0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

21.05.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 21.05.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

21.05.2024 TARİHLİ 50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 7/12. maddesine aykırı hareket eden Şok Market A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 2.052,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.05.2024 TARİHLİ 51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait İlçemiz İstiklal  Mahallesi 526 ada 521 nolu parselde bulunan 145,67 m2 artık parseli 295.000,00 TL.(ikiyüzdoksanbeşbinTL) ve Atatürk  Mahallesi 209 ada 452 nolu parselde bulunan 18,60 m2   artık parseli 40.000,00 TL.(kırkbinTL) bedel mukabilinde B5 Bilgi Teknolojileri A.Ş adına şirket yetkilisi Hilmi Can BERKİT’e satışının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34.maddesigereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2024 TARİHLİ 52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait İlçemiz Osmanefendi Mahallesi 488 ada 980 nolu parselde bulunan  63,50 m2   artık parseli 65.000,00 TL.(atmışbeşbinTL) ve 488 ada 717 nolu parselde bulunan 259,25 m2 artık parseli 265.000,00 TL.(ikiyüzatmışbeşbinTL) bedel mukabilinde Ferhat SARIDAL’a satışının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2024 TARİHLİ 53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 111 ada, 13 parselin doğusu 111 ada 42 parselin güneyinde bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli H18-D-22-A-4-C uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yol fazlalığının ihdasının yapılması ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri,Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2024 TARİHLİ 54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 16 ve18 parsellerinde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapı yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı taşınmaz mal sahibi  Metin ÖZBİLEN adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1B yapı sınıflı aykırılık için 71.109,72 TL, (yetmişbirbinyüzdokuzTL, yetmişikikr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1B grubu yapı için ilave 223.182,55 TL (ikiyüzyirmiüçbin yüzseksenikiTL,ellibeşkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2024 TARİHLİ 55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapı olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz mal sahibi  Hülya ÜNAL adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 28.018,69 TL, (yirmisekizbinonsekizTL,atmışdokuzkr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A grubu yapı için ilave 325.698,82 TL (üçyüzyirmiüçbinaltıyüzdoksansekizTL,seksenikikr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

21.05.2024 TARİHLİ 56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 31 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapı olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz kiracısı  Merve DÖNER adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 2B yapı sınıflı aykırılık için 18.007,79 TL, (onsekizbinyediTL,yetmişdokuzkr.),1A yapı sınıfı aykırılık için 16.424,57 TL (onaltıbindörkyüzyirmidörtTL,elliyedikr.) olmak üzere toplamda 34432,36 TL (otuzdörtbindörtyüzotuzikiTL,otuzaltıkr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2B yapı için ilave 23787,47 TL (yirmiüçbinyediyüzseksenyediTL,kırkyedikr.) ve 1A grubu yapı için ilave 79.552,39 TL (yetmişdokuzbinbeşyüzelliikiTL,otuzdokuzkr.) olmak üzere toplamda 103339,86 TL (yüzüçbinüçyüzotuzdokuzTL,seksenaltıkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı