0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

19.03.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 19.03.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

19.03.2024 TARİHLİ 27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti 209 ada 66 nolu parselin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı’ na uygun şekilde yola terk ve ifrazının yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2024 TARİHLİ 28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi’ nde 251 Ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazda Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan bahse konu alanda ruhsatsız yapı ile ruhsat ve eklerine aykırı imalatların yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı, Meryem GİRGİN, Ahmet GİRGİN ve Sakibe GÖZCÜ’ye hisseleri oranında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanun’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 4.588,1 TL, (dörtbinbeşyüzseksensekiz Türk Lirası bir kuruş) idari para cezası, 3B yapı sınıflı aykırılık için 6.219,79 TL (altıbinikiyüzondokuz Türk Lirası yetmişdokuz kuruş) idari para cezası uygulanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A grubu yapı için ilave 35.333,51 TL (otuzbeşbinüçyüzotuzüç Türk Lirası ellibir Kuruş) idari para cezası, 3B grubu yapı için ilave 16.422,62 TL (onaltıbindörtyüzyirmiiki Türk Lirası altmışiki kuruş) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı