0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

28.06.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 28.06.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

28.06.2022 TARİHLİ 2022/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:40 adresinde
bulunan işyerinin 6 aylığına yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek
fiyat teklifinde bulunan Özgür YAVAŞÇA’ya 6 ay süre ile ve aylık kirası 800,00TL bedel
mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince
uygun bulunduğu hk.

28.06.2022 TARİHLİ 2022/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6.maddesinin
4. bentine aykırı hareket eden Dinçer KARADENİZ’e 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1.
maddesi gereğince 581,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.06.2022 TARİHLİ 2022/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Emir Sultan Caddesi No:29 adresinde, tapunun 322 ada,
8 parselde bulunan taşınmazda proje ve eklerine aykırı imalat alanı olarak 116,25m2 inşaat
alanı tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Yapı
Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş olup,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine
aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’nun 42. maddesi gereğince 3.sınıf(A) grubu yapı
aykırılğı için 10.632,86TL. idari para cezası verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun
42.maddesinin ç bendi gereğince projelerine aykırılığın giderilerek ruhsat ve eki projelerine
uygun hale getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince en çok (1) bir
ay süre verilmesine, aksi halde 3.sınıf (A) grubu yapı için ilave 22.230,00TL idari para cezası
uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

28.06.2022 TARİHLİ 2022/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Yenice/Kurtuluş Mahallesi nüfusuna kayıtlı Alaeddin CÜCE’nin Belediye
Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddine 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2022 TARİHLİ 2022/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi 494 ada, 243 ve 436 nolu parseller için Lisanslı Harita
Kadastro Mühendislik Bürosu Belediyemize dilekçe ile müracaat ederek tevhit işlemi talep
etmiş olup 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan
Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek A nolu tam imar parseli oluşması 3194
Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7.
maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2022 TARİHLİ 2022/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevreyolu Sokak (Terminal)
No:7/Z-26 adresinde bulunan hediyelik eşya işyeri ve Karşıyaka Mahallesi Recep Cahit Özer
Sokak No:1/1 adresinde bulunan çay ocağı işyerinin 5 aylığına muhammen bedelleri ve geçici
teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif
usulü (artırma) kiralama ihalesinin 19.07.2022 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun
bulunduğu hk.

28.06.2022 TARİHLİ 2022/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Hastane Taksi Durağında çalışan Necmi
ÇAKIR’ın Ticari Taksi Durağındaki hattını ve 17 T 5025 nolu plakasını Hidayet GÜNER’e
devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme
Yönetmeliği’nin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.
28.06.2022 TARİHLİ 2022/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ
Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Fatma TİREN adına tahsis
edilen J-8-9 nolu parsellerin Emre ERSÖZ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi
gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı