0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ve ilave madde eklenmesi kararı

Ana Sayfa » Duyurular » Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ve ilave madde eklenmesi kararı

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

——————————————-

Karar No : 2021/11-53 Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Karar Tarihi : 07.12.2021 Birimi :

Evrak No : 2021/2272 Konusu : Yönetmelik Değişikliği

Geliş Tarihi : 30.11.2021 Saati : 18:30

MECLİS ÜYELERİ

————————–

Meclis Başkanı Bülent ÖZ Meclis Üyesi Selim YASA

Mec.Bşk.Vek. Harun ARSLAN Meclis Üyesi Ayşe Nursevim TÜRER

Mec.Bşk.Vek. Ramazan AYDIN Meclis Üyesi Yeşim BAYRAM

Meclis Kâtibi Mehmet MEŞE Meclis Üyesi Mustafa DURGUT

Meclis Kâtibi Mustafa ERDEM Meclis Üyesi Şevki DEMİR

Meclis Üyesi Aşkın KÖSE Meclis Üyesi Burhan YILDIZ

Meclis Üyesi Sevcel ARSLAN Meclis Üyesi Yılmaz ÖZEN

Meclis Üyesi İsmail ÜNAL Meclis Üyesi Alparslan Kürşad ÇETİN

KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.11.2021 tarih ve 2272 Sayılı teklifi.

KARAR

Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ve ilave madde eklenmesi teklifi okutturuldu.

Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra söz alan üyeler konu hakkındaki görüşlerini belirtti. Başka söz alan üye bulunmadı. Teklif Başkanlıkça aynen açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN BÖLÜMLER:

MADDE 1 –  Madde 5  (a) ve (b)  bentlerinde, Madde 7, Madde 12, Madde 16 (c) bendine ’de yer alan Çan Belediyesi kısmından sonra “ve mücavir alanları  ifadesi eklenmiştir.

(Madde 15 – ilk paragrafta), (Madde 16 (g) bendinde), (Madde 17 içerisinde yer alan), ve (Madde 20’nin (4)(dördüncü) maddesinde yer alan) “Zabıta Müdürlüğü” ibareleri ; “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3-

(e)     Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı ( Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.

MADDE 4-

Teknik Komisyon : Belediye Ulaştırma Hizmetleri Müdürü, Baş Şoför, Zabıta Müdürlüğünden görevlendirilecek bir zabıta memuru ve görevlendirilecek bir teknik personelden oluşan dört kişi komisyonu ifade eder. Komisyon başkanlığını Ulaşım Hizmetleri Müdürü yapar. Komisyonun raportörlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Komisyon gelen talep ve şikayetleri değerlendirme ve neticelendirmede yetkili ve görevlidir.

Servis Aracı İzin Belgesi (Ruhsat) : “Zabıta Müdürlüğü” ibaresi “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 (c) bendinde yer alan oturduğuna dair nüfus müdürlüğünden tanzim edilen şeklinde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 13 –

  “ b) İlgili oda; şoförün ehliyet fotokopisini, ikamet belgesini, Ticari Taşıt Kullanma belgesinin fotokopisi, psikoteknik raporu, sabıka kaydı, Çan Belediyesi’nin uygun gördüğü sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu (her yıl yenilenir), SRC belgesi, Çan Belediyesi tarafından belirlenecek eğitim seminerlerine katılındığına ilişkin katılım belgesi ve altı (6) adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler.” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 15 – … belirlenen kuralları ifadesinden sonra yer alan beş (5); üç(3) kez olacak şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – 3. Maddenin (g) bendin de; “Tüm bu evraklar tamamlanıp Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilirken yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği devir yoluyla devredilen S plaka kullanım hakkı bedeli tahsil edilir” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 18 – (ilk paragrafta) … icra marifetiyle satışı sonucunda” ibaresinden sonra “kişi plaka üzerindeki tüm haklarını kaybeder. Plakaların kullanım haklarının icra marifeti ile satışı veyahut icra marifeti ile aracı alan yeni malike plakanın tahsis edilmesi mümkün değildir.” eklenmiştir.

MADDE 20 – (11.) bendin de; “Yönetmelik gereği alınması gereken tüm ücretlerin zamanında ödenmesi zorunludur.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.    

YÖNETMELİĞE İLAVE YAPILAN BÖLÜMLER:

MADDE 2 

c) Kreş, okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servisi aracı olarak kullanılan (S plakalı araçları),

d) Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

e) Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar.

MADDE 3-

e)  Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı ( Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.

g) Bu yönetmelikte herhangi bir kişi veya kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz. 

MADDE 4-

Okul : Genel olarak;  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ruhsatlı kreşler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilköğretim ve orta öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları ile yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel çocuklara yönelik, özel öğrenim ve rehabilitasyon merkezleri ve kursları,

“Servis Taahhütnamesi : İşleticinin servis harici herhangi bir iş yapmayacağına dair belge.” ifadesi eklenmiştir.

 MADDE 5- a, b ve c bentlerinde; Çan Belediyesi ibaresinden sonra “ve mücavir alanları” ibaresi eklenmiştir. Yine a bendin de; Çan Belediye Başkanlığı tarafından cümlesinin sonuna “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü eli” ifadesi eklendi.

