0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

HAZİRAN 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » HAZİRAN 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 07.06.2022 Salı günü saat 18:30

Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Meclis Toplantısına Katılmayan Üye      : Şevki DEMİR(izinli), Alparslan Kürşad ÇETİN (izinli)

 

2022/35  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 629 ada 1 numaralı parselin (eski 130 ada 51, 52, 53 numaralı parseller) bulunduğu alanda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1179, K:2017/1268 sayılı emsal kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 17357642 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 17392289 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliği’nin 20. ve 27. maddelerine istinaden  plan değişikliği yapılması teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER, Burhan YILDIZ, Yeşim BAYRAM ve Mustafa DURGUT KABUL, Yılmaz ÖZEN  ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/36  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 649 ada 14, 15, 16, 23, 24, 33, 34 numaralı parseller (eski 119 ada 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97 numaralı parseller) ve 412 ada 2, 12 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1179, K:2017/1268 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 17092906 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 17162189 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. ve Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliği’nin 20. ve 27. maddelerine istinaden  plan tadilatı yapılması teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2022/37  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Resmi Gazetede yayınlanan 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin eklerinde D11 grubunda yer alan Belediyelerin memur Kadro sayısı 183’ten 184’e yükseltilmiş olup Norm Kadrosunda bulundurulması gereken zorunlu kadrolara eklenen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kadronun ihdası yapılması;

 

(I) SAYILI CETVEL: KADRO İHDASI

(MEMUR)

 

 

İLİ                   :ÇANAKKALE MECLİS KARARININ
İLÇESİ            :ÇAN TARİHİ SAYISI
KURUMU        :ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 07.06.2022 2022/37

 

 

MEMUR NORM KADRO

STANDARDI TOPLAMI

  MEVCUT MEMUR KADROLARI
DOLU BOŞ TOPLAM
183   41 142 183

 

 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ
GİH

 

İklim Değişikliği ve Sıfır

Atık Müdürlüğü

1

 

1

 

Yönetmelik gereğince

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı                                  Katip                                           Katip

 

Yukarıda gösterilen tablolarda, kadro ihdas cetvelinde belirlenen memur kadromuza yeni kadro ihdası yapılmasının Resmi Gazete’de yayınlanan 17.04.2022 tarih ve 31812 Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinde yapılan değişikliğin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden, Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

2022/38  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2022 Mali Yılında belediyemizde boş bulunan 1 tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis çalıştırılması düşünülmektedir. Çalıştırılması düşünülen mühendisin aylık net ücretinin 4.300,00TL olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve 903793 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesine istinaden 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde hizmet yıllarına denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme ücretleri ödenmek üzere çalıştırılmasına; “Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış ve ek ödeme yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda artırılır.” hükmü gereğince; ücretlerinin ödenmesine;  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL Burhan YILDIZ, Yeşim BAYRAM ve Mustafa DURGUT   RET oyu kullanmışlardır.

 

 

2022/39  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

  MADDE 3-ŞEHİR İÇİ OTOBÜS ÜCRETLERİ ( K.D.V. DAHİL )
3.1 Şehir içi Öğrenci ve Asker                 4,00TL
3.2 Şehir içi Sivil ( Büyükler )                 6,00TL

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi’nde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait Şehir İçi Otobüs Ücretleri başlığı altında bulunan yolcu taşıma ücret tarifesinde yukarıda ki tabloda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT ve Yeşim BAYRAM RET oyu kullanmışlardır.

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı