0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

ÇAN HALKININ, KAMUOYUNUN BİLGİSİNE;

Ana Sayfa » Duyurular » ÇAN HALKININ, KAMUOYUNUN BİLGİSİNE;

Cumhuriyet Mahallesi, 23 EYLÜL Parkının bulunduğu alandaki eski 130 ada  51, 52 ve 53  parsellerin tevhidi ile oluşan, 629 ada 1 sayılı parsel hakkında kamuoyuna bilgi sunmamız zorunlu hale gelmiştir.

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama imar plan değişikliklerinde amaç, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. Ancak, 23 EYLÜL Parkı’nın bir kısmının 03.07.2018 tarih ve  50 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar plan  değişikliği ile park alanından imar parseline çevrildiği kısım olan; 558,21m2 yüzölçümlüdür. Geçmiş dönemde, imar plan değişikliğinin yapılmasında teknik ve hukuki gerekçe olmadığı gibi kamu yararı da yoktur.

İmar plan değişikliklerinin, onaylandığı meclis kararlarının yürürlükte olan Kanun ve Yönetmeliklere göre yapılması hukuken zorunludur. Ancak, 23 EYLÜL PARKI’nın bir kısmının 03.07.2018 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 14.06.2014 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı tarihten 4 yıl sonra yönetmeliğe göre alınan meclis kararı hukuken geçersizdir.

23 EYLÜL PARKININ bir kısmının yeşil alandan imar parseline çevrilmesinde, kaldırılan yeşil alan aynı imar adasında oluşturulması zorunludur. Ancak imar plan değişikliğinde, kaldırılan yeşil alana karşılık KOCABAŞ ÇAYININ kenarında trafik ve can güvenliği olmayan alanın yeşil alan belirlenmesi imar mevzuatına aykırıdır.

23 EYLÜL PARKININ bir kısmının yeşil alandan imar parseline çevrilen parselin satış ihalesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine rağmen rekabet oluşmadan tek taliplinin katılımı ile arsa satış ihalesi yapıldığından, yapılan arsa satış ihalesi ile Çan Halkının, Çan Belediyesinin, kamunun, tüyü bitmemiş  yetimlerinin  zararına ve hak kayıplarına neden olunmuştur.

Yukarıda özetle sunduğumuz  hususlarda, Çanakkale İdare Mahkemesi’ndeki emsal davalarda hüküm altına alınmıştır. Çan Halkının bildiği üzere eski Tekel’in, Tarım Kredi Kooperatif binasının güneyinde Mesut Hulki ÖNÜR Caddesine cepheli TMO’dan devir alınan yeşil alanın imar planına çevrilmesine dair plan değişikliklerinin iptali ile inşaat ruhsatlarının iptali davalarında yukarıdaki aynı aykırılıklarla birlikte, parsele ve kişiye özel imar plan değişikliği yapıldığı tespit edilmiştir ki, örneğin;

Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1213, K:2017/1267  sayılı kararında  “… daha önceden yargı kararlarıyla iptal edilen imar planlarından sonra davalı idare tarafından aynı alanda Mahkeme kararlarında belirtilen hususlara riayet edilmeksizin ısrarla aynı  doğrultuda   plan  yapılarak…”  yine E:2018/422, K:2019/364  sayılı kararında “…plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozduğu, kamu yararlı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılmadığı, parsele ve kişiye özel bir değişiklik olduğu…”  hükümleri, imar plan değişikliklerinde imar mevzuatına uyulmadığını tespit ederek kararlar verilmiştir.

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ZEMİM ETÜT VE İNŞAAT FAALİYETLERİ HAKKINDA;

İlçemiz, birinci derece deprem bölgesinde ve canlı fay hatları üzerindedir. Deprem sebebiyle can ve mal kayıplarının çok olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bunun sebebi sadece deprem değil, yöre özelliklerinin ve yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerin göz ardı edilmesidir. Önceki dönem alınan idari kararların ve yapılan işlemlerin yanlış olduğu 2019 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğünce yapılan incelemede ve değerlendirmede tespit edilmiştir. 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. madde hükümleri uyarınca yaptırılması zorunlu hale gelen imar planına esas jeolojik etüt  çalışmaları  yapılmamış olduğundan, müfettişin  tenkitine  konu  olmuştur.