MADDE 6-‘da yer alan cümlenin başına “Çan Belediyesi tarafından tahsisi yapılan;” ifadesi ilave ediliştir Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosundan şirket veya şahıs adına tescil edilerek’ den sonra tahditli ilave edilmiştir “S” plakası verilmiş minibüsler ve otobüsler, olacak şekilde ekleme yapılmıştır. 

l) Ancak tek bir gerçek veya tüzel kişi adına en fazla üç plaka tahsis edilebilir. 

MADDE 7-  İlk cümlede Çan Belediyesi ibaresinden sonra “ ve mücavir alanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8’in ilk parafının sonuna; Ancak okullar kendi mevzuat hükümlerince belirlenen yaş sınırlamasına tabidir. Eklenmiştir.

MADDE 10’nun ikinci paragrafındaki 

Servis aracı İzin belgesi alan işleticiler cümlesinden sonra “ Çan Belediyesi ve mücavir alanları sınırlarında servis hizmeti verebilmek için, Belediye encümenince belirlenen güzergahlara ilişkin olmak üzere,” ilave yapılmıştır. 

Güzergah izin belgesi ve araç uygunluk belgesi Ocak ayı içerisinde ve otuz günlük süre zarfında tamamlanmak zorundadır.

MADDE 12’ nin sonuna

Kreşlere S plaka tahsisi hususunda ise özel düzenlemeler gereği, her kreş bir adet S plaka sahibi olabilecektir,

Araçlar sadece kreşin öğrenci servisi hizmetini yürütecek olup herhangi başka bir amaçla taşımacılık yapmayacaktır,

Bahse konu plaka ile ihale, kiralama v.b. işlemler yapılmayacaktır,

Plakanın bir başkasına devri yapılamaz,

Kreşin kapanması veya bahse konu işin yapılmaması durumunda plaka tüm hakları ile belediyeye iade edilir,

Öğrenci taşımacılığı yapacak araç şirketin kendi öz malı olmalıdır,

Araç ruhsatına sadece kreş servisi yaptığını belirten ibare işlenecek olup bahse konu maddelerin sağlanması ve Servis Araçları Yönetmeliğine uyulması kaydı ile kreşlere de bir adet S plaka tahsis edilebilecektir.  İfadeleri eklenmiştir.

 

h)Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.

ı)Şoförlerde yaş sınırı uygulamasında, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin  şoförlerde aranacak şartlar başlıklı düzenlemesi esas alınacaktır.( Güncel hali uygulanacaktır.)

 “Aynı şekilde, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Trafik Ekipleri de denetim ve şikâyetler sonucu tutanak düzenler. Düzenlenen tüm tutanaklar gereği için güzergâh izni veren ilgili Çan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz edilir.” eklenmiştir

  MADDE 16- 2. Maddenin (C) bendi içinde kelimesinden sonra “ bir yıldan” beri ifadesi eklenmiştir.

(f) bendin de; “Bu işlemlerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tamamlanması şarttır.” Cümlesinden sonra; “Belirlenen sürede güzergah izin belgesi, araç çalışma ruhsatı ve araç uygunluk belgesi alınmalıdır. Evraklar Tamamlanmaz ise devir kararları Belediye Encümenince iptal edilir.” eklenmiştir.

h) “Belediye Encümen kararı çıkmadan servis aracı devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli tespit tutanağı düzenlenerek Encümen’e sunulur. İzinsiz devir yapan S plaka kullanım hakkı sahipleri ile izinsiz devir ile S plaka alan gerçek veyahut tüzel kişilerin  S plakanın izinsiz kullanıldığı sürenin tespiti tutanak encümene sunularak izinsiz olarak kullanılan her bir gün için ayrı ayrı 1608 sayılı kanuna göre para cezası verilir. İzinsiz devir yapan ve alan, ilgili faaliyetinden geçici süre ile yasaklanır.” bendi eklenmiştir.

MADDE 17“Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir” cümlesinden sonra; “Tek bir mirasçı adına düzenlendiği hallerde diğer mirasçıların muvaffakati gerekir.” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 18 – İkinci paragraf olarak “ Araç üzerindeki yakalamalı haciz bulunan S plaka kullanım hakkı sahibi, icra marifeti ile araç bağlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde yakalamalı haciz şerhini kaldırarak S plakayı fiilen kullanılabilir hale getirmek zorundadır. Aksi halde 60 gün içinde araç fiilen çalışmaya başlayamazsa S Plaka kullanım hakkı sahibinin sahip olduğu tüm haklar sona ererek, plaka tekrar ihale edilmek üzere geri alınır.” ifadesi eklenmiştir. 

MADDE 20

(17.) bendin de; “Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması, hakaret ve kötü muamelede bulunması;” cümlesine ilaveten; “genel hükümlere göre suç olarak tanımlandığı hallerde ayrıca soruşturma yapılması esastır.” ibaresi eklenmiştir.

YÖNETMELİKTE ÇIKARTILAN BÖLÜMLER:

MADDE 13 –

(b) Muhtardan İbaresi ve Savcılıktan İyi Hal Kağıdı İbaresi kaldırılmıştır.

MADDE 16-

2. maddenin c bendin de;

c) Mahalle muhtarından ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 19-  Yürürlükten kaldırıldı. Tembih ve yasaklar ile Ceza hükümleri.

şeklinde yönetmelikte değişiklik yapılması, ilave maddeler eklenmesi ve kaldırılması Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM,  İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN KABUL,  Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

Bülent ÖZ Mehmet MEŞE Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı