0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

04.06.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 04.06.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

04.06.2024 TARİHLİ 60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 7/12. maddesine aykırı hareket eden Şok Marketler A.Ş.’ye 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 2.052,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 7/12. maddesine aykırı hareket eden Şok Marketler A.Ş.’ye 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 2.052,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait İlçemiz Seramik Mahallesi 417 ada 107 nolu parselde bulunan 177,11 martık parseli 1.251.000,00 TL.(birmilyonikiyüzellibirbinTL) bedel mukabilinde  İsmail ÜNAY’a  satışının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:29  adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  Yapı Kredi Bankası A.Ş. Çan Şube Müdürlüğü adına vekaleten Özgül CALAP’a 3 yıllığına 220.000,00 TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osmanefendi Mahallesi’nde bulunan 488 ada 519, 521, 524, 717 ve 980  nolu parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave- Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde yola terk, parka terk,tevhid ve ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk

 

04.06.2024 TARİHLİ 65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 27 parselde yer alan kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapı olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz kiracısı  Mehmet BOZAN adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’nun 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 17.593,14 TL, (onyedibinbeşyüzdoksanüçTL,ondörtkr) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A grubu yapı için ilave 119.688,92 TL (yüzondokuzbinaltıyüzseksensekizTL,doksanikikr.) olmak üzere idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

04.06.2024 TARİHLİ 66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 32 parselde yer alan kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapı olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz sahibi  İsmail MEŞE adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 2.700,63 TL, (ikibinyediyüzTL,altmışüçkr.) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A grubu yapı için ilave 23.776,59 TL (yirmiüçbinyediyüzyetmişaltıTL,ellidokuzkr.) olmak üzere idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 32 parselde yer alan kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapılar olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmazın eski kiracısı  Yusuf PARLATAN adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 77.508,72 TL, (yetmişyedibinbeşyüzsekizTL,yetmişikikr.) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A grubu yapı için ilave 548.339,14 TL (beşyüzkırksekizbinüçyüzotuzdokuzTL,ondörtkr.) olmak üzere idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 209 ada 452, 472 ve 473 nolu parseller 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 33 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapılar olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz sahibi  Necip ENGİN adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 3.733,85 TL, (üçbinyediyüzotuzüçTLseksenbeşkr.),1B yapı sınıfı aykırılık için 176.244,02 TL (yüzyetmişaltıbinikiyüzkırkdörtTLikikr.) olmak üzere toplam 179.977,87 TL (yüzyetmişdokuzbindokuzyüzyetmişyediTL,seksenyedikr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A yapı için ilave 25.401,99 TL (yirmibeşbindörtyüzbirTL,doksandokuzkr.) ve 1B grubu yapı için ilave 719.409,67 TL (yediyüzondokuzbindörtyüzdokuzTL,altmışyedikr.) olmak üzere toplamda 744.811,66 TL (yediyüzkırkdörtbinsekizyüzonbirTL,altmışaltıkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 756 Ada, 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsat ve eki projelere aykırı yapılar yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı taşınmaz mal sahibi  Necip ENGİN adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1B yapı sınıflı aykırılık için 26.676,01 TL, (yirmialtıbinaltıyüzyetmişaltıTL, birkr.), 1A yapı sınıfı aykırılık için 17.612,89 TL (onyedibinaltıyüzanikiTL, seksendokuzkr.) olmak üzere toplam 44.288,90 TL (kırkdörtbinikiyüzseksensekiz TL, doksan kr) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1B grubu yapı için ilave 108.888,71 TL (yüzsekizninseksensekizTL, yetmişbirkr.) ve 1A grubu yapı için ilave 119.823,25 TL (yüzondokuzbinsekizyüzyirmiüçTL,yirmiüçkr.) olmak üzere toplam 228.711,96 TL (ikiyüzyirmisekizbinyediyüzonbirTL,doksanaltıkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 345 ada, 19 nolu parsel 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon İmar Planına uygun şekilde yolaterk işleminin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04.06.2024 TARİHLİ 72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz İstiklal Mahallesi 611 Ada, 77 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız yapı olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz mal sahibi Rıdvan AKKAYA adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 2B sınıflı aykırılık için 19.547,93 TL (ondokuzbinbeşyüzkırkyediTLdoksanüçkr.) 1B yapı sınıflı aykırılık için 99.171,2 TL (doksandokuzbinyüzyetmişbirTLikikr.) olmak üzere toplamda 118.719,13 TL (yüzonsekizbinyediyüzondokuzTLonüçkr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2B grubu yapı için ilave 61.972,29 TL (altmışbirbindokuzyüzyetmişikiTLyirmidokuzkr.) ve 1B grubu yapı için ilave 691.679,61 TL (altıyüzdoksanbirbinaltıyüzyetmişdokuzTLaltmışbirkr.) olmak üzere toplamda 753.651,9 TL (yediyüzelliüçbinaltıyüzellibirTLdokuzkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı