Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’a yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i) bendi ve 18. maddesinin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden KABULÜNE,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

2022/65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6170419187 Vergi nolu Merkez Girişim Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’nın 01.11.2022 tarihli dilekçe ile hibe olarak 31 AHU 469  plakalı,  2019 Model, BMC 415 Marka, Motor No:ISF38E6C15489971416, Şase No:NMC415CDSLH400037 Özel Amaçlı Çöp Kamyonunun Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmek istenmiştir. 6170419187 Vergi nolu Merkez Girişim Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenen Özel Amaçlı Çöp Kamyonunun kabulüne, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter satışı yapılarak,aracın Belediyemiz  araç envanter kayıtlarına alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanması için Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’a yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i) bendi ve 18. maddesinin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden KABULÜNE,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Harun ARSLAN                                Mehmet MEŞE                                  Mustafa ERDEM

Belediye Başkan Vekili                       Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

WhatsApp WhatsApp Hattı