Çan Halkımızın, can güvenliğinin ve ilçemizde sağlıklı yapılaşmanın sağlanması için yapımına     başlanan jeolojik etüt çalışmaları 23.02.2021 tarihinde tamamlanmış olup, jeolojik etüt sonuçlarına istinaden yapılaşma koşullarının belirleneceği imar planı çalışmaları bütüncül olarak yürütülmektedir. Çalışmaların yürütülmesi esnasında inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması dayanak kanunlar gereği olup; öngörülen risklerin engellenmesi, vatandaşlarımızın ve yatırımcılarımızın doğacak maddi/manevi mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacımızdır.

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE VİZYONUMUZ HAKKINDA;

Mevcut imar planlarının günümüzde fonksiyonel olarak yetersiz kaldığı, yatırımcılara yol gösterilemediği, yeterli ticaret ve sanayi alanlarının bulunmadığı görülmektedir. Şimdiye kadar yapılan parsel bazlı imar planı değişikliklerinin Çan ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi plan bütünlüğünü bozduğu açıktır. İhtiyaca cevap verecek düzeyde büyümenin sağlıklı koşullar altında gerçekleşmesi; bu yapılırken yeşil alanların korunması, gelişen Çan’ın artan nüfusuna göre teknik ve sosyal donatı ile yeşil alanlarının artırılması ve kamu yararının öncelikli olarak gözetilmesi temel gayemizdir.

Bugüne kadar ilk kez yönetimimizce yapılan imar planına esas jeolojik etütler ve yapımı devam      eden bütüncül imar planları sadece günümüz ihtiyaçlarına değil, Çan’ın 40 yıl sonraki ihtiyaçlarına  da  cevap  verecek  düzeyde  oluşturulmaktadır.

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE YAPILAN HATALARIN SONUÇLARI HAKKINDA;

Geçmiş dönemde, aşırı şekilde teknik ve hukuki gerekçe olmaksızın yapılan imar plan değişiklikleri ile Çan Halkının, kamunun ortak kullanım alanları olan; yeşil alan, park, belediye hizmet alanı gibi alanlar teknik ve hukuki gerekçe olmaksızın kamu yararı olmaksızın kişiye özel, parsele özel rant amaçlı kararlar alınarak,  rekabet ortamı oluşmadan arsa satış ihaleleri ile satılmışlardır.

Aynı şekilde, 23 EYLÜL PARKININ bulunduğu alanda; yine parkın bir kısmı teknik ve hukuki gerekçe olmaksızın, hatta 4 yıl önce yürürlükten kaldırılan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre ve kamu yararı olmaksızın, Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak da rekabet  ortamı  oluşmadan  satış  ihalesi  yapılmıştır.

Söz konusu parselle ilgili olarak, TMO’dan şartlı devir alınan parselle ve inşaat ruhsatları ilgili iptal davalarının hepsini kazanan kişi belediyeden imar plan değişikliğinin onaylandığı meclis kararının alınmasını takip, daha önce açtığı emsal davalar ışığında muhtemel inşaat ruhsatının iptali ve inşaat ruhsatının dayanağı imar plan değişikliğinin iptali talepli dava için belediyeye ihtarlarda bulunmuş  ve  muhtemel  açılacak  dava  için  gerekli  bilgi  ve  belgeleri  de talep  edip  almıştır.

İmar plan değişikliği kararının; 3194 sayılı İmar Kanun hükümlerine ve imar  mevzuatına aykırı, 4 yıl önce yürürlükten kaldırılan Plan Yapımına  Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre meclis kararı alınmasından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak rekabet ortamı oluşmadan arsa satış ihalesinin yapılmasından, imar plan değişikliğinin teknik ve hukuki gerekçe olmaksızın en önemlisi de kamu yararı olmadığından, Çan Halkının, kamunun ortak kullanım alanlarının rant amaçlı  elden çıkarılmasında; Çan Halkının, kamunun, tüyü bitmemiş yetimlerin hakları yendiğinden, yeni iptal davaları ile Çan Belediyesinin, Çan Halkının, kamunun maddi zararlara uğramaması için parselin eski haline, yeşil alana,  parka çevrilmesi  için  kamulaştırma  işlemlerinin başlatılması  zorunlu  hale  gelmiştir.

Bilmeden yapılan yanlış, hatalı söylemlere itibar edilmemesi, gerçeği delillerle değerli Çan  Halkının / Kamuoyunun  bilgisine  saygılarımızla  sunarız.

02. NİSAN. 2021

 

 

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı