0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

AÇIKLAMA

Ana Sayfa » Duyurular » AÇIKLAMA

Öncelikle izah etmek gerekir ki; 5393 Sayılı Kanun madde 49 gereği,” Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır” şeklinde amir hüküm mevcuttur. Bunun yanında, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinde “Belediye personelini atamak” şeklindeki düzenleme ile belediye başkanının yetkileri arasında açıkça sayılmıştır.

 

Bu yetki, belediye başkanlarına münhasıran verilmiş bir yetkidir ve devri kesinlikle söz konusu değildir. Belediye başkanının atama veya işe alma ile ilgili yetkileri, memur atamaları, işçi alımları ve sözleşmeli personel istihdamı ile sınırlıdır. Haber içinde bahsi geçen sözleşmeli personel istihdamı ile memurların görev içinde yerlerinin ve kadrolarının değiştirilmesi ile alakadar olup, başkanlık makamının yetkisi dahilinde,  kanuna ilgili mevzuata uygun yapılmıştır.

 

Devlette devamlılık esastır. Bunun için kişilere bağlılık değil göreve bağlılık ana kriter olmalıdır. Yerel yönetimlerin vazgeçilmesi olan belediye teşkilatı devletin her kurum ve kuruluşu gibi saygındır. Bu itibarla her ne kadar seçimle siyasi tercihle vazifeye başlanıyor olsa da kamu kurumu idaresi söz konusu olduğundan siyasetin kurumu yönetmesinin engellenmesi her şeyden önce kurumun ita amiri olarak belediye başkanının görevidir.

 

Yine haber içeriğinde belediye teftişinden bahsedilmekte teftiş esnasında tespiti yapılan usulsüzlüklerin devamında personel görevlendirilmelerine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile açıkça yapılan düzenlemede belediyelerinde yetki alanında olduğu teftişler ile kontrolör; teftiş, denetleme araştırma inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yapar. Yine aynı yönetmelik gereği “İçişleri bakanlığı izni ile soruşturma yapmak ve bu soruşturmalardan görevi başında kalmalarında sakınca görülenlerin görevden uzaklaştırılmaları için yetkili mercilere teklifte bulunmak” ibareleri yer almaktadır. Her ne kadar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği denetim raporu sonucundaki isim ve şahıs bilgileri kurumumuzun sorumluluğu dikkate alınarak verilemiyor olsa da teftiş neticesinde kurum zararının tahsili hususunda raporda bahsi geçenler, sadece hedef gösterilen personel değildir. Usulsüzlük ile itham edilen personel dışında firmalar ve firmalardan tahsil edilemediği halinde çalışandan tahsil edilmesi görüşü raporda yer almaktadır. Tahakkuk edilen bir çok kurum zararı ise tahsil edilmiştir. Hatta siyaset alet edilerek ismi kullanılan personel dışında, başkaca firma ve kişiler için çok daha yüksek meblağlar dahi söz konusudur. Buna rağmen bir kişinin hedef alınması kötü niyetin somut göstergesidir. Kaldı ki teftiş raporu ile bildirilen mütalaa kesinleşmiş yargı kararı olmayıp, adli yargıda takip ve tahsil yoluna tabidir. Bu husus ise ceza yargısından tamamen ayrıdır.

 

Bu nedenledir ki başlamış bir ceza soruşturması dahi olmadan kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan kimselerin ismi kullanılarak belediyenin iç işleyişine karışmak için mazeret üretilmeye çalışıldığı aşikârdır.

 

Velev ki kimin görevde kalıp kimin göreve devam edeceği hususunda görüş bildirebilecek yetkili denetim yeri hususunda kanuni düzenlemeler açıktır. Bu hususta resmi kurum çalışanları hakkında, kişilik haklarını zedeleyici, gerçeğe aykırı ifadeler ile kesinleşmiş yargı hükmü dahi olmaksızın, yerelde siyaset yapmaya çalışmak hiçbir siyasi parti temsilcisinin vazifesi değildir.

 

Haber metni bütünlüğünde parti içindeki üzücü tabloyu göstermiştir ancak bu metnin satır aralarından ilçede ki sosyal medya hesaplarına yansıması farklı olmuştur, ilçe temsilciliklerinin ita amiri veyahut denetim organı gibi müdahale etme çabalarından dem vurulmuş bu kanunsuz müdahaleyi dikkate almayan kurum amirinin kendisine kanun ile verilen ve devredilemeyeceği kanun ile hüküm altına alınan yetkisine tecavüzü makul karşılamaması son derece normalken kamuda algı farklı yaratılmaya çalışılmıştır.

 

Tüm anlaşmazlık ve çatışmaların çözümü ise çok kolay olup; herkesin, kanunen tanımlı görevini ifa ile mükellef olduğunu anlamasından ibarettir.

WhatsApp WhatsApp Hattı