0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

 2886 Sayılı ihale kanununa göre Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi

Ana Sayfa » Duyurular »  2886 Sayılı ihale kanununa göre Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi

2886 Sayılı ihale kanununa göre Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi

İHALE DETAYLARI

İhale Tarihi    Geçici Teminat Bedeli

25.01.2022            1,084,50 TL

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağı listede belirtilen; Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü (arttırma) ile ihale edilecektir.

1-Çan Belediyesi sınırları içerisinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi;

Geçici Teminat Miktarı: 1,084,50 TL

İhalenin yapılacağı yer: Çan Belediye Encümeni huzurunda

İhale Tarih ve Saati: 25.01.2021 Salı günü saat 15:00

İhale Evraklarının Sunma Tarih ve Saati: 25.01.2021 Salı günü saat 15:00

İhaleye İştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti
 2. İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müd.)
 3. Tebligat için yazılı Adres Beyanı
 4. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge
 5. Geçici Teminat Bedellerini yatırmış olmak veya Banka Teminat Mektubu sunmak
 6. Vekaleten İhaleye katılımlarda; noter tasdikli Vekaletname
 7. Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı olmadığına dair belge
 8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 9. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 10. Ticaret Sicil Gazetesi
 11. Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre Lisansı Belgesi
 12. TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploması ve SGK bildirgesi
 13. Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu ve Yüklenici Firmaya ait ÇED Görüşü
 14. Tüzel Kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi
 15. Tüzel Kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
 16. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi

 

 

Not:

İhaleye katılmak isteyen istekliler, evrakların aslını ihale dosyasına koymayacaklarsa asılları yanında olmak şartıyla fotokopilerini idare tarafından ASLI GİBİDİR yaptırmak için

Tarihi 25.01.2022 saat 14:50 ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

 

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 300,00-TL (üç yüz )+KDV olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur…

İlan Tarihleri: İhale günü ve saatine kadar

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı