0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

İHALELER

Ana Sayfa » İHALELER

2886 Sayılı ihale Kanununa göre Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi

2886 Sayılı ihale Kanununa göre Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve
Değerlendirilmesi İşi
İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Geçici Teminat Bedeli
10.09.2019 150,43 TL
ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda listede belirtilen; Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan
sınırları içerisinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin;
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51. Maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
1-Çan Belediyesi sınırları içerisinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve
değerlendirilmesi işi;
Geçici Teminat Miktarı: 150,43 TL
İhalenin Yapılacağı Yer: Çan Belediyesi Belediye Encümeni huzurunda
İhale Tarih ve Saati: 10.09.2019 Salı günü saat: 15:00
İhale Evraklarının Sunma Tarih ve Saati: 10.09.2019 Salı günü saat 15:00
İhaleye İştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:
1. Nüfus Cüzdanı Sureti
2. İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müd.)
3. Tebligat için yazılı Adres Beyanı
4. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge
5. Geçici Teminat Bedellerini yatırmış olmak veya Banka Teminat Mektubu sunmak
6. Vekaleten İhaleye katılımlarda; noter tasdikli Vekaletname
7. Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı olmadığına dair belge
8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş
noter tasdikli imza sirküsü
9. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge
10. Ticaret Sicil Gazetesi
11. Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre Lisansı
Belgesi
12. TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploması ve SGK bildirgesi
13. Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair
bilgi bulunan Kapasite Raporu ve Yüklenici Firmaya ait ÇED Görüşü
14. Tüzel Kişilik Dernek ise; Kara defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak
yetkili tayin edilmesi
15. Tüzel Kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
16. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi
Not:
İhaleye Katılmak isteyen istekliler, evraklarının aslını ihale dosyasına koymayacaklarsa
asılları yanında olmak şartıyla fotokopilerini idare tarafından ASLI GİBİDİR yaptırmak için
10.09.2019 tarihi saat 14:50 ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirmeleri
gerekmektedir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde bedelsiz
görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00-TL(yüz)+KDV olup, ihaleye gireceklerin ihale
dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur…
İlan Tarihleri: İhale günü ve saatine kadar

2886 Sayılı ihale Kanununa göre Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi – İhale Tarihi 27.10.2020

WhatsApp WhatsApp Hattı